2004

 

2004.gada 15.aprīlī	Noteikumi Nr.303

Rīgā (prot. Nr.22 2.§)

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pārtikas aprite – visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam (primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana);";

svītrot 11.punktā vārdus "(izņemot svešķermeņus – tādus kā kukaiņu daļas, dzīvnieku mati u.c. –, pārtikas piedevas un apstrādes palīglīdzekļus)";

papildināt pantu ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15) trešās valstis – valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis;

16) primārā ražošana – primāro produktu audzēšana vai ražošana, ražas novākšana, dzīvnieku audzēšana pirms nokaušanas, slaukšana, medības, zveja un savvaļas produktu vākðana;

17) augu valsts izcelsmes produktu pirmapstrāde – produktu sagatavošana līdz realizācijai (transportēšana līdz pirmapstrādes vietai, tīrīšana, kaltēšana, šķirošana, fasēšana, uzglabāšana, transportēšana līdz realizācijai), nemainot produktu fizisko struktūru."

 

2. Izteikt 4.panta desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets nosaka vispārīgās prasības diētiskās pārtikas nekaitīgumam un kvalitātei, kā arī kārtību, kādā novērtē diētiskās pārtikas atbilstību noteiktajām prasībām."

3. Papildināt 4.pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:

"(101) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Pārtikas centrs reģistrē uztura bagātinātājus un diētisko pārtiku, izvērtē un reģistrē ģenētiski modificētu organismu ierobežotas izmantošanas un izplatīšanas vidē un tirgū nosacījumus un kārtību un mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī izveido un uztur attiecīgās datu bāzes."

4. Papildināt 5.panta pirmo daļu aiz vārda "iesaiņošanu" ar šāda satura tekstu "(izņemot pārtikas ražošanu mājas apstākļos)".

5. Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā minētās labas higiēnas prakses vadlīnijas neattiecas uz primāro ražošanu un augu valsts izcelsmes produktu pirmapstrādi."

6. Papildināt 8.pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pārtikas uzņēmums sniedz nepieciešamo atbalstu un nodrošina, lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu veikt kontroli.

(9) Pārtikas uzņēmumam ir tiesības pieprasīt Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoram paņemt paralēlo paraugu šā likuma 23.panta 2. un 4.punktā minētajiem objektiem, lai varētu veikt šī parauga neatkarīgu testēšanu."

7. Papildināt 20.pantu ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos izvērtēt diētiskās pārtikas un uztura bagātinātāju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10) izveidot, aktualizēt un uzturēt šā likuma 4.panta 10.1 daļā minētās datu bāzes;

11) nodrošināt Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes darbu."

8. Svītrot 21.panta otrās daļas 3.punkta otro teikumu.

 

9. Papildināt 21.panta otro daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) uzraudzīt un kontrolēt Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības pārtikas aprites jomā, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju Eiropas Savienības institūcijām."

10. Papildināt 21.1  panta sesto daļu aiz vārdiem "ievešanu valstī" ar vārdiem "no trešajām valstīm".

11.  22.pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Veicot plānveida vai ārpuskārtas kontroli, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām savas kompetences ietvaros, uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības:";

izteikt otrās daļas 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"saskaņā ar normatīvajiem aktiem ņemt šā likuma 23.panta 2. un 4.punktā minēto objektu paraugus un nosūtīt tos pārbaudei uz attiecīgi akreditētu vai pilnvarotu laboratoriju.";

papildināt otro daļu ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:

"31) veikt pārrunas ar pārtikas uzņēmuma vadītāju vai pārtikas uzņēmumā nodarbinātajām fiziskajām personām par jautājumiem, kas skar pārtikas aprites posmu, kurā attiecīgā persona ir iesaistīta;

32) nolasīt pārtikas uzņēmuma mērinstrumentu rādījumus, kā arī, izmantojot kontroles aprīkojumu, veikt mērījumus;".

12. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Valsts uzraudzībai un kontrolei tiek pakļautas:

1) pārtikas uzņēmumu telpas, teritorija, pārtikas apritē iesaistīto transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu stāvoklis un to izmantošana;

2) izejmateriāli, sastāvdaļas, tehnoloģiskie palīglīdzekļi, dzeramais ūdens un citi produkti, kurus izmanto pārtikas produktu sagatavošanā un ražošanā; pusfabrikāti un gatavie produkti, kā arī materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

3) pārtikas produktu apstrādes metodes;

4) tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi;

5) tīrīšanas un dezinfekcijas procesi;

6) pārtikas uzņēmuma pārtikas nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas;

7) pārtikas produktu marķēšana un ar marķējumu saistītā reklamēšana."

13. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1989.gada 14.jūnija Direktīvas 89/397/EEK par pārtikas produktu oficiālo kontroli."

Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

 

 

Ministru prezidents I.Emsis

 

 

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekta

“Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” anotācija

  1. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta 10.daļā sniegts redakcionāli neveikls un direktīvai 89/398EEC neatbilstošs formulējums, likumā nav sniegts deleģējums Ministru kabinetam noteikt nepieciešamo datu bāzu izveides un uzturēšanas kārtību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Noteikumu projektā, lai radītu iespēju pilnībā Ministru kabineta noteikumos ietvert atbilstošu direktīvu prasības, precizēts deleģējums Ministru kabinetam un atbilstoši konkretizēta Latvijas Pārtikas centra kompetence.

Noteikumu projekta pieņemšana ir būtiska Latvijas Republikas tiesību aktu harmonizācijas procesa pabeigšanai, iestājoties Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu Latvijā ražoto un importēto pārtikas preču brīvu kustību, kā arī garantētu ģenētiski modificētu organismu saturošu produktu un pārtikas prognozējamu un drošu izmantošanu un izplatīšanu.

3. Cita informācija

-

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Noteikumu projekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Noteikumu projekts ðo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Noteikumu projekts ðo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Noteikumu projekts ðo jomu neskar.

5. Cita informācija

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

(2003.)

Nākamie trīs gadi

(2004.- 2006.)

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Netiek plānotas izmaiņas valsts un pašvaldības budžetu ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Netiek plānotas izmaiņas valsts un pašvaldības budžetos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav nepiecieðami

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti pašlaik nav jāizdod.

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

3. Saistības, kas izriet no Latvijas saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Noteikumu projekts ðo jomu neskar

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

-

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikuðas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

4. Cita informācija

-

Veselības ministrs R. Muciņš

 

Veselības ministrs

Valsts sekretārs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā dienesta vadītāja

Atbildīgā amatpersona

     

 

 

R. Muciņš

U. Līkops

M. Briede

A. Vembre

D.Viļuma

 

06.05.2004. 13:11

609

D.Viļuma

7021648, Dace_Viluma@vm.gov.lv