Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

otrajam lasījumam

 

Politisko partiju likuma

spēkā stāšanās kārtības likums

(reģ. nr. 1025)

 

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 3383)

 

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(18)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā otrā  lasījuma redakcija

1.pants. Šis likums nosaka pārejas posmu, kura laikā politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības, kas ir reģistrētas sabiedrisko organizāciju reģistrā, tiek reģistrētas politisko partiju un to apvienību (turpmāk – partija) reģistrā, kā arī pārejas posmā piemērojamo likumu.

 

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“Šis likums nosaka pārejas posmu, kurā sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītās politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē partiju reģistrā, kā arī pārejas posmā piemērojamo likumu.

 

Atbalstīts

1.pants. Šis likums nosaka pārejas posmu, kurā sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītās politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē partiju reģistrā, kā arī pārejas posmā piemērojamo likumu.

2.pants. Reģistrācijas procedūras jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Politisko partiju likums, piemēro likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".

 

 

2.

 

 

 

3.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2. pantu kā 3. pantu un attiecīgi 3. pantu kā 2. pantu.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojekta līdzšinējo otro pantu ar pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Partiju reģistru ved Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs)”

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts.skatīt

3. pantu

 

3.pants. Politisko partiju likumā lietotais termins "politiskā partija" atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam terminam "politiskā organizācija (partija)".

 

 

 

 

2.pants. Politisko partiju likumā lietotais termins "politiskā partija" atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam terminam "politiskā organizācija (partija)".

 

 

 

 

 

3.pants. Partiju reģistru ved Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk - Uzņēmumu reģistrs). Reģistrācijas procedūras jautājumiem, kurus neregulē šis likums un Politisko partiju likums, piemēro likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru".

 

4.pants. Uzņēmumu reģistra izsniegta partijas reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos valsts reģistros un citos dokumentos.

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Uzņēmumu reģistra izsniegta partijas reģistrācijas apliecība ir dokuments, uz kura pamata likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus attiecīgajos valsts reģistros un citos dokumentos.

 

5.pants. Līdz pārejas perioda beigām (šā likuma 12.pants) Politisko partiju likuma 20.panta trešo daļu nepiemēro un lēmumu par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

 

 

4.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 5.pantā vārdus “trešo daļu” ar vārdiem “otro daļu”.

 

Atbalstīts

5.pants. Līdz pārejas perioda beigām (šā likuma 12.pants) Politisko partiju likuma 20.panta otro daļu nepiemēro un lēmumu par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, par atteikumu izdarīt ierakstu vai par ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

 

 

6.pants. Valsts nodevas apmēru par politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā un valsts nodevas samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

redakc.

precizēts

6.pants. Par politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā maksājamās valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

7.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītu politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai politisko partiju reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

7.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītu politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbībai un likvidācijai līdz to ierakstīšanai politisko partiju reģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

8.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītu politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ar biedru sapulces lēmumu pārveido par partiju vai partiju apvienību un piesaka ierakstīšanai partiju reģistrā vai ar biedru sapulces lēmumu uzsāk šādas organizācijas (apvienības) likvidāciju, piesakot to ierakstīšanai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

 

 

 

8.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītu politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ar biedru sapulces lēmumu pārveido par partiju vai partiju apvienību un piesaka ierakstīšanai partiju reģistrā, vai ar biedru sapulces lēmumu uzsāk šādas organizācijas (apvienības) likvidāciju, piesakot to ierakstīšanai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

9.pants. Lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu un jaunus statūtus vai statūtu grozījumus, kas nepieciešami, lai politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību pieteiktu ierakstīšanai partiju reģistrā, pieņem biedru sapulcē ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Biedru sapulce sasaucama attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības statūtos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 9.panta otro teikumu šādā redakcijā: “Biedru sapulce sasaucama attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību regulējošā likumā un statūtos noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

9.pants. Lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu un jaunus statūtus vai statūtu grozījumus, kas nepieciešami, lai politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību pieteiktu ierakstīšanai partiju reģistrā, pieņem biedru sapulcē ar klātesošo biedru vienkāršu balsu vairākumu. Biedru sapulce sasaucama attiecīgo politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību regulējošā likumā un statūtos noteiktajā kārtībā.

 

10.pants. Lēmums par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu par partiju vai partiju apvienību stājas spēkā pēc šo ziņu ierakstīšanas partiju reģistrā. Pēc grozījumu izdarīšanas statūtos vai statūtu pieņemšanas jaunā redakcijā biedru sapulce un citas pārvaldes institūcijas lēmumus pieņem atbilstoši statūtos noteiktajai kārtībai.

 

 

 

 

10.pants. Lēmums par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu par partiju vai partiju apvienību stājas spēkā pēc attiecīgo ziņu ierakstīšanas partiju reģistrā. Pēc grozījumu izdarīšanas statūtos vai statūtu pieņemšanas jaunā redakcijā biedru sapulce un citas pārvaldes institūcijas lēmumus pieņem statūtos noteiktajā kārtībā.

 

 

11.pants. Ja politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības statūti nav pretrunā ar Politisko partiju likumu un statūtos netiek izdarīti citi grozījumi, politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieņem tikai lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības pārveidošanu par partiju vai partiju apvienību.

 

 

 

6.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt likumprojekta 11.pantu un mainīt nākamo pantu numerāciju.

 

 

 

Atbalstīts

 

12.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ieraksta partiju reģistrā, pamatojoties uz pieteikumu. Pieteikumu Uzņēmumu reģistrā iesniedz līdz 2007.gada 31.decembrim.

 

 

 

 

11.pants. Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētu politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ieraksta partiju reģistrā, pamatojoties uz pieteikumu. Pieteikumu Uzņēmumu reģistram iesniedz līdz 2007.gada 31.decembrim.

 

 

 

 

skatīt priekšlik. nr. 8.

12.pants. Pieteikumā par ierakstīšanu partiju reģistrā norāda Politisko partiju likuma 18.panta pirmajā daļā minētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru sabiedrisko organizāciju reģistrā.

< ![if !supportEmptyParas]> 

13.pants. Pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta visas partijas amatpersonas, kurām ir pārstāvības tiesības.

 

 

7.

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 13.panta tekstu šādā redakcijā:

“Pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta partijas valde

 

 

Atbalstīts

 

13.pants. Pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā paraksta partijas valde.

 

 

 

 

14.pants. Pieteikumā par ierakstīšanu partiju reģistrā norāda Politisko partiju likuma 18.panta pirmajā daļā minētās ziņas, kā arī reģistrācijas numuru sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

 

8.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējo 14.pantu kā 12.pantu.

 

 

Atbalstīts

 

15.pants. Pieteikumam par ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:

1) biedru sapulces lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā;

2) pilnu statūtu tekstu, ja tajos ir izdarīti grozījumi vai ir pieņemti jauni statūti;

3) citus biedru sapulces lēmumus, ja tie pieņemti partijas darbības saskaņošanai ar statūtiem.

 

 

 

 

14.pants. Pieteikumam par ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:

1) biedru sapulces lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā;

2) pilnu statūtu tekstu, ja tajos ir izdarīti grozījumi vai ir pieņemti jauni statūti;

3) citus biedru sapulces lēmumus, ja tie pieņemti partijas darbības saskaņošanai ar statūtiem.

16.pants. Ja partija tiek pārreģistrēta no sabiedrisko organizāciju reģistra, tad pēc tās ierakstīšanas partiju reģistrā attiecīgo subjektu svītro no sabiedrisko organizāciju reģistra un par to izdara attiecīgu ierakstu.

 

 

 

 

9.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt  līdzšinējā 16.panta tekstu šādā redakcijā:

“Politiskā organizācija (partija) vai to apvienība, kas ir ierakstīta sabiedrisko organizāciju reģistrā, pēc tās ierakstīšanas partiju reģistrā tiek izslēgta no sabiedrisko organizāciju reģistra un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts.”

 

 

Atbalstīts

15.pants. Politiskā organizācija (partija) vai to apvienība, kas ir ierakstīta sabiedrisko organizāciju reģistrā, pēc tās ierakstīšanas partiju reģistrā tiek izslēgta no sabiedrisko organizāciju reģistra un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts.

 

17.pants. Partiju reģistrā ierakstītais subjekts ir attiecīgās pārveidotās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības tiesību un saistību pārņēmējs.

 

 

10.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt  līdzšinējā 17.pantā vārdu “subjekts” ar vārdiem “partija vai partiju apvienība”.

 

Atbalstīts

16.pants. Partiju reģistrā ierakstītā partija vai partiju apvienība ir attiecīgās pārveidotās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības tiesību un saistību pārņēmēja.

 

18.pants. Līdz ar politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu un tās tiesības un saistības pāriet attiecīgajai partijai.

 

 

 

 

17.pants. Līdz ar politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības teritoriālās struktūrvienības zaudē juridiskās personas statusu un tās tiesības un saistības pāriet attiecīgajai partijai vai partiju apvienībai.

 

19.pants. Politiskā organizācija (partija) vai to apvienība nevar veikt pārreģistrāciju, ja nav izpildītas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās prasības.

 

 

 

 

18.pants. Politiskā organizācija (partija) vai to apvienība nevar veikt pārreģistrāciju, ja nav izpildījusi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasības.

 

20.pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiesīgs vērsties tiesā ar lūgumu, lai politiskajai organizācijai (partijai) vai to apvienībai nosaka pārreģistrācijas aizliegumu, ja pēc brīdinājuma saņemšanas politiskā organizācija (partija) vai to apvienība turpina nepildīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās prasības.

 

 

11.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt līdzšinējā 20.panta tekstu šādā redakcijā:

“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiesīgs vērsties tiesā ar lūgumu, lai politiskajai organizācijai (partijai) vai to apvienībai uzliek  pārreģistrācijas aizliegumu, ja tā pēc brīdinājum a saņemšanas joprojām nepilda Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasības.”

 

Atbalstīts

19.pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiesīgs vērsties tiesā ar lūgumu, lai politiskajai organizācijai (partijai) vai to apvienībai uzliek  pārreģistrācijas aizliegumu, ja tā pēc brīdinājuma saņemšanas joprojām nepilda Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasības.

 

21.pants. Uzņēmumu reģistrs izskata visus pieteikumus, kas iesniegti šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc minētā termiņa, netiek izskatīti.

 

 

12.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt līdzšinējā  21., 22., 23., 24. un 25. pantā skaitli un vārdu “12. pantā” ar skaitli un vārdu “11. pantā”.

 

Atbalstīts

20.pants. Uzņēmumu reģistrs izskata visus šā likuma 11.pantā noteiktajā termiņā iesniegtos pieteikumus. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc minētā termiņa, netiek izskatīti.

 

22.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniedz pēc šā likuma 12.pantā noteiktā termiņa, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā. Pēc tam, kad lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, piemērojami noteikumi par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības darbības izbeigšanu un svītrošanu no sabiedrisko organizāciju reģistra.

 

 

 

13.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt līdzšinējā  22.pantā vārdus “Uzņēmumu reģistrs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra amatpersona” un vārdu “svītrošanu” ar vārdu “izslēgšanu”.

 

 

Atbalstīts

21.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība pieteikumu par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniedz pēc šā likuma 11.pantā noteiktā termiņa, Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā. Pēc tam kad lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, piemērojami noteikumi par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības darbības izbeigšanu un izslēgšanu no sabiedrisko organizāciju reģistra.

 

 

23.pants. Ja pieteikums par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniegts šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā, bet ieraksta izdarīšana atlikta, nosakot citu termiņu trūkumu novēršanai (kas beidzas pēc šā likuma 12.pantā minētā termiņa), un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst likumā noteiktajām prasībām, tiek pieņemts lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu. Šajā gadījumā pieņemt atkārtotu lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

 

 

 

22.pants. Ja pieteikums par ierakstīšanu partiju reģistrā iesniegts šā likuma 11.pantā noteiktajā termiņā, bet ieraksta izdarīšana atlikta, nosakot trūkumu novēršanas termiņu (kas beidzas pēc šā likuma 11.pantā minētā termiņa), un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst likuma prasībām, tiek pieņemts lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu. Šajā gadījumā pieņemt atkārtotu lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu nav atļauts.

 

 

 

24.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība šā likuma 12.pantā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai partiju reģistrā, kā arī nav pieteikta tās likvidācija vai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē.

 

 

 

23.pants. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība šā likuma 11.pantā noteiktajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai partiju reģistrā, kā arī nav pieteikta tās likvidācija vai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu partiju reģistrā, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē.

25.pants. Ar nākamo dienu pēc šā likuma 12.pantā minētā termiņa beigām politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību uzskata par darbību izbeigušu. Šādu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību sarakstu Uzņēmumu reģistrs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) ka triju mēnešu laikā pēc publikācijas kreditori var pieteikt savus prasījumus.

 

 

 

 

24.pants. Ar nākamo dienu pēc šā likuma 11.pantā minētā termiņa beigām politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību uzskata par darbību izbeigušu. Šādu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību sarakstu Uzņēmumu reģistrs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:

1) politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības reģistrācijas numuru un nosaukumu;

2) ka triju mēnešu laikā pēc publikācijas kreditori var pieteikt savus prasījumus.

 

26.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma 25.pantā minētā saraksta publicēšanas visi attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot Uzņēmumu reģistra sabiedrisko organizāciju reģistram par saviem mantiskajiem prasījumiem pret politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību.

 

 

 

14.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt līdzšinējā  26. pantā skaitli un vārdu “25. pantā” ar skaitli un vārdu “24. pantā” un 27. un 28. pantā skaitli un vārdu “26. pantā” ar skaitli un vārdu “25. pantā”.

 

Atbalstīts

25.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma 24.pantā minētā saraksta publicēšanas visi attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības kreditori un nodokļu administrācija var paziņot Uzņēmumu reģistra sabiedrisko organizāciju reģistram par saviem mantiskajiem prasījumiem pret politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību.

 

27.pants. Ja šā likuma 26.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs nav saņēmis nevienu paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ar Uzņēmumu reģistra amatpersonas lēmumu svītro no sabiedrisko organizāciju reģistra bez ierakstīšanas partiju reģistrā.

 

 

 

15.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likumprojekta līdzšinējā 27.pantā vārdu “svītro” ar vārdu “izslēdz”.

 

 

Atbalstīts

26.pants. Ja šā likuma 25.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs nav saņēmis nevienu paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību ar Uzņēmumu reģistra amatpersonas lēmumu izslēdz no sabiedrisko organizāciju reģistra bez ierakstīšanas partiju reģistrā.

 

 

28.pants. Ja šā likuma 26.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs ir saņēmis paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem un līdz 2007.gada 31.decembrim nav pieteikta politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācija, šo politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē saskaņā ar Politisko partiju likumu.

 

 

 

 

 

 

27.pants. Ja šā likuma 25.pantā minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrs ir saņēmis paziņojumu par mantiskajiem prasījumiem un līdz 2007.gada 31.decembrim nav pieteikta politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācija, šo politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību likvidē saskaņā ar Politisko partiju likumu.

 

29.pants. Manta, kas palikusi pēc politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācijas un svītrošanas no sabiedrisko organizāciju reģistra, saskaņā ar Civillikuma 417.pantu pielīdzināma bezmantinieka mantai.

 

 

 

 

16.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt līdzšinējā 29.pantā vārdu “svītrošanas” ar vārdu “izslēgšanas”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

28.pants. Manta, kas palikusi pēc politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidācijas un izslēgšanas no sabiedrisko organizāciju reģistra, saskaņā ar Civillikuma 417.pantu pielīdzināma bezmantinieka mantai.

 

 

 

 

 

30.pants. Līdz Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienai uzsāktā un sabiedrisko organizāciju reģistrā pieteiktā politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidācija jāpabeidz līdz 2007.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

17.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt līdzšinējā 30. un 31.pantā vārdus “likvidācija jāpabeidz” ar vārdiem “likvidāciju pabeidz”.

 

 

Atbalstīts,

redakc.

precizēts

29.pants. Līdz Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienai uzsākto un sabiedrisko organizāciju reģistrā pieteikto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidāciju pabeidz līdz 2007.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

31.pants. Pēc Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienas uzsāktā politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidācija, pamatojoties uz biedru sapulces (pilnsapulces) lēmumu, jāpabeidz līdz 2008.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

 

 

 

 

 

30.pants. Pēc Politisko partiju likuma spēkā stāšanās dienas uzsākto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību likvidāciju, pamatojoties uz biedru sapulces lēmumu, pabeidz līdz 2008.gada 31.decembrim. Likvidācijas procesu piesaka reģistrācijai sabiedrisko organizāciju reģistrā.

32.pants. Šā likuma 30. un 31.pantā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro likumus, kuri regulē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību, un statūtus, kuri bija spēkā lēmuma par likvidāciju pieņemšanas dienā.

 

 

18.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt līdzšinējā 32.un 33. pantā vārdus un skaitļus “30. un 31.pantā”  ar vārdiem un skaitļiem “29. un 30. pantā”.

 

Atbalstīts

redakc.

precizēts

31.pants. Šā likuma 29. un 30.pantā minētajiem likvidācijas procesiem piemēro likumus, kuri regulē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību darbību, un statūtus, kuri bija spēkā dienā, kad tika pieņemts lēmums par likvidāciju.

 

33.pants. Ja šā likuma 30. un 31.pantā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai nav tiesību veikt darbību. Par šā likuma pārkāpumiem politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas.

 

 

 

 

32.pants. Ja šā likuma 29. un 30.pantā minētajos termiņos likvidācijas process nav pabeigts, ar nākamo dienu pēc termiņa izbeigšanās politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai nav tiesību veikt darbību. Par šā likuma pārkāpumiem politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību sauc pie likumā noteiktās atbildības par darbību bez reģistrācijas.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī