Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā (reģ.nr. 790)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmajā lasījumā nobalsotā redakcija

(dok. nr. 2574)

 

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.) šādus grozījumus:

     

 

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Biedrības un nodibinājuma nosaukums

(1) Biedrības un nodibinājuma nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem, tas ir, tajā nedrīkst ietvert militāra formējuma nosaukumu vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, tas nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību u.tml.

(2) Nodibinājuma nosaukumā jāietver vārds “nodibinājums” vai “fonds”.

(3) Nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no citiem biedrību un nodibinājumu reģistrā jau reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem biedrību vai nodibinājumu nosaukumiem.

(4) Biedrību un nodibinājumu nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti.

(5) Nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par biedrības vai nodibinājuma darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu.

(6) Biedrību un nodibinājumu nosaukumā nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdus “valsts” vai “pašvaldība”.

(7) Biedrība vai nodibinājums, kura tiesības ir aizskartas, prettiesīgi izmantojot tā nosaukumu, var no aizskārēja prasīt, lai tas izbeidz izmantot nosaukumu, kā arī lai atlīdzina biedrībai vai nodibinājumam ar tā nosaukuma prettiesīgu izmantošanu nodarītos zaudējumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta sestajā daļā vārdus “kā arī vārdus “valsts” vai “pašvaldība”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt, /likumpr. papildināts

ar jaunu pantu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 6. panta sestajā daļā vārdus “kā arī vārdus “valsts” vai “pašvaldība””.

42.pants. Valde

(1) Valde vada un pārstāv biedrību.

(2) Valdē var būt viens loceklis vai vairāki locekļi. Biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, ja statūtos nav noteikts citādi.

(3) Valdes locekļiem jābūt rīcībspējīgām fiziskajām personām.

(4) Ne mazāk kā pusei no valdes locekļiem jābūt personām ar pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.

 

 

 

1. 1. Izslēgt 42.panta otrās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 42. panta ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

2. 42.pantā:

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

izslēgt ceturto daļu.

45.pants. Valdes locekļu iecelšana, atsaukšana un tiesības atstāt amatu

(1) Valdes locekļus ievēlē ar biedru sapulces lēmumu, ja statūtos nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

(2) Valdes locekli var atsaukt institūcija, kas šo valdes locekli ievēlējusi, vai biedru sapulce.

(3) Statūtos var paredzēt, ka valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

(4) Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.

(5) Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

(6) Valdes locekļa ievēlēšana vai viņa pilnvaru izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru sapulces vai citas statūtos noteiktās institūcijas protokola izrakstu ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai viņa atsaukšanu.

 

 

 

 

 

2. Papildināt 45.pantu ar jaunu 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja valdes sastāvā ir vairāki locekļi, biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju. Statūtos var noteikt, ka valdes priekšsēdētāju ievēlē valde vai valdes darbību pārraugoša institūcija, ja tāda izveidota.”

     

 

3. Papildināt 45.pantu ar jaunu 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja valdes sastāvā ir vairāki locekļi, biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju. Statūtos var noteikt, ka valdes priekšsēdētāju ievēlē valde vai valdes darbību pārraugoša institūcija, ja tāda izveidota.”

94.pants.Valde

(1) Šā likuma 42. – 45. panta noteikumi piemērojami arī attiecībā uz nodibinājuma valdi, ciktāl šajā nodaļā nav noteikts citādi.

(2) Statūtos var noteikt ierobežojumus attiecībā uz valdes locekļiem. Par valdes locekli nevar būt šā likuma 89.panta otrajā daļā minētās personas, ja testamentā nav noteikts citādi.

(3) Valdē jābūt vismaz trim locekļiem. Ja statūtos nav noteikts citādi, valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu.

 

 

 

(4) Valde savā darbībā ievēro dibinātāja lēmumā un statūtos noteikto nodibinājuma mērķi, testatora gribu, citu pārvaldes institūciju norādījumus (ja statūtos paredzēta šādu norādījumu došana), kā arī likumā un statūtos noteikto kompetenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 94.panta treðo daļu šādā redakcijā

“(3) Valdē jābūt vismaz trim valdes locekļiem. Ja saskaņā ar nodibinājuma statūtiem ir izveidota un darbojas cita pārvaldes institūcija, kura sastāv vismaz no trim locekļiem un kuras uzdevumos ietilpst valdes darbības pārraudzība, tad valdes sastāvā var būt viens valdes loceklis.”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 94.panta trešo daļu šādā redakcijā

“(3) Valdē jābūt vismaz trim valdes locekļiem. Ja saskaņā ar nodibinājuma statūtiem ir izveidota un darbojas cita pārvaldes institūcija, kura sastāv vismaz no trim locekļiem un kuras uzdevumos ietilpst valdes darbības pārraudzība, valdes sastāvā var būt viens valdes loceklis.”