2004

2004.06.11.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (reģ.nr.805) izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekðlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini, kas atbilst likumā "Par apdrošināšanas līgumu" lietotajiem terminiem:

12) dalībvalsts - Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomiskās telpas valsts;

1. 1.pantā:

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12) dalībvalsts –– Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts;”;

     

1. 1.pantā:

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12) dalībvalsts –– Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts;”;

16) mītnes (reģistrācijas) valsts - valsts, kurā atrodas apdrošinātāja vadība;

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

“16) mītnes (reģistrācijas) valsts –– dalībvalsts, kurā reģistrēts apdrošināšanas komersants;”;

     

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

“16) mītnes (reģistrācijas) valsts –– dalībvalsts, kurā reģistrēts apdrošināšanas komersants;”;

 

papildināt pantu ar 26., 27., 28., 29., 30., 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

“26) apdrošināšanas komersants –– juridiskā persona, kura dalībvalstī ir tiesīga sniegt apdrošināšanas pakalpojumus;

27) iesaistītā valsts –– dalībvalsts, kura nav mītnes valsts un kurā izveidota mītnes valstī reģistrēta apdrošināšanas komersanta filiāle vai kurā mītnes valsts apdrošināšanas komersants sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, neatverot filiāli;

28) kompetentas institūcijas –– valsts pārvaldes institūcijas, tiesas, likvidatori, administratori un citas institūcijas vai personas, kuras atbilstoši savām likumā noteiktajām pilnvarām lemj par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju, veic reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju vai uzrauga reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas gaitu;

29) likvidācija –– tiesisku darbību kopums apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja (arī to filiāļu) brīvprātīgai vai obligātai darbības izbeigšanai, kura notiek saskaņā ar likumā noteikto kārtību un kuras gaitā tiek atsavināti apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja aktīvi un ieņēmumi no šo aktīvu atsavināšanas tiek sadalīti starp kreditoriem un akcionāriem (dalībniekiem) likumā noteiktajā kārtībā;

30) reorganizācijas pasākumi –– tiesiskas darbības, kurās iesaistītas apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles un kuras skar vai varētu skart trešo personu tiesības, un kuras tiek veiktas, lai saglabātu vai atjaunotu apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja maksātspēju.

31) prasījumu un saistību neto ieskaits –– pirms parādnieka likvidācijas uzsākšanas vai likumā noteiktajā kārtībā atzītas maksātnespējas iestāšanās starp parādnieku un kreditoru uz rakstveida līguma pamata nodibinātas tiesiskas attiecības no savstarpējiem līgumiem izrietošo prasījumu un saistību izteikšanai vienā prasībā vai saistībā tā, ka tiek celta tikai viena prasība un jāizpilda tikai viena saistība;

32) prasījumu un saistību dzēšana –– pēc parādnieka likvidācijas uzsākšanas vai likumā noteiktajā kārtībā atzītas maksātnespējas iestāšanās no līguma izrietošo parādnieka un kreditora prasījumu un saistību pilnīga savstarpēja dzēšana neatkarīgi no prasījumu un saistību apmēra (summas).”

     

papildināt pantu ar 26., 27., 28., 29., 30., 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

“26) apdrošināšanas komersants –– juridiskā persona, kura dalībvalstī ir tiesīga sniegt apdrošināšanas pakalpojumus;

27) iesaistītā valsts –– dalībvalsts, kura nav mītnes valsts un kurā izveidota mītnes valstī reģistrēta apdrošināšanas komersanta filiāle vai kurā mītnes valsts apdrošināšanas komersants sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, neatverot filiāli;

28) kompetentas institūcijas –– valsts pārvaldes institūcijas, tiesas, likvidatori, administratori un citas institūcijas vai personas, kuras atbilstoši savām likumā noteiktajām pilnvarām lemj par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju, veic reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju vai uzrauga reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas gaitu;

29) likvidācija –– tiesisku darbību kopums apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja (arī to filiāļu) brīvprātīgai vai obligātai darbības izbeigšanai, kura notiek saskaņā ar likumā noteikto kārtību un kuras gaitā tiek atsavināti apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja aktīvi un ieņēmumi no šo aktīvu atsavināšanas tiek sadalīti starp kreditoriem un akcionāriem (dalībniekiem) likumā noteiktajā kārtībā;

30) reorganizācijas pasākumi –– tiesiskas darbības, kurās iesaistītas apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles un kuras skar vai varētu skart trešo personu tiesības, un kuras tiek veiktas, lai saglabātu vai atjaunotu apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja maksātspēju.

31) prasījumu un saistību neto ieskaits –– pirms parādnieka likvidācijas uzsākšanas vai likumā noteiktajā kārtībā atzītas maksātnespējas iestāšanās starp parādnieku un kreditoru uz rakstveida līguma pamata nodibinātas tiesiskas attiecības no savstarpējiem līgumiem izrietošo prasījumu un saistību izteikšanai vienā prasībā vai saistībā tā, ka tiek celta tikai viena prasība un jāizpilda tikai viena saistība;

32) prasījumu un saistību dzēšana –– pēc parādnieka likvidācijas uzsākšanas vai likumā noteiktajā kārtībā atzītas maksātnespējas iestāšanās no līguma izrietošo parādnieka un kreditora prasījumu un saistību pilnīga savstarpēja dzēšana neatkarīgi no prasījumu un saistību apmēra (summas).”

2.pants. Šis likums nosaka apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju filiāļu, apdrošināšanas starpnieku un pārapdrošinātāju tiesisko statusu, reglamentē to darbību un uzraudzību.

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. (1) Likums nosaka apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, šo pakalpojumu un to sniedzēju tiesisko statusu, kā arī reglamentē pakalpojumu sniedzēju darbību, reorganizācijas pasākumus un likvidāciju.

(2) Apdrošināšanas sabiedrību filiāļu darbības uzraudzību dalībvalstīs Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem.

(3) Kārtību, kādā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja bankrota gadījumā izbeidzama tā darbība un veicama likvidācija, regulē atsevišķs likums par maksātnespēju.

(4) Tiesiskās attiecības, kas saistītas ar finanšu nodrošinājumu, regulē atsevišķs likums par finanšu nodrošinājumu.”

     

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. (1) Likums nosaka apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, šo pakalpojumu un to sniedzēju tiesisko statusu, kā arī reglamentē pakalpojumu sniedzēju darbību, reorganizācijas pasākumus un likvidāciju.

(2) Apdrošināšanas sabiedrību filiāļu darbības uzraudzību dalībvalstīs Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem.

(3) Kārtību, kādā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja bankrota gadījumā izbeidzama tā darbība un veicama likvidācija, regulē atsevišķs likums par maksātnespēju.

(4) Tiesiskās attiecības, kas saistītas ar finanšu nodrošinājumu, regulē atsevišķs likums par finanšu nodrošinājumu.”

 

 

10.pants. 

(4) Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, tā papildus iesniedz šā likuma 13.panta trešajā daļā minēto informāciju. Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un plāno veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, tā iesniedz rakstveida apliecinājumu, ka nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir transportlīdzekļu biroja vai tam analogas organizācijas un attiecīgā garantijas fonda dalībniece.

13.pants.

(4) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un plāno veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, ka apdrošināšanas sabiedrība ir transportlīdzekļu biroja vai tam analogas organizācijas un attiecīgā garantijas fonda dalībniece un bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondā.

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 10.panta ceturtajā daļā un 13.panta ceturtajā daļā vārdus “transportlīdzekļu biroja vai tam analogas organizācijas” ar vārdiem “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja”.

Atbalstīt

3. Aizstāt 10.panta ceturtajā daļā un 13.panta ceturtajā daļā vārdus “transportlīdzekļu biroja vai tam analogas organizācijas” ar vārdiem “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja”.

   

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 13. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja apdrošinātājs tiek izslēgts vai izstājas no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vai tam analogas organizācijas dalībvalstī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija aizliedz apdrošinātājam nodarboties ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.".

Atbalstīt

4. Papildināt likuma 13. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja apdrošinātājs tiek izslēgts vai izstājas no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vai tam analogas organizācijas dalībvalstī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija aizliedz apdrošinātājam nodarboties ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.".

16.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas veikšanai šādos gadījumos:

3. Papildināt 16.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) apdrošinātājs tiek likvidēts.”

     

5. Papildināt 16.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) apdrošinātājs tiek likvidēts.”

69.pants. (1) Aizsargājot apdrošināto intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga:

1) vērsties tiesā ar pieteikumu atzīt apdrošinātāju par likvidējamu, ja tam ir anulētas licences visiem apdrošināšanas veidiem;

2) iesniegt tiesā pieteikumu pasludināt apdrošinātāju par maksātnespējīgu.

 

4. 69.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) apdrošinātāja likvidācijas gadījumā anulēt licences visiem apdrošināšanas veidiem;

4) pieprasīt ziņas no dalībvalstu kompetentām institūcijām par tajās reģistrētu apdrošināšanas komersantu likvidācijas gaitu.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kompetentas institūcijas, pirms tiek pieņemti lēmumi vai veiktas darbības, kas saistītas ar reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju, ja reorganizācijas pasākumos vai likvidācijā ir iesaistīta apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātājs (arī tā filiāle), par attiecīgajiem lēmumiem vai darbībām informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.”;

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pēc šā panta pirmajā daļā minētās apdrošinātājam izsniegto licenču anulēšanas likvidatoram ir tiesības turpināt darbības atbilstoši pilnvarām, kādas noteiktas šajā likumā un citos apdrošināšanas jomu regulējošajos likumos.

(5) Apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja (arī tā filiāļu) reorganizācijas pasākumi neierobežo vai nav priekšnoteikums to turpmākai likvidācijai saskaņā ar tiesas nolēmumu vai uzsākot bankrota procedūru.”

     

6. 69.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) apdrošinātāja likvidācijas gadījumā anulēt licences visiem apdrošināšanas veidiem;

4) pieprasīt ziņas no dalībvalstu kompetentām institūcijām par tajās reģistrētu apdrošināšanas komersantu likvidācijas gaitu.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kompetentas institūcijas, pirms tiek pieņemti lēmumi vai veiktas darbības, kas saistītas ar reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju, ja reorganizācijas pasākumos vai likvidācijā ir iesaistīta apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātājs (arī tā filiāle), par attiecīgajiem lēmumiem vai darbībām informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.”;

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pēc šā panta pirmajā daļā minētās apdrošinātājam izsniegto licenču anulēšanas likvidatoram ir tiesības turpināt darbības atbilstoši pilnvarām, kādas noteiktas šajā likumā un citos apdrošināšanas jomu regulējošajos likumos.

(5) Apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja (arī tā filiāļu) reorganizācijas pasākumi neierobežo vai nav priekšnoteikums to turpmākai likvidācijai saskaņā ar tiesas nolēmumu vai uzsākot bankrota procedūru.”

 

5. Papildināt likumu ar 69.1 pantu šādā redakcijā:

“69.1 pants. (1) Tiem kreditoriem, kuru dzīvesvieta vai vadības vieta atrodas ārpus Latvijas Republikas, ir tādas pašas tiesības iesniegt kreditoru prasījumus un citas pretenzijas kā Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem kreditoriem.

(2) Tiem kreditoriem, kuru dzīvesvieta vai vadības vieta atrodas ārpus Latvijas Republikas, likvidācijā ir tādas pašas tiesības kā Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem kreditoriem.”

     

7. Papildināt likumu ar 69.1 pantu šādā redakcijā:

“69.1 pants. (1) Tiem kreditoriem, kuru dzīvesvieta vai vadības vieta atrodas ārpus Latvijas Republikas, ir tādas pašas tiesības iesniegt kreditoru prasījumus un citas pretenzijas kā Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem kreditoriem.

(2) Tiem kreditoriem, kuru dzīvesvieta vai vadības vieta atrodas ārpus Latvijas Republikas, likvidācijā ir tādas pašas tiesības kā Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem kreditoriem.”

70.pants. (1) Likvidators (administrators) izstrādā parādu segšanas kārtību, kuru saskaņo ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

(2) Likvidators (administrators) ne retāk kā reizi mēnesī iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pārskatu par likvidācijas gaitu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no likvidatora (administratora) nepieciešamo informāciju.

6. Papildināt 70.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Likvidatora pienākums, novērtējot apdrošinājuma ņēmēja intereses, ir izvērtēt no noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem izrietošo tiesību un pienākumu (saistību) nodošanu, izbeigšanu vai turpināšanas nepieciešamību un veikt visas nepieciešamās tiesiskās darbības, lai nodotu šos pienākumus (saistības), izbeigtu tos vai arī turpinātu šo pienākumu (saistību) izpildi.

(5) Likvidators regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā, par likvidācijas gaitu rakstveidā informē zināmos kreditorus.”

     

8. Papildināt 70.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Likvidatora pienākums, novērtējot apdrošinājuma ņēmēja intereses, ir izvērtēt no noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem izrietošo tiesību un pienākumu (saistību) nodošanu, izbeigšanu vai turpināšanas nepieciešamību un veikt visas nepieciešamās tiesiskās darbības, lai nodotu šos pienākumus (saistības), izbeigtu tos vai arī turpinātu šo pienākumu (saistību) izpildi.

(5) Likvidators regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā, par likvidācijas gaitu rakstveidā informē zināmos kreditorus.”

 

7. Papildināt likumu ar 70.1, 70.2, 70.3 pantu šādā redakcijā:

“70.1 pants. (1) Reorganizācijas pasākumos vai likvidācijā tiesiskās attiecības, kas izriet no darba līgumiem, regulē vienīgi tie dalībvalsts tiesību akti, kuri attiecas uz noslēgtajiem darba līgumiem.

(2) Reorganizācijas pasākumos vai likvidācijā tiesības attiecībā uz:

1) nekustamo īpašumu regulē to dalībvalstu tiesību akti, kuru teritorijā atrodas nekustamais īpašums;

2) kuģi vai gaisa kuģi regulē tās dalībvalsts tiesību akti, kuras pārziņā ir attiecīgais publiskais reģistrs, kurā šis kuģis vai gaisa kuģis ierakstīts (reģistrēts);

3) finanšu instrumentiem, kuri reģistrējami publiskajos reģistros, kredītiestāžu kontos vai centrālajā depozitārijā, un tajos nostiprinātajām tiesībām regulē tie dalībvalstu tiesību akti, saskaņā ar kuriem tiek apliecinātas apdrošināšanas komersanta īpašuma tiesības uz attiecīgajiem finanšu instrumentiem;

4) reorganizācijas pasākumos vai likvidācijā iesaistītās filiāles dokumentiem vai darbībām ar dokumentiem nosaka to dalībvalstu tiesību akti, kuru teritorijā atrodas attiecīgā filiāle.

70.2 pants. (1) Reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšana attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāju (arī tā filiāli), kas iegādājas aktīvus, pirms uzsākti attiecīgie reorganizācijas pasākumi vai likvidācija, neietekmē darījumu dalībnieka –– aktīvu pārdevēja –– tiesības, ja šādu reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas uzsākšanas brīdī attiecīgie aktīvi atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, kas nav tā dalībvalsts, kuras teritorijā ir veikti minētie reorganizācijas pasākumi vai likvidācija.

(2) Reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšana attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāju (arī tā filiāli), kas pārdod aktīvus, pirms uzsākti attiecīgie reorganizācijas pasākumi vai likvidācija, pēc attiecīgo aktīvu nodošanas pircējam nav pamats darījuma izbeigšanai vai atcelšanai un neietekmē darījuma dalībnieka –– pircēja –– tiesības, ja šādu reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšanas brīdī aktīvi atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, kas nav tā dalībvalsts, kuras teritorijā ir veikti minētie reorganizācijas pasākumi vai likvidācija.

(3) Ieinteresētajām personām ir tiesības apstrīdēt šajā pantā noteiktos darījumus.

70.³ pants. (1)&n bsp;Reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšana attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāju (arī tā filiāli) neietekmē kreditoru tiesības prasīt savu un apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāju prasījumu un saistību neto ieskaitu, prasījumu un saistību dzēšanu vai citu tiesisku seku ziņā līdzīgu darbību izpildi, ja šādas darbības pieļauj likums, kas piemērojams attiecīgajiem prasījumiem.

(2) Darījumus, kuri pamatoti ar prasījumu un saistību neto ieskaita līgumiem, regulē vienīgi tie likumi, kuri attiecas uz prasījumu un saistību neto ieskaita līgumu, saskaņā ar kuru šie darījumi tiek slēgti.

(3) Ieinteresētajām personām ir tiesības apstrīdēt šā pantā pirmajā daļā noteikto darbību izpildi.”

     

9. Papildināt likumu ar 70.1, 70.2, 70.3 pantu šādā redakcijā:

“70.1 pants. (1) Reorganizācijas pasākumos vai likvidācijā tiesiskās attiecības, kas izriet no darba līgumiem, regulē vienīgi tie dalībvalsts tiesību akti, kuri attiecas uz noslēgtajiem darba līgumiem.

(2) Reorganizācijas pasākumos vai likvidācijā tiesības attiecībā uz:

1) nekustamo īpašumu regulē to dalībvalstu tiesību akti, kuru teritorijā atrodas nekustamais īpašums;

2) kuģi vai gaisa kuģi regulē tās dalībvalsts tiesību akti, kuras pārziņā ir attiecīgais publiskais reģistrs, kurā šis kuģis vai gaisa kuģis ierakstīts (reģistrēts);

3) finanšu instrumentiem, kuri reģistrējami publiskajos reģistros, kredītiestāžu kontos vai centrālajā depozitārijā, un tajos nostiprinātajām tiesībām regulē tie dalībvalstu tiesību akti, saskaņā ar kuriem tiek apliecinātas apdrošināšanas komersanta īpašuma tiesības uz attiecīgajiem finanšu instrumentiem;

4) reorganizācijas pasākumos vai likvidācijā iesaistītās filiāles dokumentiem vai darbībām ar dokumentiem nosaka to dalībvalstu tiesību akti, kuru teritorijā atrodas attiecīgā filiāle.

70.2 pants. (1) Reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšana attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāju (arī tā filiāli), kas iegādājas aktīvus, pirms uzsākti attiecīgie reorganizācijas pasākumi vai likvidācija, neietekmē darījumu dalībnieka –– aktīvu pārdevēja –– tiesības, ja šādu reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas uzsākšanas brīdī attiecīgie aktīvi atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, kas nav tā dalībvalsts, kuras teritorijā ir veikti minētie reorganizācijas pasākumi vai likvidācija.

(2) Reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšana attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāju (arī tā filiāli), kas pārdod aktīvus, pirms uzsākti attiecīgie reorganizācijas pasākumi vai likvidācija, pēc attiecīgo aktīvu nodošanas pircējam nav pamats darījuma izbeigšanai vai atcelšanai un neietekmē darījuma dalībnieka –– pircēja –– tiesības, ja šādu reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšanas brīdī aktīvi atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, kas nav tā dalībvalsts, kuras teritorijā ir veikti minētie reorganizācijas pasākumi vai likvidācija.

(3) Ieinteresētajām personām ir tiesības apstrīdēt šajā pantā noteiktos darījumus.

70.³ pants. (1) Reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšana attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāju (arī tā filiāli) neietekmē kreditoru tiesības prasīt savu un apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāju prasījumu un saistību neto ieskaitu, prasījumu un saistību dzēšanu vai citu tiesisku seku ziņā līdzīgu darbību izpildi, ja šādas darbības pieļauj likums, kas piemērojams attiecīgajiem prasījumiem.

(2) Darījumus, kuri pamatoti ar prasījumu un saistību neto ieskaita līgumiem, regulē vienīgi tie likumi, kuri attiecas uz prasījumu un saistību neto ieskaita līgumu, saskaņā ar kuru šie darījumi tiek slēgti.

(3) Ieinteresētajām personām ir tiesības apstrīdēt šā pantā pirmajā daļā noteikto darbību izpildi.”

75.pants. (1) Pēc maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumu segšanas atlikušie naudas līdzekļi tiek sadalīti apdrošināto un citu kreditoru prasījumu apmierināšanai šādās grupās:

1) apdrošināto fizisko personu prasījumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām, kas nepārsniedz 2000 latu. Ja apdrošinājuma ņēmējs - fiziskā persona - ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzību no Apdrošināto aizsardzības fonda, viņš zaudē prasījuma tiesības attiecībā uz saņemto summu un Apdrošināto aizsardzības fonda prasījumi pret apdrošinātāju tiek pielīdzināti šīs grupas prasījumiem;

4) apdrošināto fizisko personu prasījumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām, kas pārsniedz 2000 latu;

5) pārējo apdrošināto prasījumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām;

8. 75.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus “apdrošināto fizisko personu” ar vārdiem “fizisko personu”;

aizstāt 1.punktā vārdus “un Apdrošināto aizsardzības fonda prasījumi pret apdrošinātāju tiek pielīdzināti šīs grupas prasījumiem” ar vārdiem un skaitli “un Apdrošināto aizsardzības fonda prasījumi pret apdrošinātāju tiek pielīdzināti 7.grupas prasījumiem”;

izslēgt 4.punktā vārdu “apdrošināto”;

aizstāt 5.punktā vārdu “apdrošināto” ar vārdu “personu”.

     

10. 75.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus “apdrošināto fizisko personu” ar vārdiem “fizisko personu”;

aizstāt 1.punktā vārdus “un Apdrošināto aizsardzības fonda prasījumi pret apdrošinātāju tiek pielīdzināti šīs grupas prasījumiem” ar vārdiem un skaitli “un Apdrošināto aizsardzības fonda prasījumi pret apdrošinātāju tiek pielīdzināti 7.grupas prasījumiem”;

izslēgt 4.punktā vārdu “apdrošināto”;

aizstāt 5.punktā vārdu “apdrošināto” ar vārdu “personu”.

 

9. Papildināt likumu ar XIII nodaļu šādā redakcijā:

“XIII nodaļa. Apdrošināšanas komersantu un nedalībvalsts apdrošinātāju reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas īpatnības

113.pants. (1) Šīs nodaļas normas piemērojamas:

1) apdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir filiāles citā dalībvalstī;

2) dalībvalsts apdrošinātājiem, kuriem ir filiāles Latvijas Republikā;

3) nedalībvalsts apdrošinātājiem, kuriem ir vismaz viena filiāle Latvijas Republikā un citā dalībvalstī;

4) apdrošināšanas sabiedrībām vai šīs daļas 3.punktā noteiktajiem nedalībvalstu apdrošinātājiem, kuriem ir no apdrošināšanas līgumiem izrietoši kreditori citā dalībvalstī.

(2) Citas reorganizācijas pasākumus un likvidāciju regulējošās normas piemērojamas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā šīs nodaļas normām.

114.pants. (1) Lēmumu par mītnes valstī reģistrēta apdrošināšanas komersanta (arī tā filiāļu) reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju iesaistītajā valstī ir tiesīgas pieņemt tikai attiecīgās mītnes valsts kompetentas institūcijas tām tiesību aktos noteiktās kompetences ietvaros.

(2) Latvijas Republikā šā panta pirmajā daļā minētie lēmumi ir saistoši, tiklīdz stājušies spēkā dalībvalstī, kurā tie pieņemti.

(3) Latvijas Republikā pieņemtie šā panta pirmajā daļā minētie lēmumi ir saistoši citām dalībvalstīm, tiklīdz tie stājušies spēkā Latvijas Republikā.

(4) Reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju regulē attiecīgās mītnes valsts tiesību akti, ja vien šajā likumā nav noteikts citādi.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē attiecīgo dalībvalstu kompetentas institūcijas par lēmumiem vai darbībām, kas saistītas ar tādas apdrošināšanas sabiedrības reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju, kurai ir kreditori vai filiāle citā dalībvalstī vai kura citā dalībvalstī sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, neatverot filiāli.

115.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē to dalībvalstu, kurās nedalībvalsts apdrošinātājs atvēris filiāles, kompetentas institūcijas par lēmumu uzsākt reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju, kurā iesaistīta nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle Latvijas Republikā, un par pasākumiem, kas ietilpst ar to saistītajās darbībās.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic uzraudzību saskaņā ar šo likumu un sadarbojas ar attiecīgo dalībvalstu kompetentām institūcijām.

(3) Likvidatori vai citas likumā pilnvarotas personas sadarbojas ar citu dalībvalstu attiecīgi pilnvarotām personām, kurām ir tiesības veikt reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju.

(4) Reorganizācijas pasākumus vai likvidācijas darbības, kurās iesaistītas nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles dalībvalstīs, veic katrā dalībvalstī atsevišķi.

116.pants. (1) Ja tiesa pieņem nolēmumu vai citas kompetentas institūcijas nolemj veikt tādas apdrošināšanas sabiedrības reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju, kurai ir no apdrošināšanas līgumiem izrietoši kreditori citā dalībvalstī vai kurai ir filiāle citā dalībvalstī, vai kura iesaistītajā valstī sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, neatverot filiāli, likvidators vai cita likumā attiecīgi pilnvarota persona pēc šā nolēmuma vai lēmuma spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina likumos noteikto, ar reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju saistīto nolēmumu vai lēmumu publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī nosūta paziņojumu par pieņemto nolēmumu vai lēmumu Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju birojam publicēšanai izdevumā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodrošina no dalībvalstu kompetentām institūcijām saņemto, ar reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju saistīto paziņojumu publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto paziņojumu nepublicēšana nedod tiesības apstrīdēt minētos tiesas nolēmumus vai kompetentu institūciju lēmumus par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums tiek sagatavots Latvijas Republikas valsts valodā. Paziņojumā norāda tā mērķi, tiesisko pamatu, piemērojamo likumu, likvidatora personu identificējošos datus, prasījumu vai sūdzību iesniegšanas galīgo termiņu (datumu) un tās institūcijas pilnu adresi, kura ir tiesīga izskatīt sūdzības par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju.

(5) Šo pantu nepiemēro, ja reorganizācijas pasākumi vai likvidācija ietekmē tikai apdrošināšanas sabiedrības akcionāru (dalībnieku) vai darbinieku tiesības.

117.pants. (1) Likvidators vai cita likumā pilnvarota persona par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju nekavējoties ar paziņojumu individuāli un rakstveidā informē visus zināmos kreditorus neatkarīgi no to atrašanās vietas. Minētais paziņojums nosūtāms arī apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem (dalībniekiem) un darbiniekiem.

(2) Likvidators vai cita likumā pilnvarota persona paziņojumā kreditoriem norāda tiem saistošus termiņus, termiņu neievērošanas sekas, kompetentu institūciju, kurai ir tiesības pieņemt iesniegtos prasījumus vai citus paziņojumus saistībā ar prasījumiem, kā arī citas ziņas, kas kreditoriem rada, groza vai izbeidz saistības.

(3) Likvidators vai cita likumā pilnvarota persona paziņojumu:

1) no apdrošināšanas līgumiem izrietošiem kreditoriem citā dalībvalstī sniedz tās valsts oficiālajā valodā, kurā atrodas kreditora dzīvesvieta vai vadības vieta;

2) no apdrošināšanas līgumiem izrietošiem kreditoriem ārpus dalībvalsts sniedz valodā, kurā noslēgts apdrošināšanas līgums;

3) 1. un 2.punktā nenosauktajiem kreditoriem sniedz Latvijas Republikas valsts valodā. Šim nolūkam izmanto veidlapu ar virsrakstu “Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro prasījuma iesniegšanai” visās dalībvalstu oficiālajās valodās.

(4) Visiem kreditoriem ir tiesības iesniegt savus prasījumus un pretenzijas saskaņā ar šajā pantā noteikto:

1) no apdrošināšanas līgumiem izrietošiem kreditoriem citā dalībvalstī –– tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no to dalībvalstu oficiālajām valodām, kurā atrodas kreditora dzīvesvieta vai vadības vieta. Šajā gadījumā kreditora prasījuma pieteikuma virsraksts “Kreditora prasījuma pieteikums” ir Latvijas Republikas valsts valodā;

2) no apdrošināšanas līgumiem izrietošiem kreditoriem ārpus dalībvalsts –– valodā, kurā noslēgts apdrošināšanas līgums;

3) 1. un 2.punktā nenosauktajiem kreditoriem no dalībvalsts –– attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā atrodas kreditora dzīvesvieta vai vadības vieta. Šajā gadījumā kreditora prasījuma pieteikuma virsraksts “Kreditora prasījuma pieteikums” ir Latvijas Republikas valsts valodā.

(5) Likvidatoram vai citai likumā pilnvarotai personai ir tiesības pieprasīt, lai kreditori nodrošina savu prasījumu vai pretenziju tulkojumu Latvijas Republikas valsts valodā tikai tad, ja par to viņi iepriekš informēti šajā pantā minētajā paziņojumā kreditoriem.

118.pants. Latvijas Republikas tiesību akti regulē jautājumus, kas saistīti ar:

1) aktīviem vai darbībām ar aktīviem, kuri iegūti vai nodoti apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam saistībā ar tā filiāli Latvijas Republikā pēc šīs filiāles likvidācijas uzsākšanas;

2) Latvijas Republikā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārvaldes institūciju (arī ar likvidatora tiesībām un pienākumiem);

3) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja, kuram ir filiāle Latvijas Republikā, prasījumu un saistību neto ieskaitu vai prasījumu un saistību dzēšanu vai citu juridisko seku ziņā līdzīgu darbību izpildi;

4) likvidācijas ietekmi uz noslēgtajiem līgumiem, kuru līgumslēdzēja puse ir apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātājs saistībā ar tā filiāles Latvijas Republikā noslēgtajiem līgumiem;

5) likvidācijas ietekmi uz kreditoru ierosinātiem tiesas procesiem, izņemot šā likuma 123.pantā paredzētos nepabeigtos tiesas procesus;

6) prasījumiem, kuri iegrāmatoti apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja bilances pasīvā saistībā ar tā filiāli Latvijas Republikā, un darbībām ar prasījumiem, kuri konstatēti pēc likvidācijas uzsākšanas;

7) tām tiesību aktu prasībām, kuras nosaka prasījumu pieteikšanu, pārbaudi un atzīšanu;

8) tām tiesību aktu prasībām, kuras nosaka apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja aktīvu atsavināšanu, no aktīvu atsavināšanas gūto ieņēmumu sadali, prasību grupēšanu un to kreditoru tiesības, kuru prasījumi pēc likvidācijas uzsākšanas daļēji apmierināti saskaņā ar lietu tiesībām vai īstenojot prasījumu un saistību neto ieskaitu vai prasījumu un saistību dzēšanu vai citu juridisko seku ziņā līdzīgu darbību izpildi saistībā ar tā filiāli Latvijas Republikā;

9) tiesību aktu prasībām, ja likvidācija tiek izbeigta (arī ar izlīgumu);

10) kreditoru tiesībām pēc likvidācijas pabeigšanas;

11) tiesību aktu prasībām par likvidācijas izmaksām;

12) tādu tiesību aktu noteikumiem, kuri ierobežo noteiktas visu kreditoru tiesības vai nosaka aizliegumus vai ierobežojumus, lai novērstu kreditoriem nevienlīdzīgus nosacījumus vai zaudējumus.

119.pants. Reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšana neierobežo kreditoru vai trešo personu lietu tiesības attiecībā uz lietām, kuras pieder apdrošinātājam un reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšanas laikā atrodas citas dalībvalsts teritorijā.

120.pants. (1) Regulētā tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus darbībās ar finanšu instrumentiem sakarā ar reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšanu regulē vienīgi tie likumi, kuri piemērojami regulētajam tirgum.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neierobežo šā likuma 119.panta piemērošanu.

(3) Ieinteresētajām personām ir tiesības apstrīdēt šajā pantā noteiktās darbības vai tiesības.

121.pants. Ja pēc tam, kad pieņemts lēmums par reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas darbību uzsākšanu, tiek atsavināti aktīvi, tad attiecībā uz:

1) nekustamo īpašumu šādas darbības regulē to dalībvalstu tiesību akti, kuru teritorijā atrodas nekustamais īpašums;

2) kuģi vai gaisa kuģi šādas darbības regulē tās dalībvalsts tiesību akti, kuras pārziņā ir publiskais reģistrs;

3) finanšu instrumentiem, kuri reģistrējami publiskajā reģistrā, kredītiestādes kontā vai centrālajā depozitārijā, un tajos nostiprinātajām tiesībām šādas darbības regulē tie dalībvalstu tiesību akti, saskaņā ar kuriem tiek apliecinātas apdrošināšanas komersanta īpašuma tiesības uz attiecīgajiem finanšu instrumentiem.

122.pants. Latvijas Republikas tiesību akti netiek piemēroti tiesībām noteikt aizliegumus vai ierobežojumus attiecībā uz maksājumiem vai darījumiem, lai novērstu kreditoriem nevienlīdzīgus nosacījumus vai zaudējumus, ja persona, kura gūst labumu no šādiem maksājumiem vai darījumiem, pierāda, ka:

1) darbība, kas aizskar citu kreditoru intereses, izriet no tādas dalībvalsts tiesību aktiem, kura nav Latvijas Republika;

2) Latvijas Republikas tiesību akts neparedz labumu guvušās personas darbību apstrīdēšanas iespējas.

123.pants. Reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas ietekmi uz tiesvedībā esošām lietām regulē tikai tās dalībvalsts tiesību akti, kuras teritorijā notiek attiecīgā tiesvedība.

124.pants. (1) Dalībvalsts kompetento institūciju iecelta likvidatora vai citas likumā pilnvarotas personas pilnvaras apliecina šo institūciju lēmuma oriģināla apliecināta kopija vai cits apliecinājums, kas atbilst attiecīgās valsts tiesību aktiem. Kompetentām institūcijām ir tiesības pieprasīt minēto dokumentu tulkojumu Latvijas Republikas valsts valodā. Legalizācija vai cita tiesisko seku ziņā pielīdzināma darbība nav jāveic.

(2) Dalībvalstī ieceltam likvidatoram vai citai likumā pilnvarotai personai ir tiesības Latvijas Republikā īstenot pilnvaras, ko tā drīkst īstenot attiecīgās dalībvalsts teritorijā. Likvidatoram vai citai likumā pilnvarotai personai ir tiesības iecelt (pilnvarot) personas, kuras tai palīdz vai pārstāv to reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas laikā.

(3) Dalībvalstī iecelts likvidators vai cita likumā pilnvarota persona, īstenojot savas pilnvaras Latvijas Republikā, ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, arī tiesību aktus attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar aktīvu realizāciju un ziņu sniegšanu darbiniekiem.

125.pants. (1) Mītnes valstī ieceltam likvidatoram vai citai likumā pilnvarotai personai, īstenojot savas pilnvaras, ir pienākums veikt reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas reģistrāciju Latvijas Republikas publiskajos reģistros, ja šādas reģistrācijas nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas tiesību akti.

(2) Latvijas Republikā ieceltam likvidatoram vai citai likumā pilnvarotai personai, īstenojot savas pilnvaras, ir pienākums reorganizācijas pasākumu vai likvidāciju reģistrēt iesaistītās valsts publiskajos reģistros, ja šādas reģistrācijas nepieciešamību nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

(3) Izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas reģistrāciju dalībvalstu publiskajos reģistros, iekļaujami šo procesu izmaksās (izdevumos).

126.pants. (1) Kompetentas institūcijas, kuras savu tiesību aktos noteikto funkciju izpildei saņem ziņas par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju, nodrošina minēto ziņu neizpaušanu.

(2) Gadījumus, kad pieļaujama šā panta pirmajā daļā minēto ziņu izpaušana, un kārtību, kādā šādas ziņas izpaužamas, nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.”

     

11. Papildināt likumu ar XIII nodaļu šādā redakcijā:

“XIII nodaļa. Apdrošināšanas komersantu un nedalībvalsts apdrošinātāju reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas īpatnības

113.pants. (1) Šīs nodaļas normas piemērojamas:

1) apdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir filiāles citā dalībvalstī;

2) dalībvalsts apdrošinātājiem, kuriem ir filiāles Latvijas Republikā;

3) nedalībvalsts apdrošinātājiem, kuriem ir vismaz viena filiāle Latvijas Republikā un citā dalībvalstī;

4) apdrošināšanas sabiedrībām vai šīs daļas 3.punktā noteiktajiem nedalībvalstu apdrošinātājiem, kuriem ir no apdrošināšanas līgumiem izrietoši kreditori citā dalībvalstī.

(2) Citas reorganizācijas pasākumus un likvidāciju regulējošās normas piemērojamas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā šīs nodaļas normām.

114.pants. (1) Lēmumu par mītnes valstī reģistrēta apdrošināšanas komersanta (arī tā filiāļu) reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju iesaistītajā valstī ir tiesīgas pieņemt tikai attiecīgās mītnes valsts kompetentas institūcijas tām tiesību aktos noteiktās kompetences ietvaros.

(2) Latvijas Republikā šā panta pirmajā daļā minētie lēmumi ir saistoši, tiklīdz stājušies spēkā dalībvalstī, kurā tie pieņemti.

(3) Latvijas Republikā pieņemtie šā panta pirmajā daļā minētie lēmumi ir saistoši citām dalībvalstīm, tiklīdz tie stājušies spēkā Latvijas Republikā.

(4) Reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju regulē attiecīgās mītnes valsts tiesību akti, ja vien šajā likumā nav noteikts citādi.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē attiecīgo dalībvalstu kompetentas institūcijas par lēmumiem vai darbībām, kas saistītas ar tādas apdrošināšanas sabiedrības reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju, kurai ir kreditori vai filiāle citā dalībvalstī vai kura citā dalībvalstī sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, neatverot filiāli.

115.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē to dalībvalstu, kurās nedalībvalsts apdrošinātājs atvēris filiāles, kompetentas institūcijas par lēmumu uzsākt reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju, kurā iesaistīta nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle Latvijas Republikā, un par pasākumiem, kas ietilpst ar to saistītajās darbībās.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic uzraudzību saskaņā ar šo likumu un sadarbojas ar attiecīgo dalībvalstu kompetentām institūcijām.

(3) Likvidatori vai citas likumā pilnvarotas personas sadarbojas ar citu dalībvalstu attiecīgi pilnvarotām personām, kurām ir tiesības veikt reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju.

(4) Reorganizācijas pasākumus vai likvidācijas darbības, kurās iesaistītas nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles dalībvalstīs, veic katrā dalībvalstī atsevišķi.

116.pants. (1) Ja tiesa pieņem nolēmumu vai citas kompetentas institūcijas nolemj veikt tādas apdrošināšanas sabiedrības reorganizācijas pasākumus vai likvidāciju, kurai ir no apdrošināšanas līgumiem izrietoši kreditori citā dalībvalstī vai kurai ir filiāle citā dalībvalstī, vai kura iesaistītajā valstī sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, neatverot filiāli, likvidators vai cita likumā attiecīgi pilnvarota persona pēc šā nolēmuma vai lēmuma spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina likumos noteikto, ar reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju saistīto nolēmumu vai lēmumu publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī nosūta paziņojumu par pieņemto nolēmumu vai lēmumu Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju birojam publicēšanai izdevumā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodrošina no dalībvalstu kompetentām institūcijām saņemto, ar reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju saistīto paziņojumu publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto paziņojumu nepublicēšana nedod tiesības apstrīdēt minētos tiesas nolēmumus vai kompetentu institūciju lēmumus par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums tiek sagatavots Latvijas Republikas valsts valodā. Paziņojumā norāda tā mērķi, tiesisko pamatu, piemērojamo likumu, likvidatora personu identificējošos datus, prasījumu vai sūdzību iesniegšanas galīgo termiņu (datumu) un tās institūcijas pilnu adresi, kura ir tiesīga izskatīt sūdzības par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju.

(5) Šo pantu nepiemēro, ja reorganizācijas pasākumi vai likvidācija ietekmē tikai apdrošināšanas sabiedrības akcionāru (dalībnieku) vai darbinieku tie sības.

117.pants. (1) Likvidators vai cita likumā pilnvarota persona par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju nekavējoties ar paziņojumu individuāli un rakstveidā informē visus zināmos kreditorus neatkarīgi no to atrašanās vietas. Minētais paziņojums nosūtāms arī apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem (dalībniekiem) un darbiniekiem.

(2) Likvidators vai cita likumā pilnvarota persona paziņojumā kreditoriem norāda tiem saistošus termiņus, termiņu neievērošanas sekas, kompetentu institūciju, kurai ir tiesības pieņemt iesniegtos prasījumus vai citus paziņojumus saistībā ar prasījumiem, kā arī citas ziņas, kas kreditoriem rada, groza vai izbeidz saistības.

(3) Likvidators vai cita likumā pilnvarota persona paziņojumu:

1) no apdrošināšanas līgumiem izrietošiem kreditoriem citā dalībvalstī sniedz tās valsts oficiālajā valodā, kurā atrodas kreditora dzīvesvieta vai vadības vieta;

2) no apdrošināšanas līgumiem izrietošiem kreditoriem ārpus dalībvalsts sniedz valodā, kurā noslēgts apdrošināšanas līgums;

3) 1. un 2.punktā nenosauktajiem kreditoriem sniedz Latvijas Republikas valsts valodā. Šim nolūkam izmanto veidlapu ar virsrakstu “Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro prasījuma iesniegšanai” visās dalībvalstu oficiālajās valodās.

(4) Visiem kreditoriem ir tiesības iesniegt savus prasījumus un pretenzijas saskaņā ar šajā pantā noteikto:

1) no apdrošināšanas līgumiem izrietošiem kreditoriem citā dalībvalstī –– tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no to dalībvalstu oficiālajām valodām, kurā atrodas kreditora dzīvesvieta vai vadības vieta. Šajā gadījumā kreditora prasījuma pieteikuma virsraksts “Kreditora prasījuma pieteikums” ir Latvijas Republikas valsts valodā;

2) no apdrošināšanas līgumiem izrietošiem kreditoriem ārpus dalībvalsts –– valodā, kurā noslēgts apdrošināšanas līgums;

3) 1. un 2.punktā nenosauktajiem kreditoriem no dalībvalsts –– attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā atrodas kreditora dzīvesvieta vai vadības vieta. Šajā gadījumā kreditora prasījuma pieteikuma virsraksts “Kreditora prasījuma pieteikums” ir Latvijas Republikas valsts valodā.

(5) Likvidatoram vai citai likumā pilnvarotai personai ir tiesības pieprasīt, lai kreditori nodrošina savu prasījumu vai pretenziju tulkojumu Latvijas Republikas valsts valodā tikai tad, ja par to viņi iepriekš informēti šajā pantā minētajā paziņojumā kreditoriem.

118.pants. Latvijas Republikas tiesību akti regulē jautājumus, kas saistīti ar:

1) aktīviem vai darbībām ar aktīviem, kuri iegūti vai nodoti apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam saistībā ar tā filiāli Latvijas Republikā pēc šīs filiāles likvidācijas uzsākšanas;

2) Latvijas Republikā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārvaldes institūciju (arī ar likvidatora tiesībām un pienākumiem);

3) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja, kuram ir filiāle Latvijas Republikā, prasījumu un saistību neto ieskaitu vai prasījumu un saistību dzēšanu vai citu juridisko seku ziņā līdzīgu darbību izpildi;

4) likvidācijas ietekmi uz noslēgtajiem līgumiem, kuru līgumslēdzēja puse ir apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātājs saistībā ar tā filiāles Latvijas Republikā noslēgtajiem līgumiem;

5) likvidācijas ietekmi uz kreditoru ierosinātiem tiesas procesiem, izņemot šā likuma 123.pantā paredzētos nepabeigtos tiesas procesus;

6) prasījumiem, kuri iegrāmatoti apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja bilances pasīvā saistībā ar tā filiāli Latvijas Republikā, un darbībām ar prasījumiem, kuri konstatēti pēc likvidācijas uzsākšanas;

7) tām tiesību aktu prasībām, kuras nosaka prasījumu pieteikšanu, pārbaudi un atzīšanu;

8) tām tiesību aktu prasībām, kuras nosaka apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja aktīvu atsavināšanu, no aktīvu atsavināšanas gūto ieņēmumu sadali, prasību grupēšanu un to kreditoru tiesības, kuru prasījumi pēc likvidācijas uzsākšanas daļēji apmierināti saskaņā ar lietu tiesībām vai īstenojot prasījumu un saistību neto ieskaitu vai prasījumu un saistību dzēšanu vai citu juridisko seku ziņā līdzīgu darbību izpildi saistībā ar tā filiāli Latvijas Republikā;

9) tiesību aktu prasībām, ja likvidācija tiek izbeigta (arī ar izlīgumu);

10) kreditoru tiesībām pēc likvidācijas pabeigšanas;

11) tiesību aktu prasībām par likvidācijas izmaksām;

12) tādu tiesību aktu noteikumiem, kuri ierobežo noteiktas visu kreditoru tiesības vai nosaka aizliegumus vai ierobežojumus, lai novērstu kreditoriem nevienlīdzīgus nosacījumus vai zaudējumus.

119.pants. Reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšana neierobežo kreditoru vai trešo personu lietu tiesības attiecībā uz lietām, kuras pieder apdrošinātājam un reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšanas laikā atrodas citas dalībvalsts teritorijā.

120.pants. (1) Regulētā tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus darbībās ar finanšu instrumentiem sakarā ar reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas veikšanu regulē vienīgi tie likumi, kuri piemērojami regulētajam tirgum.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neierobežo šā likuma 119.panta piemērošanu.

(3) Ieinteresētajām personām ir tiesības apstrīdēt šajā pantā noteiktās darbības vai tiesības.

121.pants. Ja pēc tam, kad pieņemts lēmums par reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas darbību uzsākšanu, tiek atsavināti aktīvi, tad attiecībā uz:

1) nekustamo īpašumu šādas darbības regulē to dalībvalstu tiesību akti, kuru teritorijā atrodas nekustamais īpašums;

2) kuģi vai gaisa kuģi šādas darbības regulē tās dalībvalsts tiesību akti, kuras pārziņā ir publiskais reģistrs;

3) finanšu instrumentiem, kuri reģistrējami publiskajā reģistrā, kredītiestādes kontā vai centrālajā depozitārijā, un tajos nostiprinātajām tiesībām šādas darbības regulē tie dalībvalstu tiesību akti, saskaņā ar kuriem tiek apliecinātas apdrošināšanas komersanta īpašuma tiesības uz attiecīgajiem finanšu instrumentiem.

122.pants. Latvijas Republikas tiesību akti netiek piemēroti tiesībām noteikt aizliegumus vai ierobežojumus attiecībā uz maksājumiem vai darījumiem, lai novērstu kreditoriem nevienlīdzīgus nosacījumus vai zaudējumus, ja persona, kura gūst labumu no šādiem maksājumiem vai darījumiem, pierāda, ka:

1) darbība, kas aizskar citu kreditoru intereses, izriet no tādas dalībvalsts tiesību aktiem, kura nav Latvijas Republika;

2) Latvijas Republikas tiesību akts neparedz labumu guvušās personas darbību apstrīdēšanas iespējas.

123.pants. Reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas ietekmi uz tiesvedībā esošām lietām regulē tikai tās dalībvalsts tiesību akti, kuras teritorijā notiek attiecīgā tiesvedība.

124.pants. (1) Dalībvalsts kompetento institūciju iecelta likvidatora vai citas likumā pilnvarotas personas pilnvaras apliecina šo institūciju lēmuma oriģināla apliecināta kopija vai cits apliecinājums, kas atbilst attiecīgās valsts tiesību aktiem. Kompetentām institūcijām ir tiesības pieprasīt minēto dokumentu tulkojumu Latvijas Republikas valsts valodā. Legalizācija vai cita tiesisko seku ziņā pielīdzināma darbība nav jāveic.

(2) Dalībvalstī ieceltam likvidatoram vai citai likumā pilnvarotai personai ir tiesības Latvijas Republikā īstenot pilnvaras, ko tā drīkst īstenot attiecīgās dalībvalsts teritorijā. Likvidatoram vai citai likumā pilnvarotai personai ir tiesības iecelt (pilnvarot) personas, kuras tai palīdz vai pārstāv to reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas laikā.

(3) Dalībvalstī iecelts likvidators vai cita likumā pilnvarota persona, īstenojot savas pilnvaras Latvijas Republikā, ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, arī tiesību aktus attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar aktīvu realizāciju un ziņu sniegšanu darbiniekiem.

125.pants. (1) Mītnes valstī ieceltam likvidatoram vai citai likumā pilnvarotai personai, īstenojot savas pilnvaras, ir pienākums veikt reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas reģistrāciju Latvijas Republikas publiskajos reģistros, ja šādas reģistrācijas nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas tiesību akti.

(2) Latvijas Republikā ieceltam likvidatoram vai citai likumā pilnvarotai personai, īstenojot savas pilnvaras, ir pienākums reorganizācijas pasākumu vai likvidāciju reģistrēt iesaistītās valsts publiskajos reģistros, ja šādas reģistrācijas nepieciešamību nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

(3) Izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas reģistrāciju dalībvalstu publiskajos reģistros, iekļaujami šo procesu izmaksās (izdevumos).

126.pants. (1) Kompetentas institūcijas, kuras savu tiesību aktos noteikto funkciju izpildei saņem ziņas par reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju, nodrošina minēto ziņu neizpaušanu.

(2) Gadījumus, kad pieļaujama šā panta pirmajā daļā minēto ziņu izpaušana, un kārtību, kādā šādas ziņas izpaužamas, nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.”

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

“21. Pirms 2004.gada 1.jūlija uzsāktie reorganizācijas pasākumi risināmi un pabeidzami vai uzsāktā likvidācija pabeidzama kārtībā, kādu noteica Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums un citi apdrošināšanas jomu regulējošie likumi līdz 2004.gada 30.jūnijam.

22. Likuma 2.panta ceturtā daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgā likuma par finanšu nodrošinājumu spēkā stāšanos.”

     

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

“21. Pirms 2004.gada 1.jūlija uzsāktie reorganizācijas pasākumi risināmi un pabeidzami vai uzsāktā likvidācija pabeidzama kārtībā, kādu noteica Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums un citi apdrošināšanas jomu regulējošie likumi līdz 2004.gada 30.jūnijam.

22. Likuma 2.panta ceturtā daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgā likuma par finanšu nodrošinājumu spēkā stāšanos.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 73/239/EEC, 79/267/EEC, 88/357/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 95/26/EC, 2002/12/EC un 2002/13/EC.

11. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 73/239/EEK, 79/267/EEK, 88/357/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 95/26/EK, 2001/17/EC, 2002/12/EK un 2002/13/EK.”

     

13. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 73/239/EEK, 79/267/EEK, 88/357/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 95/26/EK, 2001/17/EC, 2002/12/EK un 2002/13/EK.”

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.