Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 22

Likumprojekts trešajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"

(reģ.nr.1075) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr.17)

 

Likuma redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(14)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija trešajam lasījumam

 

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 39.,40.,41.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 39., 40., 41.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Pēc tam, kad pieņemts likums par nekustamā īpašuma atsavināšanu, uz attiecīgās valsts pārvaldes vai pašvaldības institūcijas paziņojuma pamata zemes grāmatā izdarāma atzīme par aizliegumu nekustamo īpašumu atsavināt vai apgrūtināt.

 

 

1. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

 "4.pants. Pēc tam, kad stājies spēkā attiecīgais likums par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām, valsts vai pašvaldība iegūst īpašumtiesības uz attiecīgo nekustamo īpašumu un ir tiesīga pieprasīt, lai tās tiktu nostiprinātas zemes grāmatā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā."

1.

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt likuma 4. pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Pēc tam, kad stājies spēkā likums par nekustamā īpašuma atsavināšanu, uz attiecīgās valsts pārvaldes vai pašvaldības institūcijas paziņojuma pamata zemes grāmatā izdarāma atzīme par aizliegumu nekustamo īpašumu atsavināt vai apgrūtināt.”

Neatbalstīt

1. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

 "4.pants. Pēc tam, kad stājies spēkā attiecīgais likums par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām, valsts vai pašvaldība iegūst īpašumtiesības uz attiecīgo nekustamo īpašumu un ir tiesīga pieprasīt, lai tās tiktu nostiprinātas zemes grāmatā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā."

 

5.pants. Institūcija, uz kuras ierosinājuma pamata notiek atsavināšana, pēc attiecīgā likuma pieņemšanas piedāvā īpašniekam noslēgt vienošanos par nekustamā īpašuma atsavināšanu, piesolot viņam pēc saviem ieskatiem taisnīgu atlīdzību vai piedāvājot apmainīt to pret līdzvērtīgu mantu.

2. Aizstāt 5.pantā vārdus “pēc attiecīgā likuma pieņemšanas” ar vārdiem “piecu dienu laikā pēc attiecīgā likuma spēkā stāšanās”.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt likuma 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Institūcija, uz kuras ierosinājuma pamata notiek atsavināšana, pēc attiecīgā likuma spēkā stāšanās piedāvā īpašniekam noslēgt vienošanos par nekustamā īpašuma atsavināšanu, piesolot viņam pēc saviem ieskatiem taisnīgu atlīdzību vai līdzvērtīgu mantu.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Institūcija, uz kuras ierosinājuma pamata notiek atsavināšana, piecu dienu laikā pēc attiecīgā likuma spēkā stāšanās piedāvā atsavinātā nekustamā īpašuma bijušajam īpašniekam pēc saviem ieskatiem taisnīgu atlīdzību vai līdzvērtīgu mantu.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Institūcija, uz kuras ierosinājuma pamata notiek atsavināšana, piecu dienu laikā pēc attiecīgā likuma spēkā stāšanās piedāvā atsavinātā nekustamā īpašuma bijušajam īpašniekam pēc saviem ieskatiem taisnīgu atlīdzību vai līdzvērtīgu mantu.”

 

9.pants. Ja vienošanās nav panākta, uz attiecīgās institūcijas pieteikuma pamata lietu izskata tiesa.

Saņēmusi pieteikumu, tiesa uzdod tiesu izpildītājam atbilstoši Latvijas civilprocesuālajiem likumiem aprakstīt un novērtēt nekustamo īpašumu, pieaicinot tās institūcijas pārstāvi, kuras vajadzībām nekustamo īpašumu atsavina, un īpašnieku, kā arī trīs ekspertus pēc pušu savstarpējas vienošanās. Ja tiesas noteiktajā termiņā vienošanās nav panākta, ekspertus pieaicina tiesa. Eksperta noraidīšana pieļaujama, ja ir apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.

Ja īpašnieka vai viņa pilnvarnieka dzīvesvieta nav zināma, viņš uzaicināms ar publikāciju oficiālā laikrakstā, nosakot, ka viņam jāierodas mēneša laikā. Ja minētajā laikā neierodas ne īpašnieks, ne viņa pilnvarnieks, īpašnieka interešu aizstāvēšanai likumā noteiktajā kārtībā ieceļams aizgādnis.

Ja attiecīgā institūcija atsavināmajam nekustamajam īpašumam dod zemāku novērtējumu par tā hipotekārajiem parādiem, novērtēšanā pieaicināmi arī tie hipotekārie kreditori, kuru adreses ir zināmas.

3. 9. pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Pieteikums tiesā iesniedzams  ne vēlāk kā piecu  dienu laikā pēc tam, kad īpašnieks rakstveidā noraidījis piedāvātās atlīdzības apmēru vai institūcijas norādītajā termiņā   nav atbildējis uz piedāvājumu.”;

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem “tiesa uzdod tiesu izpildītājam” ar vārdiem “piecu dienu laikā”;

 

 papildināt  pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Lietas par atlīdzības apmēra noteikšanu atsavināmajam nekustamajam  īpašumam tiesa izskata ārpus kārtas.”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “mēneša laikā” ar vārdiem “15 dienu laikā”;

 

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “likumā noteiktajā kārtībā” ar vārdu ”nekavējoties”;

 

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par ceturto un piekto daļu.

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 3. pantā vārdu “īpašnieks” ar vārdiem “bijušais īpašnieks”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 9. panta otrajā daļā vārdu “īpašnieku” ar vārdiem “bijušo īpašnieku”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 9. panta trešajā daļā vārdu “īpašnieks” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “bijušais īpašnieks”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

3. 9. pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Pieteikums tiesā iesniedzams  ne vēlāk kā piecu  dienu laikā pēc tam, kad bijušais īpašnieks rakstveidā noraidījis piedāvātās atlīdzības apmēru vai institūcijas norādītajā termiņā   nav atbildējis uz piedāvājumu.”;

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem “tiesa uzdod tiesu izpildītājam” ar vārdiem “piecu dienu laikā”;

 

aizstāt otrajā daļā vārdu “īpašnieku” ar vārdiem “bijušo īpašnieku”;

 

 papildināt  pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Lietas par atlīdzības apmēra noteikšanu atsavināmajam nekustamajam  īpašumam tiesa izskata ārpus kārtas.”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdu “īpašnieks” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “bijušais īpašnieks” (attiecīgā locījumā) un vārdus “mēneša laikā” ar skaitli un vārdiem “15 dienu laikā”;

 

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “likumā noteiktajā kārtībā” ar vārdu ”nekavējoties”;

 

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par ceturto un piekto daļu.

10.pants. Institūcijai, uz kuras ierosinājuma pamata notiek atsavināšana, jāiesniedz tiesai paziņojums, norādot cenu, kādu tā nosaka atsavināmajam nekustamajam īpašumam, un tās pamatojumu. Šā paziņojuma noraksti izsniedzami nekustamā īpašuma īpašniekam un viņa hipotekārajiem kreditoriem, ja viņu adreses ir zināmas un ja viņi ir aicināmi pie aprakstīšanas un novērtēšanas.

 

7.

Juridiskā komisija

Aizstāt 10. pantā vārdu “īpašniekam” ar vārdiem “bijušajam īpašniekam”.

Atbalstīt

4. Aizstāt 10. pantā vārdu “īpašniekam” ar vārdiem “bijušajam īpašniekam”.


 

12.pants. Pēc aprakstīšanas nekustamais īpašums pāriet tās iestādes valdījumā, kuras vajadzībām to atsavina.

Atsavinot dzīvojamo māju, kurā dzīvo tās īpašnieks vai viņa ģimenes locekļi, attiecīgajai institūcijai viņi jānodrošina ar citu dzīvojamo telpu.

 

4. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

 "12.pants. Pēc aprakstīšanas nekustamais īpašums pāriet tās institūcijas valdījumā, kuras vajadzībām to atsavina. Valdījuma pārņemšana notiek arī tad, ja ieguvējs īpašuma tiesības vēl nav nostiprinājis zemes grāmatā. Ja nekustamais īpašums netiek atbrīvots labprātīgi, pēc tās institūcijas lūguma, kuras vajadzībām nekustamais īpašums atsavināts, tiesa lemj par ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā.

Atsavinot dzīvojamo māju (dzīvokli), kurā dzīvo tās īpašnieks vai viņa ģimenes locekļi, attiecīgajai institūcijai viņi jānodrošina ar citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu. Tiesības uz nodrošināto dzīvojamo telpu saglabājamas vienu gadu pēc atlīdzības izmaksas."

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt likuma 12. pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Pēc aprakstīšanas nekustamais īpašums pāriet tās iestādes valdījumā, kuras vajadzībām to atsavina.

Atsavinot dzīvojamo māju (dzīvokli), kurā dzīvo tās īpašnieks vai viņa ģimenes locekļi, attiecīgajai institūcijai viņi jānodrošina ar citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.”

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 12. panta otrajā daļā vārdu “īpašnieks” ar vārdiem “bijušais īpašnieks”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

 "12.pants. Pēc aprakstīšanas nekustamais īpašums pāriet tās institūcijas valdījumā, kuras vajadzībām to atsavina. Valdījuma pārņemšana notiek arī tad, ja ieguvējs īpašumtiesības vēl nav nostiprinājis zemes grāmatā. Ja nekustamais īpašums netiek atbrīvots labprātīgi, pēc tās institūcijas lūguma, kuras vajadzībām nekustamais īpašums atsavināts, tiesa lemj par ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā.

Atsavinot dzīvojamo māju (dzīvokli), kurā dzīvo tās bijušais īpašnieks vai viņa ģimenes locekļi, attiecīgajai institūcijai viņi jānodrošina ar citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu. Tiesības uz nodrošināto dzīvojamo telpu saglabājamas vienu gadu pēc atlīdzības izmaksas."

 

13.pants. Novērtēšana izdarāma pēc vietējām cenām un tiem sevišķajiem apstākļiem, kādos attiecīgais īpašums atrodas. Ja īpašnieks pieprasa, tas novērtējams arī pēc ienesīguma.

Nekustamais īpašums novērtējams pēc ienesīguma uz īpašnieka iesniegto ziņu pamata. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma cena nosakāma, kapitalizējot ar pieciem procentiem vidējo tīro ienākumu no nekustamā īpašuma par pēdējiem pieciem gadiem vai arī par visu valdījuma laiku, ja īpašnieks to valdījis mazāk par pieciem gadiem.

5. Aizstāt 13.pantā vārdu "īpašnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "bijušais īpašnieks" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

6. Aizstāt 13.pantā vārdu "īpašnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "bijušais īpašnieks" (attiecīgā locījumā).


 

16.pants. Lietas izskatīšanā tiesa pieaicina īpašnieku, tās institūcijas pārstāvi, kura ierosinājusi īpašuma atsavināšanu, un hipotekāros kreditorus.

Atlīdzības apmēru tiesa nosaka, pamatojoties uz ekspertu atzinumu, vai nu pēc vietējām cenām, vai arī, ja to prasa īpašnieks un tiesa šādu prasību atzīst par dibinātu, pēc nekustamā īpašuma ienesīguma.

Tiesas spriedums ir pārsūdzams likumā noteiktajā kārtībā.

6. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Lietas izskatīšanā tiesa pieaicina bijušo īpašnieku, tās institūcijas pārstā­vi, kuras vajadzībām nekustamais īpašums atsavināts, un hipotekāros kredito­rus.";

 

aizstāt otrajā daļā vārdu "īpašnieks" ar vārdiem "bijušais īpašnieks";

 

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Atsavinot dzīvojamo māju (dzīvokli), kurā dzīvo tās īpašnieks vai viņa ģimenes locekļi, tiesa papildina atlīdzību ar kompensāciju par pārcelšanos.”

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt likuma 16. pantu šādā redakcijā:

16.pants. Lietas izskatīšanā tiesa pieaicina īpašnieku, tās institūcijas pārstā­vi, kuras vajadzībām nekustamais īpašums tiek atsavināts, un hipotekāros kredito­rus.

Atlīdzības apmēru tiesa nosaka, pamatojoties uz ekspertu atzinumu, vai nu pēc vietējām cenām, vai arī, ja to prasa īpašnieks un tiesa šādu prasību atzīst par dibinātu, pēc nekustamā īpašuma ienesīguma. Atsavinot dzīvojamo māju (dzīvokli), kurā dzīvo tās īpašnieks vai viņa ģimenes locekļi, tiesa papildina atlīdzību ar kompensāciju par pārcelšanos.

Tiesas spriedums ir pārsūdzams likumā noteiktajā kārtībā."

 

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 6. pantā vārdu “īpašnieks” ar vārdiem “bijušais īpašnieks”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Lietas izskatīšanā tiesa pieaicina bijušo īpašnieku, tās institūcijas pārstā­vi, kuras vajadzībām nekustamais īpašums atsavināts, un hipotekāros kredito­rus.";

 

aizstāt otrajā daļā vārdu "īpašnieks" ar vārdiem "bijušais īpašnieks";

 

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Atsavinot dzīvojamo māju (dzīvokli), kurā dzīvo tās bijušais īpašnieks vai viņa ģimenes locekļi, tiesa papildina atlīdzību ar kompensāciju par pārcelšanos.”

 

17.pants. Pēc tam, kad tiesas spriedums par nekustamā īpašuma atsavināšanu ir stājies likumīgā spēkā, tā īpašniekam ir izmaksājama noteiktā atlīdzība un tiesas noteiktie procenti, bet ne mazāk par sešiem procentiem gadā no nekustamā īpašuma pārņemšanas dienas līdz samaksas dienai.

Izmaksājot atlīdzību, jāievēro šādi noteikumi:

1) ja tiesības uz atlīdzības saņemšanu kopumā vai daļēji nav noskaidrotas, nenoskaidrotā atlīdzības summa, kā arī hipotekārajiem kreditoriem pienākošās summas ieskaitāmas valsts budžetā un pēc pieprasījuma izmaksājamas īpašniekam vai hipotekārajiem kreditoriem;

2) atlīdzības summa īpašniekam, kura dzīvesvieta nav zināma, iemaksājama valsts budžetā šā panta 1.punktā norādītajā kārtībā un uzglabājama tur, kamēr ierodas īpašnieks vai viņa mantinieki;

3) ja nekustamais īpašums apgrūtināts ar tādiem hipotekārajiem parādiem, kuri pārsniedz noteikto nekustamā īpašuma novērtējumu, šiem kreditoriem ir tiesības prasīt no sava personiskā parādnieka tā parāda atlikuma samaksu, kas nav dzēsts ar atsavinātā nekustamā īpašuma ekvivalentu, ja vien pašā saistības rakstā nav sacīts, ka parādnieks par savu parādu atbild vienīgi ar ieķīlāto nekustamo īpašumu. Visi hipotekārie parādi, kurus attiecīgā institūcija nav pārņēmusi uz sevi, zemes grāmatā dzēšami;

4) ja piespriestā atlīdzības summa nav pietiekama visu bijušā īpašnieka kreditoru prasījumu apmierināšanai pilnā apmērā, šī summa iemaksājama tiesas depozītā un sadalāma civilprocesuālajos likumos noteiktajā kārtībā;

5) atsavināto nekustamo īpašumu apgrūtinošās lietu tiesības, t.i., atzīmes zemes grāmatā, dzēšamas, ja iestāde, kuras vajadzībām izdarīta atsavināšana, neizsaka vēlēšanos tās atstāt.

7. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "Pēc tam, kad tiesas spriedums par atlīdzības apmēru ir stājies likumīgā spēkā, tā bijušajam īpašniekam ir izmaksājama tiesas noteiktā atlīdzība un tiesas noteiktie procenti, bet ne mazāk par sešiem procentiem gadā no likuma par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu spēkā stāšanās dienas līdz samaksas dienai."

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt likuma 17. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“17.pants. Pēc tam, kad tiesas spriedums par nekustamā īpašuma atsavināšanu ir stājies likumīgā spēkā, tā īpašniekam ir izmaksājama noteiktā atlīdzība un tiesas noteiktie procenti, bet ne mazāk par sešiem procentiem gadā no likuma par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu spēkā stāšanās dienas līdz samaksas dienai.”

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 17. panta otrās daļas 1. un 2. punktā vārdu “īpašnieks” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “bijušais īpašnieks” (attiecīgā locījumā).

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. 17.pantā:

 izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "Pēc tam, kad tiesas spriedums par atlīdzības apmēru ir stājies likumīgā spēkā, bijušajam īpašniekam izmaksājama tiesas noteiktā atlīdzība un tiesas noteiktie procenti, bet ne mazāk par sešiem procentiem gadā no dienas, kad stājies spēkā likums par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu līdz samaksas dienai.";

 

aizstāt otrās daļas 1. un 2. punktā vārdu “īpašnieks” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “bijušais īpašnieks” (attiecīgā locījumā).

18.pants. Pēc atlīdzības samaksas vai iemaksas valsts budžetā attiecīgā institūcija iesniedz zemes grāmatu nodaļai tiesas sprieduma norakstu kopā ar nekustamā īpašuma aprakstu tā reģistrēšanai uz valsts vai pašvaldības vārda.

8. Izslēgt 18.pantu.

 

 

 

9. Izslēgt 18.pantu.

 

 

14.

Juridiskais birojs

Papildināt ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 17 “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 7. nr.)”.

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 17 “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 7. nr.).

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.