Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija                                                                                                                                                     Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Likumprojekts “Grozījumi Komercķīlas likumā”

(reģ. nr. 1059)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Komercķīlas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2000, 3.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Komercķīlas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2000, 3.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komersants” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komersants” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) komercķīlu reģistrs - komercķīlu datu bāze;

2) komercķīlu reģistra turētājs - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kas kārto komercķīlu reģistru un nodrošina tā publiskumu;

3) reģistrācijai pakļautas kustamās lietas - sauszemes transportlīdzekļi, lidaparāti un valsts vienotajā dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrējamie dzīvnieki un ganāmpulki;

4) kustamo lietu reģistra turētājs - iestāde, kuras pienākumos ietilpst reģistrācijai pakļauto kustamo lietu reģistrācijas kārtošana.

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

„3) reģistrācijai pakļautas kustamās lietas – sauszemes transportlīdzekļi, mazizmēra kuģošanas līdzekļi (airu laiva, motorlaiva, kuteris un ūdens motocikls), lidaparāti un valsts vienotajā dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrējamie dzīvnieki un ganāmpulki;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

„3) reģistrācijai pakļautas kustamās lietas – sauszemes transportlīdzekļi, mazizmēra kuģošanas līdzekļi (airu laiva, motorlaiva, kuteris un ūdens motocikls), lidaparāti un valsts vienotajā dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrējamie dzīvnieki un ganāmpulki;”.

3.pants. Komercķīlas priekšmets

(1) Par komercķīlas priekšmetu var būt:

1) kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas pieder uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai);

2) 1.punktā minēto lietu kopība;

3) visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta.

(2) Reģistrācijai pakļautas kustamās lietas, kā arī uzņēmums kā lietu kopība, uzņēmējsabiedrības kapitāla daļas, pajas, slēgtās emisijas akcijas un slēgtās emisijas obligācijas var būt par komercķīlas priekšmetu neatkarīgi no tā, kam šīs lietas pieder.

(3) Komercķīla, kuras priekšmets ir lietu kopība, aptver gan šīs kopības jau esošās, gan arī nākamās sastāvdaļas, ja vien nav skaidri redzams, ka komercķīlas devēja nodoms bijis ieķīlāt vienīgi šīs lietu kopības sastāvu, kāds tas bijis ķīlas tiesības nodibināšanas laikā.

(4) Mantu, kas var būt par komercķīlas priekšmetu, nevar ieķīlāt pēc citu ķīlu veidu noteikumiem. Līgums, kas noslēgts pretēji šim aizliegumam, nav spēkā.

 

 

 

 

3. 3.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu “uzņēmējsabiedrības“ ar vārdu „kapitālsabiedrības“;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Mantu, kas var būt par komercķīlas priekšmetu (izņemot šā panta piektajā daļā minēto mantu), nevar ieķīlāt pēc citu ķīlu veidu noteikumiem. Līgums, kas noslēgts pretēji šim aizliegumam, nav spēkā.";

 papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Uz mantu, kas var būt par finanšu nodrošinājuma līguma priekšmetu, šā likuma noteikumi attiecas tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Finanšu nodrošinājuma likumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 3.panta otro un trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

3. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdu “uzņēmējsabiedrības“ ar vārdu „kapitālsabiedrības“.

 

 

 

 

 

4.pants. Lietas, kas nevar būt par komercķīlas priekšmetu

(1) Par komercķīlas priekšmetu nevar būt kuģis, publiskajā apgrozībā esošs finanšu instruments, kā arī no čeka vai vekseļa izrietošs prasījums.

(2) Ja ir ieķīlāta visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta vai ir ieķīlāta lietu kopība, šā panta pirmajā daļā minētie prasījumi, kā arī nekustamais īpašums, kuģi un publiskajā apgrozībā esošie finanšu instrumenti uzskatāmi par izslēgtiem no ieķīlātās mantas.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus „publiskajā apgrozībā esošs finanšu instruments” ar vārdiem “finanšu instruments, finanšu līdzekļi”.

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus „un publiskajā apgrozībā esošie finanšu instrumenti” ar vārdiem “finanšu instrumenti un finanšu līdzekļi”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

4. 4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus „publiskajā apgrozībā esošs finanšu instruments” ar vārdiem “finanšu instruments, finanšu līdzekļi”;

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus „un publiskajā apgrozībā esošie finanšu instrumenti” ar vārdiem “finanšu instrumenti un finanšu līdzekļi”.

 

18.pants. Komercķīlas reģistrācijas papildu noteikumi, ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta kustamā lieta

(1) Ja komercķīlas priekšmets ir reģistrācijai pakļauta kustamā lieta, reģistrācijas pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju kustamo lietu reģistrā.

(2) Saņemot komercķīlas reģistrācijas pieteikumu, kurā ir iekļauta reģistrācijai pakļauta kustamā lieta, komercķīlu reģistra turētājs, ja nav juridisku šķēršļu komercķīlas nodibināšanai, reģistrācijas pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju nosūta attiecīgajam kustamo lietu reģistra turētājam komercķīlas atzīmes reģistrācijai.

(3) Attiecīgā reģistra turētājs uz saņemtā reģistrācijas pieteikuma noraksta, izraksta vai kopijas pamata divu dienu laikā reģistrē komercķīlas atzīmi uz katru pieteikumā minēto lietu.

(4) Kustamo lietu reģistra turētājs atsakās reģistrēt komercķīlas atzīmi, ja ir juridiski šķēršļi lietas ieķīlāšanai.

(5) Ja komercķīlas priekšmets ir transportlīdzeklis un komercķīlas devējam ir noteikts aizliegums izvest šo transportlīdzekli vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, kustamo lietu reģistrā reģistrē arī šo aizliegumu.

(6) Par komercķīlas atzīmes reģistrāciju vai par atteikumu to reģistrēt kustamo lietu reģistra turētājs nekavējoties paziņo komercķīlu reģistra turētājam.

(7) Pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas komercķīlu reģistra turētājs reģistrē komercķīlu. Ja saņemts paziņojums par atteikumu reģistrēt komercķīlas atzīmi, komercķīlu reģistra turētājs komercķīlu reģistrē, bet no ieķīlātās mantas izslēdz lietu, par kuru saņemts atteikums reģistrēt atzīmi. To, ka lieta ir izslēgta no ieķīlājamās mantas, norāda reģistrācijas pieteikumā un paziņo komercķīlas devējam un komercķīlas ņēmējam.

(8) Ja ieķīlāta visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta vai lietu kopība, ietverot arī nākamās lietas, un komercķīlas devējs iegūst lietu īpašumā vai pievieno to ieķīlātajai lietu kopībai, kura saskaņā ar šā likuma 10.pantu ir atsevišķi norādāma komercķīlas reģistrācijas pieteikumā, viņam piecu dienu laikā no lietas iegūšanas dienas šis grozījums reģistrācijas pieteikumā iekļautajās ziņās jāpiesaka komercķīlu reģistra turētājam. Šā noteikuma neizpildīšanas gadījumā komercķīlas ņēmējs grozījuma reģistrāciju var prasīt tiesas ceļā.

(9) Šajā pantā paredzētā informācijas apmaiņa starp komercķīlu reģistra turētāju un kustamo lietu reģistra turētāju var notikt ar elektronisku dokumentu palīdzību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 18.panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Ja komercķīlas priekšmets ir transportlīdzeklis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis un komercķīlas devējam ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, kustamo lietu reģistrā reģistrē arī šo aizliegumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 18.panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Ja komercķīlas priekšmets ir transportlīdzeklis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis un komercķīlas devējam ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, kustamo lietu reģistrā reģistrē arī šo aizliegumu.”

39.pants. Komercķīlas izlietošana, ja komercķīlas priekšmets ir visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta

Ja ieķīlāta visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta un uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nav darbību izbeidzis, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pārdodams kopumā kā funkcionējošs, ja puses nav vienojušās citādi.

 

 

 

 

4.

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 39.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ja ieķīlāts komersanta uzņēmums un komersants nav darbību izbeidzis, komersanta uzņēmums pārdodams kopumā kā funkcionējošs, ja puses nav vienojušās citādi.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

6. Izteikt 39.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ja ieķīlāts komersanta uzņēmums un komersants nav darbību izbeidzis, komersanta uzņēmums pārdodams kopumā kā funkcionējošs, ja puses nav vienojušās citādi.”

41.pants. Komercķīlas tiesības izlietošana pirms termiņa

(1) Komercķīlas ņēmējs ir tiesīgs pirms termiņa izlietot komercķīlas tiesību un apmierināt savu nodrošināto prasījumu, ja:

1) ieķīlātā manta tiek sadalīta;

2) komercķīlas devēja uzņēmējdarbība ir apturēta vai izbeigta vai spēkā stājies nolēmums par komercķīlas devēja bankrota procedūras uzsākšanu;

3) ieķīlātā manta tiek atsavināta bez komercķīlas ņēmēja atļaujas;

4) komercķīlas devēja rīcības dēļ ieķīlātās mantas lielākā daļa ir gājusi bojā vai tās vērtība būtiski samazinājusies;

5) ieķīlātā manta ir pamesta.

(2) Puses var noteikt arī citus gadījumus, kad komercķīlas tiesību var izlietot pirms termiņa.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 41.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārda „uzņēmējdarbība“ ar vārdu „komercdarbība“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 41.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārda „uzņēmējdarbība“ ar vārdu „komercdarbība“.

Pārejas noteikumi

1. Komercķīlas, kas reģistrētas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, paliek spēkā un apspriežamas atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā to reģistrācijas brīdī.

2. Ceļu satiksmes drošības direkcija, Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija un Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas gaisakuģu reģistrs līdz 2000.gada 1.aprīlim reģistrē grozījumus, pārjaunojumu, cesiju un dzēšanu attiecībā uz visām komercķīlām, kuras reģistrētas šajās institūcijās līdz 1999.gada 1.martam. Nepieciešamos dokumentus par šīm komercķīlām nodod komercķīlu reģistra turētājam līdz 2000.gada 1.aprīlim.

3. Pēc 2000.gada 1.aprīļa grozījumus, pārjaunojumu, cesiju un dzēšanu attiecībā uz šo pārejas noteikumu 2.punktā minētajām komercķīlām reģistrē komercķīlu reģistra turētājs.

4. Likuma 3.panta ceturtās daļas noteikumi netiek piemēroti ķīlām, kas nodibinātas pirms šīs normas stāšanās spēkā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Likuma normas par komersantiem attiecas arī uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 5.puktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma normas, kas attiecas uz komersantiem, tiek piemērotas arī individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām.”

Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Finanšu līdzekļus var pieteikt reģistrācijai komercķīlu reģistrā līdz Finanšu nodrošinājuma likuma spēkā stāšanās dienai. Komercķīla uz finanšu līdzekļiem paliek spēkā līdz tās dzēšanai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

„5. Šā likuma normas, kas attiecas uz komersantiem, tiek piemērotas arī individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām.

6. Finanšu līdzekļus var pieteikt reģistrācijai komercķīlu reģistrā līdz Finanšu nodrošinājuma likuma spēkā stāšanās dienai. Komercķīla uz finanšu līdzekļiem paliek spēkā līdz tās dzēšanai.”

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu nodrošinājuma likumu.

 

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu nodrošinājuma likumu.