2005

2005.gada _____ februārī

Nr.9/6 -

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 2.februāra sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (reģ.nr.1069) pirmajam lasījumam.

          Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut  Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

Pielikumā: Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas atzinuma kopija uz 1 lpp.

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.pants. Reģistra uzdevums ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu, kā arī Latvijā uzturēšanās atļaujas saņēmušo ārzemnieku uzskaiti, likumā noteiktajā kārtībā Reģistrā iekļaujot un aktualizējot ziņas par šīm personām."

 

2. Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Šā panta otrā un trešā daļa neattiecas uz ārzemnieku, kura pirmuzskaites veidlapu aizpilda darbinieks atbilstoši ziņām, ko ārzemnieks vai tā likumiskais pārstāvis sniedzis uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai."

 

3. Aizstāt 9.pantā vārdus "ārvalstnieku, bezvalstnieku un bēgļu" ar vārdu "ārzemnieku".

 

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdu "ārvalstnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "ārzemnieks" (attiecīgā locījumā).