likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 6., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 206.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus "dzēšanā un glābšanas darbos" ar vārdiem "ierobežošanas darbos".

 

2. Papildināt 25.panta pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 

"31) organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas darbus;".

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6. Likuma 25.panta pirmās daļas 3.1 punktā noteikto funkciju savā administratīvajā teritorijā veic:

6.1. līdz 2007.gada 31.decembrim – Daugavpils virsmežniecība, Kuldīgas virsmežniecība, Talsu virsmežniecība un Ventspils virsmežniecība;

6.2. līdz 2008.gada 31.decembrim – Krāslavas virsmežniecība, Ludzas virsmežniecība, Madonas virsmežniecība un Rīgas virsmežniecība;

6.3. līdz 2009.gada 31.decembrim – Alūksnes virsmežniecība, Balvu virsmežniecība, Cēsu virsmežniecība un Jēkabpils virsmežniecība;

6.4. līdz 2010.gada 31.decembrim – Bauskas virsmežniecība, Dobeles virsmežniecība, Jelgavas virsmežniecība, Liepājas virsmežniecība un Saldus virsmežniecība;

6.5. līdz 2011.gada 31.decembrim – Aizkraukles virsmežniecība, Ogres virsmežniecība, Rēzeknes virsmežniecība, Preiļu virsmežniecība, Tukuma virsmežniecība un Valmieras virsmežniecība;

6.6. līdz 2012.gada 31.decembrim – Gulbenes virsmežniecība, Valkas virsmežniecība un Limbažu virsmežniecība."

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministra vietā –

satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” anotācija

 

 

 

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 

   Ar 2004.gada 26.maija Ministru kabineta rīkojumu nr.343 atbalstītā Vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepcija paredz laikposmā no 2005. līdz 2011.gadam izveidot uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bāzes vienotu uguns apsardzības un glābšanas sistēmu, pakāpeniski (iedalīto finanšu līdzekļu ietvaros) pārņemot no Valsts meža dienesta meža ugunsdrošības uzraudzības un ugunsgrēku ierobežošanas funkciju. Saskaņā ar šo koncepciju izstrādāts un Ministru kabinetā ar 2005. gada 5. janvāra rīkojumu Nr. 10 “Par Plānu vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanai laikposmā no 2005. līdz 2011. gadam” atbalstīts plāns šīs sistēmas izveidošanai. 

      Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 25.panta pirmo daļu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir šādas funkcijas:

   - organizēt un veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;

   - veikt un vadīt ugunsgrēku dzēšanu.

   Ņemot vērā meža ugunsgrēku specifiku, augstāk minētās koncepcijas īstenošanas nodrošināšanai nepieciešams papildināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkcijas, uzdodot tam organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanu.   

      Saeimā pieņemts un 2004. gada 25. novembrī izsludināts likumprojekts „Grozījumi Valsts meža dienesta likumā”, kas izslēdz no likuma Valsts meža dienesta uzdevumus, to skaitā organizēt meža ugunsdrošības uzraudzību un ugunsgrēku ierobežošanu. Valsts meža dienesta uzdevumi iekļauti Iestādes nolikumā (2004. gada 16. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.945).

 

2. Normatīvā akta projekta būtība 

 

    Likumprojekts uzdod Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam jaunu funkciju – organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanu, kā arī precizē 6. panta otrās daļas deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā.

 

3. Cita informācija 

 

    Pārejas periodā (no 2005.gada līdz 2011.gadam) meža ugunsdrošības uzraudzības un meža ugunsgrēku ierobežošanas funkcijas veiks gan Valsts meža dienests, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Institūciju kompetences sadalīšana tiks noteikta Ministru kabineta apstiprinātajā Vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas plānā.

       2005. gadā nav paredzēta finansējuma pārdale starp Valsts meža dienestu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Arī 2005. gada Valsts budžeta projektā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nav iekļauts Vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepcijā paredzētais  papildu finansējums mežu ugunsgrēku dzēšanai.

       2005 gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veiks dokumentu izstrādi projektu pieteikumiem, lai finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā 2006. un turpmākajos gados tiktu uzsākti jaunu ugunsdzēsības depo celtniecības darbi, veco depo renovācija un speciālās tehnikas iegāde.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums 

 

 Vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošana sekmēs ugunsdrošības nostiprināšanu Latvijas mežos

 

4. Ietekme uz vidi 

 

 Vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošana sekmēs ugunsdrošības nostiprināšanu Latvijas mežos un paaugstinās meža ugunsgrēku likvidēšanas efektivitāti

 

5. Cita informācija 

 

 Vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošana novērsīs divu valsts iestāžu (Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta) daļēju funkciju dublēšanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 2005.

2006.

2007.

 2008.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

0

5804,2

6382,0

7108,7

7545,8

3. Finansiālā ietekme  

0

-5804,2

-6382,0

-7108,7

-7545,8

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 2005.gadā valsts budžetā ir paredzēti Ls 12 948 159 ugunsgrēku dzēšanai, neatliekamo avārijas seku likvidēšanai un glābšanas darbu veikšanai.

 

Valsts meža dienestam (turpmāk - VMD)

2005.gadā valsts budžetā ir paredzēti  Ls 1 099 123 meža ugunsdrošības uzraudzībai un ugunsgrēku ierobežošanai.

 

Papildu izdevumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

1.      Izdevumi nodaļas izveidošanai VUGD centrālā aparātā (4 štata vietas)

2006.gadā un turpmāk ik gadu Ls 11 766 uzturēšanas izdevumi (2 darbinieku darba atalgojums, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī uzturnaudas kompensācija) (Ls 24 720 (nepieciešami budžeta līdzekļi) – Ls 12 954 (budžeta līdzekļu pārdale no VMD));

2.      Izdevumi jaunu VUGD struktūrvienību izveidošanai

2.1.vienas depo ēkas (telpu kopējā platība aptuveni 500 m2) celtniecība (ieskaitot PVN 18%) Ls 686 220;

2.2.autotehnikas iegāde vienai struktūrvienībai (2 ugunsdzēsības autocisternas ar aprīkojumu, 1 specializēta ugunsdzēsības autocisterna meža ugunsgrēku dzēšanai, 1 paaugstinātās caurgājības vieglais automobilis), ieskaitot PVN un muitas nodokli, Ls 276 000;

2.3.ugunsdzēsības un glābšanas aprīkojuma iegāde vienai struktūrvienībai Ls 65 178;

2.4. iekārtu un inventāra iegāde vienai struktūrvienībai Ls 3 760.

Kopā izdevumi kapitālieguldījumiem vienas struktūrvienības izveidošanai

Ls 686 220 + Ls 276 000 + Ls 65 178 + Ls 3 760 = Ls 1 031 158

2.5. personāla atalgojums vienai struktūrvienībai (30 štata vietas), t.sk. darba atalgojums, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī uzturnaudas kompensācija Ls 8 378 x 12 mēn. = Ls 100 536 gadā;

2.6. izdevumi par profilaktiskajām potēm pret ērču encefalītu (1 pote maksā Ls 5)

30 darbinieki x 4 potes/5 gadi x Ls 5 = Ls 120 gadā;

2.7. formas tērpu un ekipējuma iegāde

30 darbinieki x Ls 100 = 3 000 gadā;

2.8. autotehnikas apkopes un ekspluatācijas izdevumi 1 struktūrvienības automobiļiem (t.sk. apdrošināšana, tehniskā apskate, degvielas iegāde) Ls 6 917 gadā;

2.9. komunālo pakalpojumu izdevumi vienai depo ēkai Ls 1 899 gadā.

Kopā vienas struktūrvienības uzturēšanas izdevumi

Ls 100 536 + Ls 120 + Ls 3 000 +

Ls 6 917 + Ls 1 899 = Ls 112 472 gadā

2005.gadā – 0;

2006.gadā– Ls 1 031 158 x 5 =

Ls 5 155 790 izdevumi kapitālieguldījumiem (5 jaunas struktūrvienības);

2007.gadā (5 jaunas struktūrvienības)  – Ls 5 718 150, t.sk.:

Ls 5 155 790 izdevumi kapitālieguldījumiem,

Ls 562 360 uzturēšanas izdevumi (2006. gadā izveidotajām 5 struktūrvienībām);

2008.gadā  – Ls 6 280 510, t.sk.:

Ls 5 155 790 izdevumi kapitālieguldījumiem (5 jaunas struktūrvienības),

Ls 1 124 720 uzturēšanas izdevumi (2006. un 2007. gadā izveidotajām 10 struktūrvienībām);

2009.gadā– Ls 7 874 028, t.sk.:

Ls 6 186 948 izdevumi kapitālieguldījumiem (6 jaunas struktūrvienības),

Ls 1 687 080 uzturēšanas izdevumi (2006., 2007. un 2008. gadā izveidotajām 15 struktūrvienībām);

2010.gadā– Ls 8 548 860, t.sk.:

Ls 6 186 948 izdevumi kapitālieguldījumiem (6 jaunas struktūrvienības),

Ls 2 361 912 uzturēšanas izdevumi (2006., 2007., 2008. un 2009. gadā izveidotajām 21 struktūrvienībām).

 

3.      Izdevumi VUGD struktūrvienību izveidošanai uz esošo VUGD atsevišķo posteņu bāzes

3.1. vienas depo ēkas renovācijas izdevumi Ls 26 500;

3.2. autotehnikas iegāde vienai struktūrvienībai (1 specializēta ugunsdzēsības autocisterna meža ugunsgrēku dzēšanai, 1 paaugstinātās caurgājības vieglais automobilis), ieskaitot PVN un muitas nodokli, Ls 86 000;

3.3. ugunsdzēsības un glābšanas aprīkojuma iegāde vienai struktūrvienībai Ls 50 298;

3.4. iekārtu un inventāra iegāde vienai struktūrvienībai Ls 2 340.

Kopā izdevumi kapitālieguldījumiem vienas struktūrvienības izveidošanai

Ls 26 500 + Ls 86 000 + Ls 50 298 +

Ls 2 340 = Ls 165 138

3.5. personāla atalgojums vienai struktūrvienībai (17 štata vietas), t.sk. darba atalgojums, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas , kā arī uzturnaudas kompensācija Ls 4 709 x 12 mēn. = Ls 56 508 gadā;

3.6. izdevumi par profilaktiskajām potēm pret ērču encefalītu (1 pote maksā Ls 5)

17 darbinieki x 4 potes/5 gadi x Ls 5 = Ls 68 gadā;

3.7. formas tērpu un ekipējuma iegādes izdevumi personālam

17 darbinieki x Ls 100 = 1 700 gadā;

3.8. tehnikas apkopes un ekspluatācijas izdevumi 1 struktūrvienības automobiļiem (t.sk. apdrošināšana, tehniskā apskate, degvielas iegāde) Ls 3 449 gadā;

3.9. komunālo pakalpojumu izdevumi vienai depo ēkai Ls 1 419 gadā.

Kopā vienas struktūrvienības uzturēšanas izdevumi

Ls 56 508 + Ls 68 + Ls 1 700 +

Ls 3 449 + Ls 1 419 = Ls 63 144 gadā

2005.gadā – 0;

2006.gadā –

Ls 165 138 x 3 = Ls 495 414 izdevumi kapitālieguldījumiem (3 struktūrvienības);

2007.gadā (3 struktūrvienības) –

Ls 684 846, t.sk.: Ls 495 414 izdevumi kapitālieguldījumiem,

Ls 189 432 uzturēšanas izdevumi (2006. gadā izveidotajām 3 struktūrvienībām);

2008.gadā  –

Ls 1 039 416, t.sk.: Ls 660 552 izdevumi kapitālieguldījumiem (4 struktūrvienības),

Ls 378 864 uzturēšanas izdevumi (2006. un 2007. gadā izveidotajām 6 struktūrvienībām);

2009.gadā –

Ls 1 291 992, t.sk.: Ls 660 552 izdevumi kapitālieguldījumiem (4 struktūrvienības),

Ls 631 440 uzturēšanas izdevumi (2006., 2007. un 2008. gadā izveidotajām 10 struktūrvienībām);

2010.gadā –

Ls 1 544 568, t.sk.: Ls 660 552 izdevumi kapitālieguldījumiem (4 struktūrvienības),

Ls 884 016 uzturēšanas izdevumi (2006., 2007., 2008. un 2009. gadā izveidotajām 14 struktūrvienībām).

4.      Izdevumi rezervju izveidošanai izveidotajās VUGD struktūrvienībās, lai varētu nodrošināt ar inventāru meža ugunsgrēku dzēšanā iesaistītās personas

Uzkabināmie smidzinātāji, kannas ūdens rezervei, lāpstas, spaiņi, cirvji, rokas dzēšanas vēdekļi, dzeramā ūdens trauki kopsummā Ls 1 380 vienai struktūrvienībai

2005.gadā – 0;

2006.gadā Ls 1 380 x 8 struktūrvienības = Ls 11 040 izdevumi kapitālieguldījumiem;

2007.gadā Ls 1 380 x 8 struktūrvienības = Ls 11 040 izdevumi kapitālieguldījumiem;

2008.gadā Ls 1 380 x 9 struktūrvienības = Ls 12 420 izdevumi kapitālieguldījumiem;

2009.gadā Ls 1 380 x 10 struktūrvienības = Ls 13 800 izdevumi kapitālieguldījumiem;

2010. gadā Ls 1 380 x 10 struktūrvienības = Ls 13 800 izdevumi kapitālieguldījumiem.

 

5.      Izdevumi radio sakaru sistēmām izveidotajām VUGD struktūrvienībām

5.1. 5 stacionārās radiostacijas,

4 pārnēsājamās radiostacijas, kā arī antenas uzstādīšana katrā jaunveidojamā struktūrvienībā

(5 stac.radiost. x Ls 1 600) +(4 pārn.radost. x Ls 900) + (1 ant. x Ls 200) = Ls 11 800;

5.2. 3 stacionārās radiostacijas,

2 pārnēsājamās radiostacijas, kā arī antenas uzstādīšana katrā struktūrvienībā, kas tiek veidota uz esošo VUGD atsevišķo posteņu bāzes

(3 stac.radiost. x Ls 1 600) +(2 pārn.radost. x Ls 900) + (1 ant. x Ls 200) = Ls 6 800;

5.3. uguns novērošanas torņu dežurantu nodrošināšana ar pārnēsājamām radiostacijām ( Ls 914 vienam tornim). Vidēji gadā 31 tornis;

5.4.   no VMD pārņemto mežsargu nodrošināšana ar pārnēsājamām radiostacijām (Ls 900). Vidēji gadā 25 mežsargi.

2005.gadā – 0;

2006.gadā Ls 130 234 izdevumi kapitālieguldījumiem;

2007.gadā Ls 130 234 izdevumi kapitālieguldījumiem;

2008.gadā Ls 137 034 izdevumi kapitālieguldījumiem;

2009.gadā Ls 148 834 izdevumi kapitālieguldījumiem;

2010.gadā Ls 148 834 izdevumi kapitālieguldījumiem.

6.      Izdevumi sakarā ar meža ugunsdrošības uzraudzības funkcijas pārņemšanu no VMD

No VMD pārņemtajiem mežsargiem (vidēji gadā 25 mežsargi) gadā:

6.1. izdevumi par profilaktiskajām potēm pret ērču encefalītu

25 x 4 potes/5 gadi x Ls 5 = Ls 100;

6.2. ugunsdzēsēja aizsargtērpa un ekipējuma iegādes izdevumi

25 x Ls 30 = Ls 750;

6.3. izdevumi kompensācijām par patērēto degvielu, izmantojot dienesta vajadzībām privāto automobili

25 x 300 km x 12 mēn. x 20 l / 100 km x Ls 0,4 = Ls 7 200.

Kopā:  Ls 100 + Ls 750 + Ls 7 200 =

Ls 8 050.

2005.gadā – 0;

2006.gadā – 0;

2007.gadā Ls 8 050 uzturēšanas izdevumi;

2008.gadā Ls 16 100 uzturēšanas izdevumi;

2009.gadā Ls 24 150 uzturēšanas izdevumi;

2010.gadā Ls 32 200 uzturēšanas izdevumi.

7.      Izdevumi no VMD pārņemto meža uguns novērošanas torņu uzturēšanai

Vidēji gadā 31 tornis. Ik pēc 7 gadiem torņa pārkrāsošana, kabīnes remonts vai nomaiņa, kas vienam tornim vidēji izmaksā Ls 1 000.

Ls 1 000 x 31 tornis x 1/7 = Ls 4 429 gadā.

2005.gadā – 0;

2006.gadā – 0;

2007.gadā Ls 4 429 uzturēšanas izdevumi;

2008.gadā Ls 8 858 uzturēšanas izdevumi;

2009.gadā Ls 13 278 uzturēšanas izdevumi;

2010. gadā Ls 17 707 uzturēšanas izdevumi.

KOPĀ:

2005.gadā – 0;

2006.gadā Ls 5 804 244, t.sk.:

Ls 5 792 478 izdevumi kapitālieguldījumiem, Ls 11 766 uzturēšanas izdevumi);

2007.gadā Ls 6 381 956, t.sk.:

Ls 5 792 478 izdevumi kapitālieguldījumiem, Ls 589 478 uzturēšanas izdevumi ( Ls 776 037 (nepieciešamie budžeta līdzekļi) –

Ls 186 559 (budžeta līdzekļu pārdale no VMD));

2008.gadā Ls 7 108 670, t.sk.:

Ls 5 965 796 izdevumi kapitālieguldījumiem, Ls 1 142 874 uzturēšanas izdevumi ( Ls 1 540 308 (nepieciešamie budžeta līdzekļi) –

Ls 397 434 (budžeta līdzekļu pārdale no VMD));

2009.gadā Ls 8 820 406, t.sk.:

Ls 7 010 134 izdevumi kapitālieguldījumiem, Ls 1 810 272 uzturēšanas izdevumi ( Ls 2 367 723 (nepieciešamie budžeta līdzekļi) –

Ls 557 451 (budžeta līdzekļu pārdale no VMD)).

2010.gadā Ls 9 613 440, t.sk.:

Ls 7 010 134 izdevumi kapitālieguldījumiem, Ls 2 603 306 uzturēšanas izdevumi ( Ls 3 320 555 (nepieciešamie budžeta līdzekļi) –

Ls 717 249 (budžeta līdzekļu pārdale no VMD)).

 

 

 

 

12948,2

 

 

 

 

1099,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5804,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6382,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7108,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7545,8

 

 

6. Cita informācija 

Sakarā ar meža ugunsdrošības uzraudzības un ugunsgrēku ierobežošanas funkciju pārdali VUGD nepieciešama pakāpeniska (no 2007. līdz 2012. gadam) finansējuma pārdale no VMD Ls 1 099 123 apmērā (saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 26.maija rīkojuma Nr.343 “Par vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepciju” 4.punktu)

 

Likumprojekta realizēšanai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršana 2006.gadā un turpmākajos gados ir jāizskata kopā ar visu ministriju vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt   

    Saskaņā ar Ministru kabineta atbalstīto Vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepciju pēc likumprojekta „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” izstrādāti:

   -grozījumu projekts 2003.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.490 „Ugunsgrēku un to seku uzskaites noteikumi”, paredzot, ka no 2011.gada visu (t.sk. meža) ugunsgrēku uzskaiti veiks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

   - grozījumu projekts 2001.gada 29.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.217 „Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtas situāciju izsludināšanu mežā”, piešķirot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam tiesības ierosināt ārkārtējas situācijas izsludināšanu sakarā ar meža ugunsgrēku izplatīšanos;

   - grozījumu projekts 1998.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.247 „Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikums”, nosakot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam papildus funkciju lielu meža un kūdras purvu ugunsgrēku dzēšanā.    

   Augstāk minētie noteikumu projekti izskatāmi pēc likumprojekta stāšanās spēkā.

    Divu mēnešu laikā pēc likumprojekta pieņemšanas jāizstrādā noteikumu projekts par kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās meža ugunsgrēku ierobežošanā.

2. Cita informācija 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

    

 

 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

 Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

 Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis  

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas

5. Cita informācija   

Konsultācijas nav notikušas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

 Normatīvais akts uzdod Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam papildus funkciju – organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanu. Funkcijas pārņemšana no Valsts meža dienesta notiks laikposmā no 2005.gada līdz 2011.gadam pakāpeniski, saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto Vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas plānu. Plāns atbalstīts Ministru kabinetā ar 2005. gada 5. janvāra rīkojumu Nr. 10 “Par Plānu vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanai laikposmā no 2005. līdz 2011. gadam”.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

 Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

 Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                       Ē.Jēkabsons

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

J. Rekšņa
M.Rāzna
I.Livčāne
L.Zandovskis

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2005 15:28

2644

L.Zandovskis, 7075835

linards.zandovskis@vugd.gov.lv