05

05. 05. 2004. 9/7 - 2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 79. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”.

Pielikumā: likumprojekts uz vienas lapas un anotācija.

 

Cieņā

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā.

 

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 42.panta otrās daļas otro teikumu.

2. Papildināt 45.pantu ar jaunu 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja valdes sastāvā ir vairāki locekļi, biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju. Statūtos var noteikt, ka valdes priekšsēdētāju ievēlē valde vai valdes darbību pārraugoša institūcija, ja tāda izveidota.”

3. Izteikt 94.panta trešo daļu šādā redakcijā

“(3) Valdē jābūt vismaz trim valdes locekļiem. Ja saskaņā ar nodibinājuma statūtiem ir izveidota un darbojas cita pārvaldes institūcija, kura sastāv vismaz no trim locekļiem un kuras uzdevumos ietilpst valdes darbības pārraudzība, tad valdes sastāvā var būt viens valdes loceklis.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā nepieciešami, lai efektīvāk varētu realizēt nodibinājumu pārvaldi. Likuma patreizējā redakcija nosaka, ka nodibinājuma pārvaldi īsteno valde, kuras sastāvā jābūt ne mazāk kā trim valdes locekļiem. Uzsākot Biedrību un nodibinājumu likuma piemērošanu, ir konstatēts, ka šāda norma rada zināmas neskaidrības, līdz ar to ir jāparedz iespēja nodibinājuma izpildvaru uzticēt arī tikai vienai personai. Piedāvātie grozījumi atrisinās šo problēmu un dos iespēju vajadzības gadījumā nodibinājuma valdē iecelt tikai vienu personu, bet ar obligātu noteikumu, ka izpildvaru (valdi) uzrauga cita pārvaldes institūcija, kuras sastāvā jābūt ne mazāk kā trim locekļiem.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu.

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts ðo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Likumprojekts izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra un Nevalstisko organizāciju centra speciālistiem.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Sabiedrība tiks informēta ar laikraksta “Latvijas Vēstnesis” starpniecību. Izpilde tiks nodrošināta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumā un Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā noteikto kārtību.

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters