Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā” otrajam lasījumam (reģ. Nr.822)

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

 

Nr.

p.k.

 

Iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Valsts informācijas sistēmu likums

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

 

 

 

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

 

Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Satiksmes ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts kanceleja” (attiecīgā locījumā).

1.

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 1.pantā vārdus “Valsts kanceleja” ar vārdiem “Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts”;

 

atbalstīts

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Satiksmes ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) valsts informācijas sistēma — strukturizēts informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju aprīkojuma un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošan a un iznīcināšana (turpmāk — informācijas aprite);

 

2.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar pantu šādā redakcijā:

“Izslēgt 1.panta 1.punktā vārdus “un telekomunikāciju aprīkojuma”.”;

 

atbalstīts

2. Izslēgt 1.panta 1.punktā vārdus “un telekomunikāciju aprīkojuma”.

2) valsts informācijas sistēmas pārzinis — valsts institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada valsts informācijas sistēmas darbību;

 

 

 

 

 

3) valsts informācijas sistēmas turētājs — valsts informācijas sistēmas pārzinis vai tā pilnvarota institūcija, kas uztur šīs sistēmas informācijas un tehnisko resursu funkcionalitāti un nodrošina informācijas apriti;

 

 

 

 

 

4) valsts informācijas sistēmas lietotājs — juridiskā vai fiziskā persona, kura noslēgusi līgumu ar valsts informācijas sistēmas pārzini par datu lietošanu vai kura uz pieprasījuma pamata saņem datus valsts informācijas sistēmas pārziņa vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

5) valsts informācijas sistēmas datu subjekts — juridiskā vai fiziskā persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz datus par sevi un sev piekritīgajiem reģistrējamiem juridiski dokumentētiem objektiem (turpmāk — piekritīgie reģistrējamie objekti);

 

 

 

 

 

6) integrēta valsts informācijas sistēma — loģiska valsts informācijas sistēmu apvienība, kuras ietvaros vienotā informācijas laukā tiek uzturēti atsevišķu valsts informācijas sistēmu dati;

 

 

 

 

 

7) valsts informācijas sistēmu reģistrs — valsts reģistrs valsts informācijas sistēmu uzskaitei un to funkciju identificēšanai.

 

 

 

 

 

4.pants. Valsts informācijas sistēmu darbības koordinācija

(1) Satiksmes ministrija koordinē valsts informācijas sistēmu darbību integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros, realizējot vienotu valsts politiku valsts informācijas sistēmu attīstības jomā.

 

 

 

 

 

(2) Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību, kā arī to tehniskās un drošības prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

 

3.

Atbildīgā komisija

Izteikt likuma 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību, kā arī valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās un drošības prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

atbalstīts

3. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību, kā arī valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās un drošības prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

(3) Satiksmes ministrija koordinē pētījumus un investīcijas integrētas valsts informācijas sistēmas izveidošanai un valsts informācijas sistēmu darbības pilnveidošanai, piesaista ekspertus valsts informācijas sistēmu ekspertīzēm un iesniedz priekšlikumus Ministru kabinetam par valsts informācijas sistēmu attīstību.

 

 

 

 

 

(4) Satiksmes ministrija koordinē, organizē un vada valsts informācijas sistēmu reģistra darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Valsts informācijas sistēmu izveidošana, reorganizācija un likvidācija

(1) Valsts informācijas sistēmas izveido saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros norādīts attiecīgās valsts informācijas sistēmas pārzinis.

 

 

 

 

 

(2) Valsts informācijas sistēmas reorganizē un likvidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

(3) Katras valsts informācijas sistēmas reorganizācijas vai likvidācijas projektu izstrādā attiecīgās valsts informācijas sistēmas pārzinis un saskaņo to ar Satiksmes ministriju.

 

 

 

 

 

6.pants. Valsts informācijas sistēmu darbības principi

(1) Valsts informācijas sistēmas apvieno integrētā valsts informācijas sistēmā.

 

 

 

 

 

(2) Aizliegts vākt no datu subjektiem un ievadīt valsts informācijas sistēmu datu bāzēs datus, kas ir pieejami integrētā valsts informācijas sistēmā.

 

 

 

 

 

(3) Valsts informācijas sistēmu darbības gaitā informācija par datu subjektu un tam piekritīgajiem reģistrējamiem objektiem reģistrējama tikai vienu reizi atbilstošajā reģistrā — integrētā valsts informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteikto reģistrējamo objektu identificēšanai, nodrošinot datu aktualizāciju.

 

 

 

 

 

(4) Valsts informācijas sistēmas pārzinis var nodot valsts informācijas sistēmas turētāja funkcijas pilnvarotai institūcijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tā spēj nodrošināt informācijas apriti normatīvajos aktos un Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteikto funkciju izpildei, neradot nepamatotas papildu izmaksas valsts informācijas sistēmas pārzinim un lietotājiem. Pilnvarotā institūcija nav tiesīga izsniegt datus savā vārdā, bet dara to valsts informācijas sistēmas pārziņa vārdā.

 

 

 

 

 

(5) Valsts informācijas sistēmu pārziņu sadarbību regulē savstarpēji līgumi un normatīvie akti.

 

 

 

 

 

(6) Informatīvie pakalpojumi sniedzami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ievērojot principu — vienāda cena par vienādiem informatīvajiem pakalpojumiem.

 

 

 

 

 

(7) Sistēmas pārzinim ir pienākums veidot valsts informācijas sistēmās publiski pieejamu daļu vispārpieejamu informatīvo pakalpojumu nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

7.pants. Valsts informācijas sistēmu uzturēšana

(1) Valsts informācijas sistēmas tiek uzturētas gadskārtējā valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

 

 

 

(2) Gadskārtējā valsts budžeta pieprasījumiem par līdzekļu piešķiršanu valsts informācijas sistēmas izveidošanai un attīstībai pievienojams Satiksmes ministrijas atzinums.

 

 

 

 

 

13.pants. Valsts informācijas sistēmu reģistrācija

(1) Valsts informācijas sistēmas reģistrē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Valsts informācijas sistēmu reģistrā iekļauj šādu informāciju:

 

 

 

 

 

1) valsts informācijas sistēmas pārziņa un valsts informācijas sistēmas turētāja nosaukums un adrese;

 

 

 

 

 

2) par reģistrāciju atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, darbavietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

 

 

 

 

 

3) valsts informācijas sistēmas izveidošanas un darbības tiesiskais pamats;

 

 

 

 

 

4) funkcijas, uzdevumi un mērķi, kuru izpildei tiek nodrošināta informācijas aprite;

 

 

 

 

 

5) informācijas aprites apjoma un iespējamo valsts informācijas sistēmas lietotāju vispārīgs raksturojums, kā arī datu apmaiņas protokoli — standarti, kas apraksta tehnisko iekārtu un programmu mijiedarbības nosacījumus datu apmaiņas procesā;

 

 

 

 

 

6) fiziskās aizsardzības līdzekļi tehnisko iekārtu aizsardzībai pret fiziskas iedarbības radītu valsts informācijas sistēmas apdraudējumu;

 

 

 

 

 

7) loģiskās aizsardzības līdzekļi — informācijas un programmatūras aizsardzības līdzekļi, kas, nodrošinot valsts informācijas sistēmas lietotāja identitātes un piekļuves tiesību pārbaudi, pasargā informāciju no tīšas vai nejaušas grozīšanas vai dzēšanas;

 

 

 

 

 

8) valsts informācijas sistēmas tehniskie parametri un datu bāzu raksturojums;

 

 

 

 

 

9) valsts informācijas sistēmas projektēšanas, izveidošanas un uzturēšanas izmaksas;

 

 

 

 

 

10) informatīvo pakalpojumu tarifi.

 

 

 

 

 

(2) Valsts informācijas sistēmu reģistrā neiekļauj informāciju, kas saskaņā ar likumu “Par valsts noslēpumu” atzīta par valsts noslēpuma objektu.

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētos noteikumus par valsts informācijas sistēmu reģistrāciju.

2. Aizstāt pārejas noteikumu 1. un 4.punktā vārdus “sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas” ar vārdiem un skaitļiem ”līdz 2004.gada 1.novembrim”.

4.

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 2.pantā vārdus un skaitļus “līdz 2004.gada 1.novembrim” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2005.gada 1.augustam”;

atbalstīts

4. Aizstāt pārejas noteikumu 1. un 4.punktā vārdus “sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2005.gada 1.augustam”.

2. Līdz šo pārejas noteikumu 1.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai izveidotās valsts informācijas sistēmas reģistrējamas valsts informācijas sistēmu reģistrā sešu mēnešu laikā no minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) 1996.gada 19.marta noteikumi nr.70 “Noteikumi par valsts nozīmes datorizēto informācijas sistēmu statusa piešķiršanas kārtību un tehniskās realizācijas prasībām”;

 

 

 

 

 

2) 1999.gada 7.decembra noteikumi nr.402 “Integrētās valsts nozīmes informācijas sistēmas uzraudzības padomes nolikums”;

 

 

 

 

 

3) 2000.gada 14.marta noteikumi nr.104 “Noteikumi par integrētas valsts nozīmes informācijas sistēmas (megasistēmas) izveides nodrošināšanu”;

 

 

 

 

 

4) 2000.gada 21.marta noteikumi nr.106 “Informācijas sistēmu drošības noteikumi”;

 

 

 

 

 

5) 2000.gada 20.jūnija noteikumi nr.201 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas projekta uzraudzības padomes nolikums”.

 

 

 

 

 

4. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šā likuma 4.panta otrajā daļā minētos noteikumus par:

 

 

 

 

 

1) valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību;

 

 

 

 

 

2) valsts informācijas sistēmu tehnisko prasību ievērošanu;

 

 

 

 

 

3) valsts informācijas sistēmu drošības prasībām.