Rīgā

Rīgā

2004.gada 9.jūnijā

9/9-4.2-159

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Godātie Prezidija locekļi!

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījumi likumā ”Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” (reģ.nr.815) izskatīšanai 1. lasījumā.

Komisija likumprojektu izskatīja un konceptuāli atbalstīja 2004.gada 9.jūnijā.

 

 

 

Ar cieņu

J.Stalidzāne

priekšsēdētāja

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret

nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"

Izdarīt likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 49.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "trešā persona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tiesību uz atlīdzību pārņēmējs" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 1.panta 8.punktu pēc vārda "veiktas" ar vārdiem "vai bija jāveic".

3. Izslēgt 4.pantu.

4. 6.pantā:

izteikt panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

"6.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzdevumi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzdevumi, apdrošinot pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, ir šādi:";

izslēgt 1., 2. un 8.punktu;

aizstāt 16.punktā vārdus "likuma "Par darba aizsardzību"" ar vārdiem "Darba aizsardzības likuma".

5. Aizstāt 7.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus "80 procentu apmērā, ņemot par pamatu mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu" ar vārdiem "ne mazāk kā 80 procentu apmērā no mēneša vidējās izpeļņas".

6. Izslēgt 10.panta otro daļu.

7. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums. Ja šajā periodā apdrošinātā persona nav bijusi reģistrēta kā obligāto iemaksu veicēja vai apdrošināšanas iemaksu algas viņai nav bijis pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, bērna kopšanas atvaļinājuma vai atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dēļ, apdrošināšanas atlīdzību aprēķina 40 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāro gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību."

8. Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošinātajai personai, kurai nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ ir noteikta invaliditātes grupa, piešķirtās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmērs nedrīkst būt mazāks par likumā "Par valsts pensijām" atbilstošajai invaliditātes grupai noteikto invaliditātes pensijas minimālo apmēru."

9. Papildināt 14.panta piekto daļu aiz vārdiem "divdesmitpieckāršu apmēru" ar vārdiem "kāds bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā".

10. 17.pantā:

papildināt pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību arodslimības dēļ ir apdrošinātām personām, par kurām darba devējs veicis vai tam bija jāveic obligātās iemaksas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām ne mazāk kā trīs gadus."

11. 19.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "nav ilgāks par 52 kalendārajām nedēļām" ar vārdiem "skaitot no darba nespējas pirmās dienas, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāks par 78 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem";

papildināt trešās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "ņemot par pamatu" ar vārdiem "attiecīgi mēneša vidējo izpeļņu vai".

12. 20.pantā:

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) konstatēta arodslimība vai pirms arodslimības konstatēšanas iestājusies pārejoša darbnespēja.";

 

papildināt piekto daļu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ja apdrošinātajai personai ir iestājušies vairāki šajā likumā noteiktie apdrošināšanas gadījumi un darbspēju zaudējums par katru gadījumu ir noteikts atsevišķi, piešķirama viena, apmērā lielākā atlīdzība par darbspēju zaudējumu.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "sociālās palīdzības dienesta" ar vārdiem "sociālā dienesta".

13. 22.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "apdrošinātās personas nāve" ar vārdiem "kā arī ja mirusi persona, kas saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā apdrošinātās personas divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas algu par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāro gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz apbedīšanas pabalstu. Ja mirusi persona, kas saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu, apbedīšanas pabalstu izmaksā mirušās personas divkāršas mēneša apdrošināšanas atlīdzības apmērā.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja par mirušo personu ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu saskaņā ar šā likuma un likuma "Par valsts pensijām" normām, piešķir un izmaksā apmērā lielāko pabalstu."

14. Papildināt 23.panta piekto daļu pēc vārdiem "valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu" ar vārdiem "ievērojot to, ka atlīdzības apmērs katram mirušā apgādnieka bērnam nedrīkst būt mazāks par 50 procentiem no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta".

15. Aizstāt 26.panta otrās daļas 3.punktā un trešajā daļā vārdu "filiāles" ar vārdu "nodaļas".

16. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amatpersonu izdoto administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktoram. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas."

17. Papildināt pārejas noteikumu 4.punktu pēc vārdiem "līdz 1997.gada 1.janvārim" ar vārdiem "un personām, kurām arodslimība konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra, bet viņas nav uzskatāmas par apdrošinātām personām saskaņā ar šo likumu".

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Ja ar personu, kura saņem pārejas noteikumu 4.punktā noteikto atlīdzību, notiek jauns nelaimes gadījums darbā vai viņai konstatē citu arodslimību un darbspēju zaudējums par katru gadījumu ir noteikts atsevišķi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir vienu, apmērā lielāko atlīdzību par darbspēju zaudējumu."

19. Izslēgt pārejas noteikumu 7.punktu.