Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Iepakojuma likumā

(Reģ. nr. 1031)

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

Iepakojuma likums

Grozījumi Iepakojuma likumā

 

 

 

Grozījumi Iepakojuma likumā

 

 

Izdarīt Iepakojuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Iepakojuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Vides ministrija” (attiecīgā locījumā),

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Vides ministrija” (attiecīgā locījumā),

 

vārdus “preces un produkti” un vārdus “preces vai produkti” (attiecīgā locījumā) — ar vārdu “preces” (attiecīgā locījumā) un

 

 

 

vārdus “preces un produkti” un vārdus “preces vai produkti” (attiecīgā locījumā) — ar vārdu “preces” (attiecīgā locījumā) un

 

vārdu “importētā” — ar vārdiem “no citām valstīm ievestā”.

 

 

 

vārdu “importētā” — ar vārdiem “no citām valstīm ievestā”.

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atkārtoti lietojamais iepakojums — iepakojums, kuru var izmantot atkārtoti tā sākotnējam uzdevumam;

 

 

 

 

 

 

2. 1.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) iepakojuma apsaimniekotājs — komercsabiedrība, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar iepakotāju, organizē un koordinē izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;”;

 

 

 

2. 1.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) iepakojuma apsaimniekotājs — komercsabiedrība, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar iepakotāju, organizē un koordinē izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;”;

2) iepakojums — precēm un produktiem pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu produktu — izejvielas un gatavas preces — un iepazīstinātu ar to visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā;

izslēgt 2.punktu;

 

 

 

izslēgt 2.punktu;

3) iepakotājs — preces ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs, kurš iepako preci, kā arī importētājs, kurš importē preci vai produktu iepakojumā;

4) izlietotais iepakojums — iepakojums vai iepakojuma materiāls, kas nav izmantojams tā sākotnējam uzdevumam un kvalificējams kā atkritumi;

5) izlietotā iepakojuma apsaimniekošana — izlietotā iepakojuma savākšana, šķirošana, pārvadāšana, uzglabāšana, reģenerācija (pārstrāde vai enerģijas iegūšana) vai apglabāšana, kā arī minēto darbību plānošana un organizēšana;

6) izlietotā iepakojuma pārstrāde — process, kurā no izlietotā iepakojuma vai iepakojuma materiāla iegūst to pašu materiālu vai citus materiālus, izņemot enerģiju, ko iegūst, izlietoto iepakojumu vai iepakojuma materiālu sadedzinot;

7) reģenerācija — process, kurā no izlietotā iepakojuma vai iepakojuma materiāla iegūst otrreizējās izejvielas vai enerģiju.

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) iepakotājs — preces ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs, kurš iepako preci Latvijā vai ieved iepakotu preci Latvijā no citām valstīm;”.

 

1

Vides ministrs R.Vējonis

Likumprojekta 2.pantā minētā likuma 1.panta 3.punktu papildināt aiz vārdiem „kurš iepako preci” ar vārdiem „vai izstrādājumu” un vārdiem „ieved iepakotu preci” ar vārdiem „vai izstrādājumu”.

atbalstīt

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) iepakotājs — preces ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs, kurš iepako preci vai izstrādājumu Latvijā vai ieved iepakotu preci vai izstrādājumu Latvijā no citām valstīm;”.

 

3. Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

“(1) Iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu ar to visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Par iepakojumu uzskata arī to iepakojumu un iepakojuma materiālu, ko pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

(2) Iepakojuma definīcijas piemērošanas kritēriji ir šādi:

1) priekšmetus uzskata par iepakojumu, ja tie atbilst šā panta pirmajā daļā minētajai definīcijai, neskarot citas funkcijas, ko šis iepakojums vēl varētu pildīt, izņemot gadījumus, kad attiecīgais priekšmets ir preces neatņemama daļa un tas vajadzīgs, lai ietvertu, atbalstītu vai uzglabātu minēto preci visu tās kalpošanas laiku, un visas tās sastāvdaļas paredzēts izmantot, patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaicīgi;

2) priekšmetus, kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, kā arī vienreiz lietojamus priekšmetus, ko piepilda tirdzniecības vietā vai kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, uzskata par iepakojumu, ja tie pilda iepakojuma funkcijas;

2

Vides ministrs R.Vējonis

Likumprojekta 3.pantā minētā likuma 1.1 pantā vārdu „priekšmets” (attiecīgajā locījumā) aizstāt ar vārdu „izstrādājums” (attiecīgajā locījumā).

 

atbalstīt

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

3. Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

“1.pants. (1) Iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu ar tām visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Par iepakojumu uzskata arī to iepakojumu un iepakojuma materiālu, ko pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja. Iepakojums tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā.

(2) Iepakojuma definīcijas piemērošanas kritēriji ir šādi:

1) izstrādājumus uzskata par iepakojumu, ja tie atbilst šā panta pirmajā daļā minētajai definīcijai, neskarot citas funkcijas, ko šis iepakojums vēl varētu pildīt, izņemot gadījumus, kad attiecīgais izstrādājums ir preces neatņemama daļa un tas vajadzīgs, lai ietvertu, atbalstītu vai uzglabātu minēto preci visu tās kalpošanas laiku, un visas sastāvdaļas paredzēts izmantot, patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaicīgi;

2) izstrādājumus, kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, kā arī vienreiz lietojamus izstrādājumus, ko piepilda tirdzniecības vietā vai kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, uzskata par iepakojumu, ja tie pilda iepakojuma funkcijas;

 

3) iepakojuma sastāvdaļas un palīgelementus, kas iekļauti iepakojumā, uzskata par tā iepakojuma daļu, kurā tie ir iekļauti. Palīgelementus, kas piekārti vai piestiprināti tieši precei un pilda iepakojuma funkciju, uzskata par iepakojumu, izņemot gadījumus, kad tie ir minētās preces neatņemama daļa un visas to sastāvdaļas paredzēts patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaicīgi.

(3) Iepakojuma definīcijas kritēriju  piemērošanas piemērus nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

3) iepakojuma sastāvdaļas un palīgelementus, kas iekļauti iepakojumā, uzskata par tā iepakojuma daļu, kurā tie ir iekļauti. Palīgelementus, kas piekārti vai piestiprināti tieši precei un pilda iepakojuma funkciju, uzskata par iepakojumu, izņemot gadījumus, kad tie ir minētās preces neatņemama daļa un visas to sastāvdaļas paredzēts patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaicīgi.

(3) Iepakojuma definīcijas kritēriju  piemērošanas piemērus nosaka Ministru kabinets.”

3.pants. Likums attiecas uz:

1) iepakojumu, ko ražo Latvijā, un iepakojumu, ko izmanto Latvijas teritorijā neatkarīgi no tā izcelsmes, iepakošanas un patērēšanas vietas vai tajā izmantotajiem materiāliem, kā arī uz izlietoto iepakojumu;

 

 

 

 

 

2) iepakojuma ražotāju (arī importētāju), iepakotāju,

pārdevēju, iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kā arī uz valsts un pašvaldību institūcijām.

4. Izteikt 3.panta 2.punktu kā 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) iepakojuma ražotāju (arī tādu iepakojuma ražotāju, kurš ieved iepakojumu Latvijā vai kurš iepakojumu ražo citā valstī, un ieved to Latvijā);

3) iepakotāju, iepakojuma apsaimniekotāju, kā arī uz valsts un pašvaldību institūcijām.”

 

 

 

4. Izteikt 3.panta 2.punktu kā 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) iepakojuma ražotāju (arī tādu iepakojuma ražotāju, kurš ieved iepakojumu Latvijā vai kurš iepakojumu ražo citā valstī un ieved to Latvijā);

3) iepakotāju, iepakojuma apsaimniekotāju, kā arī uz valsts un pašvaldību institūcijām.”

4.pants. (1) Uz iepakojumu un izlietoto iepakojumu attiecas arī citi normatīvie akti, kas reglamentē cilvēka drošības, veselības un higiēnas prasības, kā arī produktu pārvadājumiem un atkritumu apsaimniekošanai izvirzāmās prasības.

5. 4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “produktu” ar vārdu “preču”;

 

 

 

 

5. 4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “produktu” ar vārdu “preču”;

 

 (2) Ja iepakojuma sastāvā ir materiāli, kas izlietoto iepakojumu padara bīstamu, vai iepakojums ir bijis saskarē ar bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, uz izlietoto iepakojumu attiecas normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja iepakojuma sastāvā ir materiāli, kas izlietoto iepakojumu padara bīstamu, vai iepakojums ir bijis saskarē ar bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem un to nav iespējams attīrīt līdz pakāpei, kad šo iepakojumu vairs nevar klasificēt kā bīstamu atkritumu, uz izlietoto iepakojumu attiecas normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.”

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja iepakojuma sastāvā ir materiāli, kas izlietoto iepakojumu padara bīstamu, vai iepakojums ir bijis saskarē ar bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem un to nav iespējams attīrīt līdz pakāpei, kad šo iepakojumu vairs nevar klasificēt kā bīstamu atkritumu, uz izlietoto iepakojumu attiecas normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.”

5.pants. Iepakojumu iedala šādos veidos:

1) primārais (tirdzniecības) iepakojums — tirdzniecības vajadzībām izmantojams iepakojums, kas nonāk pie iepakotāja vai patērētāja tirdzniecības vietā un ir tiešā saskarē ar preci vai produktu;

2) sekundārais iepakojums — iepakojums, ko izmanto noteikta daudzuma tirdzniecībai paredzētu preču vai produktu vienību kopīgai iepakošanai. Tas var nonākt pie iepakotāja vai patērētāja neizsaiņots vai arī to atdala no preces tirdzniecības vietā. Sekundārā iepakojuma noņemšana neietekmē produkta raksturlielumus;

3) terciārais (transporta) iepakojums — iepakojums, ko izmanto, lai pārvadātu tirdzniecībai un ražošanai paredzētas preces vai produktus vai sekundārā iepakojuma vienības un izvairītos no produktu bojāšanas pārvadājuma laikā. Terciārais (transporta) iepakojums nav konteineri, ko izmanto sauszemes, ūdens un gaisa pārvadājumiem.

6. Aizstāt 5.panta 2. un 3.punktā un 6.panta 1.punktā vārdu “produkts” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “prece” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

 

 

6. Aizstāt 5.panta 2. un 3.punktā un 6.panta 1.punktā vārdu “produkts” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “prece” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

6.pants. Iepakojuma projektēšanai, ražošanai un izmantošanai izvirzāmas šādas prasības:

1) iepakojuma tilpumam un svaram jābūt minimālam, taču jānodrošina produktam un patērētājam pietiekams drošības un higiēnas līmenis;

2) iepakojumam jābūt projektētam, ražotam un izmantojamam tādā veidā, lai veicinātu tā pārstrādi un samazinātu negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas laikā;

3) iepakojuma materiālietilpībai, kā arī bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu saturam iepakojuma materiālos vai citos iepakojuma komponentos jābūt minimālam, ņemot vērā šo vielu un produktu emisiju gaisā vai ūdenī, pelnos vai infiltrātā, iegūstot enerģiju vai apglabājot izlietoto iepakojumu.

 

 

 

 

 

12.pants. Izlietotā iepakojuma apjoma samazināšanai un apsaimniekošanai izmanto šādas metodes:

1) izlietotā iepakojuma rašanās samazināšana, arī samazinot iepakojuma materiālietilpību un bīstamību un attīstot videi draudzīgus produktus un tehnoloģijas, kas saistītas ar iepakojuma ražošanu, sadali, iepakošanu un tirdzniecību un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;

2) iepakojuma atkārtota lietošana;

3) izlietotā iepakojuma reģenerācija:

a) izlietotā iepakojuma pārstrāde, arī organiskā pārstrāde [bioloģiski noārdāmo izlietotā iepakojuma sastāvdaļu novietošana aerobā (kompostēšana) vai anaerobā (biometanizācija) vidē kontrolētos apstākļos, izmantojot mikroorganismus] stabilu organisko pārpalikumu vai metāna izdalīšanai, izņemot apglabāšanu atkritumu izgāztuvē vai poligonā,

b) enerģijas ieguve;

4) izlietotā iepakojuma apglabāšana tādā veidā, kas neapdraud cilvēka dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu īpašumu.

7. 12.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus “draudzīgus produktus” ar vārdiem “draudzīgas preces”.

 

 

 

 

7. Aizstāt 12.panta 1.punktā vārdus “draudzīgus produktus” ar vārdiem “draudzīgas preces”.

 

13.pants. (1) Iepakotājs ir atbildīgs par tā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, kas radies viņa darbības rezultātā.

(2) Ministru kabinets nosaka visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu procentuālo apjomu, kāds jāizmanto reģenerācijai, kā arī termiņus, kādos noteiktais apjoms reģenerējams.

(3) Par šā panta otrajā daļā noteikto izlietotā iepakojuma reģenerācijas normu neievērošanu iepakotājam dabas resursu nodokļa aprēķinos vienlaikus piemēro pamatlikmes un papildlikmes saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

8. Izteikt 13.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņus.”

 

 

 

Redakc.

 preciz.

8. Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņus.”

 

14.pants. Jautājumus par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, reģenerācijas iespējām un mērķiem, izlietotā iepakojuma apjoma samazināšanai, iepakojuma atkārtotas lietošanas veicināšanai un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanai paredzētajiem pasākumiem ietver atsevišķā atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna nodaļā, kuru pirms apstiprināšanas apspriež ar iepakojuma ražotājiem (importētājiem), iepakotājiem, iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ar sabiedrību.

9. 14.pantā:

aizstāt vārdu “nodaļā” ar vārdiem “un reģionālo plānu nodaļās”;

 

 

izslēgt vārdu “(importētājiem)”;

 

 

aizstāt vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotājiem”.

 

 

 

 

9. 14.pantā:

aizstāt vārdu “nodaļā” ar vārdiem “un reģionālo plānu nodaļās”;

izslēgt vārdu “(importētājiem)”;

aizstāt vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotājiem”.

 

15.pants. (1) Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu iepakotājs veic pats, dibina iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai slēdz līgumu ar šādu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību). Iepakotāja un iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību nosaka līgums.

 

10. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu iepakotājs veic pats vai slēdz līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju.”;

 

 

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotāja”;

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vides ministrs R.Vējonis

Likuma 15.pantā:

Papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

„Iepakotājs, kurš noslēdzis līgumu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ar iepakojuma apsaimniekotāju, drīkst lauzt līgumu ar šo iepakojuma apsaimniekotāju un slēgt līgumu ar citu iepakojuma apsaimniekotāju ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā un ar nosacījumu, ka iepakotājs ir izpildījis visas iepriekšējās līgumsaistības par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.”;

 

Atbildīgā komisija

Papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

„Iepakotājs, kurš noslēdzis līgumu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ar iepakojuma apsaimniekotāju, drīkst izbeigt līgumu ar šo iepakojuma apsaimniekotāju un slēgt līgumu ar citu iepakojuma apsaimniekotāju ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā.

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

10. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu iepakotājs veic pats vai slēdz līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju.”;

 

 

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotāja”;

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Iepakotājs, kurš noslēdzis līgumu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ar iepakojuma apsaimniekotāju, drīkst izbeigt līgumu ar šo iepakojuma apsaimniekotāju un slēgt līgumu ar citu iepakojuma apsaimniekotāju ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā.”;

(2) Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendārajā gadā pārsniedz Ministru kabineta noteikto apjomu:

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrējas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā vai tās pilnvarotajā institūcijā;

2) organizē izlietotā iepakojuma savākšanu un reģenerāciju;

 

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotājs”;

 

 

 

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) organizē izlietotā iepakojuma dalīto savākšanu un reģenerāciju, sadarbojoties ar pašvaldībām;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus “iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” ar vārdiem “iepakojuma apsaimniekotājs”;

 

 

 

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) organizē izlietotā iepakojuma dalīto savākšanu un reģenerāciju, sadarbojoties ar pašvaldībām;”;

 

3) reizi saimnieciskajā gadā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem.

 

papildināt otrās daļas 3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ziņojumā norādīto informāciju pamato ar attaisnojošiem uzskaites dokumentiem, sākot no iepakojuma iegādes vai preču iepakojuma ievešanas no citām valstīm līdz pilnīgas reģenerācijas vai pārstrādes brīdim.”;

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt otrās daļas 3.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

„Ziņojuma iesniegšanas kārtību nosaka un ziņojuma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets. Ja iepakotājs ir noslēdzis līgumu ar  iepakojuma apsaimniekotāju, ziņojumu attiecīgi iesniedz iepakojuma apsaimniekotājs.”;

 

Atbildīgā komisija

izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

 “3) reizi kalendārajā gadā iesniedz Vides ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem. Ja iepakotājs ir noslēdzis līgumu ar  iepakojuma apsaimniekotāju, ziņojumu attiecīgi iesniedz iepakojuma apsaimniekotājs.

Ziņojumā norādīto informāciju pamato ar attaisnojošiem uzskaites dokumentiem, sākot no iepakojuma iegādes vai preču iepakojuma ievešanas no citām valstīm līdz pilnīgas reģenerācijas vai pārstrādes brīdim.”;

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.6 un 7

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) reizi kalendārajā gadā iesniedz Vides ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem. Ja iepakotājs ir noslēdzis līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju, ziņojumu attiecīgi iesniedz iepakojuma apsaimniekotājs. Ziņojumā norādīto informāciju pamato ar attaisnojošiem uzskaites dokumentiem, sākot no iepakojuma iegādes vai preču iepakojuma ievešanas no citām valstīm līdz pilnīgas reģenerācijas vai pārstrādes brīdim.”;

 

 

 

7

Atbildīgā komisija

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrās daļas 3. punktā minētā ziņojuma iesniegšanas kārtību nosaka un ziņojuma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.”

atbalstīt

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrās daļas 3.punktā minētā ziņojuma iesniegšanas kārtību nosaka un ziņojuma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Izlietoto iepakojumu, kas izvests pārstrādei vai reģenerācijai uz citu valsti ārpus Eiropas Kopienas, uzskata par reģenerētu vai pārstrādātu tikai tad, ja ir pamatoti pierādījumi tam, ka pārstrāde vai reģenerācija notikusi, ievērojot nosacījumus, kas visumā ir līdzvērtīgi tiem, kādi noteikti Eiropas Kopienas tiesību aktos šajā jomā.”

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Izlietoto iepakojumu, kas izvests pārstrādei vai reģenerācijai uz citu valsti ārpus Eiropas Kopienas, uzskata par reģenerētu vai pārstrādātu tikai tad, ja ir pamatoti pierādījumi tam, ka pārstrāde vai reģenerācija notikusi, ievērojot nosacījumus, kas visumā ir līdzvērtīgi tiem, kādi noteikti Eiropas Kopienas tiesību aktos šajā jomā.”;

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„Kārtību un prasības, lai komercsabiedrību reģistrētu par iepakojuma apsaimniekotāju Vides ministrijas pilnvarotā iestādē, nosaka Ministru kabinets.”.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Prasības, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā Vides ministrijas pilnvarotā institūcijā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, nosaka Ministru kabinets.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.9

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Prasības, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā Vides ministrijas pilnvarotā institūcijā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, nosaka Ministru kabinets.”

 

16.pants. Iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums ir informēt sabiedrību par:

1) izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām;

2) iepakojuma lietotāju funkcijām iepakojuma atkārtotā lietošanā un izlietotā iepakojuma reģenerācijā;

3) iepakojuma marķējuma nozīmi.

11. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. (1) Iepakojuma apsaimniekotāja pienākums ir informēt sabiedrību par:

1) izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām;

2) iepakojuma lietotāju funkcijām iepakojuma atkārtotā lietošanā un izlietotā iepakojuma pārstrādē un reģenerācijā;

3) iepakojuma marķējuma nozīmi.

(2) Iepakotāja pienākums ir informēt sabiedrību par izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām.”

 

 

 

11. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. (1) Iepakojuma apsaimniekotāja pienākums ir informēt sabiedrību par:

1) izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām;

2) iepakojuma lietotāju funkcijām iepakojuma atkārtotā lietošanā un izlietotā iepakojuma pārstrādē un reģenerācijā;

3) iepakojuma marķējuma nozīmi.

(2) Iepakotāja pienākums ir informēt sabiedrību par izlietotā iepakojuma dalītās savākšanas un resursu atgūšanas iespējām.”

 

17.pants. (1) Iepakojuma apsaimniekošanas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem iepakojuma apsaimniekošanas jautājumos ir ieteikuma raksturs. Ministru kabinets nosaka Iepakojuma apsaimniekošanas padomē pārstāvētās institūcijas un apstiprina šīs padomes nolikumu.

(2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprina Iepakojuma apsaimniekošanas padomes personālsastāvu.

(3) Iepakojuma apsaimniekošanas padome veicina šā likuma prasību izpildi, sniedz priekšlikumus ar iepakojuma jomu saistīto normatīvo aktu pilnveidošanai, kā arī sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas iepakojuma apsaimniekošanā.

12. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs” ar vārdiem “Vides ministrs”.

 

 

 

12. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs” ar vārdiem “Vides ministrs”.

18.pants. (1) Preces vai produkta ražotājs vai to importētājs, kas izmanto atkārtoti lietojamo iepakojumu, veido iepakojuma depozīta sistēmu. Patērētājs, pērkot preci vai produktu iepakojumā, kuram ir piemērota depozīta sistēma, samaksā noteiktu naudas summu — depozīta maksu. Saņemot atpakaļ šo iepakojumu no patērētāja, pārdevējs atmaksā viņam depozīta maksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Preces vai produkta importētājs veido iepakojuma depozīta sistēmu gadījumos, kad ir noslēgts līgums ar preces vai produkta piegādātāju ārvalstīs par atkārtoti lietojamā iepakojuma saņemšanu atpakaļ.

(3) Pārdevējam, kas pārdod preci vai produktu iepakojumā, kuram piemērota depozīta sistēma, ir pienākums pieņemt no patērētāja atpakaļ attiecīgo iepakojumu, kuram ir piemērota depozīta sistēma.

(4) Preces vai produkta ražotājs vai to importētājs nodrošina, lai pārdevēja savāktais iepakojums, kuram ir piemērota depozīta sistēma, tiktu transportēts uz attiecīgo uzņēmējdarbības veikšanas vietu.

(5) Iepakojumam, kuram ir piemērota depozīta sistēma, nepiemēro tirdzniecības uzcenojumu.

(6) Ministru kabinets nosaka tos iepakojuma veidus, kuriem piemēro depozīta sistēmu, kritērijus un kārtību, kādā tiek veidota un piemērota depozīta sistēma, kā arī tā iepakojuma uzskaites, pārskata un kontroles kārtību, kuram ir piemērota depozīta sistēma.

13. 18.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “Preces vai produkta ražotājs vai to importētājs” ar vārdiem “Preces ražotājs”;

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdu “ārvalstīs” ar vārdiem “citās valstīs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Preces ražotājs nodrošina, lai pārdevēja savāktais iepakojums, kuram ir piemērota depozīta sistēma, tiktu transportēts uz attiecīgo komercdarbības veikšanas vietu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Likuma 18.pantā:

Izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„Citās valstīs ražotās un iepakotās preces ievedējs Latvijas Republikas teritorijā veido iepakojuma depozīta sistēmu gadījumos, kad ir noslēgts līgums ar preces piegādātāju citās valstīs par atkārtoti lietojamā iepakojuma saņemšanu atpakaļ.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„Komersants, kas Latvijā ieved citās valstīs ražotās un iepakotās preces veido iepakojuma depozīta sistēmu gadījumos, kad ir noslēgts līgums ar preces piegādātāju citās valstīs par atkārtoti lietojamā iepakojuma saņemšanu atpakaļ.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

13. 18.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “Preces vai produkta ražotājs vai to importētājs” ar vārdiem “Preces ražotājs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Komersants, kas Latvijā ieved citās valstīs ražotas un iepakotas preces, veido iepakojuma depozīta sistēmu gadījumos, kad ir noslēgts līgums ar preces piegādātāju citās valstīs par atkārtoti lietojamā iepakojuma saņemšanu atpakaļ.”;

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Preces ražotājs nodrošina, lai pārdevēja savāktais iepakojums, kuram ir piemērota depozīta sistēma, tiktu transportēts uz attiecīgo komercdarbības veikšanas vietu.”

 

19.pants. (1) Iepakojuma ražotājs (importētājs) reizi saimnieciskajā gadā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par saražotā, eksportētā vai importētā iepakojuma apjomu un veidiem. Ja iepakojuma ražotājs (importētājs) ir nodibinājis iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai noslēdzis ar iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) līgumu, ziņojumu par saražotā, eksportētā vai importētā iepakojuma apjomu un veidiem iesniedz attiecīgais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).

 

14. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Iepakojuma ražotājs reizi saimnieciskajā gadā iesniedz Vides ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par saražotā, izvestā vai no citām valstīm ievestā iepakojuma apjomu un veidiem. Ja iepakojuma ražotājs ir noslēdzis līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju, ziņojumu par saražotā, no citām valstīm ievestā vai uz citām valstīm izvestā iepakojuma apjomu un veidiem attiecīgi iesniedz iepakojuma apsaimniekotājs.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

14. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Iepakojuma ražotājs reizi saimnieciskajā gadā iesniedz Vides ministrijai vai tās pilnvarotajai institūcijai ziņojumu par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā iepakojuma apjomu un veidiem. Ja iepakojuma ražotājs ir noslēdzis līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju, ziņojumu par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā iepakojuma apjomu un veidiem attiecīgi iesniedz iepakojuma apsaimniekotājs.”;

(2) Pamatojoties uz iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), iepakojuma ražotāja (importētāja) un iepakotāja iesniegtajiem ziņojumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai tās pilnvarotā institūcija veido un uztur datu bāzi par iepakojuma un izlietotā iepakojuma apjomu un veidiem.

(3) Ziņojuma iesniegšanas kārtību nosaka un ziņojuma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pamatojoties uz iepakojuma apsaimniekotāja, iepakojuma ražotāja un iepakotāja iesniegtajiem ziņojumiem, Vides ministrija vai tās pilnvarotā institūcija veido un uztur datu bāzi par iepakojuma un izlietotā iepakojuma apjomu un veidiem.”

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pamatojoties uz iepakojuma apsaimniekotāja, iepakojuma ražotāja un iepakotāja iesniegtajiem ziņojumiem, Vides ministrija vai tās pilnvarotā institūcija veido un uztur datu bāzi par iepakojuma un izlietotā iepakojuma apjomu un veidiem.”

20.pants. Latvijas Vides aģentūra katru gadu izstrādā un publicē ziņojumu par saražotā (importētā) iepakojuma apjomu un izlietotā iepakojuma apjomu un apsaimniekošanu valstī.

15. Aizstāt 20.pantā vārdus “Latvijas Vides aģentūra” ar vārdiem “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra”.

 

 

 

15. Aizstāt 20.pantā vārdus “Latvijas Vides aģentūra” ar vārdiem “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra”.

21.pants. Iepakojuma ražotāja (importētāja), iepakotāja un iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbību atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kontrolē Vides valsts inspekcija un reģionālās vides pārvaldes. 

 

16. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Iepakojuma ražotāja, iepakotāja un iepakojuma apsaimniekotāja darbību atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kontrolē Valsts vides dienests

 

 

 

16. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Iepakojuma ražotāja, iepakotāja un iepakojuma apsaimniekotāja darbību atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kontrolē Valsts vides dienests

Pārejas noteikums

Šā likuma 18.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

17. Pārejas noteikumā:

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 18.augustam izdod likuma 1.panta trešajā daļā minētos noteikumus.”

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Vides ministrs R.Vējonis

Likuma „Pārejas noteikumos”:

  izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.oktobrim izdod likuma 1.1 panta trešajā daļā, 13.panta otrajā daļā, 15.panta otrajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus.”

 

Atbildīgā komisija

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 1.panta trešajā daļā, 13.panta otrajā daļā, 15.panta trešajā  un piektajā daļā minētos noteikumus.”;

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.13

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

17. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 1.panta trešajā daļā, 13.panta otrajā daļā, 15.panta trešajā  un piektajā daļā minētos noteikumus.”;

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu.

 

 

 

14

Vides ministrs R.Vējonis

papildināt ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

„3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.oktobrim ir spēkā Ministru kabineta 2002.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 139 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas apjomiem un termiņiem, ziņojuma sniegšanas kārtību un veidlapas paraugu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Ministru kabinetam līdz 2005.gada 1.oktobrim izdarīt ar šajā likumā izdarītajiem  grozījumiem saistītos grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.414 „Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam”.”.

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.15

 

 

 

 

15

Atbildīgā komisija

papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

„3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.oktobrim ir spēkā Ministru kabineta 2002.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 139 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas apjomiem un termiņiem, ziņojuma sniegšanas kārtību un veidlapas paraugu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Ministru kabinetam līdz 2005.gada 1.oktobrim izdarīt nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.414 „Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam”.”.

atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

„3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.oktobrim ir spēkā Ministru kabineta 2002.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 139 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas apjomiem un termiņiem, ziņojuma sniegšanas kārtību un veidlapas paraugu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Ministru kabinetam līdz 2005.gada 1.oktobrim izdarīt nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.414 „Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam”.”.

 

18. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra direktīvas 2004/12/EK, ar ko groza direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.”

 

 

 

18. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra direktīvas 2004/12/EK, ar ko groza direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.”