Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam(steidzams)

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”

(reģ. nr. 855)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

Pr. nr.

4.

Priekðlikumi

5.

Juridiskās

komisijas

atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 97., 157.nr.; 2004, 30.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 97., 157.nr.; 2004, 30.nr.) šādus grozījumus:

565.pants. Izpildu dokumenta izsniegšana atpakaļ piedzinējam

(1) Izpildu dokumentu, pēc kura piedziņa nav izdarīta vai izdarīta nepilnīgi, izsniedz atpakaļ piedzinējam:

1) pēc piedzinēja pieteikuma;

2) ja parādniekam nav mantas un ienākumu, uz kuriem var vērst piedziņu;

3) ja piedzinējs atteicies saņemt parādniekam izņemtos priekšmetus, kas norādīti tiesas spriedumā;

4) ja pēc piedzinēja norādītās adreses parādnieks nedzīvo vai nestrādā vai tur neatrodas viņa manta;

5) ja piedzinējs, kas nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, nav tos samaksājis;

6) ja, piemērojot piedzinēja norādīto piespiedu izpildes līdzekli, spriedumu izpildīt nav iespējams un pēc uzaicinājuma viņš nav paziņojis par cita piespiedu izpildu līdzekļa piemērošanu.

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos tiesu izpildītājs sastāda attiecīgu aktu.

(3) Izsniedzot izpildu dokumentu piedzinējam, tiesu izpildītājs atceļ visus pieņemtos piespiedu izpildes līdzekļus.

(4) Izpildu dokumenta izsniegšana atpakaļ piedzinējam nav šķērslis šā dokumenta jaunai iesniegšanai izpildei likumā noteiktajā termiņā.

(5) Izpildu dokumentu, pēc kura izpilde izdarāma valsts ienākumos, tiesu izpildītājs izsniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 565.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Uzturlīdzekļu garantiju fonda izpildrīkojumu par nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu summu piedziņu no iesniedzēja – piedzinējam atpakaļ neizsniedz. Izpildu dokumentu par uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka piedzinējam neiesniedz, ja nav pilnībā segta Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā piedzenamā summa. Tiesu izpildītāja pienākums ir ne retāk kā reizi pusgadā veikt parādnieka mantas un ienākumu pārbaudi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ludviks

Aizstāt likumprojekta 1., 2. un 5. pantā vārdus „Uzturlīdzekļu garantiju fonds” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija” (attiecīgajā locījumā).

Saeimas Juridiskais birojs

Likuma grozījumu piedāvātajā 565. panta sestās daļas redakcijā:

aizstāt 1. teikumā vārdus “Uzturlīdzekļu garantiju fonda izpildrīkojumu” ar vārdiem “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izpildrīkojumu” un aizstāt 2. teikumā vārdu “neiesniedz” ar vārdu “neizsniedz”.

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 1.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja uzturlīdzekļu piedzinējs saņēmis tiesu izpildītāja izziņu dokumentu par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību vai daļēju piedziņu, izpildu dokumentu piedzinējam izsniedz tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas par prasījuma neesamību

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(sk. 3.priekðlik.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 565.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izpildrīkojumu par nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu summu piedziņu no iesniedzēja – piedzinējam atpakaļ neizsniedz. Ja uzturlīdzekļu piedzinējs saņēmis tiesu izpildītāja izziņu dokumentu par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību vai daļēju piedziņu, izpildu dokumentu piedzinējam izsniedz tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas par prasījuma neesamību. Tiesu izpildītāja pienākums ir ne retāk kā reizi pusgadā veikt parādnieka mantas un ienākumu pārbaudi.”

594.pants. Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem

(1) No parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ieturējumus pēc izpildu dokumentiem izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai:

1) piedzenot uzturlīdzekļus, atlīdzinot zaudējumus sakarā ar personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve, vai atlīdzinot zaudējumu, kas nodarīts, izdarot noziegumu, - 50 procentus;

2) pārējos piedziņu veidos, ja likumā nav noteikts citādi, - 30 procentus.

(2) Ja piedziņa uz darba samaksu tiek vērsta pēc vairākiem izpildu dokumentiem, darbiniekam katrā gadījumā jāsaglabā darba samaksa un tai pielīdzinātie maksājumi 50 procentu apmērā.

(3) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu).

(4) Ieturējumu apmēru no darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem aprēķina no summas, kas parādniekam jāsaņem pēc nodokļu samaksas.

2. 594.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) No parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ieturējumus pēc izpildu dokumentiem izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai:

1) uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā – saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas;

2) piedzenot uzturlīdzekļus, atlīdzinot zaudējumus sakarā ar personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve, vai atlīdzinot zaudējumu, kas nodarīts, izdarot noziegumu, - 50 procentus;

3) pārējos piedziņu veidos, ja likumā nav noteikts citādi - 30 procentus”;

 

 

papildināt otro daļu pēc skaitļa un vārdiem “50 procentu apmērā” ar vārdiem “izņemot šā panta pirmās daļas 1.punktā noteikto gadījumu”.

     

2. 594.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) No parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ieturējumus pēc izpildu dokumentiem izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai:

1) uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā – saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas;

2) piedzenot uzturlīdzekļus, atlīdzinot zaudējumus sakarā ar personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve, vai atlīdzinot zaudējumu, kas nodarīts, izdarot noziegumu, - 50 procentus;

3) pārējos piedziņu veidos, ja likumā nav noteikts citādi - 30 procentus”;

papildināt otro daļu pēc skaitļa un vārdiem “50 procentu apmērā” ar vārdiem “izņemot šā panta pirmās daļas 1.punktā noteikto gadījumu”.

623.pants. Pirmās kārtas piedziņas

Vispirms apmierināmi:

1) prasījumi par uzturlīdzekļu piedziņu;

2) prasījumi par darba samaksas piedziņu;

3) prasījumi personisku aizskārumu dēļ, kuru rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve.

3. Papildināt 623. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja uzturlīdzekļus maksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds un piedzītā uzturlīdzekļu summa:

1) nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, piedzītos uzturlīdzekļus ieskaita Uzturlīdzekļu garantiju fondā;

2) nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, tad uzturlīdzekļus apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, izmaksā iesniedzējam, bet atlikušo summu ieskaita Uzturlīdzekļu garantiju fondā līdz pilnīgai parāda dzēšanai.”

 

 

4.

 

 

 

 

5.

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas parlamentārais sekretārs A.Ludviks

Aizstāt 3. pantā vārdus „Uzturlīdzekļu garantiju fonds” ar vārdiem „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija”.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likuma grozījumu piedāvātajā 623. panta otrās daļas ievaddaļā vārdus “Ja uzturlīdzekļus maksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds” ar vārdiem “Ja uzturlīdzekļi tiek maksāti saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu”.

 

 

Atbalstīt

daļēji

(sk. 5.priekðlik)

 

 

Atbalstīt

3. Papildināt 623. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja uzturlīdzekļi tiek maksāti saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu un piedzītā uzturlīdzekļu summa:

1) nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, piedzītos uzturlīdzekļus ieskaita Uzturlīdzekļu garantiju fondā;

2) nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, tad uzturlīdzekļus apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, izmaksā iesniedzējam, bet atlikušo summu ieskaita Uzturlīdzekļu garantiju fondā līdz pilnīgai parāda dzēšanai.”

 

631.pants. Tiesu izpildītāja sastādītais aprēķins

(1) Ja tiesa ir atzinusi piedzinēja tiesības saņemt procentus par piespriesto summu līdz sprieduma izpildei (izsoles dienai), tiesu izpildītājs sastāda aprēķinu par kopējo summu, kas izmaksājama piedzinējam.

(2) Ja ir vairāki piedzinēji un ja no parādnieka piedzītās summas nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus prasījumus, tiesu izpildītājs sastāda aprēķinu naudas sadalīšanai starp piedzinējiem un izsniedz to piedzinējiem un parādniekam.

(3) Ja nekustamā īpašuma izsole pasludināta par nenotikušu un kreditors izteicis vēlēšanos paturēt nekustamo īpašumu sev par sākumcenu, tiesu izpildītājs sastāda aprēķinu, lai noteiktu summu, kāda pienākas no kreditora, un sadalītu to starp piedzinējiem.

(4) Tiesu izpildītāja sastādīto aprēķinu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc tiesu izpildītāja amata vietas. Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

 

 

4. Papildināt 631. panta pirmo daļu aiz vārdiem “izsoles dienai” ar vārdiem “vai, ja likumisko procentu maksāšanas pienākums noteikts citā likumā”

 

 

6.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 4. pantā vārdu “likumisko”.

 

 

Atbalstīt

 

4. Papildināt 631. panta pirmo daļu aiz vārdiem “izsoles dienai” ar vārdiem “vai, ja procentu maksāšanas pienākums noteikts citā likumā”.”

 

Civilprocesa likuma

1.pielikums

Mantas saraksts, uz kuru nevar vērst piedziņu
pēc izpildu dokumentiem

3. Nauda mēneša minimālās algas apmērā uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu.

5. Izteikt 1.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Nauda minimālās mēneša darba algas apmērā uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu. Uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam un piedziņas lietās Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā – nauda 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošo personu.”

7.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 5. pantā vārdus “Uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam un piedziņas lietās Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā” ar vārdiem “Uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā”.

Atbalstīt

daļēji

(sk. 1.priekðlik.)

5. Izteikt 1.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Nauda minimālās mēneša darba algas apmērā uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu. Uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā – nauda 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošo personu.”

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.