2004

2004.gada 15.aprīlī	Noteikumi Nr.305

Rīgā (prot. Nr.22 4.§)

Grozījumi Radio un televīzijas likumā

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Šajā likumā noteiktā kārtība nodrošina raidorganizācijām līdztiesīgas iespējas lietot radiofrekvenču spektru."

2. Aizstāt 9.pantā vārdus "Satiksmes ministrijas Valsts elektrosakaru inspekcija" ar vārdiem "Elektronisko sakaru aģentūra".

3. Izteikt 10.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Raidorganizācijām, kurām piešķirtas apraides tiesības un kuras vēlas izmantot savus programmas izplatīšanas līdzekļus, jāsaņem radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauja Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā."

4. Aizstāt 32.panta otrajā daļā vārdu "telekomunikāciju" ar vārdiem "elektronisko sakaru".

5. Izteikt 33.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) sistēmas tiek izveidotas, reģistrētas, ekspluatētas un aizsargātas saskaņā ar noteikumiem, kādi attiecībā uz elektrosakaru tīkliem paredzēti Elektronisko sakaru likumā."

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Līdz Elektronisko sakaru aģentūras izveidošanai šajā likumā noteiktās Elektronisko sakaru aģentūras funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts elektrosakaru inspekcija". Pildot šajā likumā noteiktās Elektronisko sakaru aģentūras funkcijas, bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts elektrosakaru inspekcija" ir Satiksmes ministrijas funkcionālā un institucionālā padotībā."

Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

 

 

Ministru prezidents I.Emsis

 

 

Satiksmes ministra vietas izpildītāja,

Ministru prezidenta biedra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

bērnu un ģimenes lietās A.Baštiks

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekta

„Grozījumi Radio un televīzijas likumā"

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Elektronisko sakaru likums”. Atsevišķi Ministru kabineta noteikumu projekta „Elektronisko sakaru likums” regulētie jautājumi sasaucas ar Radio un televīzijas likumā noteikto regulējumu. Radio un televīzijas likumu nepieciešams grozīt, lai tiktu nodrošināta atbilstība Ministru kabineta noteikumu projektam „Elektronisko sakaru likums”

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Radio un televīzijas likumā" nodrošinās Radio un televīzijas likuma normu atbilstību Elektronisko sakaru likumam. Ministru kabineta noteikumu projektā ir precizēta terminoloģija atbilstoši radiofrekvenču spektra lietošanas nosacījumiem, kas minēti Elektronisko sakaru likumā.

3. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts ðo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts ðo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

 

 

 

 

 

 

 

2. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts ðo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav nepiecieðamas.

5. Cita informācija

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Normatīvais akts tiks publicēts valdības oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

Normatīvajos aktos paredzētajā vispārējā kārtībā.

4. Cita informācija

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Ministra pienākumu

izpildītājs A.Šlesers

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

D.Andersone

R.Bergmanis

 

 

31.03.2004. 09:05

755 vārdi

R.Bergmanis

Tel:7028100, Fax:7820636

Raimonds.Bergmanis@sam.gov.lv