Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 7., 21.nr.; 2004, 2., 8.nr.) grozījumu un izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. Robežsardzes finansēšana

(1) Robežsardze tiek finansēta no Iekšlietu ministrijai šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kurus veido:

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā;

2) pašu ieņēmumi, kā arī 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscētās preces un citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aizturējusi un izņēmusi Robežsardze.

(2) Šo līdzekļu izlietošanas kārtību valsts budžeta likumā piešķirtās apropriācijas ietvaros nosaka ar finanšu ministru saskaņots un iekšlietu ministra apstiprināts nolikums. Nolikumā paredz, ka personālsastāva materiālajai stimulēšanai izlietojami 25 procenti attiecīgo līdzekļu."

 

 

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

„Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikas valsts robežas likuma 36.pants paredz Robežsardzes un Jūras spēku finansēšanas noteikumus. Saskaņā ar minētā panta pirmās daļas 2.punktu Jūras spēki tiek finansēti no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta, kuru veido pašu ieņēmumi, kā arī 80% no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscētās preces un citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aizturējuši un izņēmuši Jūras spēki. Savukārt likuma 36.panta otrā daļa paredz, ka šo līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka ar finanšu ministru saskaņots attiecīgs aizsardzības ministra apstiprināts nolikums.

Tā kā nevienā normatīvajā aktā Jūras spēkiem nav noteiktas tiesības konfiscēt preces un citus priekšmetus un, realizējot konfiscētās preces, gūt no tiem ienākumus, minētās normas par Jūras spēku finansēšanas kārtību, kā arī iegūto finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību nevar tikt realizētas. Bez tam Latvijas Republikas valsts robežas likuma 36.pantā noteiktais ir pretrunā Nacionālo bruņoto spēku (NBS) likuma 18.panta pirmajā daļā noteiktajam, kas nosaka, ka NBS (kuru sastāvā saskaņā ar NBS likuma 3.panta otrās daļās 2.punktu ietilpst arī Jūras spēki) tiek finansēti no valsts budžeta.

Ņemot vērā minēto, lai novērstu iepriekš minēto likumu normu pretrunas, no Latvijas Republikas valsts robežas likuma 36.panta nepieciešams izslēgt nosacījumus par finansēšanas kārtību un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību attiecībā uz Jūras spēkiem.

2. Likuma projekta būtība

Likumprojektā tiek izslēgtas tiesību normas, kas paredz Jūras spēku finansējuma ieguves avotus un iegūto finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību.

3. Cita informācija

Likumprojekts ðo jomu neskar.

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

5.Cita informācija

Likumprojekts ðo jomu neskar.

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts ðo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts ðo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts ðo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts ðo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts ðo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumprojekts ðo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Likumprojekts ðo jomu neskar

2. Cita informācija

Likumprojekts ðo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts ðo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts ðo jomu neskar

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts ðo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

       
       

4. Cita informācija

Likumprojekts ðo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekts ðo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts ðo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobeţo

Likumprojekts ðo jomu neskar

4. Cita informācija

Likumprojekts ðo jomu neskar

 

Aizsardzības ministrs A.Slakteris

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Dokumenta autors

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

S.Vistiņa

 

28.03.04 16:47

vārdu skaits:

S.Vistiņa, 7335249

sanda.vistina@mod.gov.lv