Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

8. Saeimas Prezidijam

2004. gada 06. maijā

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu

“Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri”

   

Pielikumā: 

 

  1. Likumprojekts (uz vienas lapas).
  2. Anotācija (uz četrām lapām).

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri”

1. Aizstāt Pārejas noteikumos 4. punktā skaitli “2004” ar skaitli “2007” .

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri”

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

1. Sākot no 2005. gada 1. janvāra denacionalizēto māju īpašniekiem būs neierobežotas iespējas paaugstināt īres maksu, bet dzīvokļu īrniekiem draud izlikšana no dzīvokļiem un viņi nav aizsargāti ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Projekts paredz atstāt (piefiksēt) īres maksu denacionalizēto namu iemītniekiem vismaz uz nākošajiem trim gadiem, lai būtu iespēja valdībai kompleksā izstrādāt koncepciju šā jautājuma risinājumam.

3. Cita informācija

Pašlaik regulāri tiek saņemtas denacionalizēto namu iemītnieku vēstules ar bailēm, ka sākot no 2005. gada 1.janvāra īres maksa būs neierobežota un viņiem draud parādu uzkrāšanās un izlikšana no dzīvokļiem.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

ðo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts var izraisīt papildu izdevumus risināšanas gaitā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekta pieņemšanas gadījumā denacionalizēto māju īrnieki tiks nodrošināti un aizsargāti no izlikšanas, un netiks pieļauta bezpajumtnieku palielināšana.

4. Ietekme uz vidi

Vide netiek ietekmēta.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

         

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Gadījumā, ja tiks izstrādāta koncepcija, būs nepieciešamas izmaiņas likumos un MK noteikumos

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

ðo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

ðo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

ðo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Ir regulāri saņemtas denacionalizēto namu iemītnieku vēstules, ar kurām notikušas konsultācijas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta likumprojektu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-