2004

2004.gada 15.aprīlī	Noteikumi Nr.306

Rīgā (prot. Nr.22 5.§)

Grozījums likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju

darbības apturēšanas kārtību"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1995, 8., 22.nr.; 1997, 3., 15.nr.; 1998, 15., 22.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 15.nr.) šādu grozījumu:

papildināt 1.pantu ar astoņpadsmito rindkopu šādā redakcijā:

 

"– ja pārkāptas elektronisko sakaru nozari regulējošo normatīvo aktu prasības – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona."

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

 

 

Ministru prezidents I.Emsis

 

 

Satiksmes ministra vietas izpildītāja,

Ministru prezidenta biedra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

bērnu un ģimenes lietās A.Baštiks

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekta

Grozījumi likumā „Par uzņēmumu, iestāžu un

organizāciju darbības apturēšanas kārtību”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Elektronisko sakaru likums”. Atsevišķi Ministru kabineta noteikumu projekta „Elektronisko sakaru likums” regulētie jautājumi sasaucas ar likumā „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” noteikto regulējumu. likumu „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” nepieciešams grozīt, lai tiktu nodrošināta atbilstība Ministru kabineta noteikumu projektam „Elektronisko sakaru likums”.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību”” nodrošinās noteikumu normu atbilstību Elektronisko sakaru likumam.

3. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

Normatīvā akta projekta ieviešana nodrošinās uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts ðo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts ðo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts ðo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

 

 

 

 

 

 

 

2. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts ðo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Normatīvā akta projekts ðo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav nepiecieðamas.

5. Cita informācija

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Normatīvais akts tiks publicēts valdības oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

Normatīvajos aktos paredzētajā vispārējā kārtībā.

4. Cita informācija

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Satiksmes ministra pienākumu

izpildītāja vietā –

Īpašu uzdevumu

ministrs bērnu un ģimenes lietās A.Baštiks

 

14.04.2004. 13:50

769 vārdi

R.Bergmanis

Tel: 7028100, Fax: 7820636

Raimonds.Bergmanis@sam.gov.lv

 

 

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Sakaru

departamenta

direktors/ Par projektu atbildīgā amatpersona

/V.Legzdiņš/

/A.Ļubļina/

/D.Andersone/

/R.Bergmanis/