Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par policiju"

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 14.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Valsts policijas un Drošības policijas materiāltehniskā apgāde

Valsts policijas un Drošības policijas tehnikas, sakaru līdzekļu, bruņojuma, speciālo līdzekļu, ekipējuma, datortehnikas un programmnodrošinājuma, transportlīdzekļu un to ekspluatācijai nepieciešamo līdzekļu normas nosaka Ministru kabinets."

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Likumprojekta ”Grozījums likumā ”Par policiju””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  

Likuma „Par policiju” 35.pants paredz, ka Valsts policijas materiāltehnisko apgādi, sociālo un sadzīves vajadzību apmierināšanu veic valsts.

Likuma normas attiecībā uz sociālo un sadzīves vajadzību apmierināšanu dublē citas šā likuma normas, kuras ir ietvertas likuma 23.panta 7., 8., 9.daļā, kas nosaka policijas darbinieka darbības garantijas (zaudējumu atlīdzība; kompensācija par veselībai nodarīto kaitējumu, pildot dienesta pienākumus; pabalsta izmaksa neatraidāmajiem mantiniekiem, ja, pildot dienesta pienākumus, policijas darbinieks ir gājis bojā), 24.pantā, kas nosaka Valsts policijas un Drošības policijas darbinieka nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu, kā arī 25.pantā, kas policijas darbiniekam nosaka vēl citas papildus garantijas.

Valsts policijas materiāltehniskās apgādes tiesiskais regulējums daļēji ir noteikts likuma 32.pantā, kas paredz policijas darbiniekam piešķirt bez maksas vienota parauga formas tērpu.

No 35.panta redakcijas nav iespējams nepārprotami gūt informāciju par to, kas ir ietverts vārdos „sociālo un sadzīves vajadzību apmierināšana”.

Ņemot vērā šo faktu ir, nepieciešams precizēt likuma 35.pantu, izsakot to jaunā redakcijā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt Valsts policijas un Drošības policijas speciālās tehnikas, sakaru līdzekļu un tehnikas, bruņojuma, speciālo līdzekļu, ekipējuma, datortehnikas un programmnodrošinājuma, transportlīdzekļu un to ekspluatācijai nepieciešamo līdzekļu normas.

3. Cita informācija 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

   

Rādītāji

Kārtējas gads

Nākamie trīs gadi

 

 

Vidēji 5 gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2004

2005

2006

2007

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos* 

0

15292,3

15292,3

15292,3

15292,3

3. Finansiālā ietekme

(1-2) * 

0

-15292,3

- 15292,3

-15292,3

-15292,3

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins* 

Papildu izdevumi kopā:

0

15292,3

15292,3

15292,3

15292,3

5.1. Nepiecieðamie izdevumi Valsts policijai vidēji gadā - 21 267 934 Ls, tai skaitā,

5.1.1.Ekspertīžu veikšanai nepieciešamo tehnisko līdzekļu apgādes normu īstenošanai - 4 015 448 Ls;

5.1.2. Datortehnikas un programmnodrošināju-ma apgādes normu īstenošanai – 1 815 727 Ls;

5.1.3. Sakaru līdzekļu un tehnikas apgādes normu īstenošanai - 2 852 512 Ls;

5.1.4.Transportlīdzekļu apgādes normu īstenošanai - 5 560 426 Ls.

5.1.5.pārējo apgādes normu īstenošanai - 7 023 822.

Papildu izdevumi vidēji gadā:

14 462 195 Ls*.

0

14462,2

14462,2

14462,2

14462,2

5.2. Nepiecieðamie izdevumi Drošības policijai vidēji gadā – 1 596 323 Ls

Papildu izdevumi vidēji gadā:

830 088 Ls*.

0

830,1

830,1

830,1

830,1

6. Cita informācija

Saskaņā ar Ministru kabineta 25.06.1997. noteikumiem Nr.226 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” informācija par valsts drošības iestāžu materiāltehnisko nodrošinājumu un tā iegādi ir valsts noslēpuma objekts.

* - Likumprojekts, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam izdot normatīvo aktu, pēc būtības nerada izmaiņas budžeta izdevumos. Finansiālā pamatojuma aprēķins sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekta ieviešanas nodrošināšanai.

   Likumprojekts tieši nerada ietekmi uz valsts budžetu, finansiālu ietekmi radīs Ministru kabineta noteikumos iekļautās normas.

Noteikumu projekta realizēšanai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršana 2005.gadā, 2006.gadā un turpmākajos gados ir jāizskata kopā ar visu ministriju vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts, kas noteiktu Valsts policijas un Drošības policijas speciālās tehnikas, sakaru līdzekļu un tehnikas, bruņojuma, speciālo līdzekļu, ekipējuma, datortehnikas un programmnodrošinājuma, transportlīdzekļu un to ekspluatācijai nepieciešamo līdzekļu normas.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts ðo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

5. Cita informācija

 

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav veiktas.

5. Cita informācija

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā, jaunas valsts institūcijas netiks radītas, kā arī netiks paplašinātas esošo funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Par normatīvā akta ieviešanu sabiedrība tiks informēta publicējot to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo, bet savas tiesības indivīds varēs aizstāvēt līdzšinējā kārtībā.

4. Cita informācija

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta

direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

J.Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

A.Bērziņš

       

 

 

 

 

10.05.2004. 10:23

927

E.Garkuða

7219164, Eduards.garkusa@iem.gov.lv