9/8 -

9/8 -

   .02.2005.

 

 

 

                    Saeimas Prezidijam

 

 

                        Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 2. februāra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""   (Reģ. nr.1086)   (Dok. nr.3614, 3614A) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

                  

         

                  

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr.; 2004, 18., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.panta pirmās daļas 6.punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"c) valstij vai pašvaldībai un citām personām (izņemot personāla akciju īpašniekus);".

 

2. Papildināt 10.panta pirmās daļas 2.punkta "e" apakšpunktu aiz skaitļa "191." ar vārdu un skaitli "un 238.1".

 

3. 67.pantā:

papildināt otro daļu aiz vārdiem "akciju turētāja pilnvarotais pārstāvis" ar vārdiem "personāla akciju īpašnieki";

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Personāla akciju īpašniekam ir tiesības saņemt izrakstu par viņam piederošajām akcijām."

 

4. Izteikt 68.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Ja darba tiesiskās attiecības starp sabiedrību un darbinieku izbeidzas vai sabiedrības valdes loceklis ir atsaukts vai atstājis amatu, darbiniekam vai valdes loceklim viņam piederošās personāla akcijas jāpārdod sabiedrībai un sabiedrībai jāatpērk no darbinieka vai valdes locekļa viņam piederošās personāla akcijas pēc to nominālvērtības."

 

5. 73.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Palielinot sabiedrības pamatkapitālu, viss pamatkapitāla palielinājums akcionāram – valstij vai pašvaldībai – jāapmaksā viena mēneša laikā no dienas, kad akcionāru sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.";

 


izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ja akcionārs – valsts vai pašvaldība – šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav pilnībā apmaksājis visas jaunās akcijas, uzskatāms, ka sabiedrības pamatkapitāls nav palielināts."

 

6. Izteikt 75.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Sabiedrības pārvaldi īsteno akcionārs – valsts vai pašvaldība, akcionāru sapulce, valde un padome."

 

7. 77.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"77.pants. Akcionāra – valsts vai pašvaldības – kompetence

 

"(1) Akcionārs – valsts vai pašvaldība – pieņem lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu."

 

8. 88.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) uzraudzīt, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem, akcionāra – valsts vai pašvaldības – lēmumiem un akcionāru sapulces lēmumiem;";

 

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir akcionāra – valsts vai pašvaldības – kompetencē vai akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ieteikti izskatīšanai akcionāru sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu."

 

9. 98.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu "akcionāra";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valde pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot tos, kuros lēmumus saskaņā ar šo likumu un sabiedrības statūtiem pieņem attiecīgi akcionārs – valsts vai pašvaldība, akcionāru sapulce un padome."

 

10. 127.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz skaitļa "191." ar vārdu un skaitli "un 238.1";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Bezmantinieka kapitāla daļu pārdošanā iegūtos līdzekļus, izņemot atlīdzību, kas paredzēta valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošajai institūcijai, un Civillikuma 416.panta otrajā daļā paredzētos maksājumus ieskaita valsts budžetā."

 

11. 129.pantā:

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Kapitalizācijā izveidojušās kapitāla daļas pārdod Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(4) Piedāvājot kapitāla daļas pārdošanai, pārdevējs nosaka kapitāla daļas pārdošanas cenu, samaksas termiņu, samaksas kārtību un citus kapitāla daļu pārdošanas nosacījumus, kas nepieciešami attiecīgo kapitāla daļu pārdošanai.

(5) Kapitāla daļu pārdošanas cenu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas kārtību (turpmāk – kapitalizācijas noteikumi)."

 

12. Papildināt pārejas noteikumu 1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Šā likuma 47.panta otrās daļas un 75.panta otrās daļas normas nosaka arī dalībnieku sapulces vai akcionāru sapulces funkciju veicējus valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās."

 

13. Izslēgt pārejas noteikumu 5.punktā vārdus "bezpeļņas organizācija".