Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 13. maijā

nr.9/1- 390

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “ Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu ”

/reģ.nr. 786; dok.nr. 2561/.

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Artis Pabriks

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu

 

 

 

  1. pants. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību 2001. gada 31. maija Protokols par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
  2.  

  3. pants. Protokola 13. panta otrās daļas izpratnē atbildīgā institūcija ir Iekšlietu ministrija.
  4.  

  5. pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.
  6.  

  7. pants. Protokols stājas spēkā tā 18. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  8.  

  9. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _____________.