2005

2005. gada 25. maijā

9/5 – 4/

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 25. maija sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” (reģ.nr. 882; dok.nr. 2884) pirmajam lasījumam  un nolēma noraidīt minēto likumprojektu.

         

Ar cieņu

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

 

Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu "pārziņā" ar vārdu "padotībā".

 

3. Papildināt 1.panta otro daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14) eksaminācijas centrs – Latvijas darba devēju organizāciju apvienības pilnvarota komercsabiedrība vai korporācija (profesionāla biedrība), kas neīsteno izglītības programmas, bet kurā atbilstoši tās darbībai noteiktā preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu jomā kārtojami profesionālie kvalifikācijas eksāmeni otrā vai trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei."

 

4. Papildināt 8.pantu ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

 

"81) organizē valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu veidlapu iepirkumu, kā arī nosaka to centralizētas saņemšanas un uzskaites kārtību un ierakstu izdarīšanas kārtību minētajos dokumentos;

82) apstiprina profesionālās izglītības iestāžu obligātās dokumentācijas sarakstu;".

 

5. Aizstāt 9.panta 4.punktā vārdus "sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "nevalstisko organizāciju".

 

6. 12.pantā:

aizstāt nosaukumā un pirmās daļas 4.punktā vārdus "sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "nevalstisko organizāciju";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Atsevišķu profesionālās izglītības pārvaldes funkciju deleģēšana nevalstiskajām organizācijām reglamentēta Valsts pārvaldes iekārtas likumā."

 

7. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

 

"13.pants. Profesionālās izglītības konsultatīvās padomes

 

 (1) Lai nodrošinātu atklātu un sabiedrībai pieejamu ministrijas darbību profesionālās izglītības jomā un veicinātu nevalstisko organizāciju sadarbību profesionālās izglītības valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā, izglītības un zinātnes ministrs var ierosināt veidot konsultatīvās padomes.

(2) Konsultatīvās padomes nolikumu pieņem tās locekļi, savstarpēji vienojoties, un apstiprina izglītības un zinātnes ministrs."

 

8. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Profesionālās izglītības iestādes nosaukumā atkarībā no īstenojamās izglītības pakāpes iekļaujams viens no šādiem vārdiem:

1) skola, vidusskola (arodskola, arodvidusskola, profesionālā
vidusskola) – izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības programmas un dod iespēju iegūt pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

2) koledža – izglītības iestāde, kura īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas un dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni."

 

9. Aizstāt 24.panta trešajā daļā vārdus "Profesionālās izglītības sadarbības padomi" ar vārdiem "Profesionālās izglītības konsultatīvo padomi".

10. Izteikt 28.panta otrās daļas otro punktu šādā redakcijā:

 

"2) arodizglītības ieguves ilgums – ne vairāk kā trīs gadi (ar pedagoģisko korekciju – ne vairāk kā četri gadi);".

 

11. 29.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "noslēguma" ar vārdu "valsts";

svītrot ceturtajā daļā vārdus "un Sadarbības padomi".

 

12. Izteikt 30.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmas, akreditē Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. Programmu var akreditēt, ja ne vairāk kā 50 procentiem programmu īstenojošo pedagogu (profesionālās tālākizglītības programmās – ne vairāk kā 70 procentiem) darbs izglītības iestādē ir blakusdarbs un obligātais vispārizglītojošās programmas saturs (ja programma to paredz) tiek īstenots izglītības iestādē, kurai izsniegta licence attiecīgās profesionālās izglītības programmas īstenošanai."