Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

Juridiskā komisija savā š.g. 9. jūnija sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (reģ.nr.813) un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

Komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

Likumprojekts

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

Izdarīt šādus grozījumus Saeimas kārtības rullī

Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“15. (1) Deputāta, kas izslēgts no Saeimas sēdēm vai kas neierodas Saeimas sēdē bez svarīga iemesla, vai pārkāpj 8.panta prasības, maksā par katru sēdi sodu 20 procentu apmērā no mēneša pamatalgas. Sods atvelkams no algas.

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Patreiz Kārtības ruļļa 15. panta pirmā daļa nosaka, ka par neierašanos Saeimas sēdē bez svarīga iemesla, deputāts maksā sodu 20 procentu apmērā no mēneša pamatalgas. Lai novērstu situāciju, ka deputāts, kurš par pārkāpumu ir izslēgts no Saeimas sēdēm turpina saņemt pilnu amata algu, ir nepieciešams izdarīt attiecīgos grozījumus Kārtības ruļļa 15. panta pirmajā daļā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Papildus normatīvie akti nav jāpieņem.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts ðo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo valsts institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.

 

Juridiskās komisijas

priekšsēdētājs M. Segliņš