Sociālo un darba lietu komisija

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

(reģ.nr. 1017)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījuuma redakcija

Nr.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Labklājības ministre Dagnija Staķe

Aizstāt visā likumā vārdus “nacionālais nodarbinātības plāns” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Latvijas Nacionālais rīcības plāns nodarbinātības veicināšanai” (attiecīgā locījumā).

 

Labklājības ministre Dagnija Staķe

Aizstāt visā likumā vārdus “algotie pagaidu sabiedriskie darbi” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “algotie pagaidu darbi” (attiecīgā locījumā).

 

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt visā likumā vārdus “nacionālais nodarbinātības plāns” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Latvijas Nacionālais rīcības plāns nodarbinātības veicināšanai” (attiecīgā locījumā) un vārdus “algotie pagaidu sabiedriskie darbi” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “algoti pagaidu darbi” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

Iekļauts

priekšlikumā

Nr.3

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

redakcionāli precizējot

Iekļauts

priekšlikumā

Nr.3

 

 

 

Atbalstīts

1. Aizstāt visā likumā vārdus “nacionālais nodarbinātības plāns” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Latvijas Nacionālais rīcības plāns nodarbinātības veicināšanai” (attiecīgā locījumā)

un vārdus “algotie pagaidu sabiedriskie darbi” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “algoti pagaidu darbi” (attiecīgā locījumā).

3.pants. Aktīvie nodarbinātības pasākumi

(1) Aktīvie nodarbinātības pasākumi ir šādi:

1) profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana;

2) algotie pagaidu sabiedriskie darbi;

3) pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai;

 

 

 

 

 

4) pasākumi noteiktām personu grupām, jo īpaši personām no 15 līdz 24 (ieskaitot) gadu vecumam; personām, kurām ir noteikta invaliditāte (...); personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma; personām, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi; personām, kuras Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir ilgāk par vienu gadu (turpmāk — ilgstošie bezdarbnieki); personām pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs un citām mērķa grupām saskaņā ar nacionālo nodarbinātības plānu.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministre Dagnija Staķe

Papildināt 3.panta pirmās daļas 4.punktu aiz vārdiem “personām, kurām ir noteikta invaliditāte;” ar vārdiem “personām ar garīga rakstura traucējumiem (pasākums “Atbalstītais darbs”;).

 

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus “personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma” ar vārdiem “personām divu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām”;

 

Atbalstīts,

redakcionāli precizējot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

2. 3.panta pirmajā daļā:

papildināt 4.punktu pēc vārdiem “personām, kurām ir noteikta invaliditāte” ar vārdiem “personām ar garīga rakstura traucējumiem (pasākums “Atbalstītais darbs”);

 

 

       aizstāt 4.punktā vārdus “personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma” ar vārdiem “personām divu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām”;

 

 

 

 

 

 

6.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”.

 

Atbalstīts

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”.

(2) Aktīvo nodarbinātības pasākumu mērķis ir īstenot darba tirgus politiku, lai samazinātu bezdarbu, jo īpaši lai:

1) motivētu bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu;

2) veicinātu darba tirgus apstākļiem piemēroties spējīga un apmācīta darbaspēka veidošanu;

3) veicinātu indivīda konkurētspējas paaugstināšanu;

4) veicinātu vienlīdzīgu iespēju radīšanu personām, kuras vēlas iekļūt darba tirgū.

 

 

 

 

 

4.pants. Ministru kabineta kompetence

(1) Ministru kabinets katru gadu apstiprina nacionālo nodarbinātības plānu, kurā, pamatojoties uz Latvijas Republikas un Eiropas Savienības darba tirgus politikas stratēģiju, noteiktas darba tirgus politikas prioritātes atbilstoši nodarbinātības situācijai valstī, konkretizēti attiecīgie aktīvie nodarbinātības pasākumi, bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi un tiem nepieciešamais finansējums.

(2) Ministru kabinets nosaka aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, kā arī šo pasākumu realizētāju izvēles principus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķirama stipendija un īres un transporta izdevumu kompensācija bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī stipendijas un kompensācijas apmēru.

(4) Ministru kabinets nosaka bezdarbnieka statusa piešķiršanas kārtību.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izveidojamas darba vietas personām, kurām noteikta invaliditāte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā licencējamas un uzraugāmas juridiskās personas, kuras sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus par maksu (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem).

1. Izteikt 4.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets nosaka to komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtību, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus."

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Labklājības ministre Dagnija Staķe

Izteikt likuma 4.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ministru kabinets nosaka to komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtību, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, kā arī valsts nodevas apmēru par licences saņemšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju).”.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 4.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ministru kabinets nosaka to komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtību, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, kā arī valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par licences saņemšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju).”

Atbalstīts

Iekļauts

komisijas

priekšlikumā

Nr.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Izteikt 4.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ministru kabinets nosaka to komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtību, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, kā arī valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par licences saņemšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju).”

 

6.pants. Nodarbinātības valsts aģentūra

(1) Valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra. Nodarbinātības valsts aģentūra ir Labklājības ministrijas pārraudzībā.

(2) Nodarbinātības valsts aģentūra tiek finansēta no valsts pamatbudžeta, ienākumiem no pakalpojumu sniegšanas, dāvinājumiem un ziedojumiem, kā arī citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(3) Nodarbinātības valsts aģentūra:

1) atbilstoši savai kompetencei piedalās nacionālā nodarbinātības plāna izstrādē un īstenošanā;

2) organizē un īsteno aktīvos nodarbinātības pasākumus;

3) palīdz bezdarbniekiem un darba meklētājiem iesaistīties darba tirgū;

4) uzskaita brīvās darba vietas;

5) reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus;

6) bez maksas informē par brīvajām darba vietām, kā arī bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem;

7) bez maksas konsultē bezdarbniekus un darba meklētājus profesionālās piemērotības jautājumos, piemērotas profesijas un pārkvalifikācijas izvēlē;

8) analizē un prognozē darba tirgus konjunktūru;

9) organizē sadarbību un informācijas apmaiņu starp Nodarbinātības valsts aģentūru un darba devējiem;

10) organizē darba devēju un bezdarbnieku dialogu, lai samazinātu bezdarba līmeni;

11) sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī sabiedriskajām organizācijām;

12) apstiprina darba izsaukumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

13) nodrošina Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām atbilstošas informācijas sagatavošanu un sniegšanu par bezdarba situāciju valstī;

 

 

 

 

 

14) licencē un uzrauga juridiskās personas, kuras sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus par maksu (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem);

 

2. Izteikt 6.panta trešās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

"14) licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem);".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

4. 6.panta trešajā daļā:

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

“14) licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot personu iekārtošanu darbā uz kuģiem);”;

15) piedalās starptautisku sadarbības līgumu projektu un citu sadarbības projektu izstrādē, kā arī šo līgumu un projektu īstenošanā bezdarba samazināšanas un darbaspēka kustības jomā;

16) veic citus Nodarbinātības valsts aģentūras nolikumā un normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;

 

 

 

 

 

17) organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs

 

 

9.

Labklājības ministre Dagnija Staķe

Aizstāt 6.panta trešās daļas 17.punktā vārdus “vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ar vārdiem “vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Atbalstīts

aizstāt 17.punktā vārdus “vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ar vārdiem “vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

 

8.pants. Pašvaldību kompetence

(1) Pašvaldības, pildot ar komercdarbības veicināšanu un bezdarba samazināšanu saistītās funkcijas, sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru.

 

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldībām nodarbinātības jomā ir pienākums:

1) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru, arodbiedrībām un darba devēju organizācijām, kā arī saskaņā ar nacionālo nodarbinātības plānu izstrādāt nodarbinātības plānu attiecīgajai teritorijai;

 

10.

Labklājības ministre Dagnija Staķe

Aizstāt 8.panta otrās daļas 1.punktā vārdus “nodarbinātības plānu” ar vārdiem “nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu”.

Atbalstīts

 

5. Aizstāt 8.panta otrās daļas 1.punktā vārdus “nodarbinātības plānu” ar vārdiem “nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu”.

2) sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu organizēšanā un īstenošanā;

3) sniegt Nodarbinātības valsts aģentūrai un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrai to uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

4) pēc iespējas paredzēt bezdarbnieku iesaistīšanu projektos, kuros tiek izmantoti pašvaldību līdzekļi vai kuri tiek finansēti no ārvalstu vai starptautisko organizāciju līdzekļiem.

(3) Pašvaldības piedalās nacionālā nodarbinātības plāna izstrādāšanā un atbilstoši savai kompetencei iesniedz Ekonomikas ministrijai priekšlikumus, arī par iespējām iesaistīt bezdarbniekus valsts un ārvalstu ieguldījumu programmu projektos, to skaitā valsts investīciju programmu projektos, ārvalstu tehniskās palīdzības projektos un Eiropas Savienības struktūrfondu projektos.

 

 

 

 

 

9.pants. Aktīvo nodarbinātības pasākumu, bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu un projektu finansēšana

(1) Aktīvo nodarbinātības pasākumu, bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu un šā likuma 5.panta piektajā daļā, 6.panta trešās daļas 17.punktā un 8.panta trešajā daļā minēto projektu finansēšanā kopā ar valsts vai pašvaldību, vai ārvalstu, vai starptautisko organizāciju piešķirtajiem līdzekļiem izmantojami arī projekta īstenotāja vai palīdzības saņēmēja līdzekļi.

 

 

 

 

 

 (2) Bezdarbnieku profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai (...), šā likuma 6.panta trešās daļas 17.punktā minētos pasākumus un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus finansē, kā arī stipendijas, īres un transporta izdevumus bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā apmaksā no valsts pamatbudžeta un no nodarbinātības speciālā budžeta.

 

11.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 9.panta otro daļu pēc vārdiem “pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai” ar vārdiem “pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”.

 

Atbalstīts

6. Papildināt 9.panta otro daļu pēc vārdiem “pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai” ar vārdiem “pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”.

(3) Algotos pagaidu sabiedriskos darbus un šā likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā minētos pasākumus finansē no valsts pamatbudžeta

 

 

 

 

 

12.pants. Bezdarbnieka statusa zaudēšana un tā iegūšana no jauna

(1) Bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamats ir:

1) darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas ilgāks par diviem mēnešiem, saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, izņemot iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;

2) valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšana;

3) nonākšana pilnā valsts apgādībā;

4) izglītības iegūšanas uzsākšana klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu;

5) atteikšanās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;

6) bezdarbnieka pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla;

7) nepatiesu ziņu sniegšana bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;

8) pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas;

9) iesaukums valsts obligātajā militārajā dienestā;

10) 100 procentu darbspēju zaudējums;

11) atjaunošana darbā ar tiesas spriedumu;

 

 

 

 

 

12) bezdarbnieka nāve.

 

 

12.

Labklājības ministre Dagnija Staķe

Papildināt 12.panta pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13) atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Nodarbinātības valsts aģentūrai.”.

 

Atbalstīts

 

7. Papildināt 12.panta pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13) atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Nodarbinātības valsts aģentūrai.”

 

(2) Piemērots darbs šā likuma izpratnē ir darbs, kas atbilst:

1) bezdarbnieka profesionālajai sagatavotībai un viņa līdzšinējai profesionālajai darbībai, kā arī valsts valodas prasmes pakāpei;

2) bezdarbnieka veselības stāvoklim;

3) piedāvātās darba vietas sasniedzamībai (vietai, līdz kurai, braucot ar sabiedrisko transportu no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas, ceļā jāpavada ne vairāk kā viena stunda vienā virzienā).

(3) Lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu pieņem Nodarbinātības valsts aģentūra vienas darba dienas laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījumu konstatēšanas. Šādā gadījumā persona zaudē bezdarbnieka statusu ar dienu, kad iestājies attiecīgais bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījums.

(4) Personai, kas bezdarbnieka statusu zaudējusi šā panta pirmās daļas 5., 6. un 7.punktā minēto iemeslu dēļ, ir tiesības bezdarbnieka statusu iegūt no jauna ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no bezdarbnieka statusa zaudēšanas dienas.

 

 

 

 

 

14.pants. Bezdarbnieka pienākumi

(1) Bezdarbniekam ir pienākums:

1) patstāvīgi un ar Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību aktīvi meklēt darbu;

2) mēneša laikā no iepriekšējā Nodarbinātības valsts aģentūras apmeklējuma dienas ierasties aģentūrā un uzrādīt bezdarbnieka statusa saglabāšanai nepieciešamos dokumentus;

3) ierasties Nodarbinātības valsts aģentūrā triju darba dienu laikā no izsaukuma saņemšanas dienas;

4) piedalīties aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgumā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ziņot Nodarbinātības valsts aģentūrai:

a) triju darba dienu laikā — ja ir mainījušies šā likuma 12.panta pirmajā daļā minētie bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījumi,

b) triju darba dienu laikā — ja ir noslēgts darba līgums uz laiku līdz diviem mēnešiem,

c) triju darba dienu laikā — par deklarētās dzīvesvietas maiņu,

d) triju nedēļu laikā no pārejošas darbnespējas sākuma — par pārejošas darbnespējas laiku, ja tas ir bijis ilgāks par divām nedēļām.

 

13.

Labklājības ministre Dagnija Staķe

Aizstāt 14.panta pirmās daļas 5.punkta “b” apakšpunktā vārdus “ja ir noslēgts darba līgums uz laiku līdz diviem mēnešiem” ar vārdiem “ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

Atbalstīts

8. Aizstāt 14.panta pirmās daļas 5.punkta “b” apakšpunktā vārdus “ja ir noslēgts darba līgums uz laiku līdz diviem mēnešiem” ar vārdiem “ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

(2) Aktīva darba meklēšana šā likuma izpratnē ir personas mērķtiecīgas darbības nolūkā atrast algotu darbu — piedalīšanās konkursos uz vakantajām darba vietām, kā arī citas darbības, kuru mērķis ir atrast darbu.

(3) Neierašanās Nodarbinātības valsts aģentūrā šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajos gadījumos tiek uzskatīta par attaisnotu, ja:

1) bezdarbniekam iestājusies pārejoša darbnespēja;

2) bezdarbnieks kopj slimu bērnu;

3) pamatojoties uz izsaukumu, bezdarbnieks ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs;

4) iemesls ir pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve un ja Nodarbinātības valsts aģentūras apmeklējuma diena noteikta agrāk par septīto dienu pēc šāda radinieka vai laulātā nāves dienas;

5) ierašanās nav iespējama sakarā ar dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai citu aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgumā noteikto pienākumu veikšanu;

6) ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas.

(4) Bezdarbniekam jāierodas Nodarbinātības valsts aģentūrā pirmajā darba dienā pēc šā panta trešajā daļā minēto attaisnojošo iemeslu izbeigšanās, uzrādot attaisnojošo iemeslu apstiprinošu dokumentu.

(5) Ja bezdarbnieks maina deklarēto dzīvesvietu Latvijas teritorijā, viņam jāiesniedz attiecīgs iesniegums Nodarbinātības valsts aģentūrai pēc iepriekšējās deklarētās dzīvesvietas. Bezdarbniekam jāierodas Nodarbinātības valsts aģentūrā pēc jaunās deklarētās dzīvesvietas mēneša laikā no iesnieguma par dzīvesvietas maiņu iesniegšanas dienas.

 

 

 

 

 

 

16.pants. Darba meklētāja tiesības

Darba meklētājam ir tiesības:

1) piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos;

2) saņemt informāciju par brīvajām darba vietām un ar tām saistītām kvalifikācijas un citām prasībām;

3) saņemt ar profesionālo orientāciju un konsultēšanu saistītos pakalpojumus.

 

 

14.

Labklājības ministre Dagnija Staķe

Papildināt 16.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības ir arī personai, kura atbilst šā likuma 15.panta 1., 3., 4., 5.un 6.punkta[1] prasībām un:

1) kurai uzteikts darba līgums, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu;

2) kura iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

Atbalstīts

9. 16.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības ir arī personai, kura atbilst šā likuma 15.panta 1., 3., 4., 5. un 6.punkta prasībām un:

1) kurai uzteikts darba līgums, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu;

2) kura iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

VI nodaļa

Darbā iekārtošanas institūcijas

 

17.pants. Darbā iekārtošanas institūcijas

Ar iedzīvotāju iekārtošanu darbā atļauts nodarboties juridiskajām personām, kuras saņēmušas Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci.

 

3. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Darbā iekārtošanas institūcijas

(1) Ar personu iekārtošanu darbā (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem) atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci.

(2) Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Satiksmes ministrijas izsniegtu licenci."

 

 

 

15.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

“VI nodaļa. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

17.pants.  Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

(1) Sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot personu iekārtošanu darbā uz kuģiem) atļauts komersantiem, kuri saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci.

(2) Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Satiksmes ministrijas izsniegtu licenci.”

Atbalstīts

10. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

“VI nodaļa. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

17.pants.  Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

(1) Sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot personu iekārtošanu darbā uz kuģiem) atļauts komersantiem, kuri saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci.

(2) Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Satiksmes ministrijas izsniegtu licenci.”

 

Pārejas noteikumi 

1. Līdz Nodarbinātības valsts aģentūras izveidošanai tās funkcijas pilda bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Nodarbinātības valsts dienests”, kas ir Labklājības ministrijas pārziņā.

2. Līdz Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras izveidošanai tās funkcijas pilda valsts bezpeļņas organizācija “Profesionālās karjeras izvēles valsts centrs”, kas ir Labklājības ministrijas pārziņā.

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par nodarbinātību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes Ziņotājs, 1992, 4./5.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1995, 13.nr.; 1997, 13., 22.nr.; 1998, 19.nr.).

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 30.septembrim izdod šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

5. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 30.septembrim piemērojami Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumi nr.407 “Noteikumi par bezdarbnieka statusu” ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministre Dagnija Staķe

Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumi Nr.26 “Juridisko personu licencēšanas un uzraudzības kārtība darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai par maksu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumi Nr.26 “Juridisko personu licencēšanas un uzraudzības kārtība darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai par maksu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 [1] 15.pants. Darba meklētāja statuss

Darba meklētājs ir persona, kura reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai un kura:

1) ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis vai ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju, vai ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju un ir Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušās personas laulātais;

2) nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");

3) meklē darbu;

4) ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;

5) ir sasniegusi 15 gadu vecumu;

6) neveic komercdarbību vai kuras komercdarbība ir apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.