Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

trešajam lasījumam

Politisko partiju likuma

spēkā stāšanās kārtības likums

(reģ. nr. 1025)                                 

 

< td width=312 valign=top style='width:234.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext .5pt;border-right:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

19.pants. Uzņēmumu reģistrs izskata visus šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā iesniegtos pieteikumus. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc minētā termiņa, netiek izskatīti.

 

Likumprojekta otrā lasījuma redakcija

 

 

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

( 29 )

Komisijas

atzinums

 

Komisijas atbalstītā trešā  lasījuma redakcija

 

1.pants. Šis likums nosaka pārejas posmu, kurā sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītās politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē partiju reģistrā, kā arī pārejas posmā piemērojamo likumu.

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Izslēgt 1.pantā vārdus “sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītās”.

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdus “sabiedrisko organizāciju reģistrā” ar vārdiem “politisko partiju reģistrā,  kas tika izveidots saskaņā ar likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pants. Šis likums nosaka pārejas posmu, kurā politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē partiju reģistrā, kā arī pārejas posmā piemērojamo likumu.

 

 

 

3.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija         

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantu šādā redakcijā:

„2. pants. Ar Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienu politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstāmas  (pārreģistrējamas) partiju reģistrā saskaņā ar Politisko partiju likumu un šo likumu.”

 

Atbalstīts,

mainīta nākamo pantu numerācija un atsauces

visā likumproj. tekstā

 

2. pants. Ar Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienu politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstāmas  (pārreģistrējamas) partiju reģistrā saskaņā ar Politisko partiju likumu un šo likumu.

 

 

 

 

4.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija            

Izteikt līdzšinējo  likumprojekta 7. pantu kā 3. pantu šādā redakcijā:

„3. pants. Politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, ierakstītu politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai partiju reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Partiju reģistrā ierakstītajiem subjektiem ar ierakstīšanas brīdi piemēro Politisko partiju likuma noteikumus.”

 

 

Atbalstīts,

ietverti priekšlik. nr. 9, 10

 

3. pants. Politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, ierakstītu politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai partiju reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Partiju reģistrā ierakstītajiem subjektiem ar ierakstīšanas brīdi piemēro Politisko partiju likuma noteikumus.

 

 

2.pants. Politisko partiju likumā lietotais termins "politiskā partija" atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam terminam "politiskā organizācija (partija)".

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Politisko partiju likumā lietotais termins "politiskā partija" atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam terminam "politiskā organizācija (partija)".

 

 

3.pants. Partiju reģistru ved Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk - Uzņēmumu reģistrs). Reģistrācijas procedūras jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Politisko partiju likums, piemēro likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Papildināt 3.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā likuma izpratnē ar terminu “partiju reģistrs“ saprot saskaņā ar Politisko partiju likumu izveidoto politisko partiju reģistru.”

          

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

5.pants. (1) Partiju reģistru ved Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk - Uzņēmumu reģistrs). Reģistrācijas procedūras jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Politisko partiju likums, piemēro likumu „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”.

 

(2) Šā likuma izpratnē ar terminu “partiju reģistrs“ saprot saskaņā ar Politisko partiju likumu izveidoto politisko partiju reģistru.

 

 

4.pants. Uzņēmumu reģistra izsniegta partijas reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos valsts reģistros un citos dokumentos.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Papildināt 4.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Partijas reģistrācijas apliecībā papildus Politisko partiju likumā noteiktajām ziņām norāda arī saskaņā ar likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) reģistrācijas datumu politisko partiju reģistrā.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija           

Izteikt līdzšinējo 4. pantu šādā redakcijā:

„Uzņēmumu reģistra izsniegta politiskās partijas reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos valsts reģistros un citos dokumentos. Politiskās partijas reģistrācijas apliecībā papildus Politisko partiju likumā noteiktajām ziņām norāda arī saskaņā ar likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības reģistrācijas datumu politisko partiju reģistrā.”

