Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 2004, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Ievērojot šā likuma 9.panta noteikumus, starpvaldību līgumi tiek apstiprināti ar Ministru kabineta noteikumiem."

2. Papildināt II nodaļu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Ievērojot šā likuma 9.panta noteikumus, daudzpusējie starptautiskie līgumi, lēmumu par pievienošanos kuriem pieņem Ministru kabinets, tiek apstiprināti ar Ministru kabineta noteikumiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašlaik starptautiskie līgumi, kas ir jāapstiprina Ministru kabinetā, tiek apstiprināti ar Ministru kabineta noteikumiem Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 1.daļas 3.punkta kārtībā.

Ņemot vērā, ka jautājumus saistībā ar Latvijas Republikas starptautisko līgumu noslēgšanu regulē likums “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”, patreizējā kārtība atzīstama par pagaidu. Ir nepieciešams veikt grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”, tādējādi ietverot tajā normas, kas deleģē Ministru kabinetam tiesības apstiprināt ar noteikumiem starptautiskos līgumus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

Ārlietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”. Grozījumi paredz kārtību, kādā starpvaldību līgumi un daudzpusējie starptautiskie līgumi, par pievienošanos kuriem lēmumu pieņem Ministru kabinets, tiek apstiprināti Ministru kabinetā, un paredz deleģējumu Ministru kabinetam apstiprināt starptautiskos līgumus, pieņemot saistošos noteikumus.

3. Cita informācija

Nav

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldī
bu budţetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme

0

0

0

0

0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts ðo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts ðo jomu neskar.

6.Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepieciešama papildu normatīvo aktu izstrādāšana.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

     
 

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts ir apspriests Ārlietu ministrijas, Valsts kancelejas un Saeimas juridiskā biroja pārstāvju sanāksmē.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo paplašināšana nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks izsludināts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav

 

Ārlietu ministrs R. Pīks

 

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

A.Teikmanis

R.Jansons

E.Vijupe

I.Loðaka

25.03.2004

638

I.Loðaka

7016291, ilona.losaka@mfa.gov.lv