Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz  Juridiskā komisija

Likumprojekts

“Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā” (reģ.nr.1072)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kurā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma darbība

(1) Administratīvajā procesā ar 2004.gada 1.februāri piemērojams Administratīvā procesa likums, ciktāl šā likuma normas nenoteic citu kārtību. Administratīvā procesa likuma un šā likuma normas piemērojamas, ciktāl citu likumu speciālās tiesību normas nenoteic citu kārtību.

(2) Ar 2005.gada 1.martu kārtību, kādā izskata administratīvā pārkāpuma lietas un izpilda lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, regulē īpašs likums.

(3) Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.pantā minētās lietas izskata rajona (pilsētas) tiesa, ievērojot Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos termiņus un administratīvā akta adresāta procesuālās garantijas.

(4) Rajona (pilsētas) tiesas lēmums par administratīvā soda uzlikšanu pārsūdzams Administratīvajā apgabaltiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu un 15.01.2004. likumu, kas stājas spēkā no 01.02.2004.)

1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus "Ar 2005.gada 1.martu".

1.

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 2.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Līdz īpaša likuma spēkā stāšanās brīdim, ja konstatē pretrunu starp Administratīvā procesa likuma normu un Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu, piemēro to tiesību normu, kura ir labvēlīgāka administratīvā akta adresātam.”

Neatbalstīt

1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus "Ar 2005.gada 1.martu".

Pārejas noteikumi

1. Ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Civilprocesa kodeksa divdesmit otrā, divdesmit trešā, divdesmit trešā–A, divdesmit ceturtā, divdesmit ceturtā–A un divdesmit piektā nodaļa. 

2. Lietu par vēlēšanu tiesību ierobežojumu konstatēšanu ar 2004.gada 1.februāri tiesa izskata pēc Civilprocesa likuma noteikumiem par juridiska fakta konstatēšanu. Pēc tam, kad spriedums minētajā lietā stājies likumīgā spēkā, tiesa tā norakstu nosūta vēlēšanu komisijai, kas reģistrējusi deputātu kandidātu sarakstu. Ja vēlēšanas jau notikušas, sprieduma noraksts nosūtāms arī Centrālajai vēlēšanu komisijai, kā arī attiecīgi Saeimai vai konkrētās pašvaldības domei (padomei).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.) 

3. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz Saeimai:

1) likumprojektu par izpildiestādes pieeju budžeta līdzekļiem. Uz naudas maksājumu vērsta tiesas nolēmuma piespiedu izpildi attiecībā uz iestādi līdz dienai, kad spēkā stājas minētais likums, veic tiesu izpildītājs saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem;

2) nepieciešamos grozījumus spēkā esošajos likumos, lai saskaņotu tos ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.) 

4. Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta likumprojektu 2004.gadam, iekļauj tajā nepieciešamo finansējumu Administratīvā procesa likuma ieviešanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 01.07.2003.)

 5. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.jūnijam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu, kas regulē kārtību, kādā izskatāmas administratīvo pārkāpumu lietas un izpildāmi lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās.

(15.01.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.02.2004.) 

6. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos attiecībā uz pārvaldes iestādes kompetenci izdot ārējus normatīvos aktus.

(15.01.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.02.2004.)

2. Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.maijam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu, kas regulē kārtību, kādā izskatāmas administratīvo pārkāpumu lietas un izpildāmi lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās (šā likuma 2.panta otrā daļa)."

 

 

 

2. Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.maijam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu, kas regulē kārtību, kādā izskatāmas administratīvo pārkāpumu lietas un izpildāmi lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās (šā likuma 2.panta otrā daļa)."