 

 

 

 

Atbalstīts

priekšlik. nr. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Uzņēmumu reģistra izsniegta politiskās partijas reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos valsts reģistros un citos dokumentos. Politiskās partijas reģistrācijas apliecībā papildus Politisko partiju likumā noteiktajām ziņām norāda arī saskaņā ar likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības reģistrācijas datumu politisko partiju reģistrā.

5.pants. Līdz pārejas perioda beigām (šā likuma 12.pants) Politisko partiju likuma 20.panta otro daļu nepiemēro un lēmumu par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

 

 

 

 

 

 

7.pants. Līdz pārejas perioda beigām (šā likuma 12.pants) Politisko partiju likuma 20.panta otro daļu nepiemēro un lēmumu par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

6.pants. Par politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā maksājamās valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

8.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Papildināt 6.pantu pēc vārdiem “samaksas kārtību” ar vārdiem “un atvieglojumus”.

 

Nav atbalstīts

8.pants. Par politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā maksājamās valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

7.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītu politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai politisko partiju reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

Aizstāt 7.pantā vārdus “līdz to ierakstīšanai politisko partiju reģistrā” ar  vārdiem “līdz to ierakstīšanai partiju reģistrā”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija           

Izteikt līdzšinējo 7. pantu kā 3. pantu un papildināt ar teikumu šādā redakcijā:

„ Partiju reģistrā ierakstītajiem subjektiem ar ierakstīšanas brīdi piemēro Politisko partiju likuma noteikumus.”

 

Atbalstīts

priekšlik. nr.4

 

 

 

 

Atbalstīts

priekšlik. nr.4

 

 

 

8.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītu politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ar biedru sapulces lēmumu pārveido par partiju vai partiju apvienību un piesaka ierakstīšanai partiju reģistrā vai ar biedru sapulces lēmumu uzsāk šādas organizācijas (apvienības) likvidāciju, piesakot to ierakstīšanai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Izteikt 8.panta tekstu  šādā redakcijā:

“Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieņem biedru sapulces lēmumu par tās ierakstīšanu partiju reģistrā un iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu ierakstīšanai partiju reģistrā, vai pieņem biedru sapulces lēmumu uzsākt šādas organizācijas (apvienības) likvidāciju, iesniedzot attiecīgu pieteikumu Uzņēmumu reģistram, vai pieņem biedru sapulces lēmumu pārveidoties par biedrību, iesniedzot pieteikumu Uzņēmumu reģistram ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā.”

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija           

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“9. pants. Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieņem biedru sapulces lēmumu par tās ierakstīšanu (pārreģistrāciju) partiju reģistrā un iesniedz Uzņēmumu reģistram attiecīgu pieteikumu vai pieņem biedru sapulces lēmumu uzsākt politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidāciju, iesniedzot attiecīgu pieteikumu Uzņēmumu reģistram, vai pieņem biedru sapulces lēmumu pārveidot politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību par biedrību, iesniedzot pieteikumu Uzņēmumu reģistram par tās ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

priekšlik. nr. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieņem biedru sapulces lēmumu par tās ierakstīšanu (pārreģistrāciju) partiju reģistrā un iesniedz Uzņēmumu reģistram attiecīgu pieteikumu vai pieņem biedru sapulces lēmumu uzsākt politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidāciju, iesniedzot attiecīgu pieteikumu Uzņēmumu reģistram, vai pieņem biedru sapulces lēmumu pārveidot politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību par biedrību, iesniedzot pieteikumu Uzņēmumu reģistram par tās ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

 

 

 

9.pants. Lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu un jaunus statūtus vai statūtu grozījumus, kas nepieciešami, lai politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību pieteiktu ierakstīšanai partiju reģistrā, pieņem biedru sapulcē ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Biedru sapulce sasaucama attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību regulējošā likumā un statūtos noteiktajā kārtībā.

 

 

13.

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Izslēgt 9.panta pirmajā teikumā vārdus “vai statūtu grozījumus”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

10.pants. Lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu un jaunus statūtus, kas nepieciešami, lai politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību pieteiktu ierakstīšanai partiju reģistrā, pieņem biedru sapulcē ar klātesošo biedru vienkāršu balsu vairākumu. Biedru sapulce sasaucama attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību regulējošā likumā un statūtos noteiktajā kārtībā.

 

10.pants. Lēmums par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu par partiju vai partiju apvienību stājas spēkā pēc šo ziņu ierakstīšanas partiju reģistrā. Pēc grozījumu izdarīšanas statūtos vai statūtu pieņemšanas jaunā redakcijā biedru sapulce un citas pārvaldes institūcijas lēmumus pieņem atbilstoši statūtos noteiktajai kārtībai.

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Juridiskais birojs

Aizstāt 10.pantā vārdus “pārveidošanu par partiju vai partiju apvienību” ar vārdiem “pārveidošanu par politisko partiju vai politisko partiju apvienību”

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Izslēgt 10.panta otrajā teikumā vārdus “grozījumu izdarīšanas statūtos vai”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

11.pants. Lēmums par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu par politisko partiju vai politisko partiju apvienību stājas spēkā pēc šo ziņu ierakstīšanas partiju reģistrā. Pēc statūtu pieņemšanas jaunā redakcijā biedru sapulce un citas pārvaldes institūcijas lēmumus pieņem atbilstoši statūtos noteiktajai kārtībai.

 

 

 

 

11.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ieraksta partiju reģistrā, pamatojoties uz pieteikumu. Pieteikumu Uzņēmumu reģistram iesniedz līdz 2007.gada 31.decembrim.

 

 

 

16.

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ieraksta partiju reģistrā, pamatojoties uz pieteikumu. Pieteikumu Uzņēmumu reģistram iesniedz līdz 2007.gada 31.decembrim.”

 

 

Atbalstīts

 

 

12.pants. Politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ieraksta partiju reģistrā, pamatojoties uz pieteikumu. Pieteikumu Uzņēmumu reģistram iesniedz līdz 2007.gada 31.decembrim.

 

 

12.pants. Pieteikumā par ierakstīšanu partiju reģistrā norāda Politisko partiju likuma 18.panta pirmajā daļā minētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

 

 

 

13.pants. Pieteikumā par ierakstīšanu partiju reģistrā norāda Politisko partiju likuma 18.panta pirmajā daļā minētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”.

 

 

13.pants. Pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta partijas valde.

 

17.

Juridiskais birojs

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā: “13.pants. Pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta attiecīgās politiskās partijas vai politisko partiju apvienības valde.”;

 

 

Atbalstīts

 

14.pants. Pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta attiecīgās politiskās partijas vai politisko partiju apvienības valde

 

14.pants. Pieteikumam par ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:

1) biedru sapulces lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā;

           2) pilnu statūtu tekstu, ja tajos ir izdarīti grozījumi vai ir pieņemti jauni statūti;

          

           3) citus biedru sapulces lēmumus, ja tie pieņemti partijas darbības saskaņošanai ar statūtiem.

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Izslēgt 14.panta 2.punktā vārdus “ja tajos ir izdarīti grozījumi vai ir pieņemti jauni statūti”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 14.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) citus biedru sapulces lēmumus, ja tie pieņemti politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbības saskaņošanai ar statūtiem.”;

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Papildināt 14.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

   “4) valdes locekļu sarakstu, kuru paraksta visi valdes locekļi”.

 

Valsts pārvaldes un pašv aldības komisija           

Papildināt 14.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

   “4) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības valdes locekļu sarakstu.”

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

priekšlik. nr. 21

 

 

Atbalstīts

 

 

15.pants. Pieteikumam par ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:

1) biedru sapulces lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā;

2) pilnu statūtu tekstu;

 

            3) citus biedru sapulces lēmumus, ja tie pieņemti politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbības saskaņošanai ar statūtiem;

 

          

 

 

 

 

 

       4) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības valdes locekļu sarakstu.

 

 

15.pants. Politiskā organizācija (partija) vai to apvienība, kas ir ierakstīta sabiedrisko organizāciju reģistrā, pēc tās ierakstīšanas partiju reģistrā tiek izslēgta no sabiedrisko organizāciju reģistra un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts.

 

 

 

 

 

22.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Politiskā organizācija (partija) vai to apvienība pēc tās ierakstīšanas partiju reģistrā tiek izslēgta no politisko partiju reģistra, kas tika izveidots saskaņā ar likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,red. precizēts

 

 

16.pants. Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pēc ierakstīšanas partiju reģistrā tiek izslēgta no politisko partiju reģistra, kas tika izveidots saskaņā ar likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts.

 

16.pants. Partiju reģistrā ierakstītā partija vai partiju apvienība ir attiecīgās pārveidotās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības tiesību un saistību pārņēmēja.

 

 

23.

Juridiskais birojs

Aizstāt 16.pantā vārdus “partija vai partiju apvienība” ar vārdiem “politiskā partija vai politisko partiju apvienība”

 

 

Atbalstīts

17.pants. Partiju reģistrā ierakstītā politiskā partija vai politisko partiju apvienība ir attiecīgās pārveidotās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības tiesību un saistību pārņēmēja.

 

17.pants. Līdz ar politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu un tās tiesības un saistības pāriet attiecīgajai partijai vai partiju apvienībai.

 

 

24.

Juridiskais birojs

Aizstāt 17.pantā vārdus “attiecīgajai partijai vai partiju apvienībai” ar vārdiem “attiecīgajai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai”;

 

 

Atbalstīts

18.pants. Līdz ar politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu un tās tiesības un saistības pāriet attiecīgajai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai.

 

 

18.pants. Politiskā organizācija (partija) vai to apvienība nevar veikt pārreģistrāciju, ja nav izpildītas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasības.

 

 

 

25.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Ierosinām izslēgt 18. un 19.pantu.

 

 

 

Atbalstīts,mainīta pantu numerācija

 

19.pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiesīgs vērsties tiesā ar lūgumu, lai politiskajai organizācijai (partijai) vai to apvienībai uzliek  pārreģistrācijas aizliegumu, ja tā pēc brīdinājuma saņemšanas joprojām nepilda Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasības.

 

 

 

 

 

 

20.pants. Uzņēmumu reģistrs izskata visus šā likuma 11. pantā noteiktajā termiņā iesniegtos pieteikumus. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc minētā termiņa, netiek izskatīti.

 

 

 

 

 

 

 

21.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniedz pēc šā likuma11.pantā noteiktā termiņa, Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā. Pēc tam, kad lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, piemērojami noteikumi par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības darbības izbeigšanu un izslēgšanu no sabiedrisko organizāciju reģistra.

 

 

 

26.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija           

Aizstāt līdzšinējā  21. panta otrajā teikumā  vārdus „piemērojami noteikumi” ar skaitļiem un vārdiem „piemērojami šā likuma 23., 24., 25. un 26.  panta noteikumi.”

 

 

Atbalstīts

 

20.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniedz pēc šā likuma 12.pantā noteiktā termiņa, Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā. Pēc tam kad lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, piemērojami šā likuma 23., 24., 25. un 26.  panta noteikumi par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības darbības izbeigšanu un izslēgšanu no politisko partiju reģistra, kas tika izveidots saskaņā ar likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”.

 

 

 

22.pants. Ja pieteikums par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniegts šā likuma 11.pantā noteiktajā termiņā, bet ieraksta izdarīšana atlikta, nosakot trūkumu novēršanas termiņu (kas beidzas pēc šā likuma 11.pantā minētā termiņa), un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst likuma prasībām, tiek pieņemts lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu. Šajā gadījumā pieņemt atkārtotu lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

 

 

 

 

21.pants. Ja pieteikums par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniegts šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā, bet ieraksta izdarīšana atlikta, nosakot trūkumu novēršanas termiņu (kas beidzas pēc šā likuma 12.pantā minētā termiņa), un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst likuma prasībām, tiek pieņemts lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu. Šajā gadījumā pieņemt atkārtotu lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

 

 

 

 

23.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība šā likuma 11.pantā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai partiju reģistrā, kā arī nav pieteikta tās likvidācija vai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē.

 

 

 

 

 

22.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai partiju reģistrā, kā arī nav pieteikta tās likvidācija vai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē.

 

24.pants. Ar nākamo dienu pēc šā likuma 11.pantā minētā termiņa beigām politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību uzskata par darbību izbeigušu. Šādu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību sarakstu Uzņēmumu reģistrs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) ka triju mēnešu laikā pēc publikācijas kreditori var pieteikt savus prasījumus.

 

 

 

 

23.pants. Ar nākamo dienu pēc šā likuma 12.pantā minētā termiņa beigām politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību uzskata par darbību izbeigušu. Šādu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību sarakstu Uzņēmumu reģistrs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) ka triju mēnešu laikā pēc publikācijas kreditori var pieteikt savus prasījumus.

 

25.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma 24.pantā minētā saraksta publicēšanas visi attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot Uzņēmumu reģistra sabiedrisko organizāciju reģistram par saviem mantiskajiem prasījumiem pret politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību.

 

 

 

 

27.

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

E. Jaunups

Aizstāt 25.pantā vārdus “Uzņēmumu reģistra sabiedrisko organizāciju reģistram” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistram”.

 

 

 

 

Atbalstīts

24.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma 23.pantā minētā saraksta publicēšanas visi attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot Uzņēmumu reģistram par saviem mantiskajiem prasījumiem pret politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību.

 

26.pants. Ja šā likuma 25.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs nav saņēmis nevienu paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ar Uzņēmumu reģistra amatpersonas lēmumu izslēdz no sabiedrisko organizāciju reģistra bez ierakstīšanas partiju reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.pants. Ja šā likuma 24.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs nav saņēmis nevienu paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ar Uzņēmumu reģistra amatpersonas lēmumu izslēdz no politisko partiju reģistra, kas tika izveidots saskaņā ar likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” bez ierakstīšanas partiju reģistrā.

 

 

27.pants. Ja šā likuma 25.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs ir saņēmis paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem un līdz 2007.gada 31.decembrim nav pieteikta politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācija, šo politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē saskaņā ar Politisko partiju likumu.

 

 

 

 

 

26.pants. Ja šā likuma 24.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs ir saņēmis paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem un līdz 2007.gada 31.decembrim nav pieteikta politiskās o rganizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācija, šo politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē saskaņā ar Politisko partiju likumu.

 

 

28.pants. Manta, kas palikusi pēc politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācijas un izslēgšanas no sabiedrisko organizāciju reģistra, saskaņā ar Civillikuma 417.pantu pielīdzināma bezmantinieka mantai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.pants. Manta, kas palikusi pēc politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācijas un izslēgšanas no politisko partiju reģistra, kas tika izveidots saskaņā ar likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, saskaņā ar Civillikuma 417.pantu pielīdzināma bezmantinieka mantai.

 

 

29.pants. Līdz Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienai uzsākto un sabiedrisko organizāciju reģistrā pieteikto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidāciju pabeidz līdz 2007.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

 

 

 

 

 

28.pants. Līdz Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienai uzsākto un politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, pieteikto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidāciju pabeidz līdz 2007.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”.

 

 

30.pants. Pēc Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienas uzsākto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidāciju, pamatojoties uz biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu, pabeidz līdz 2008.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

29.pants. Pēc Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienas uzsākto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidāciju, pamatojoties uz biedru sapulces lēmumu, pabeidz līdz 2008.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai politisko partiju reģistrā, kas tika izveidots saskaņā ar likumu „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”.

 

 

31.pants. Šā likuma 29. un 30. pantā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro likumus, kuri regulē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību, un statūtus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

 

 

 

 

 

 

 

30.pants. Šā likuma 28. un 29.pantā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro likumus, kuri regulē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību, un statūtus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

 

 

 

 

32.pants. Ja šā likuma 29. un 30.pantā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju

(partiju) apvienībai nav tiesību veikt darbību. Par šā likuma pārkāpumiem politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas.

 

 

 

 

 

31.pants. Ja šā likuma 28. un 29.pantā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās politiskajai organizācijai (partijai)

vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai nav tiesību veikt darbību. Par šā likuma pārkāpumiem politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

Juridiskais birojs

Izslēgt vai precizēt likumprojektā norādi uz likuma spēkā stāšanos.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisija

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu.”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu.