Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 97., 157.nr.; 2004, 30.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 565.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Uzturlīdzekļu garantiju fonda izpildrīkojumu par nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu summu piedziņu no iesniedzēja – piedzinējam atpakaļ neizsniedz. Izpildu dokumentu par uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka piedzinējam neiesniedz, ja nav pilnībā segta Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā piedzenamā summa. Tiesu izpildītāja pienākums ir ne retāk kā reizi pusgadā veikt parādnieka mantas un ienākumu pārbaudi.”

2. 594.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) No parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ieturējumus pēc izpildu dokumentiem izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai:

1) uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā – saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas;

2) piedzenot uzturlīdzekļus, atlīdzinot zaudējumus sakarā ar personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve, vai atlīdzinot zaudējumu, kas nodarīts, izdarot noziegumu, - 50 procentus;

3) pārējos piedziņu veidos, ja likumā nav noteikts citādi - 30 procentus”;

papildināt otro daļu pēc skaitļa un vārdiem “50 procentu apmērā” ar vārdiem “izņemot šā panta pirmās daļas 1.punktā noteikto gadījumu”.

3. Papildināt 623. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja uzturlīdzekļus maksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds un piedzītā uzturlīdzekļu summa:

1) nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, piedzītos uzturlīdzekļus ieskaita Uzturlīdzekļu garantiju fondā;

2) nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, tad uzturlīdzekļus apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, izmaksā iesniedzējam, bet atlikušo summu ieskaita Uzturlīdzekļu garantiju fondā līdz pilnīgai parāda dzēšanai.”

4. Papildināt 631. panta pirmo daļu pēc vārdiem “izsoles dienai” ar vārdiem “vai, ja likumisko procentu maksāšanas pienākums noteikts citā likumā”.”

5. Izteikt 1.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Nauda minimālās mēneša darba algas apmērā uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu. Uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam un piedziņas lietās Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā – nauda 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošo personu.”

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

Anotācija

1. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

Likumprojekts paredz izdarīt Civilprocesa likumā grozījumus, kuru mērķis ir uzlabot tiesas spriedumu izpildi uzturlīdzekļu piedziņas lietās un palielināt piedzīto uzturlīdzekļu apmēru, nosakot, ka Fonds bezstrīdus kārtībā piedzīs no parādnieka uzturlīdzekļus, kas parādnieka bērniem būs izmaksāti no Fonda.

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumprojektu Fonds, pamatojoties uz tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu un dokumentu, ar kuru tiesas nolēmuma izpilde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai ir konstatēts, ka parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda nepilnā apmērā, kas ir mazāks par Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto uzturlīdzekļu minimālo apmēru, pieņems lēmumu par līdzekļu izmaksāšanu no Fonda.

Pēc uzturlīdzekļu izmaksas Fonds iegūs prioritāras kreditora tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt no parādnieka Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus. Lēmums par Fonda izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka būs izpildu dokuments, kuru izpildīs zvērināti tiesu izpildītāji saskaņā ar Civilprocesa likumu.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumam būs netieša ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni. Likums stimulēs tiesu izpildītājus strādāt efektīvāk, līdz ar to uzlabosies tiesas spriedumu izpilde uzturlīdzekļu piedziņas lietās un palielināsies piedzīto uzturlīdzekļu apmērs. Līdz ar to tālākā perspektīvā likums veicinās sociālās spriedzes atslābšanu.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. Ls)

Projekta īstenošanai papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojektu paredzēts virzīt vienā paketē ar šādiem likumprojektiem:

1) Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums;

2) Grozījums Tiesu izpildītāju likumā.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

Projekts ðo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

Sagatavojot likumprojektu, ir notikušas konsultācijas ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi un Saeimas Juridisko biroju.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei nepieciešams radīt jaunu valsts institūciju –Uzturlīdzekļu garantiju fondu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts ''Latvijas Vēstnesis'', Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības, jo tas nostiprina parāda piedzinēja tiesības, savukārt parādniekam Civilprocesa likums neparedz tiesības pārsūdzēt izpildrakstu, kas izdots, pamatojoties uz likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu.

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš