Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

otrajam lasījumam

Politisko partiju likums

(reģ. nr. 1027)

 

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 3385)

 

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam
(134)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā otrā  lasījuma redakcija

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt politisko partiju un to apvienību (turpmāk – partija) darbību, kā arī sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu, nosakot partiju darbības pamatprincipus, organizatorisko struktūru, likvidāciju un reorganizāciju.

 

 

 

1.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“ Šā likuma mērķis ir nodrošināt politisko partiju (turpmāk - partija) un to apvienību darbības tiesiskos pamatus, sekmēt partiju un to apvienību iekšējo demokrātiju un demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu.”

 

 

Atbalstīts

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likuma mērķis

      Šā likuma mērķis ir nodrošināt politisko partiju (turpmāk - partija) un to apvienību darbības tiesiskos pamatus, sekmēt partiju un to apvienību iekšējo demokrātiju un demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu.

 

 

2.pants. Partiju jēdziens un darbības pamatmērķi

Partijas ir organizācijas, kas tiek izveidotas, lai veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, piedalītos Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenotu partijas programmu, kā arī iesaistītos publiskās pārvaldes institūciju izveidē.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

Frakcija  “Jaunais laiks”

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Partiju jēdziens un darbības pamatmērķi

Partijas ir organizācijas, kas tiek izveidotas izvirzīto politisko mērķu īstenošanai. Šo mērķu īstenošanai tās piedalās vēlēšanu kampaņās, izvirza deputātu kandidātus, piedalās Saeimas, pašvaldību domju (padomju) vai  Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īsteno partijas programmu, kā arī iesaistās publiskās pārvaldes institūciju izveidē.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“2.pants. Partijas un partiju apvienības jēdziens”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2. panta tekstu kā panta pirmo daļu un papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lai savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, vairākas partijas uz mērķu kopības pamata šajā likumā noteiktajā kārtībā var nodibināt partiju apvienību. Uz partiju apvienībām attiecināmi šā likuma noteikumi par partijām, ciktāl šis likums nenosaka citādi.”

 

 

Nav

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pants. Partijas un partiju apvienības jēdziens

(1) Partija ir organizācija, kas tiek izveidota, lai veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, piedalītos Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenotu partijas programmu, kā arī iesaistītos publiskās pārvaldes institūciju izveidē.

         (2) Lai savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, vairākas partijas uz mērķu kopības pamata šajā likumā noteiktajā kārtībā var nodibināt partiju apvienību. Uz partiju apvienībām attiecināmi šā likuma noteikumi par partijām, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

3.pants. Partijas tiesiskais statuss

Partija iegūst juridiskas personas statusu pēc tās ierakstīšanas partiju reģistrā.

 

 

5.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Aizstāt likumprojekta 3. pantā vārdus “partiju reģistrā” ar vārdiem “politisko partiju reģistrā (turpmāk – partiju reģistrs)”.

 

 

Atbalstīts

3.pants. Partijas tiesiskais statuss

        Partija iegūst juridiskās personas statusu pēc tās ierakstīšanas politisko partiju reģistrā (turpmāk- partiju reģistrs).

4.pants. Partijas atbildības norobežošana

(1) Partija par savām saistībām atbild ar visu partijas mantu.

 

(2) Partija neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par partijas saistībām.

 

 

 

4.pants. Partijas atbildības norobežošana

(1) Partija par savām saistībām atbild ar visu partijas mantu.

 

(2) Partija neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par partijas saistībām.

5.pants. Partijas juridiskā adrese

(1) Partijas juridiskā adrese ir partiju reģistrā norādītā adrese.

 

(2) Ja partijai tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz partiju reģistrā norādīto juridisko adresi, uzskatāms, ka partija šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmusi septiņu dienu laikā pēc nosūtīšanas, ja nosūtītājs var pierādīt to, ka ir nosūtījis attiecīgo korespondenci.

 

 

 

5.pants. Partijas juridiskā adrese

(1) Partijas juridiskā adrese ir partiju reģistrā norādītā adrese.

 

(2) Ja partijai tiek nosūtīti dokumenti, ziņas vai cita korespondence uz partiju reģistrā norādīto juridisko adresi, uzskatāms, ka partija šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmusi septiņu dienu laikā pēc nosūtīšanas, ja nosūtītājs var pierādīt to, ka ir nosūtījis attiecīgo korespondenci.

 

6.pants. Partijas nosaukums un simbolika

(1) Partijas nosaukumam, nosaukuma saīsinājumam un simbolikai ir nepārprotami jāatšķiras no Latvijā agrāk reģistrētu (neatkarīgi no darbības turpināšanas) partiju nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma un simbolikas. Agrāk reģistrētas partijas nosaukuma, tā saīsinājuma vai simbolikas izmantošana atļauta gadījumos, ja partijas apvieno vai pārveido par biedrību. Partijas nosaukumam jāatbilst valsts valodas prasībām.

(2) Ir aizliegti partiju nosaukumi, nosaukumu saīsinājumi un simbolika, kas:

      1) ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem. Nosaukumā nedrīkst ietvert militāra formējuma nosaukumu vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, tas nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību;

      2) sakrīt ar tādas organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuras mērķis vai darbība ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti vai drošību vai kas atveido šādas organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku.

 

    

 

 (3) Partijas nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti.

      (4) Nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par partijas darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu.

    (5) Partijas nosaukumā nedrīkst ietvert vārdus "Latvijas Republika", valsts un pašvaldību institūciju nosaukumus, kā arī vārdus "valsts" vai "pašvaldība". Partijas simbolika nedrīkst sakrist ar valsts un pašvaldību simboliku.

      (6) Partija, kuras tiesības ir aizskartas, prettiesīgi izmantojot tās nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, var no aizskārēja prasīt, lai tas izbeidz izmantot nosaukumu, kā arī lai atlīdzina partijai ar tā nosaukuma prettiesīgu izmantošanu nodarītos zaudējumus, ceļot prasību tiesā.

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts O. Kastēns                    

Izteikt likumprojekta 6.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Partijas nosaukums un simbolika nedrīkst sakrist ar Biedrību un nodibinājuma reģistrā agrāk reģistrētas biedrības vai nodibinājuma nosaukumu”

 

Deputāts J. Sokolovskis

Papildināt 6. panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem “Agrāk reģistrētas partijas” ar vārdiem “vai partiju apvienības”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 6. panta pirmo daļu pēc vārdiem “agrāk reģistrēta partija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “vai partiju apvienības”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 6. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Partiju apvienības nosaukumā, nosaukuma saīsinājumā un simbolikā var iekļaut to veidojošo partiju nosaukumus, nosaukumu saīsinājumus vai simboliku.” un

 

mainīt panta nākamo daļu numerāciju.

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

priekšlik. nr.8

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

6.pants. Partijas nosaukums un simbolika

(1) Partijas nosaukumam, nosaukuma saīsinājumam un simbolikai ir nepārprotami jāatšķiras no Latvijā agrāk reģistrētu (neatkarīgi no darbības turpināšanas) partiju vai partiju apvienību nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma un simbolikas. Agrāk reģistrētas partijas vai partiju apvienības nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma vai simbolikas izmantošana atļauta gadījumos, kad partijas apvieno vai pārveido par biedrību. Partijas nosaukumam jāatbilst valsts valodas prasībām.

 

(2) Partiju apvienības nosaukumā, nosaukuma saīsinājumā un simbolikā var iekļaut to veidojošo partiju nosaukumus, nosaukumu saīsinājumus vai simboliku.

 

(3) Ir aizliegti partiju nosaukumi, nosaukumu saīsinājumi un simbolika, kas:

      1) ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem. Nosaukumā nedrīkst ietvert militāra formējuma nosaukumu vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, tas nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību;

      2) sakrīt ar tādas organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuras mērķis vai darbība ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti vai drošību vai kura atveido šādas organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku.

 

(4) Partijas nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti.

 

(5)Partijas nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par partijas darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu.

 

(6) Partijas nosaukumā nedrīkst ietvert vārdus "Latvijas Republika", valsts un pašvaldību institūciju nosaukumus, kā arī vārdus "valsts" vai "pašvaldība". Partijas simbolika nedrīkst sakrist ar valsts un pašvaldību simboliku.

 

(7) Partija, kuras tiesības ir aizskartas, prettiesīgi izmantojot tās nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, var no aizskārēja prasīt, lai tas izbeidz izmantot attiecīgo nosaukumu, kā arī celt prasību tiesā, lai tas atlīdzina partijai ar tās nosaukuma prettiesīgu izmantošanu nodarītos zaudējumus.

7.pants. Partijas saimnieciskā darbība

(1) Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, partijas ir tiesīgas veikt šāda veida saimniecisko darbību, kurai nav peļņas gūšanas nolūks:

    1) iegūt kustamo un nekustamo īpašumu partijas darbības nodrošināšanai;

   2) partijas īpašuma apsaimniekošana;

   3) informācijas izplatīšana, reklāma, poligrāfija, izdevniecība, kā arī suvenīru ar partijas simboliku izgatavošana un pārdošana, lai informētu sabiedrību par partijas darbības pamatnostādnēm.

 

 

 

 

 

(2) Partijas ienākumus drīkst izmantot statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai, labdarības mērķiem, ziedojot naudu un izmaksājot pabalstus, kā arī sabiedrisko pasākumu organizēšanai. Ienākumus, kas gūti no partijas veiktās darbības, nedrīkst sadalīt starp partijas biedriem vai tās dibinātājiem.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējo 7. pantu kā 8. pantu un attiecīgi 8. pantu kā 7. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija  “Jaunais laiks”

Papildināt 7. panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) partijas biroju uzturēšanu un to darbinieku algošanu.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējā 7.panta  pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

„(1) Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, partija ir tiesīga savā vārdā veikt atklātu saimniecisko darbību, kurai nav peļņas gūšanas rakstura un nolūka.

 

(2) Partijas ienākumus drīkst izmantot statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai. Ienākumus, kas gūti partijas veiktās darbības rezultātā, nedrīkst sadalīt starp partijas biedriem vai dibinātājiem.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt līdzšinējo 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

”(3) Partija atturas no jebkuras rīcības, kas tiešā vai apslēptā veidā ir vērsta pret partiju finansiālās darbības atklātību un normatīvajos aktos noteiktajiem partiju finansēšanas ierobežojumiem.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

skatīt 8. pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

skatīt 8. pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Publiskā darbība

(1) Lai sasniegtu statūtos paredzētos mērķus, partijām ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

 

(2) Šajā nolūkā tās var:

   1) brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

   2) izveidot preses izdevumus un citus plašsaziņas līdzekļus;

   

3) organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces  publiskās vietās;

 

 4) uzturē t sakarus ar citu valstu politiskajām partijām;

  

 

 

 

5) veikt pasākumus, kas saistīti ar priekšvēlēšanu aģitāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās politiskās partijas darbības mērķiem un uzdevumiem, tās var vērsties valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 8. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“7.pants. Partijas publiskā darbība”

 

Deputāts J. Sokolovskis               

Izslēgt 8. panta otro daļu.

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 8. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) organizēt sapulces, gājienus un piketus un piedalīties tajos

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 8. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) organizēt sapulces, gājienus un piketus;”

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 8. panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) uzturēt sakarus ar citu valstu politiskajām partijām un sabiedriskajām organizācijām

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 8. panta otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 8. panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) veikt citu publisko darbību.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 8. panta trešo daļu.

 

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 8. panta trešo daļu pēc vārda “aizstāvēt” ar vārdiem “savas un”.

 

Frakcija  “Jaunais laiks”

Papildināt 8. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Politiskā partija ir tiesīga piedalīties Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās ne agrāk kā gadu pēc reģistrācijas.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt līdzšinējo 8. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(4) Partijām aizliegts pildīt valsts pārvaldes funkcijas.”

 

Atbalstīts

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Daļēji

atbalstīts 

priekšlik.

nr. 17

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Atbalstīts,

redakcion.

precizēts,

skatīt (3)

daļu

 

 

 

 

Atbalstīts

7.pants. Partijas publiskā darbība< /o:p>

(1) Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, partijai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

 

(2) Šajā nolūkā tā var:

   1) brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

  

   2) izveidot preses izdevumus un citus plašsaziņas līdzekļus;

   

   3) organizēt sapulces, gājienus un piketus;

 

    4) uzturēt sakarus ar citu valstu politiskajām partijām;

  

 

 

 

   5) veikt pasākumus, kas saistīti ar priekšvēlēšanu aģitāciju;

   

    6) veikt citu publisko darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Politiskā partija ir tiesīga piedalīties Saeimas, pašvaldību domju (padomju) vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās ne agrāk kā gadu pēc reģistrācijas.

 

 

 

 

(4) Partijām aizliegts pildīt valsts pārvaldes funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Partijas saimnieciskā darbība

(1) Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, partijas ir tiesīgas savā vārdā veikt atklātu saimniecisko darbību, kurai nav peļņas gūšanas rakstura un nolūka.

 

(2) Partijas ienākumus drīkst izmantot statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai. Ienākumus, kas gūti  partijas veiktās darbības rezultātā, nedrīkst sadalīt starp partijas biedriem vai dibinātājiem.

 

(3) Partijas atturas no jebkuras rīcības, kas tiešā vai apslēptā veidā ir vērsta pret partiju finansiālās darbības atklātību un normatīvajos aktos noteiktajiem partiju finansēšanas ierobežojumiem.

9.pants. Aizliegums veidot bruņotas vai militarizētas vienības

Partijām ir aizliegts apbruņot savus biedrus vai citas personas, organizēt tiem militāras mācības un veidot militarizētas vienības.

 

 

 

 

9.pants. Aizliegums veidot bruņotas vai militarizētas vienības

Partijām ir aizliegts apbruņot savus biedrus vai citas personas, organizēt militāras mācības un veidot militarizētas vienības.

 

10.pants. Partiju darbības atklātums

(1) Partiju institūciju sēdēs var piedalīties jebkurš attiecīgās partijas biedrs, ja statūtos nav noteikts citādi. Biedru tiesības un pienākumus nosaka statūti.

 

(2) Plašsaziņas līdzekļu žurnālisti var piedalīties partiju augstāko lēmējinstitūciju (kopsapulču, kongresu vai konferenču) sēdēs.

 

(3) Partiju biedri un plašsaziņas līdzekļu žurnālisti var iepazīties ar partiju un to amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem.

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 10. panta pirmās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

 

Frakcija  “Jaunais laiks”

Izteikt 10. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Partiju biedri var iepazīties ar partiju un to amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem. Plašsaziņas līdzekļu žurnālisti var iepazīties ar partiju politiskajiem lēmumiem.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

10.pants. Partiju darbības atklātums

(1) Partiju institūciju sēdēs var piedalīties jebkurš attiecīgās partijas biedrs, ja statūtos nav noteikts citādi.

 

(2) Plašsaziņas līdzekļu žurnālisti var piedalīties partiju augstāko lēmējinstitūciju (kopsapulču, kongresu vai konferenču) sēdēs.

 

 

(3) Partiju biedri un plašsaziņas līdzekļu žurnālisti var iepazīties ar partiju un to amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem.

 

 

11.pants. Partiju finansēšana

      Partiju finansēšanas kārtību reglamentē īpašs likums.

 

 

27.

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 11. pa nta tekstu šādā redakcijā:

“Partiju finansēšanas noteikumus reglamentē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums.”

 

 

Nav atbalstīts

 

11.pants. Partiju finansēšana

      Partiju finansēšanas kārtību reglamentē īpašs likums.

 

 

II nodaļa. Partijas dibināšana

 

 

 

28.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt otrās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa. Partijas un partiju apvienības dibināšana”

 

Atbalstīts

 
II nodaļa. Partijas un partiju apvienības dibināšana
 

12.pants. Dibinātāji

(1) Par partijas dibinātājiem var būt 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi.

 

 

 

(2) Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par 200.

 

29.

 

 

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

32.

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 12. panta pirmo daļu pēc vārda “pilsoņi” ar vārdiem “un nepilsoņi”.

 

Deputāts J. Sokolovskis

Papildināt 12. panta pirmo daļu pēc vārda “pilsoņi” ar vārdiem “un nepilsoņi”.

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Aizstāt 12. panta otrajā daļā skaitli “200” ar skaitli ”500”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 12. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Partiju apvienību var dibināt divas vai vairākas likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas partijas. Partiju apvienībai aizliegts dibināt citu partiju apvienību.”

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Nav

atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

12.pants. Dibinātāji

(1) Par partijas dibinātājiem var būt 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi.

 

 

(2) Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par 200.

 

 

 

(3) Partiju apvienību var dibināt divas vai vairākas likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas partijas. Partiju apvienībai aizliegts dibināt citu partiju apvienību.

13.pants. Lēmums par partijas dibināšanu

(1) Lai dibinātu partiju, personām, kas apvienojas partijā, jāpieņem lēmums par partijas dibināšanu, jāapstiprina tās statūti un partijas programma, jāievēlē valde, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija.

 

(2) Lēmumā par partijas dibināšanu norāda:

     1) partijas nosaukumu;

     2) partijas darbības mērķi;

     3) dibinātāju tiesības un pienākumus, ja dibinātāji par tiem ir        vienojušies;

     4) pilnvarojumu vismaz diviem dibinātājiem parakstīt statūtus, dibināšanas lēmumu un pieteikumu reģistra iestādei;

     5) citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 13. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lēmumā par partiju apvienības dibināšanu norāda šā panta otrās daļas 1.,2.,3. un 5. punktā minētās ziņas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13.pants. Lēmums par partijas dibināšanu

(1) Lai dibinātu partiju, personām, kas apvienojas partijā, jāpieņem lēmums par partijas dibināšanu, jāapstiprina partijas programma, statūti un jāievēlē valde, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija.

 

(2) Lēmumā par partijas dibināšanu norāda:

     1) partijas nosaukumu;

     2) partijas darbības mērķi;

      3) dibinātāju tiesības un pienākumus, ja dibinātāji par tiem ir        vienojušies;

     4) pilnvarojumu vismaz diviem dibinātājiem parakstīt statūtus, dibināšanas lēmumu un pieteikumu reģistra iestādei;

     5) citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām.

 

(3) Lēmumā par partiju apvienības dibināšanu norāda šā panta otrās daļas 1.,2.,3. un 5. punktā minētās ziņas.

14.pants. Partijas statūti

(1) Partijas statūtus sagatavo rakstveidā.

 

(2) Partijas statūtos norāda:

    1) partijas nosaukumu un tā saīsinājumu;

  

   2) simboliku (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir;

    3) darbības mērķus, uzdevumus un metodes;

    

  4) partijas darbības termiņu (ja partija tiek nodibināta uz laiku);

   

   

 

  5) biedru iestāšanās un izstāšanās noteikumus, kā arī noteikumus viņu izsvītrošanai no partijas biedru saraksta;

    

     

 

 

 

 

 

 

 6) biedru naudas un iestāšanās naudas maksāšanas kārtību;

    

     7) biedru tiesības un pienākumus;

    

     8) kārtību, kādā var noteikt partijas teritoriālo un citu struktūrvienību (ja tādas tiek dibinātas) tiesības un pienākumus;

    

   9) biedru sapulces sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas un pārstāvniecības kārtību;

    

   10) valdes darbības termiņu un valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi, valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus;

    

   11) saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņus vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu;

     

  12) kārtību, kādā tiek izdarīti grozījumi partijas statūtos un programmā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Partijas statūtos var paredzēt iecelt atbildīgo personu par partijas finansiālo darbību.

 

 

 

 

 

 

 

(4) Partijas statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu.

 

 

(5) Partijas statūtus paraksta vismaz divi dibinātāju pilnvaroti pārstāvji, un statūtos norāda to apstiprināšanas datumu.

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

41.

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < /span>

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

45.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 14. panta 2. punktā vārdu “simboliku” ar vārdiem “partijas simboliku” un 3. punktā vārdus “darbības mērķus” ar vārdiem “partijas  darbības mērķus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 14.panta otrās  daļas 5. punktu šādā redakcijā:

 “5) biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas noteikumus un procedūru;”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 14.panta otrās  daļas 5. punktu šādā redakcijā:

 “5) biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas priekšnoteikumus un kārtību;”

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 14.panta otrās  daļas 6. punktu pēc vārdiem “iestāšanās naudas” ar vārdiem ”apmēru un”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 14. panta 8. punktu šādā redakcijā:

“8) kārtību, kādā var veidot  partijas teritoriālās un citas struktūrvienības, kā arī to tiesības un pienākumus;

 

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 14.panta otrās  daļas 9. punktu pēc vārda “biedru” ar vārdu “(pārstāvju)”.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Aizstāt 14.panta otrās  daļas 11. punktā vārdu “vai” ar vārdiem “kā arī”.

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 14.panta otrās  daļas 12. punktu ar vārdiem “un pieņemti citi lēmumi”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Papildināt  14.panta otro  daļu ar 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

“13) biedriem piemērojamos disciplinārsodus (ja tādi paredzēti), to piemērošanas priekšnoteikumus un kārtību;

 

 

 

 14) kārtību, kādā tiek izvirzīti un apstiprināti deputātu kandidāti Saeimas, pašvaldību domju (padomju)  un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

  15) statūtu apstiprināšanas datumu

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt  14.panta trešo  daļu jaunā redakcijā:

 “(3)Partiju apvienības statūtos norāda:

    1) šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 10. 11.,  12.,14. un 15. punktā minētās ziņas;

     2) apvienību veidojošo partiju savstarpējās tiesības un pienākumus;

     3) kārtību, kādā partijas iestājas partiju apvienībā un  izstājas no tās, iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumus.”

 

 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 14.panta ceturto  daļu ar šādu teikumu:

“Ja statūtu noteikumi ir pretrunā ar likumu, piemērojami likuma noteikumi.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt  14.panta piekto  daļu šādā redakcijā:

“(5) Partijas statūtus paraksta vismaz divi dibinātāju (partijas biedru sapulces) pilnvaroti pārstāvji. Partiju apvienības statūtus paraksta vismaz viens katras apvienībā ietilpstošās partijas pilnvarots pārstāvis.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

priekšlik. nr. 36

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

< i> 

 

14.pants. Partijas statūti

(1) Partijas statūtus sagatavo rakstveidā.

 

(2) Partijas statūtos norāda:

    1) partijas nosaukumu un tā saīsinājumu;

  

    2) partijas simboliku (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir;

   

   3) partijas darbības mērķus, uzdevumus un metodes;

   

    4) partijas darbības termiņu (ja partija tiek nodibināta uz laiku);

     

 

      5) biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas priekšnoteikumus un kārtību;

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    6) biedru naudas un iestāšanās naudas maksāšanas kārtību;

    

     7) biedru tiesības un pienākumus;

    

      8) kārtību, kādā var veidot  partijas teritoriālās un citas struktūrvienības, kā arī to tiesības un pienākumus;

 

     9) biedru sapulces sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas un pārstāvības kārtību;

    

      10) valdes darbības termiņu un valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi, valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus;

 

     11) saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņus, kā arī zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņu;

  

    12) kārtību, kādā tiek izdarīti grozījumi partijas statūtos un programmā;

     

    13) biedriem piemērojamos disciplinārsodus (ja tādi paredzēti), to piemērošanas priekšnoteikumus un kārtību;

      

   

 

 

   14) kārtību, kādā tiek izvirzīti un apstiprināti deputātu kandidāti Saeimas, pašvaldību domju (padomju) un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

       

    15) statūtu apstiprināšanas datumu.

 

(3) Partiju apvienības statūtos norāda:

    1) šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 10. 11.,  12.,14. un 15. punktā minētās ziņas;

     2) apvienību veidojošo partiju savstarpējās tiesības un pienākumus;

     3) kārtību, kādā partijas iestājas partiju apvienībā un  izstājas no tās, iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumus.

 

 

(4) Partijas statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. Ja statūtu noteikumi ir pretrunā ar likumu, piemērojami likuma noteikumi.

 

 

(5) Partijas statūtus paraksta vismaz divi dibinātāju (partijas biedru sapulces) pilnvaroti pārstāvji. Partiju apvienības statūtus paraksta vismaz viens katras apvienībā ietilpstošās partijas pilnvarots pārstāvis.

III nodaļa. Partijas reģistrācija

15.pants. Pieteikums par partijas ierakstīšanu reģistrā

     (1) Partijas dibinātāju pilnvaroti pārstāvji triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par partijas dibināšanu iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par partijas ierakstīšanu reģistrā. Pieteikumā norāda šā likuma 18.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētās ziņas.

    

 

 (2) Pieteikumam pievieno:

      1) lēmumu par partijas dibināšanu;

      2) partijas programmu;

       3) ne mazāk kā 200 partijas dibinātāju sarakstu, kurā pretī katra dibinātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam ir jābūt likumā noteiktajā kārtībā zvērināta notāra apliecinātam attiecīgā dibinātāja parakstam. Sarakstā norāda partijas nosaukumu;

     4) partijas statūtus;

     5) partijas valdes locekļu sarakstu;

     6) dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Pieteikumu paraksta vismaz divi dibinātāju pilnvaroti pārstāvji.

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējo 15. pantu kā 16. pantu un attiecīgi 16. pantu kā 15. pantu.

 

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 15.panta pirmo  daļu pēc vārda “ierakstīšanu” ar vārdiem “Politisko partiju un to apvienību reģistrā (turpmāk – partiju reģistrā)”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt līdzšinējā 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Partijas dibinātāju (partijas apvienību veidojošo partiju) pilnvaroti pārstāvji triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par partijas (partiju apvienības) dibināšanu iesniedz partiju reģistra iestādei pieteikumu par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā. Pieteikumā norāda šā likuma 18.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētās ziņas. Pieteikumā par partiju apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā nenorāda šā likuma 18. panta pirmās daļas 4. punktā minētās ziņas.

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Aizstāt 15. panta otrās daļas 3. punktā skaitli “200” ar skaitli ”500”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Pieteikumam par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt otrās daļas  3. punktu šādā redakcijā:

“3)ne mazāk kā 200 partijas dibinātāju sarakstu, kurā ir norādīts partijas nosaukums un  pretī katra dibinātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam ir jābūt likumā noteiktajā kārtībā zvērināta notāra apliecinātam attiecīgā dibinātāja parakstam;

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pieteikumam par partiju apvienības  ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:

1) šā panta otrās daļas 2., 4., 5. un 6. punktā minētos dokumentus;

2) katras partiju apvienību veidojošās partijas biedru sapulces lēmumu par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā;

3) partiju sapulces lēmumu par partiju apvienības dibināšanu.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Papildināt līdzšinējo trešo daļu ar šādu teikumu:

“Pieteikumu par partiju apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta vismaz viens katras apvienībā ietilpstošās partijas pilnvarots pārstāvis.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

priekšlik. nr. 48

 

 

Atbalstīts,

skatīt

16. pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav

atbalstīts

 

Atbalstīts

skatīt 16.pantu

 

 

 

Atbalstīts

skatīt 16.pantu

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

skatīt 16.pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

skatīt 16.pantu

 

III nodaļa. Partijas reģistrācija

 

 

16.pants. Partiju reģistrs

(1) Partiju reģistrā ieraksta ziņas par partijām.

 

(2) Partiju reģistru izveido un uztur ar likumu pilnvarota valsts iestāde – Uzņēmumu reģistrs.

 

54.

 

 

 

55.

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 16.panta otrajā  daļā vārdus “ar likumu pilnvarota valsts iestāde”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt līdzšinējā 16. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Partiju reģistru izveido un uztur ar likumu pilnvarota valsts iestāde (turpmāk – partiju reģistra iestāde).

 

Nav atbalstīts

 

 

Atbalstīts

15.pants. Partiju reģistrs

(1) Partiju reģistrā ieraksta ziņas par partijām.

 

(2) Partiju reģistru izveido un uztur ar likumu pilnvarota valsts iestāde (turpmāk – partiju reģistra iestāde).

 

 

 

 

16.pants. Pieteikums par partijas ierakstīšanu reģistrā

(1) Partijas dibinātāju (partijas apvienību veidojošo partiju) pilnvaroti pārstāvji triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par partijas (partiju apvienības) dibināšanu iesniedz partiju reģistra iestādei pieteikumu par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā. Pieteikumā norāda šā likuma 18.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētās ziņas. Pieteikumā par partiju apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā nenorāda šā likuma 18. panta pirmās daļas 4. punktā minētās ziņas.

 

(2) Pieteikumam par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:

      1) lēmumu par partijas dibināšanu;

      2) partijas programmu;

       3) ne mazāk kā 200 partijas dibinātāju sarakstu, kurā ir norādīts partijas nosaukums un  pretī katra dibinātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam ir jābūt likumā noteiktajā k ārtībā zvērināta notāra apliecinātam attiecīgā dibinātāja parakstam;

     5) partijas valdes locekļu sarakstu;

     6) dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

(3) Pieteikumam par partiju apvienības  ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:

     1) šā panta otrās daļas 2., 4., 5. un 6. punktā minētos dokumentus;

     2) katras partiju apvienību veidojošās partijas biedru sapulces lēmumu par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā;

     3) partiju sapulces lēmumu par partiju apvienības dibināšanu.

 

(4) Pieteikumu paraksta vismaz divi dibinātāju pilnvaroti pārstāvji. Pieteikumu par partiju apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta vismaz viens katras apvienībā ietilpstošās partijas pilnvarots pārstāvis.

 

 

 

 

17.pants. Partiju reģistra atklātums

(1) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar partiju reģistra ierakstiem un Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ikvienam pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt izziņu no partiju reģistra, kā arī partiju reģistra lietā esoša dokumenta izrakstu vai kopiju. Pēc saņēmēja pieprasījuma izraksta vai kopijas pareizība apliecināma ar Uzņēmumu reģistra amatpersonas parakstu un zīmogu, norādot tās izsniegšanas datumu. Partijas valdes locekļu, likvidatora un administratora personas kodu izsniedz tikai tādā gadījumā, ja persona pierāda savu interešu pamatotību.

 

 

 

 

 

(3) Pēc saņēmēja pieprasījuma Uzņēmumu reģistra amatpersona izsniedz izziņu par to, ka partiju reģistra ierakstā nav izdarīti grozījumi, vai par to, ka partiju reģistrā nav izdarīts noteikts ieraksts.

 

 

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

 

 

58.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Aizstāt 17. pantā un turpmākajā likumprojekta tekstā vārdus “Uzņēmumu reģistrs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ”partiju reģistra iestāde” (attiecīgā locījumā) un vārdus “Uzņēmumu reģistra amatpersona” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ”partiju reģistra iestādes amatpersona” (attiecīgā locījumā).

 

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Papildināt 17. panta otrās daļas pēdējā teikumā pēc vārdiem “Partijas valdes locekļu” ar vārdiem “partijas dibinātāju”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Ikvienam pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt izziņu no partiju reģistra, kā arī partiju reģistra lietā esoša dokumenta izrakstu vai kopiju (tajā skaitā iesniegtās ziņas par partijas dibinātājiem). Pēc saņēmēja pieprasījuma izraksta vai kopijas pareizība apliecināma ar partiju reģistra iestādes amatpersonas parakstu un zīmogu, norādot tās izsniegšanas datumu.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

priekšlik.

nr.58

 

 

Atbalstīts

17.pants. Partiju reģistra atklātums

(1) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar partiju reģistra ierakstiem un partiju reģistra iestādei iesniegtajiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ikvienam pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt izziņu no partiju reģistra, kā arī partiju reģistra lietā esoša dokumenta izrakstu vai kopiju (tajā skaitā iesniegtās ziņas par partijas dibinātājiem). Pēc saņēmēja pieprasījuma izraksta vai kopijas pareizība apliecināma ar partiju reģistra iestādes amatpersonas parakstu un zīmogu, norādot izsniegšanas datumu.

 

 

 

 

 

 

 

(3) Pēc saņēmēja pieprasījuma partiju reģistra iestādes amatpersona izsniedz izziņu par to, ka partiju reģistra ierakstā nav izdarīti grozījumi, vai par to, ka partiju reģistrā nav izdarīts noteikts ieraksts.

18.pants. Partiju reģistra ziņas

(1) Partiju reģistrā norāda:

     1) partijas nosaukumu;

     2) partijas juridisko adresi;

     3) partijas darbības mērķi;

    

     4) partijas reģionālās nodaļas, ja tādas ir;

    

     5) datumu, kad pieņemts lēmums par partijas dibināšanu;

     

 

      6) partijas valdes priekšsēdētāja (partijas vadītāja) un valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi, un ziņas par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņu;

    7) partijas darbības termiņu, ja partija dibināta uz laiku;

    8) ziņas par partijas publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu, darbības apturēšanu vai izbeigšanu, turpināšanu, partijas maksātnespēju, likvidāciju un reorganizāciju;

    9) ziņas par likvidatora iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu un personas kodu;

  10) ziņas par administratora iecelšanu maksātnespējas lietā, norādot administratora vārdu, uzvārdu un personas kodu;

 11) ieraksta izdarīšanas datumu;

 12) citas ziņas, ja to paredz šis likums.

 

(2) Par visiem grozījumiem partiju reģistrā, kā arī par partijas pārvaldes institūcijas vai vadītāja maiņu un par visām pārmaiņām pārvaldes institūcijas sastāvā partija 14 dienu laikā paziņo Uzņēmumu reģistram.

 

(3) Šā panta pirmās daļas 1., 3., 5., 6. un 7.punktā norādītās ziņas, izņemot personas kodu, par partijas līdzekļiem ir publicējamas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

 

61.

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

63.

 

 

 

64.

 

 

 

65.

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Aizstāt 18.panta pirmās  daļas 4. punktā vārdus “reģionālās nodaļas” ar vārdiem “teritoriālās struktūrvienības”.

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 18.panta pirmās  daļas 6. punktā vārdus “(partijas vadītāja)”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 18.panta pirmās daļas 6. punktu  šādā redakcijā:

”6) valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi;”

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 18.panta pirmās  daļas 12. punktu pēc vārdiem “šis likums” ar vārdiem  “un likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru:”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izslēgt 18. panta pirmās daļas 12. punktā vārdu “šis”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izslēgt 18. panta otro daļu un mainīt nākamās daļas numerāciju.

 

Deputāts A. Klementjevs

Aizstāt 18.panta otrajā daļā vārdus “pārvaldes institūcijas” ar vārdu “valdes”.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Nav atbalstīts

18.pants. Partiju reģistra ziņas

(1) Partiju reģistrā norāda:

     1) partijas nosaukumu;

     2) partijas juridisko adresi;

     3) partijas darbības mērķi;

     

      4) partijas teritoriālās struktūrvienības, ja tādas ir;

     

     5) datumu, kad pieņemts lēmums par partijas dibināšanu;

    

     6) valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi vai kopīgi;

 

       7) partijas darbības termiņu, ja partija dibināta uz laiku;

     

      8) ziņas par partijas publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu, darbības apturēšanu vai izbeigšanu, turpināšanu, partijas maksātnespēju, likvidāciju un reorganizāciju;

   

     9) ziņas par likvidatora iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu un personas kodu;

 

    10) ziņas par administratora iecelšanu maksātnespējas lietā, norādot administratora vārdu, uzvārdu un personas kodu;

 

    11) ieraksta izdarīšanas datumu;

 

    12) citas ziņas, ja to paredz likums.

 

 

 

 

 

     (2) Šā panta pirmās daļas 1., 3., 5., 6. un 7.punktā norādītās ziņas, izņemot personas kodu, par partijas līdzekļiem ir publicējamas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

19.pants. Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

(1) Uzņēmumu reģistrā iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā un to grozījumus, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Uzņēmumu reģistrā iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu, notariāli apliecinātu kopiju vai kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

 

(2) Partija līdz kārtējā kalendāra gada 1.martam iesniedz Uzņēmumu reģistrā ziņas par tās biedru skaitu un to pilsonību.

 

(3) Uzņēmumu reģistrā iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgās partijas reģistrācijas lietā, ja, pamatojoties uz tiem, ir izdarīts ieraksts partiju reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

 

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 19.panta otrajā  daļā vārdus “un to pilsonību”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Papildināt 19. panta otro daļu pēc vārda “partijas” ar vārdiem “izņemot partiju apvienību”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Atbalstīts

19.pants. Partiju reģistra iestādei iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

(1) Partiju reģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā un tā grozījumus, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Partiju reģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu, notariāli apliecinātu kopiju vai kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

 

(2) Partijas, izņemot partiju apvienības, līdz kārtējā kalendārā gada 1.martam iesniedz partiju reģistra iestādei ziņas par partijas biedru skaitu un pilsonību.

 

(3) Partiju reģistra iestādei iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgās partijas reģistrācijas lietā, ja, pamatojoties uz tiem, ir izdarīts ieraksts partiju reģistrā.

20.pants. Ieraksta izdarīšana partiju reģistrā

(1) Ieraksts partiju reģistrā tiek izdarīts, pamatojoties uz pieteikumu vai tiesas nolēmumu. Pieteikuma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.

 

(2) Pieteikumu par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta vismaz divas dibināšanas sapulcē pilnvarotas personas.

 

(3) Lēmumu par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā, pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

 

(4) Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem, ja:

      1) izstrādājot partijas statūtus vai izvēloties tās nosaukumu, nav ievērotas šajā likumā noteiktās prasības;

     2) nav iesniegti visi likumā minētie dokumenti;

      3) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti partiju reģistrā vai grozījumi partiju reģistrēšanai iesniegtajos dokumentos, neatbilst likumā noteiktajām prasībām.

     

(5) Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem, ja:

  1) partijas statūtos noteiktais mērķis ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem vai Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;

   2) pārkāpta šajā likumā noteiktā partijas dibināšanas kārtība;

  3) pēc tam, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, noteiktajā termiņā nav novērsti lēmumā norādītie trūkumi.

  (6) Lēmumam par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu jābūt pamatotam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai.

 

(7) Uzņēmumu reģistra amatpersona šā panta trešajā daļā minēto lēmumu nosūta pieteikuma iesniedzējam triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

 

(8) Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt reģistra iestādes amatpersonas lēmumu administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

(9) Ieraksts partiju reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 20.panta otro  daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 20.panta sestās  daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Lēmumā par atteikumu  izdarīt ierakstu partiju reģistrā vai lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norāda likumā noteikto pamatojumu.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

mainīta nākamo daļu  nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

20.pants. Ieraksta izdarīšana partiju reģistrā

(1) Ieraksts partiju reģistrā tiek izdarīts, pamatojoties uz pieteikumu vai tiesas nolēmumu. Pieteikuma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

(2) Lēmumu par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu partiju reģistra iestādes  amatpersona pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Tādā pašā termiņā partiju reģistra iestādes amatpersona pieņem lēmumu par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā, pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

 

(3) Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu partiju reģistra iestādes amatpersona pieņem, ja:

      1) izstrādājot partijas statūtus vai izvēloties tās nosaukumu, nav ievērotas šā likuma  prasības;

      2) nav iesniegti visi likumā minētie dokumenti;

       3) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti partiju reģistrā vai grozījumi partijas reģistrēšanai iesniegtajos dokumentos, neatbilst likuma prasībām.

 

(4) Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā partiju reģistra iestādes  amatpersona pieņem, ja:

     1) partijas statūtos noteiktais mērķis ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem vai Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;

      2) pārkāpta šajā likumā noteiktā partijas dibināšanas kārtība;

      3) pēc tam, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, noteiktajā termiņā nav novērsti lēmumā norādītie trūkumi.

 

(5) Lēmumam par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu jābūt pamatotam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai.

 

(6) Partiju reģistra iestādes amatpersona šā panta trešajā daļā minēto lēmumu nosūta pieteikuma iesniedzējam triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

 

(7) Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt partiju reģistra iestādes amatpersonas lēmumu administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 (8) Ieraksts partiju reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

 

21.pants. Reģistrācijas apliecība

(1) Pēc partijas ierakstīšanas partiju reģistrā partijas dibinātāju pilnvarotajiem pārstāvjiem izsniedz partijas reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina Uzņēmumu reģistra amatpersona.

 

(2) Reģistrācijas apliecībā norāda partijas:

       1) nosaukumu;

       2) reģistrācijas numuru;

       3) reģistrācijas vietu;

       4) reģistrācijas datumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.pants. Reģistrācijas apliecība

(1) Pēc partijas ierakstīšanas partiju reģistrā partijas dibinātāju pilnvarotajiem pārstāvjiem izsniedz partijas reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina partiju reģistra iestādes  amatpersona.

 

(2) Reģistrācijas apliecībā norāda partijas:

       1) nosaukumu;

       2) reģistrācijas numuru;

       3) reģistrācijas vietu;

       4) reģistrācijas datumu.

22.pants. Partijas svītrošana no partiju reģistra

Partiju svītro no partiju reģistra, pamatojoties uz:

      1) partijas likvidatora pieteikumu;

      2) maksātnespējīgās partijas administratora pieteikumu;

      3) partijas pieteikumu reorganizācijas ieraksta izdarīšanai;

      4) tiesas nolēmumu.

 

70.

 

 

 

 

71.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 22. panta nosaukumā un tekstā vārdus “svītrošana” un “svītro” ar vārdiem “izslēgšana” un “izslēdz”.

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 22.panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) partijas pieteikumu par partijas darbības izbeigšanu vai partijas reorganizāciju;”

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

22.pants. Partijas izslēgšana no partiju reģistra

Partiju izslēdz no partiju reģistra, pamatojoties uz:

      1) partijas likvidatora pieteikumu;

      2) maksātnespējīgās partijas administratora pieteikumu;

      3) partijas pieteikumu par partijas darbības izbeigšanu vai partijas  reorganizāciju;

      4) tiesas nolēmumu.

23.pants. Valsts nodeva

(1) Par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā maksājama valsts nodeva. Ministru kabinets nosaka nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus.

  (2) Par partiju reģistra izraksta un reģistra lietā esoša dokumenta izraksta vai tā kopijas izsniegšanu, kā arī par izziņas izsniegšanu maksājama valsts nodeva Uzņēmumu reģistra darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

   (3) Valsts nodeva par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, par izraksta vai tā kopijas izsniegšanu, kā arī par izziņas izsniegšanu nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju un attiecīgā ieraksta izdarīšanu, kā arī ar dokumentu vai informācijas meklēšanu, apstrādi un pavairošanu saistītos izdevumus.

 

 

 

23.pants. Valsts nodeva

(1) Par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā maksājama valsts nodeva. Ministru kabinets nosaka nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus.

   (2) Par partiju reģistra izraksta un reģistra lietā esoša dokumenta izraksta vai  kopijas izsniegšanu, kā arī par izziņas izsniegšanu maksājama valsts nodeva partiju reģistra iestādes darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

 (3) Valsts nodeva par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, par reģistra lietā esoša dokumenta izraksta vai tā kopijas izsniegšanu, kā arī par izziņas izsniegšanu nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju un attiecīgā ieraksta izdarīšanu, kā arī ar dokumentu vai informācijas meklēšanu, apstrādi un pavairošanu saistītos izdevumus.

24.pants. Ziņu iesniegšanas termiņš

         Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti partiju reģistrā, kā arī šajā likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistrā 14 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

24.pants. Ziņu iesniegšanas termiņš

         Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti partiju reģistrā, kā arī šajā likumā noteiktie dokumenti iesniedzami partiju reģistra iestādei 14 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.
25.pants. Atbildība par nepatiesu ziņu sniegšanu
        Par nepatiesu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram attiecīgās personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.
 

 

 

 

25.pants. Atbildība par nepatiesu ziņu sniegšanu
        Par nepatiesu ziņu sniegšanu partiju  reģistra iestādei  attiecīgās personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

 

IV nodaļa. Partijas biedri

 

26.pants. Partijas biedri

(1) Par partijas biedriem var būt personas, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet kas uzturas Latvijas Republikā, un kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Šis nosacījums attiecas uz personām, kuras partijā iestājušās individuāli, ievērojot partijas statūtus. Persona vienlaikus var būt tikai vienas partijas biedrs.

 

 

 

 

 

 

(2) Par partijas biedru kandidātiem var būt personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu.

 

 

 

(3) Latvijā var darboties tikai tādas partijas, kurās ir ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņu. Partijā, kurā ir vairāk par 400 biedriem, ne mazāk kā pusei no visiem biedriem jābūt Latvijas pilsoņiem.

 

 

72.

 

 

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

 

 

 

 

75.

 

 

 

76.

 

 

 

 

77.

 

 

 

 

78.

 

 

 

Deputāts J. Sokolovskis

Izslēgt 26. panta pirmās daļas trešo teikumu.

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Par partijas biedriem var būt 18 gadu vecumu sasniegušie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, Latvijā dzīvojošie Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi un bezvalstnieki, kuri partijā iestājušies individuāli partijas statūtos noteiktajā kārtībā. Šīs personas vienlaikus var būt tikai vienas partijas biedri.

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par partijas biedru kandidātiem var kļūt šā panta pirmajā daļā minētās personas no 16 gadu vecuma.”

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 26.panta trešo daļu.

 

Deputāts J. Sokolovskis

Izteikt 26. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Latvijā var darboties tikai tādas partijas, kurās ir ne mazāk kā 200 biedru.”

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Aizstāt 26. panta trešajā daļā skaitli “200” ar skaitli “500” un skaitli “400” ar skaitli “1000”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 26. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4)Partiju apvienības biedri ir apvienību veidojošo partiju biedri.”

 

 

 

Nav atbalstīts

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

Nav

atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

IV nodaļa. Partijas biedri

 

26.pants. Partijas biedri

(1) Par partijas biedriem var būt personas, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet kas uzturas Latvijas Republikā, un kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Šis nosacījums attiecas uz personām, kuras partijā iestājas individuāli, ievērojot partijas statūtus. Persona vienlaikus var būt tikai vienas partijas biedrs.

 

 

 

 

 

 

(2) Par partijas biedru kandidātiem var būt personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Latvijā var darboties tikai tādas partijas, kurās ir ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņu. Partijā, kurā ir vairāk par 400 biedriem, ne mazāk kā pusei no visiem biedriem jābūt Latvijas pilsoņiem.

 

(4)Partiju apvienības biedri ir apvienību veidojošo partiju biedri.

 

27.pants. Partijas biedru reģistrs

           Partija veido partijas biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods, pilsonība un deklarētās dzīvesvietas adrese. Informācija par partijas biedriem ir pieejama tikai attiecīgās partijas biedriem, kā arī partiju darbību kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.

 

 

79.

 

 

 

80.

 

 

 

 

81.

Deputāts A. Klementjevs

Aizstāt 27.panta pirmajā teikumā  vārdu “pilsonība” ar vārdiem “valsts piederība”.

 

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 27.panta otro teikumu ar vārdiem “apjomā, kāds ir nepieciešams to likumā noteikto funkciju izpildei.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 27. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Partijas (izņemot partiju apvienības) ved partijas biedru reģistru, kurā ieraksta partijas biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu, pilsonību un deklarētās dzīvesvietas adresi.

(2) Sākotnējie ieraksti partijas biedru reģistrā izdarāmi ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no partijas reģistrācijas dienas.

(3) Turpmākie ieraksti partijas biedru reģistrā izdarāmi ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc tam, kad valde saņēmusi informāciju par izmaiņām šā panta pirmajā daļā minētajās ziņās.

(4) Ierakstu partijas  biedru reģistrā veic partijas valdes pilnvarota persona.

(5) Ar partijas biedru reģistru ir tiesīgi iepazīties partijas biedri, kā arī zvērināts revidents un likumā  noteiktās iestādes.

(6) Partijas biedru vārds un uzvārds ir publiska informācija un ar to var iepazīties ikviens.

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

27.pants. Partijas biedru reģistrs

         (1) Partijas (izņemot partiju apvienības) ved partijas biedru reģistru, kurā ieraksta partijas biedru vārdu, uzvārdu, personas kodu, pilsonību un deklarētās dzīvesvietas adresi.

       

     (2) Sākotnējie ieraksti partijas biedru reģistrā izdarāmi ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no partijas reģistrācijas dienas.

      

    (3) Turpmākie ieraksti partijas biedru reģistrā izdarāmi ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc tam, kad valde saņēmusi informāciju par izmaiņām šā panta pirmajā daļā minētajās ziņās.

      

    (4) Ierakstu partijas  biedru reģistrā veic partijas valdes pilnvarota persona.

     

    (5) Ar partijas biedru reģistru ir tiesīgi iepazīties partijas biedri, kā arī zvērināts revidents un likumā  noteiktās iestādes.

      

 

 

(6) Partijas biedru vārds un uzvārds ir publiska informācija, un ar to var iepazīties ikviens.

 

28.pants. Biedra dalība partijā

(1) Partijas valde pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu partijā, ja statūtos nav noteikta cita kārtība.

 

(2) Ja partijas valde vai cita institūcija (izņemot biedru sapulci), kuras kompetencē ir biedru uzņemšana, pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt biedru, personai, kura vēlas kļūt par biedru, ir tiesības pieprasīt jautājumu izskatīt statūtos noteiktajā kārtībā.

 

(3) Saistības biedriem nosakāmas tikai saskaņā ar statūtos paredzēto kārtību.

 

 

 

(4) Biedra dalība partijā nav nododama trešajām personām vai mantojama. Biedra dalība izbeidzas līdz ar izstāšanos no partijas vai svītrošanu no partijas biedru saraksta, kā arī ar biedra nāvi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Nesamaksāto iestāšanās naudu vai biedra naudu nevar piedzīt tiesas ceļā.

 

 

82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.

 

 

 

 

 

 

84.

 

 

 

 

 

 

 

85.

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 28.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Lēmumu par uzņemšanu partijā pieņem partijas statūtos noteikta institūcija partijas statūtos noteiktajā kārtībā.

(2) Atteikumu uzņemt partijā attiecīgā persona var apstrīdēt partijas statūtos noteiktajā kārtībā.”

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 28.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Biedra izstāšanās  vai izslēgšanas nosacījumus un kārtību reglamentē partijas statūti, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 28. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Biedra dalība partijā nav nododama trešajām personām vai mantojama. Biedra dalība partijā izbeidzas līdz ar izstāšanos vai izslēgšanu no partijas, kā arī ar biedra nāvi.”

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 28.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja biedra dalība partijā izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda un iestāšanās nauda  viņam netiek atmaksāta. Biedram, kura dalība partijā izbeigusies, nav tiesību uz partijas īpašumu. Partijai nav tiesību  piedzīt no biedra neiemaksāto  iestāšanās un biedra naudu.”

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

28.pants. Biedra dalība partijā

(1) Partijas valde pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu partijā, ja statūtos nav noteikta cita kārtība.

 

(2) Ja partijas valde vai cita institūcija (izņemot biedru sapulci), kuras kompetencē ir biedru uzņemšana, pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt biedru, personai, kura vēlas kļūt par biedru, ir tiesības pieprasīt jautājumu izskatīt statūtos noteiktajā kārtībā.

 

(3) Saistības biedriem nosakāmas tikai statūtos paredzētajā kārtībā.

 

 

 

 

(4) Biedra dalība partijā nav nododama trešajām personām vai mantojama. Biedra dalība partijā izbeidzas līdz ar izstāšanos vai izslēgšanu no partijas, kā arī ar biedra nāvi.

 

 

 

 

(5) Ja biedra dalība partijā izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda un iestāšanās nauda  viņam netiek atmaksāta. Biedram, kura dalība partijā izbeigusies, nav tiesību uz partijas īpašumu. Partijai nav tiesību  piedzīt no biedra neiemaksāto biedra naudu  un iestāšanās naudu.

29.pants. Partijas biedra tiesības

(1) Partijas biedriem ir šādas tiesības:

      1) vēlēt partijas valdi un tikt ievēlētiem valdē;

     

 

 

 

 

     

   2) saņemt informāciju par partijas darbību;

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

      

     

 

 

 

      3) apstrīdēt partijas pieņemtos lēmumus;

     

      4) izstāties no partijas;

     

       5) citas normatīvajos aktos un partijas statūtos noteiktās tiesības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Partijas biedriem neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir dibinājuši attiecīgo partiju vai kļuvuši par biedriem pēc tās dibināšanas, ir vienādas tiesības arī tādā gadījumā, ja viņiem ir noteikts atšķirīgs biedra naudas vai iestāšanās naudas apmērs.

 

 

 

 

 

86.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

 

 

 

 

 

88.

 

 

 

 

 

 

 

89.

 

 

 

 

 

 

90.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 29.panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) statūtos noteiktajā kārtībā piedalīties partijas  darbībā un lēmumu pieņemšanā, vēlēt partijas valdi un citas partijas vadības institūcijas, kā arī  tikt ievēlētam partijas valdē un citās vadības institūcijās, kā arī kandidēt Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanās;”

 

Frakcija  “Jaunais laiks”

Izteikt 29.panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) piedalīties partijas darbā un saņemt informāciju par tās darbību;”

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 29.panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) saņemt informāciju, kura ir partijas rīcībā, personīgi piedalīties jautājumu izskatīšanā par savu darbību un saņemt partijas aizstāvību;”

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 29.panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt attiecībā uz sevi partijas institūciju pieņemtos lēmumus.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

”29.pants. Partijas biedra tiesības un pienākumi

(1) Partijas biedriem ir šādas tiesības:

      1) statūtos noteiktajā kārtībā piedalīties partijas darbā un lēmumu pieņemšanā;

       2) vēlēt partijas valdi un citas institūcijas;

       3) statūtos noteiktajā kārtībā kandidēt partijas valdes un citu partijas amatpersonu vēlēšanās;

      4) saņemt informāciju par partijas darbību, kā arī brīvi paust savu viedokli;

      5) statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt partijas pieņemtos lēmumus,

       6) izstāties no partijas.

(2) Partijas biedriem ir pienākums:

       1) ievērot partijas statūtus;

       2) piedalīties partijas darbā;

       3) maksāt biedra naudu (ja tāda noteikta);

       4) izvairīties no partiju diskreditējošām darbībām.

(3) Partijas statūtos biedriem var paredzēt arī citas tiesības un pienākumus, kas nav pretrunā ar šo likumu.

(4) Partiju apvienības biedriem (26. panta ceturtā daļa) ir visas šā panta pirmās daļas 1., 3., 4. un 5. punktā, kā arī otrās daļas 1., 2. un 4. punktā noteiktās tiesības un pienākumi.”

 

Daļēji

atbalstīts

priekšlik. nr. 90

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

priekšlik. nr. 90

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.pants. Partijas biedra tiesības un pienākumi

(1) Partijas biedriem ir šādas tiesības:

      1) statūtos noteiktajā kārtībā piedalīties partijas darbā un lēmumu pieņemšanā;

       2) vēlēt partijas valdi un citas institūcijas;

       3) statūtos noteiktajā kārtībā kandidēt partijas valdes un citu partijas amatpersonu vēlēšanās;

      4) saņemt informāciju par partijas darbību, kā arī brīvi paust savu viedokli;

      5) statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt partijas pieņemtos lēmumus,

       6) izstāties no partijas.

 

(2) Partijas biedriem ir pienākums:

       1) ievērot partijas statūtus;

       2) piedalīties partijas darbā;

       3) maksāt biedra naudu (ja tāda noteikta);

       4) izvairīties no partiju diskreditējošām darbībām.

 

(3) Partijas statūtos biedriem var paredzēt arī citas tiesības un pienākumus, kas nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

(4) Partiju apvienības biedriem (26. panta ceturtā daļa) ir visas šā panta pirmās daļas 1., 3., 4. un 5. punktā, kā arī otrās daļas 1., 2. un 4. punktā noteiktās tiesības un pienākumi.

 

30.pants. Biedra izstāšanās, izsvītrošanas, dalības izbeigšanās sekas

          Jautājumos, kas saistīti ar partijas biedru izstāšanos un izslēgšanu no partijas, kā arī ar dalības izbeigšanos partijā, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.

 

91.

 

 

92.

 

 

 

93.

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 30.pantu.

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Papildināt 30.pantu ar vārdiem “ja statūtos nav noteikta cita kārtība.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Biedra dalības izbeigšanās

(1)Jautājumus, kas saistīti ar biedru dalības izbeigšanos partijā, nosaka Biedrību un nodibinājumu likums, ja šis likums nenosaka citu kārtību.

(2) Lēmumu par biedra dalības izbeigšanos partijā biedram ir tiesības prasīt pārskatīt biedru sapulcē, ja vien statūtos nav noteikta cita kārtība.”

 

Nav atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

30.pants. Biedra dalības izbeigšanās

 

(1) Jautājumus, kas saistīti ar biedra dalības izbeigšanos partijā, nosaka Biedrību un nodibinājumu likums, ja šis likums nenosaka citu kārtību.

 

(2) Lēmumu par biedra dalības izbeigšanos partijā biedram ir tiesības prasīt pārskatīt biedru sapulcē, ja vien statūtos nav noteikta cita kārtība.

31.pants. Personas, kas var piedalīties partijas darbā

        Partijas darbā var piedalīties arī personas, kas nav attiecīgās partijas biedri, – biedru kandidāti, goda biedri, asociētie biedri, vecbiedri un citas personas ar īpašu statusu, kuru tiesības un pienākumus nosaka attiecīgās partijas statūti.

 

 

94.

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 31.pantu.

 

 

 

Nav atbalstīts

31.pants. Personas, kas var piedalīties partijas darbā

        Partijas darbā var piedalīties arī personas, kas nav attiecīgās partijas biedri, – biedru kandidāti, goda biedri, asociētie biedri, vecbiedri un citas personas ar īpašu statusu, kuru tiesības un pienākumus nosaka attiecīgās partijas statūti.

 

 

 

 

V nodaļa.

Partijas organizatoriskā struktūra

 

32.pants. Partijas pārvaldes institūcijas

(1) Partijas pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce, kongress vai konference) un valde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Statūtos var paredzēt arī citas pārvaldes institūcijas, nosakot to izveides kārtību un kompetenci.

 

 

95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.

 

 

 

 

 

97.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 32.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“32. pants. Partijas vadības institūcijas”

(1) Partijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce (kopsapulce) vai pārstāvju sapulce (kongress,  konference), kuru kompetenci un sasaukšanas kārtību nosaka partijas statūti.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 32.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Partijas pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Papildināt 32.pantu ar jaunu  otro daļu šādā redakcijā:

(2) Statūtos var paredzēt, ka biedru sapulces pienākumus statūtos noteiktajā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce (kongress, konference). Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde, ja statūtos nav noteikts citādi. Visiem partijas biedriem ir tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās. Uz pārstāvju sapulci attiecināmi šā likuma noteikumi attiecībā uz biedru sapulci, ja likumā nav noteikts citādi.”

 

   uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Augstākās lēmējinstitūcijas darbības starplaikā  partijas  vadības institūcija ir valde. Partijas statūtos var noteikt arī citu partijas vadības institūciju izveidi un kompetenci.

 

 

Daļēji

atbalstīts

priekšlik.

nr. 97

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

priekšlik. nr.96., 97

V nodaļa.

Partijas organizatoriskā struktūra

 

32.pants. Partijas pārvaldes institūcijas

(1) Partijas pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde.

 

 

 

 

(2) Statūtos var paredzēt, ka biedru sapulces pienākumus statūtos noteiktajā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce (kongress, konference). Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde, ja statūtos nav noteikts citādi. Visiem partijas biedriem ir tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās. Uz pārstāvju sapulci attiecināmi šā likuma noteikumi attiecībā uz biedru sapulci, ja likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Statūtos var paredzēt arī citas pārvaldes institūcijas, nosakot to izveides kārtību un kompetenci.

 

33.pants. Partijas biedru sapulce

(1) Partijas augstākā lēmējinstitūcija – biedru sapulce – sasaucama ne retāk kā reizi kalendāra gadā.

 

 

 

 

 

 

(2) Visiem partijas biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē, ja statūtos nav noteikts citādi. Partijas biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību, ja partijas statūtos nav noteikts citādi. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē noformējama rakstveidā.

 

 

(3) Jautājumos, kas saistīti ar partijas biedru sapulces kompetenci, sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu, lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.

 

 

 

99.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.

 

 

101.

 

 

 

 

 

102.

 

 

103.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 33.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Partijas augstāko lēmējinstitūciju – biedru sapulci (kopsapulci) vai pārstāvju sapulci (kongresu,  konferenci) sasauc ne retāk kā reizi kalendāra gadā. Augstāko lēmējinstitūciju kompetenci un sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka partijas statūti.”

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 33.panta otro daļu.

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Aizstāt 33.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “ja partijas statūtos nav noteikts citādi” ar vārdiem “ja tā ir noteikts partijas statūtos”.

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 33.panta trešo daļu.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 33. panta tekstu  šādā  redakcijā:

“(1) Partijas biedru sapulce ir  partijas augstākā lēmējinstitūcija.

(2) Partijas biedru sapulce sasaucama ne retāk kā reizi kalendārā gadā.

(3) Tikai partijas biedru sapulces kompetencē ietilpst:

    1) grozījumu izdarīšana partijas statūtos un programmā;

    2) valdes, revīzijas un citu institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana, ja statūtos šādas tiesības  nav piešķirtas citai pārvaldes institūcijai;

    3) lēmuma pieņemšana par partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

    4) priekšvēlēšanu programmas apstiprināšana Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanām, ja vien statūtos nav noteikta cita kārtība;

  5) lēmuma pieņemšana par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā. Pieņemot lēmumu par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā, biedru sapulce pilnvaro vienu vai vairākus pārstāvjus partijas vārdā veikt šā likuma 13., 14. un 16. pantā minētās darbības  partiju apvienības dibināšanai un ierakstīšanai partiju reģistrā;

  6) citi jautājumi, kas saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.

(4) Partijas biedru sapulcei ir tiesības pieņemt tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu statūtos paredzēto institūciju kompetencē.

(5) Jautājumos, kas saistīti ar partijas biedru sapulces sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu un atzīšanu par spēkā neesošiem, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.”

 

Daļēji

atbalstīts

priekšlik. nr.103

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Atbalstīts

33.pants. Partijas biedru sapulce

(1) Partijas biedru sapulce ir  partijas augstākā lēmējinstitūcija.

 

(2) Partijas biedru sapulce sasaucama ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.

 

(3) Tikai partijas biedru sapulces kompetencē ietilpst:

    1) grozījumu izdarīšana partijas statūtos un programmā;

   

   2) valdes, revīzijas un citu institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana, ja statūtos šādas tiesības  nav piešķirtas citai pārvaldes institūcijai;

  

    3) lēmuma pieņemšana par partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

   

  4) priekšvēlēšanu programmas apstiprināšana Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ja vien statūtos nav noteikta cita kārtība;

   

 

  5) lēmuma pieņemšana par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā. Pieņemot lēmumu par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā, biedru sapulce pilnvaro vienu vai vairākus pārstāvjus partijas vārdā veikt šā likuma 13., 14. un 16. pantā minētās darbības  partiju apvienības dibināšanai un ierakstīšanai partiju reģistrā.;

 

  6) citi jautājumi, kas saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Partijas biedru sapulcei ir tiesības pieņemt tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu statūtos paredzēto institūciju kompetencē.

 

 

 

(5) Jautājumos, kas saistīti ar partijas biedru sapulces sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu un atzīšanu par spēkā neesošiem, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.

 

 

34.pants. Partijas valde

(1) Valde vada un pārstāv partiju.

 

(2) Valdes locekļu skaitu un darbības termiņu nosaka statūtos. Biedru sapulce ievēlē valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus, ja statūtos nav noteikts citādi. Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ievēlē uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Valdes locekļiem jābūt rīcībspējīgām fiziskām personām.

 

(4) Jautājumos, kas saistīti ar valdes kompetenci, pārstāvības tiesībām, lēmumu pieņemšanu, atlīdzības un izdevumu segšanu, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 34.panta pirmo un otro daļu kā  pirmo, otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(1) Valde ir partijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv partiju.

  (2) Valdes sastāvā ir vismaz trīs valdes locekļi.

  (3) Biedru sapulce ievēlē valdes priekšsēdētāju un pārējos valdes locekļus. Valdes locekļus ievēlē aizklātās vēlēšanās,  ja statūtos nav noteikta cita kārtība.

  (4) Valdes locekli ievēlē amatā uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Papildināt 34.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā

“(5) Valdes loceklis nedrīkst būt vienlaikus saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas loceklis

 

un izteikt 34. panta līdzšinējo trešo un ceturto daļu kā sesto un septīto daļu.

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

34.pants. Partijas valde

(1) Valde ir partijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv partiju.

 

(2)Valdes sastāvā ir vismaz trīs valdes locekļi.

 

(3) Biedru sapulce ievēlē valdes priekšsēdētāju un pārējos valdes locekļus. Valdes locekļus ievēlē aizklātās vēlēšanās,  ja statūtos nav noteikta cita kārtība.

 

(4) Valdes locekli ievēlē amatā uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem.

 

 

(5) Valdes loceklis nedrīkst būt vienlaikus saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas loceklis.

 

(6) Valdes locekļiem jābūt rīcībspējīgām fiziskajām personām.

 

(7) Jautājumos, kas saistīti ar valdes kompetenci, pārstāvības tiesībām, lēmumu pieņemšanu, atlīdzības un izdevumu segšanu, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.

 

35.pants. Partijas valdes un citu institūciju locekļu atbildība

(1) Par partijas darbību saskaņā ar likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī par partijai saskaņā ar likumu noteikto uzdevumu izpildi ir atbildīgs partijas valdes priekšsēdētājs.

 

(2) Valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti partijai viņu vainas dēļ.

 

(3) Partija var celt prasību pret valdes vai citas institūcijas locekli piecu gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuva zināms par tiesību aizskārumu.

 

 

 

35.pants. Partijas valdes un citu institūciju locekļu atbildība

(1) Par partijas darbību saskaņā ar likumu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī par partijai saskaņā ar likumu noteikto uzdevumu izpildi ir atbildīgs partijas valdes priekšsēdētājs.

 

(2) Valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti partijai viņu vainas dēļ.

 

(3) Partija var celt prasību pret valdes vai citas institūcijas locekli piecu gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuva zināms par tiesību aizskārumu.

 

36.pants. Partijas struktūrvienības

(1) Partijai var būt teritoriālas un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības. Partijas struktūrvienības nav juridiskās personas.

 

(2) Attiecībā uz partijas struktūrvienību biedru sapulci un valdi, ja tādas ir izveidotas, piemēro šā likuma noteikumus, kuri regulē partijas biedru sapulci un valdi.

 

 

106.

 

 

 

 

 

 

 

 

107.

 

 

 

 

 

 

 

108.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Aizstāt 36. panta pirmajā daļā vārdus “Partijai var būt” ar vārdiem “Partijām (izņemot partiju apvienības) var būt”.

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 36.pantu ar  trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Partijas teritoriālās struktūrvienības var apvienoties reģionālās nodaļās, kuru izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka partijas statūti.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Papildināt 36.pantu ar  trešo daļu šādā redakcijā:

”(3) Partija veido savu teritoriālo struktūru tā, lai partijas biedri varētu piedalīties partijas darbā pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai.  Katrs partijas biedrs darbojas vienā partijas teritoriālajā struktūrvienībā.”

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

izteikt kā (4) daļu

 

 

 

 

 

Atbalstīts

36.pants. Partijas struktūrvienības

(1) Partijām (izņemot partiju apvienības) var būt teritoriālas un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības. Partijas struktūrvienības nav juridiskās personas.

 

 

(2) Attiecībā uz partijas struktūrvienības biedru sapulci un valdi, ja tādas ir izveidotas, piemēro šā likuma noteikumus, kas regulē partijas biedru sapulci un valdi.

 

 

 

 

 

 

 

(3) Partija veido savu teritoriālo struktūru tā, lai partijas biedri varētu piedalīties partijas darbā pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai.  Katrs partijas biedrs darbojas vienā partijas teritoriālajā struktūrvienībā.

 

(4) Partijas teritoriālās struktūrvienības var apvienoties reģionālās nodaļās, kuru izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka partijas statūti.

 

 

37.pants. Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzija

         Partijas saimniecisko un finansiālo darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents. Zvērināta revidenta atzinums par attiecīgās partijas finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai. Finansiālās darbības deklarāciju partija saskaņā ar partiju finansēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.

 

 

109.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības revīzija

 

     Partijas saimniecisko un finansiālo darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents. Zvērināta revidenta atzinums par attiecīgās partijas finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, kuru partija saskaņā ar partiju finansēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam

 

 

 

 

 

Atbalstīts

37.pants. Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības revīzija

         Partijas saimniecisko un finansiālo darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents. Zvērināta revidenta atzinums par attiecīgās partijas finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, kuru partija saskaņā ar partiju finansēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI nodaļa.

Partijas darbības uzraudzība, apturēšana, izbeigšana, likvidācija un reorganizācija

 

38.pants. Partijas darbības uzraudzība un kontrole

(1) Partijas darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei uzrauga un kontrolē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, kā arī citas likumā noteiktās tiesībaizsardzības iestādes.

 

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās iestādes konstatē, ka partija neievēro normatīvajos aktos noteiktās normas vai tās darbība neatbilst statūtiem, tās rakstveidā brīdina partiju un uzdod novērst nelikumīgo darbību.

 

(3) Termiņš pārkāpumu novēršanai nosakāms ne mazāks par 15 dienām un ne ilgāks par sešiem mēnešiem.

 

 

 

 

 

 

110.

 

 

 

 

 

111.

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 38.panta pirmajā daļā vārdus “kā arī citas likumā noteiktās tiesībaizsardzības iestādes”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izslēgt 36.panta pirmajā daļā vārdu “tiesībaizsardzības”.

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts priekšlik. nr.111

 

 

Atbalstīts

VI nodaļa.

Partijas darbības uzraudzība, apturēšana, izbeigšana, likvidācija un reorganizācija

 

38.pants. Partijas darbības uzraudzība un kontrole

(1) Partijas darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei uzrauga un kontrolē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts ieņēmumu dienests, partiju reģistra iestāde, kā arī citas likumā noteiktās iestādes.

 

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās iestādes konstatē, ka partija neievēro normatīvos aktus vai tās darbība neatbilst statūtiem, tās rakstveidā brīdina partiju un uzdod novērst nelikumīgo darbību.

 

(3) Termiņš pārkāpumu novēršanai nosakāms ne mazāks par 15 dienām un ne ilgāks par sešiem mēnešiem.

 

39.pants. Partijas darbības apturēšana

(1) Tiesa var apturēt partijas darbību uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja partija:

       1) pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumus;

       2) gada laikā nav sasaukusi partijas augstāko lēmējinstitūciju – biedru sapulci;

      

 

 

      

     3) sešu mēnešu laikā pēc biedru skaita samazināšanās (no 200 līdz 150 biedriem) nav atjaunojusi biedru skaitu līdz likumā noteiktajam minimālajam biedru skaitam;

       4) partiju finansiālo darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav ieskaitījusi valsts budžetā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus.

 

(2) Pieteikumu tiesā var iesniegt šā likuma 38.panta pirmajā daļā minētās institūcijas.

 

(3) Tiesa nolēmumu par partijas darbības apturēšanu triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas paziņo attiecīgajai partijai. Tiesas nolēmumu var pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

 

 

(4) Pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā tiesa to nosūta Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs publicē informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

112.

 

 

113.

 

 

 

 

114.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.

 

 

116.

 

 

117.

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 39.panta pirmās daļas 2. punktu.

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Aizstāt 39.panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “gada laikā” ar vārdiem “kalendārā gada laikā”.

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Aizstāt 39.panta pirmās daļas 3. punktā vārdus un skaitļus “no 200 līdz 150” ar vārdiem un  skaitļiem “no 500 līdz 400”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 39.panta trešās daļas pirmo teikumu.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izslēgt 39.panta līdzšinējo trešo daļu.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 39.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apturot partiju apvienību veidojošās partijas darbību, tiesa lemj par partiju apvienības darbības apturēšanu.”

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Nav

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

39.pants. Partijas darbības apturēšana

(1) Tiesa var apturēt partijas darbību uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja partija:

       1) pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumus;

       2) kalendārā gada laikā nav sasaukusi partijas augstāko lēmējinstitūciju – biedru sapulci;

      

 

 

     3) sešu mēnešu laikā pēc biedru skaita samazināšanās (no 200 līdz 150 biedriem) nav atjaunojusi biedru skaitu līdz likumā noteiktajam minimālajam biedru skaitam;

       4) partiju finansiālo darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav ieskaitījusi valsts budžetā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus.

 

(2) Pieteikumu tiesā var iesniegt šā likuma 38.panta pirmajā daļā minētās institūcijas.

 

 

(3) Apturot partiju apvienību veidojošas partijas darbību, tiesa lemj par partiju apvienības darbības apturēšanu.

 

 

 

 

(4) Pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā tiesa to nosūta partiju reģistra iestādei. Partiju reģistra iestāde  publicē informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

40.pants. Darbības apturēšanas sekas

Ja tiesa aptur partijas darbību, nolēmumā noteiktajā darbības apturēšanas termiņā partija un tās teritoriālā struktūrvienība pārtrauc publisko darbību.

 

 

 

 

118.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 40.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“40.pants. Partijas darbības apturēšanas sekas”

 

 

Atbalstīts

40.pants. Partijas darbības apturēšanas sekas

Ja tiesa aptur partijas darbību, nolēmumā noteiktajā darbības apturēšanas termiņā partija un tās teritoriālā struktūrvienība pārtrauc publisko darbību.

 

 

41.pants. Partijas darbības izbeigšanās pamati

      Partijas darbība izbeidzas:

      1) ar partijas biedru sapulces lēmumu par partijas darbības izbeigšanu;

      2) uzsākot partijas bankrota procedūru;

      3) ja partijas biedru skaits samazinās un ir mazāks par 150 biedriem vai par citu statūtos noteiktu skaitu (44.pants);

       4) izbeidzoties partijas statūtos noteiktajam termiņam, ja partija dibināta uz noteiktu laiku;

      5) ar tiesas nolēmumu;

      6) uz cita statūtos noteiktā pamata.

 

 

119.

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Aizstāt 41. panta 3. punktā  skaitli “150” ar skaitli “400”.

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Papildināt 41.pantu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

“7) ja partija kopš savas dibināšanas nav iesniegusi kandidātu sarakstus pēc kārtas divās Saeimas kārtējās vēlēšanās un divās pašvaldību domju (padomju) kārtējās vēlēšanās.”

 

 

 

Nav

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

41.pants. Partijas darbības izbeigšanās pamati

      Partijas darbība izbeidzas:

      1) ar partijas biedru sapulces lēmumu par partijas darbības izbeigšanu;

      2) uzsākot partijas bankrota procedūru;

      3) ja partijas biedru skaits samazinās un ir mazāks par 150 biedriem vai par citu statūtos noteiktu skaitu (44.pants);

       4) izbeidzoties partijas statūtos noteiktajam termiņam, ja partija dibināta uz noteiktu laiku;

      5) ar tiesas nolēmumu;

      6) uz cita statūtos noteiktā pamata;

       7) ja partija kopš savas dibināšanas nav iesniegusi kandidātu sarakstus pēc kārtas divās Saeimas kārtējās vēlēšanās un divās pašvaldību domju (padomju) kārtējās vēlēšanās.

 

42.pants. Partijas darbības izbeigšana ar biedru sapulces lēmumu

       Biedru sapulces lēmums par partijas darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

 

 

42.pants. Partijas darbības izbeigšana ar biedru sapulces lēmumu

       Biedru sapulces lēmums par partijas darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

43.pants. Partijas darbības izbeigšana, uzsākot bankrota procedūru

        Kārtību, kādā izbeidzama partijas darbība bankrota gadījumā, nosaka likums, kas regulē biedrību un nodibinājumu maksātnespēju.

 

 

 

 

43.pants. Partijas darbības izbeigšana, uzsākot bankrota procedūru

        Kārtību, kādā izbeidzama partijas darbība bankrota gadījumā, nosaka likums, kas regulē biedrību un nodibinājumu maksātnespēju.

 

 

44.pants. Partijas darbības izbeigšana ar valdes lēmumu

      Ja biedru skaits samazinājies un ir mazāks par 150 biedriem vai par statūtos noteiktu skaitu (kas nav mazāks par 150), kā arī tad, ja izbeidzas statūtos noteiktais termiņš, uz kādu partija bija dibināta, lēmumu par darbības izbeigšanu pieņem partijas valde.

 

 

121.

 

 

 

 

 

122.

 

 

 

 

123.

 

 

 

 

 

124.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Aizstāt 44. pantā skaitļus “150” ar skaitļiem“400”.

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 44.pantu pēc vārdiem “partijas valde” ar vārdiem “vai cita partijas statūtos noteikta vadības institūcija.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Papildināt 44.pantu pēc vārdiem “partijas valde” ar vārdiem “vai cita statūtos noteikta pārvaldes  institūcija.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 44. panta tekstu kā panta pirmo daļu un papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Partiju apvienības valde pieņem lēmumu par  partiju apvienības darbības izbeigšanu 41. panta 4. un 6. punktā minētajos gadījumos.”

 

 

 

 

Nav

atbalstīts

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

priekšlik.

nr. 123

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

44.pants. Partijas darbības izbeigšana ar valdes lēmumu

      (1) Ja biedru skaits samazinājies un ir mazāks par 150 biedriem vai par citu statūtos noteiktu skaitu (kas nav mazāks par 150), kā arī tad, ja izbeidzas statūtos noteiktais termiņš, uz kādu partija bija dibināta, lēmumu par darbības izbeigšanu pieņem partijas valde vai cita statūtos noteikta pārvaldes institūcija.

 

 

(2) Partiju apvienības valde pieņem lēmumu par  partiju apvienības darbības izbeigšanu šā likuma 41. panta 4. un 6. punktā minētajos gadījumos.

 

 

45.pants. Partijas darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu

(1) Partijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt:

      1) ja partijas valde nav iesniegusi pieteikumu par partijas darbības izbeigšanu saskaņā ar šo likumu;

     

2) ja partija neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, kura dēļ tās darbība bija apturēta;

      3) gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara normatīvo aktu pārkāpumu;

     

     

 

 

4) citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

(2) Pieteikumu tiesā var iesniegt šā likuma 38.panta pirmajā daļā minētās iestādes.

 

(3) Pēc pieteicēja lūguma tiesa var aizliegt partijai veikt publisko darbību vai citu darbību līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai lietā. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

(4) Lēmumu par partijas publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu nosūta Uzņēmumu reģistram ieraksta izdarīšanai partiju reģistrā.

 

(5) Tiesa, pieņemot lēmumu par partijas darbības izbeigšanu, nosaka:

       1) likvidācijas procesa nepieciešamību un likvidatora iecelšanu;

       2) partijas īpašuma atsavināšanu par labu valstij, ja likums vai statūti nenosaka citādi;

      3) par kādiem līdzekļiem un kādā kārtībā tiek sakārtoti un nodoti partijas dokumenti glabāšanai valsts arhīvā.

 

(6) Pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā tiesa to nosūta Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs publicē informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.

 

 

 

 

 

 

126.

 

 

 

 

 

 

127.

 

 

 

 

 

 

128.

 

 

 

129.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izteikt 45.panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara tādu pašu likuma pārkāpumu;”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 45.panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) ja partija gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara likuma pārkāpumu;”

 

Deputāts A. Klementjevs

Aizstāt 45.panta pirmās daļas 4. punktā vārdus “normatīvajos aktos” ar vārdu “likumā”.

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 45.panta trešo un ceturto daļu.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izslēgt 45.panta trešajā daļā vārdus “Administratīvā procesa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts priekšlik. nr. 126

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

Atbalstīts

45.pants. Partijas darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu

(1) Partijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt:

      1) ja partijas valde nav iesniegusi pieteikumu par partijas darbības izbeigšanu saskaņā ar šo likumu;

     

      2) ja partija neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, kura dēļ tās darbība bija apturēta;

     

      3) ja partija gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara likuma pārkāpumu;

 

 

      4) citos likumā noteiktajos gadījumos.

 

(2) Pieteikumu tiesā var iesniegt šā likuma 38.panta pirmajā daļā minētās iestādes.

 

(3) Pēc pieteicēja lūguma tiesa var aizliegt partijai veikt publisko darbību vai citu darbību līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai lietā. Lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

 

(4) Lēmumu par partijas publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu nosūta partiju  reģistra iestādei ieraksta izdarīšanai partiju reģistrā.

 

 

 

(5) Tiesa, pieņemot lēmumu par partijas darbības izbeigšanu, nosaka:

       1) likvidācijas procesa nepieciešamību un likvidatora iecelšanu;

       2) partijas īpašuma atsavināšanu par labu valstij, ja likums vai partijas statūti nenosaka citādi;

    

  3) par kādiem līdzekļiem un kādā kārtībā tiek sakārtoti un nodoti partijas dokumenti glabāšanai valsts arhīvā.

 

(6) Pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā tiesa to nosūta partiju reģistra iestādei. Partiju reģistra iestāde publicē informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

46.pants. Partijas likvidācija

        Partijas likvidācijas jautājumos piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.

 

 

130.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 46.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Partijas darbības izbeigšanās gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi.

(2) Partijas likvidācijas jautājumos piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.

 

 

Atbalstīts

46.pants. Partijas likvidācija

   (1) Partijas darbības izbeigšanās gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi.

    (2) Partijas likvidācijas jautājumos piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.

 

47.pants. Partijas reorganizācija

(1) Partiju var reorganizēt, partijām apvienojoties vai partijai sadaloties, vai pārveidojot partiju par biedrību.

 

(2) Reorganizācijā drīkst piedalīties tikai partijas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

(3) Statūtos var paredzēt, ka reorganizācija ir atļauta vai nav atļauta, pastāvot zināmiem priekšnoteikumiem.

 

(4) Partijas reorganizācijas jautājumos piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.

 

 

 

 

 

131.

 

 

 

 

 

 

 

132.

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Papildināt 47. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Reorganizācijā nedrīkst piedalīties partiju apvienības.”

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Papildināt 47.panta ceturto daļu ar šādu tekstu:

“ja šajā likumā un partijas statūtos nav noteikts citādi”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

47.pants. Partijas reorganizācija

(1) Partiju var reorganizēt, partijām apvienojoties vai partijai sadaloties, vai pārveidojot partiju par biedrību.

 

(2) Reorganizācijā drīkst piedalīties tikai partijas, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Reorganizācijā nedrīkst piedalīties partiju apvienības.

 

(3) Partijas statūtos var paredzēt, ka reorganizācija ir atļauta vai nav atļauta, pastāvot zināmiem priekšnoteikumiem.

 

(4) Partijas reorganizācijas jautājumos piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu.

48.pants. Partijas pārveidošana par biedrību

(1) Lai partiju pārveidotu par biedrību, atbilstoši attiecīgās partijas statūtiem sasauc partijas biedru sapulci. Sapulcē statūtos noteiktajā kārtībā tiek pieņemts lēmums par partijas pārveidošanu par biedrību.

 

 

(2) Pārveidojot partiju par biedrību, ievēro normatīvo aktu noteikumus, kas reglamentē biedrību dibināšanu.

 

(3) Pārveidojot partiju par biedrību, ir atļauts saglabāt attiecīgās partijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku.

(4) Jaunizveidotā biedrība statūtos norāda, ka tā ir partijas tiesību un saistību pārņēmēja.

 

 

 

 

 

 

 

133.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Izteikt 48. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārveidojot partiju par biedrību, ievēro biedrību dibināšanu reglamentējošo normatīvo aktu noteikumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

48.pants. Partijas pārveidošana par biedrību

(1) Lai partiju pārveidotu par biedrību, atbilstoši attiecīgās partijas statūtiem sasauc partijas biedru sapulci. Sapulcē statūtos noteiktajā kārtībā tiek pieņemts lēmums par partijas pārveidošanu par biedrību.

 

 

(2) Pārveidojot partiju par biedrību, ievēro biedrību dibināšanu reglamentējošo normatīvo aktu noteikumus.

 

(3) Pārveidojot partiju par biedrību, ir atļauts saglabāt attiecīgās partijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku.

 

(4) Jaunizveidotā biedrība statūtos norāda, ka tā ir partijas tiesību un saistību pārņēmēja.

49.pants. Reorganizējot izveidotā subjekta reģistrācijas ierobežojumi

(1) Pēc partiju reorganizācijas jaunizveidoto partiju vai biedrību nevar reģistrēt politisko partiju vai biedrību reģistrā, ja reorganizētās partijas nav izpildījušas partiju finansēšanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

(2) Ja 30 dienu laikā pēc brīdinājuma izteikšanas partija neuzsāk partiju finansēšanu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un vēlas reģistrēt reorganizējot izveidoto partiju vai biedrību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiesīgs vērsties tiesā ar lūgumu uzlikt reģistrācijas aizliegumu reorganizējot izveidotajai partijai vai biedrībai.

 

 

 

134.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A. Klementjevs

Izslēgt 49.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

 

redakc. precizēts

49.pants. Reorganizējot izveidotā subjekta reģistrācijas ierobežojumi

(1) Pēc partiju reorganizācijas jaunizveidoto partiju vai biedrību nevar reģistrēt politisko partiju vai biedrību reģistrā, ja reorganizētās partijas nav izpildījušas partiju finansēšanu regulējošo normatīvo aktu  prasības.

 

(2) Ja 30 dienu laikā pēc brīdinājuma izteikšanas partija neuzsāk partiju finansēšanu regulējošo normatīvo aktu prasību izpildi un vēlas reģistrēt reorganizējot izveidoto partiju vai biedrību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiesīgs vērsties tiesā ar lūgumu uzlikt reģistrācijas aizliegumu reorganizējot izveidotajai partijai vai biedrībai.

 

50.pants. Finansiālās darbības deklarācija

(1) Uzsākot partijas likvidāciju, reorganizāciju vai pārveidošanu par biedrību, partijas pienākums ir iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam finansiālās darbības deklarāciju un zvērināta revidenta atzinumu par partijas finansiālo un saimniecisko darbību par gadu, kurā attiecīgā partija tiek likvidēta, reorganizēta vai pārveidota par biedrību.

 

(2) Par šā panta pirmās daļas noteikumu izpildi atbildīgs ir attiecīgās partijas likvidators. Ja likvidators nav iecelts, par partijas likvidācijas procesu ir atbildīgs partijas valdes priekšsēdētājs.

 

 

 

 

50.pants. Finansiālās darbības deklarācija

(1) Uzsākot partijas likvidāciju, reorganizāciju vai pārveidošanu par biedrību, partijas pienākums ir iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam finansiālās darbības deklarāciju un zvērināta revidenta atzinumu par partijas finansiālo un saimniecisko darbību gadā, kurā attiecīgā partija tiek likvidēta, reorganizēta vai pārveidota par biedrību.

 

 

(2) Par šā panta pirmās daļas noteikumu izpildi atbildīgs ir attiecīgās partijas likvidators. Ja likvidators nav iecelts, par partijas likvidācijas procesu ir atbildīgs partijas valdes priekšsēdētājs.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Likuma spēkā stāšanās kārtību nosaka ar īpašu likumu.

 

2. Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

1. Likuma spēkā stāšanās kārtību nosaka ar īpašu likumu.

 

2. Likums stājas spēkā 2006.gada 1. janvārī.