Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā” trešajam lasījumam (reģ. Nr.822)

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

 

Otrā lasījuma redakcija

 

 

Nr.

p.k.

 

Iesniegtie priekšlikumi (0)

 

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Valsts informācijas sistēmu likums

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

 

NAV

 

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

 

Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Satiksmes ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Satiksmes ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) valsts informācijas sistēma — strukturizēts informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju aprīkojuma un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana (turpmāk — informācijas aprite);

2. Izslēgt 1.panta 1.punktā vārdus “un telekomunikāciju aprīkojuma”.

 

 

 

2. Izslēgt 1.panta 1.punktā vārdus “un telekomunikāciju aprīkojuma”.

2) valsts informācijas sistēmas pārzinis — valsts institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada valsts informācijas sistēmas darbību;

 

 

 

 

 

3) valsts informācijas sistēmas turētājs — valsts informācijas sistēmas pārzinis vai tā pilnvarota institūcija, kas uztur šīs sistēmas informācijas un tehnisko resursu funkcionalitāti un nodrošina informācijas apriti;

 

 

 

 

 

4) valsts informācijas sistēmas lietotājs — juridiskā vai fiziskā persona, kura noslēgusi līgumu ar valsts informācijas sistēmas pārzini par datu lietošanu vai kura uz pieprasījuma pamata saņem datus valsts informācijas sistēmas pārziņa vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

5) valsts informācijas sistēmas datu subjekts — juridiskā vai fiziskā persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz datus par sevi un sev piekritīgajiem reģistrējamiem juridiski dokumentētiem objektiem (turpmāk — piekritīgie reģistrējamie objekti);

 

 

 

 

 

6) integrēta valsts informācijas sistēma — loģiska valsts informācijas sistēmu apvienība, kuras ietvaros vienotā informācijas laukā tiek uzturēti atsevišķu valsts informācijas sistēmu dati;

 

 

 

 

 

7) valsts informācijas sistēmu reģistrs — valsts reģistrs valsts informācijas sistēmu uzskaitei un to funkciju identificēšanai.

 

 

 

 

 

4.pants. Valsts informācijas sistēmu darbības koordinācija

(1) Satiksmes ministrija koordinē valsts informācijas sistēmu darbību integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros, realizējot vienotu valsts politiku valsts informācijas sistēmu attīstības jomā.

 

 

 

 

 

(2) Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību, kā arī to tehniskās un drošības prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

3. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību, kā arī valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās un drošības prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

 

 

 

3. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību, kā arī valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās un drošības prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

(3) Satiksmes ministrija koordinē pētījumus un investīcijas integrētas valsts informācijas sistēmas izveidošanai un valsts informācijas sistēmu darbības pilnveidošanai, piesaista ekspertus valsts informācijas sistēmu ekspertīzēm un iesniedz priekšlikumus Ministru kabinetam par valsts informācijas sistēmu attīstību.

 

 

 

 

 

(4) Satiksmes ministrija koordinē, organizē un vada valsts informācijas sistēmu reģistra darbību.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētos noteikumus par valsts informācijas sistēmu reģistrāciju.

4. Aizstāt pārejas noteikumu 1. un 4.punktā vārdus “sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2005.gada 1.augustam”.

 

 

 

4. Aizstāt pārejas noteikumu 1. un 4.punktā vārdus “sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2005.gada 1.augustam”.

2. Līdz šo pārejas noteikumu 1.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai izveidotās valsts informācijas sistēmas reģistrējamas valsts informācijas sistēmu reģistrā sešu mēnešu laikā no minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) 1996.gada 19.marta noteikumi nr.70 “Noteikumi par valsts nozīmes datorizēto informācijas sistēmu statusa piešķiršanas kārtību un tehniskās realizācijas prasībām”;

 

 

 

 

 

2) 1999.gada 7.decembra noteikumi nr.402 “Integrētās valsts nozīmes informācijas sistēmas uzraudzības padomes nolikums”;

 

 

 

 

 

3) 2000.gada 14.marta noteikumi nr.104 “Noteikumi par integrētas valsts nozīmes informācijas sistēmas (megasistēmas) izveides nodrošināšanu”;

 

 

 

 

 

4) 2000.gada 21.marta noteikumi nr.106 “Informācijas sistēmu drošības noteikumi”;

 

 

 

 

 

5) 2000.gada 20.jūnija noteikumi nr.201 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas projekta uzraudzības padomes nolikums”.

 

 

 

 

 

4. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šā likuma 4.panta otrajā daļā minētos noteikumus par:

 

 

 

 

 

1) valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību;

 

 

 

 

 

2) valsts informācijas sistēmu tehnisko prasību ievērošanu;

 

 

 

 

 

3) valsts informācijas sistēmu drošības prasībām.