Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Likumprojekts

Par Protokolu par starptautisko militāro štābu statusu,

kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu

1.pants. 1952.gada 28.augusta Protokols par starptautisko militāro štābu statusu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu (turpmāk – Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā XVI pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada .