Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Doma baznīcas un klostera ansambļa likums

(reģ.nr.875)

Saeimā otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā trešā lasījuma redakcija

         

 

Doma baznīcas un klostera ansambļa likums

     

 

Doma baznīcas un klostera ansambļa likums

1.pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt Doma baznīcas un klostera ansambļa un tā kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību.

(2) Likuma uzdevums ir noteikt Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izmantošanas, apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību un citus ar to saistītus jautājumus, kā arī Doma baznīcas juridisko piederību.

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Šmits

Izteikt likumprojekta 1.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Likuma uzdevums ir noteikt Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izmantošanas, apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību un citus ar to saistītus jautājumus, kā arī Doma baznīcas statusu.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

1.pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt Doma baznīcas un klostera ansambļa un tā kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību.

(2) Likuma uzdevums ir noteikt Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izmantošanas, apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību un citus ar to saistītus jautājumus, kā arī Doma baznīcas juridisko piederību.

 

 

 

 

2.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa kultūrvēsturiskā vērtība

(1) Doma baznīcas un klostera ansamblis ar tajā esošajām mākslas vērtībām ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Doma baznīcas un klostera ansamblis ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības numuru 6537. Tajā esošie mākslas pieminekļi iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības numuru 7077, 7079-7085, 7090, 7095, 7099, 7103-7148, 7150-7153, 7155-7165.

(2) Doma baznīcas un klostera ansamblis atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā.

 

 

 

 

 

(3) Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšanu, uzturēšanu un izmantošanu reglamentē šis likums, likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citi likumi un normatīvie akti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Šmits

Izteikt likumprojekta 2.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Doma baznīcas un klostera ansamblis ir nacionālas nozīmes svētvieta un atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa kultūrvēsturiskā vērtība

(1) Doma baznīcas un klostera ansamblis ar tajā esošajām mākslas vērtībām ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Doma baznīcas un klostera ansamblis ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības numuru 6537. Tajā esošie mākslas pieminekļi iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības numuru 7077, 7079 - 7085, 7090, 7095, 7099, 7103 - 7148, 7150 - 7153, 7155 - 7165.

(2) Doma baznīcas un klostera ansamblis ir nacionālas nozīmes svētvieta un atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā.

 

 

 

 

(3) Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšanu, uzturēšanu un izmantošanu reglamentē šis likums, likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citi likumi un normatīvie akti.

 

3.pants. Doma baznīcas un klostera ansamblis un tā robežas

(1) Doma baznīcas un klostera ansambli veido Latvijas valstij un Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederoši nekustamie īpašumi.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambļa teritorijas robežas noteiktas šā likuma 1.pielikumā.

Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošo nekustamo īpašumu (izņemot Doma baznīcu) juridiskā piederība un adrese norādīta šā likuma 2.pielikumā.

   

 

 

 

 

 

 

redakc.lab.

3.pants. Doma baznīcas un klostera ansamblis un tā robežas

(1) Doma baznīcas un klostera ansambli veido Latvijas valstij un Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederoši nekustamie īpašumi.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambļa teritorijas robežas noteiktas šā likuma 1.pielikumā. Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošo nekustamo īpašumu (izņemot Doma baznīcu un zemi zem tās) juridiskā piederība un adrese norādīta šā likuma 2.pielikumā.

4.pants. Doma baznīcas juridiskā piederība

(1) Ar šo likumu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu — Doma baznīcu un zemi zem tās, kura atrodas Rīgā, Herdera laukumā 6, grupa 7, grunts 50, 2790 kvadrātmetru platībā (zemes kadastra numurs 01000070050) un uz kuru 1940.gadā īpašuma tiesības bija nostiprinātas Doma baznīcai. Līdz 1940.gadam Doma baznīcas atrašanās vieta: Doma laukumā (numurs nav uzrādīts), Jaunielā 12, 15.Maija laukumā (numurs nav uzrādīts).

(2) Nostiprinot īpašuma tiesības uz Doma baznīcu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par to, ka šis nekustamais īpašums ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

2.A

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 4.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Ar šo likumu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – Doma baznīcu un zemi 3883 kvadrātmetru platībā [līdz 1940.gadam nekustamā īpašuma atrašanās vieta Rīgā, Doma laukumā (numurs nav uzrādīts), Jaunielā 12, 15.Maija laukumā (numurs nav uzrādīts), 7.grupa nr.50, īpašuma tiesības nostiprinātas Doma baznīcai], kā arī tiek nodota īpašumā bez atlīdzības zeme Rīgā 1647 kvadrātmetru platībā (līdz 1940.gadam - zemesgabali Rīgā, Jaunielā 12, 7.grupa, nr.55, Jaunielā 8, 7.grupa, nr.57, Jaunielā 4, 7.grupa, nr.59 un daļa no 7.grupas nr.200).

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie nekustamie īpašumi savienojami vienā nekustamajā īpašumā, kas ierakstāms zemesgrāmatā uz Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vārda ar zemes kadastra numuru 01000070050, adresi Rīga, Herdera laukums 6, kopējo platību 5530 kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma (Doma baznīcas un zemes zem tās) robežas norādītas šā likuma 3. pielikumā un var tikt precizētas pēc zemes gabala uzmērīšanas dabā un zemes robežu plāna izgatavošanas.

(3) Nostiprinot īpašuma tiesības uz šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par to, ka šis nekustamais īpašums ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.”

Atbalstīts

4.pants. Doma baznīcas juridiskā piederība

(1) Ar šo likumu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – Doma baznīcu un zemi 3883 kvadrātmetru platībā [līdz 1940.gadam nekustamā īpašuma atrašanās vieta Rīgā, Doma laukumā (numurs nav uzrādīts), Jaunielā 12, 15.Maija laukumā (numurs nav uzrādīts), 7.grupa nr.50, īpašuma tiesības nostiprinātas Doma baznīcai], kā arī tiek nodota īpašumā bez atlīdzības zeme Rīgā 1647 kvadrātmetru platībā (līdz 1940.gadam - zemesgabali Rīgā, Jaunielā 12, 7.grupa, nr.55, Jaunielā 8, 7.grupa, nr.57, Jaunielā 4, 7.grupa, nr.59 un daļa no 7.grupas nr.200).

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie nekustamie īpašumi savienojami vienā nekustamajā īpašumā, kas ierakstāms zemesgrāmatā uz Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vārda ar zemes kadastra numuru 01000070050, adresi Rīga, Herdera laukums 6, kopējo platību 5530 kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma (Doma baznīcas un zemes zem tās) robežas norādītas šā likuma 3. pielikumā un var tikt precizētas pēc zemes gabala uzmērīšanas dabā un zemes robežu plāna izgatavošanas.

(3) Nostiprinot īpašuma tiesības uz šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par to, ka šis nekustamais īpašums ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

5.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa funkcionālā darbība

(1) Reliģisko darbību Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošajos Doma baznīcas un klostera ansambļa objektos reglamentē Reliģisko organizāciju likums un citi normatīvie akti.

(2) Ar šo likumu Latvijas valstij tiek noteiktas tiesības bez atlīdzības izmantot Doma baznīcu kā valstij nozīmīgiem notikumiem veltītu svētbrīžu un pasākumu norises vietu.

(3) Doma baznīcu izmanto kā koncertu norises vietu un starptautiska kultūras tūrisma objektu.

(4) Citiem, šajā likumā neminētiem mērķiem Doma baznīcu var izmantot, par to vienojoties ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 5. panta otrajā daļā vārdus “Ar šo likumu Latvijas valstij tiek noteiktas tiesības” aizstāt ar vārdiem “Atbilstoši šā likuma 8. panta pirmajai un otrajai daļai Latvijas valstij ar šo likumu tiek noteiktas tiesības”.

 

 

 

 

Atbalstīts

5.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa funkcionālā darbība

(1) Reliģisko darbību Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošajos Doma baznīcas un klostera ansambļa objektos reglamentē Reliģisko organizāciju likums un citi normatīvie akti.

(2) Atbilstoši šā likuma 8. panta pirmajai un otrajai daļai Latvijas valstij ar šo likumu tiek noteiktas tiesības bez atlīdzības izmantot Doma baznīcu kā valstij nozīmīgiem notikumiem veltītu svētbrīžu un pasākumu norises vietu.

(3) Doma baznīcu izmanto kā koncertu norises vietu un starptautiska kultūras tūrisma objektu.

(4) Citiem, šajā likumā neminētiem mērķiem Doma baznīcu var izmantot, par to vienojoties ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības.

6.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zona

Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonu nosaka Ministru kabinets Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumos.

     

6.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zona

Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonu nosaka Ministru kabinets Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumos.

7.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzība

(1) Doma baznīcas un klostera ansamblī, kā arī tā aizsardzības zonā aizliegta jebkāda darbība, kas var izraisīt tajā esošo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambļa (arī inventāra, tehniskā aprīkojuma) saglabāšanu, uzturēšanu, konservāciju un restaurāciju veic šo kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu īpašnieki. Kultūras pieminekļa saglabāšana, uzturēšana, izmantošana, konservācija un restaurācija notiek, ievērojot Ministru kabineta izdotos Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumus.

(3) Noteikumus par publisku pasākumu norisi, saimniecisko darbību, reklāmas izvietošanu Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā nosaka Ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumos var ietvert:

1) Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā esošo ēku un būvju uzturēšanas kārtību;

2) noteikumus par apbūvi Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā;

3) ierobežojumus attiecībā uz tirdzniecību ar alkoholiskiem dzērieniem, citām izklaidēm paredzētām precēm un šo preču reklāmu, dažādu veidu izklaides vietu ierīkošanu, reklāmu, darbību;

4) pasākumus, kas veicami sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā.

     

7.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzība

(1) Doma baznīcas un klostera ansamblī, kā arī tā aizsardzības zonā aizliegta jebkāda darbība, kas var izraisīt tajā esošo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambļa (arī inventāra, tehniskā aprīkojuma) saglabāšanu, uzturēšanu, konservāciju un restaurāciju veic šo kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu īpašnieki. Kultūras pieminekļa saglabāšana, uzturēšana, izmantošana, konservācija un restaurācija notiek, ievērojot Ministru kabineta izdotos Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumus.

(3) Noteikumus par publisku pasākumu norisi, saimniecisko darbību, reklāmas izvietošanu Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā nosaka Ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumos var ietvert:

1) Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā esošo ēku un būvju uzturēšanas kārtību;

2) noteikumus par apbūvi Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā;

3) ierobežojumus attiecībā uz tirdzniecību ar alkoholiskiem dzērieniem, citām izklaidēm paredzētām precēm un šo preču reklāmu, dažādu veidu izklaides vietu ierīkošanu, reklāmu, darbību;

4) pasākumus, kas veicami sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā.

 

8.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšana

(1) Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamos izdevumus finansē Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca un Latvijas valsts vienlīdzīgās daļās.

 

 

 

 

 

(2) Latvijas valsts piedalās Doma baznīcas izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšanā gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

(3) Pašvaldības var piedalīties Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanā, kā arī tā izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšanā.

 

 

 

 

4.

 

 

 

Deputāts I.Solovjovs

Papildināt likumprojekta 8.panta pirmo daļu ar vārdiem:

“Valsts līdzekļus, kas piešķirti Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanai, apsaimniekošanai, konservācijai un restaurācijai, nevar paredzēt Doma padomes darbības atalgojumam.”

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā Nr.7

8.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšana

(1) Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamos izdevumus finansē Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca un Latvijas valsts vienlīdzīgās daļās.

 

 

 

 

 

(2) Latvijas valsts piedalās Doma baznīcas izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšanā gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

(3) Pašvaldības var piedalīties Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanā, kā arī tā izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšanā.

 

9.pants. Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošo nekustamo īpašumu pārvaldes institūcija

(1) Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošās Doma baznīcas un klostera ansambļa daļas, tajā esošo kultūras vērtību un Doma baznīcas finanšu līdzekļu pārvaldīšanai Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca izveido atsevišķu pārvaldes institūciju (turpmāk — Doma baznīcas pārvaldes institūcija).

(2) Doma baznīcas pārvaldes institūcijas izveidošanas kārtību un darbību reglamentē Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.

(3) Doma baznīcas pārvaldes institūcija sniedz pārskatu Rīgas Doma padomei par šā likuma 8.pantā paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim.

     

 

9.pants. Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošo nekustamo īpašumu pārvaldes institūcija

(1) Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošās Doma baznīcas un klostera ansambļa daļas, tajā esošo kultūras vērtību un Doma baznīcas finanšu līdzekļu pārvaldīšanai Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca izveido atsevišķu pārvaldes institūciju (turpmāk — Doma baznīcas pārvaldes institūcija).

(2) Doma baznīcas pārvaldes institūcijas izveidošanas kārtību un darbību reglamentē Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.

(3) Doma baznīcas pārvaldes institūcija sniedz pārskatu Rīgas Doma padomei par šā likuma 8.pantā paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim.

 

10.pants. Rīgas Doma padome

(1) Lai uzraudzītu Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu, tiek izveidota Rīgas Doma padome, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Rīgas Doma padomes sastāvā ir septiņi locekļi — divi Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji (viens no viņiem — Doma baznīcas pārvaldes institūcijas pārstāvis), pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas un Rīgas Domes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Rīgas Doma padomes kompetencē ir:

1) izvērtēt Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) programmu, ko izstrādājuši ansambļa īpašnieki;

2) izvērtēt Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamo ikgadējo izdevumu projektu;

3) sagatavot priekšlikumus Kultūras ministrijai par valsts finansējuma apjomu kārtējam gadam;

4) izvērtēt pārskatus par Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniegt atzinumus par tiem Kultūras ministrijai;

5) pieaicināt ekspertus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

Deputāts I.Solovjovs

Izteikt likumprojekta 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Rīgas Doma padomes sastāvā ir četri locekļi – viens Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvis, pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas un Rīgas domes.”

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Rīgas Doma padomes sastāvā ir pieci locekļi – divi Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji (viens no viņiem – Doma baznīcas pārvaldes institūcijas pārstāvis), pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas un Rīgas Domes.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 10.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā Doma baznīcas uzturēšanai, izpētei, konservācijai un restaurācijai paredzētie finanšu līdzekļi nav izlietojami Doma padomes atalgojumam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

10.pants. Rīgas Doma padome

(1) Lai uzraudzītu Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu, tiek izveidota Rīgas Doma padome, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Rīgas Doma padomes sastāvā ir septiņi locekļi — divi Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji (viens no viņiem — Doma baznīcas pārvaldes institūcijas pārstāvis), pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas un Rīgas Domes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Rīgas Doma padomes kompetencē ir:

1) izvērtēt Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) programmu, ko izstrādājuši ansambļa īpašnieki;

2) izvērtēt Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamo ikgadējo izdevumu projektu;

3) sagatavot priekšlikumus Kultūras ministrijai par valsts finansējuma apjomu kārtējam gadam;

4) izvērtēt pārskatus par Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniegt atzinumus par tiem Kultūras ministrijai;

5) pieaicināt ekspertus.

(4) Šā likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā Doma baznīcas uzturēšanai, izpētei, konservācijai un restaurācijai paredzētie finanšu līdzekļi nav izlietojami Doma padomes atalgojumam.

 

11.pants. Darījumi ar Doma baznīcas un klostera ansambli

(1) Lai saglabātu Doma baznīcas un klostera ansambli kā kompleksu kultūras pieminekli, to veidojošo nekustamo īpašumu īpašniekam (Latvijas valstij vai Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai) ir pirmpirkuma tiesības uz jebkuru šo kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu, ja kāds no tiem tiek atsavināts. Ja īpašnieks neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, tās pāriet Rīgas pilsētas pašvaldībai. Izmantojot pirmpirkuma tiesības, tiek piemēroti Civillikuma noteikumi par kopīpašniekiem piešķirtajām pirmpirkuma tiesībām.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošu nekustamo īpašumu aizliegts nodot citai personai bez atlīdzības vai maiņas ceļā, izņemot gadījumus, kad nekustamais īpašums tiek nodots otram kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu īpašniekam, kā arī aizliegts ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām.

 

 

   

 

11.pants. Darījumi ar Doma baznīcas un klostera ansambli

(1) Lai saglabātu Doma baznīcas un klostera ansambli kā kompleksu kultūras pieminekli, to veidojošo nekustamo īpašumu īpašniekam (Latvijas valstij vai Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai) ir pirmpirkuma tiesības uz jebkuru šo kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu, ja kāds no tiem tiek atsavināts. Ja īpašnieks neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, tās pāriet Rīgas pilsētas pašvaldībai. Izmantojot pirmpirkuma tiesības, tiek piemēroti Civillikuma noteikumi par kopīpašniekiem piešķirtajām pirmpirkuma tiesībām.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošu nekustamo īpašumu aizliegts nodot citai personai bez atlīdzības vai maiņas ceļā, izņemot gadījumus, kad nekustamais īpašums tiek nodots otram kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu īpašniekam, kā arī aizliegts ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām.

 

Pārejas noteikumi

1. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs nodod un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca pārņem savā īpašumā šā likuma 4.pantā minēto nekustamo īpašumu, sastādot par to nodošanas — pieņemšanas aktu.

2. Attiecībā uz tiem Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošajiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem zemesgrāmatā nav izdarīta atzīme, ka tie ir kultūras pieminekļi, Valsts kultūras pieminekļu inspekcija mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās iesniedz Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumus par attiecīgas atzīmes izdarīšanu.

3. Tehniskais un tehnoloģiskais aprīkojums, kas Doma baznīcai un Kultūras ministrijas valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam ir kopīgs, tiek uzturēts un ekspluatēts, pamatojoties uz Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja rakstveida vienošanos, kura noslēdzama mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās un kurā noteikta katra proporcionāla dalība.

4. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets apstiprina Rīgas Doma padomes nolikumu un sastāvu.

5. Četru mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets izdod šajā likumā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Likumprojekta Pārejas noteikumu 2.punktā vārdus “Valsts kultūras pieminekļu inspekcija” aizstāt ar vārdiem “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Pārejas noteikumi

1. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs nodod un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca pārņem savā īpašumā šā likuma 4.pantā minēto nekustamo īpašumu, sastādot par to nodošanas — pieņemšanas aktu.

2. Attiecībā uz tiem Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošajiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem zemesgrāmatā nav izdarīta atzīme, ka tie ir kultūras pieminekļi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās iesniedz Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumus par attiecīgas atzīmes izdarīšanu.

3. Tehniskais un tehnoloģiskais aprīkojums, kas Doma baznīcai un Kultūras ministrijas valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam ir kopīgs, tiek uzturēts un ekspluatēts, pamatojoties uz Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja rakstveida vienošanos, kura noslēdzama mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās un kurā noteikta katra proporcionāla dalība.

4. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets apstiprina Rīgas Doma padomes nolikumu un sastāvu.

5. Četru mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets izdod šajā likumā paredzētos noteikumus.

         

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

 

 

 

Doma baznīcas un klostera ansambļa teritorijas robeža

 

 

 

2.pielikums

Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošo nekustamo īpašumu (izņemot nekustamo īpašumu – Doma baznīcu un zemi zem tās) juridiskā piederība un adrese:

1) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā 2, kadastra numurs 01000072004, īpašnieks - Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

2) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā, kadastra numurs 01000072005, īpašnieks - Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

3) nekustamais īpašums Rīgā, Palasta ielā 4, kadastra numurs 01000070046, īpašnieki - Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

4) nekustamais īpašums Rīgā, Palasta ielā 2, kadastra numurs 01000070047, īpašnieks - Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā;

5) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā 4, kadastra numurs 01000070048, īpašnieks - Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā.

 

 

 

 

3.pielikums

Nekustamā īpašuma – Doma baznīcas un zemes zem tās - robežas