2004

2004.gada 7.maijs

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Par “Grozījumiem likumā “Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos””

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos””

Pielikumā: 1.Likumprojekts, 1 lpp.

2.Anotācija, lpp.

 

 

 

Grozījumi likumā „Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos”

Izdarīt likumā „Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 23.nr.; 2003, 11. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.pantā vārdus „Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts” ar vārdiem „Bērnu un ģimenes lietu ministrija”.

2. Izslēgt 4.pantu.

 

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 27.maijā.

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījums likumā „Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma „Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos” 2.pants paredz, ka centrālā iestāde Konvencijas izpildei Latvijas Republikā ir Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts. Minētā likuma 4.pants paredz, ka Latvijas Republikas tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu uzskatāms par adopcijas apliecinājumu Konvencijas 23.panta pirmās daļas izpratnē. Apkopojot praksi Konvencijas izpildē, nākas saskarties ar apliecinājuma nepieciešamību, jo tiesas spriedumi nesatur atsauci uz Konvenciju, kas ir būtiski, veicot starptautisko adopciju.

Saeimā 2004.gada 29.aprīlī pieņemts likums „Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā”, kas paredz papildināt Ministru kabineta sastāvu ar bērnu un ģimenes lietu ministru, līdz ar to tiks izveidota Bērnu un ģimenes lietu ministrija, kas pārņem Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāta funkcijas, tiesības un pienākumus.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izdarīt grozījumu likumā „Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos”.

2. Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir atbilstoši pieņemtajam grozījumam Ministru kabineta iekārtas likumā noteikt centrālo iestādi minētās konvencijas izpildei Latvijas Republikā, kā arī paredzēt, ka centrālā iestāde veic pilnībā Konvencijas 23.panta pirmajā daļā paredzētās funkcijas izpildi, nodrošinot pilnībā Konvencijas izpildi Latvijas Republikā.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkt. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3.Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4.Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Projekta īstenošanai papildus budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

-

-

-

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepiecieðami.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais aktas un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts ðo jomu neskar

5. Cita informācija

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ievieðanu

Ar oficiālā laikraksta ''Latvijas Vēstnesis'' un Normatīvo aktu informācijas sistēmas (NAIS) starpniecību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likums neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav.