Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Juridiskā komisija

Satversmes 81. panta kārtībā izdotie

MK noteikumi Nr.262

Eiropas ekonomisko intereðu grupu likums

(reģ.nr.772)

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.nr.

Priekšlikumi

trešajam lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai trešajā lasījumā

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt Eiropas ekonomisko interešu grupu tiesisko regulējumu.

     

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt Eiropas ekonomisko interešu grupu tiesisko regulējumu.

2.pants. Eiropas ekonomisko interešu grupas darbības tiesiskais pamats

(1) Eiropas ekonomisko interešu grupas (turpmāk – grupa) dibināšanas tiesiskais pamats ir dibināšanas līgums un to reģistrācijai un darbībai Latvijā tiek piemēroti normatīvie akti, kuri regulē pilnsabiedrību reģistrāciju un darbību, ciktāl Padomes 1985.gada 25.jūlija regulā (EEK) Nr.2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām (turpmāk – regula), šajā likumā un citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(2) Ja grupa reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī un Latvijā tiek atvērta grupas filiāle, tās reģistrācijai un darbībai tiek piemēroti normatīvie akti, kuri attiecas uz ārvalsts komersanta filiāli.

1.

Juridiskais birojs

Izslēgt 2.panta pirmajā daļā vārdu “Latvijā”.

Atbalstīt

2.pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu darbības tiesiskais pamats

(1) Eiropas ekonomisko interešu grupu (turpmāk – grupa) dibināšanas tiesiskais pamats ir dibināšanas līgums, un šo grupu reģistrācijai un darbībai tiek piemēroti normatīvie akti, kuri regulē pilnsabiedrību reģistrāciju un darbību, ciktāl Padomes 1985.gada 25.jūlija regulā (EEK) Nr.2137/85 par Eiropas ekonomisko intereðu grupām (turpmāk – regula), šajā likumā un citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(2) Ja grupa reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī un Latvijā tiek atvērta grupas filiāle, tās reģistrācijai un darbībai tiek piemēroti normatīvie akti, kuri attiecas uz ārvalsts komersanta filiāli.

 

3.pants. Grupas vadība

(1) Grupu vada un pārstāv grupas vadība, kuras sastāvā ir viens vai vairāki grupas vadītāji. Par grupas vadītāju drīkst būt rīcībspējīga fiziskā persona.

(2) Par grupas vadītāju nedrīkst būt grupas revidents un persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības uz attiecīgā veida vai visu veidu komercdarbību.

(3) Grupas vadītājam piemērojama kapitālsabiedrību valdes locekļiem noteiktā atbildība.

     

3.pants. Grupas vadība

(1) Grupu vada un pārstāv grupas vadība, kuras sastāvā ir viens vai vairāki grupas vadītāji. Par grupas vadītāju drīkst būt rīcībspējīga fiziskā persona.

(2) Par grupas vadītāju nedrīkst būt grupas revidents un persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības uz attiecīgā veida vai visu veidu komercdarbību.

(3) Grupas vadītājam piemērojama kapitālsabiedrību valdes locekļiem noteiktā atbildība.

 

4.pants. Reģistrācijas noteikumi

(1) Pamatojoties uz regulas 39.pantu, grupas reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistrs, ievērojot normatīvos aktus, kuri regulē komercreģistra vešanas kārtību.

(2) Lai reģistrētu regulas 7. un 10.pantā minētās ziņas, ierakstus Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu vai tiesas nolēmumu. Pieteikumu veidlapu paraugus apstiprina Ministru kabinets.

(3) Pieteikumā grupas ierakstīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā (arī pārceļot grupas juridisko adresi no citas Eiropas Savienības dalībvalsts uz Latviju) sniedz šādu informāciju:

1) grupas nosaukums;

2) katra grupas biedra vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un galvenā darbību veikšanas vieta, bet juridiskajai personai – nosaukums (firma), juridiskā forma, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tās vadības atrašanās vieta;

3) grupas juridiskā adrese;

4) grupas izveides mērķis;

5) ja grupa nodibināta uz noteiktu laiku, – laiks, uz kādu tā nodibināta;

6) katra grupas vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, amata nosaukums, ja tāds paredzēts, pilnvaru termiņš, kā arī norāde uz to, vai grupas vadītāji drīkst pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai visi kopīgi.

(4) Pieteikumam grupas ierakstīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā pievieno šādus dokumentus:

1) regulā noteiktos dokumentus;

2) katra grupas vadītāja rakstveida piekrišanu būt par grupas vadītāju, apliecinot šā likuma 3.panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu neesamību;

3) notariāli apliecinātu katra grupas vadītāja paraksta paraugu;

4) dokumentus, kas apliecina valsts nodevas samaksu un samaksu par Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistra ierakstu izsludināšanu.

(5) Grupa Uzņēmumu reģistram sniedz arī ziņas par grozījumiem Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ierakstītajās ziņās un citas regulas 7. un 10.pantā minētās ziņas un dokumentus. Pēc grozījumu izdarīšanas dibināšanas līgumā Uzņēmumu reģistram iesniedzams dibināšanas līguma grozījumu teksts, kā arī pilns šā līguma teksts jaunajā redakcijā.

(6) Pieteikumā personas, kuras to parakstījušas, apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas līgumam un grupas biedru pieņemtajiem lēmumiem.

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs

Aizstāt 4. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “veidlapu paraugus” ar vārdu “veidlapas”.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs

Papildināt 4. panta trešās daļas 2. punktu ar vārdiem “vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskai personai nav jābūt juridiskai adresei, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu”.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs

Izslēgt 4. panta trešās daļas 6. punktā vārdus “amata nosaukums, ja tāds paredzēts, pilnvaru termiņš” un vārdu “visi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs

Papildināt 4. panta sesto daļu pēc vārdiem “pieteikumā norādītā informācija atbilst” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4.pants. Reģistrācijas noteikumi

(1) Pamatojoties uz regulas 39.pantu, grupas reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistrs, ievērojot normatīvos aktus, kuri regulē komercreģistra vešanas kārtību.

(2) Lai reģistrētu regulas 7. un 10.pantā minētās ziņas, ierakstus Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu vai tiesas nolēmumu. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(3) Pieteikumā grupas ierakstīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā (arī pārceļot grupas juridisko adresi no citas Eiropas Savienības dalībvalsts uz Latviju) sniedz šādu informāciju:

1) grupas nosaukums;

2) katra grupas biedra vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un galvenā darbību veikšanas vieta, bet juridiskajai personai – nosaukums (firma), juridiskā forma, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tās vadības atrašanās vieta vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu;

3) grupas juridiskā adrese;

4) grupas izveides mērķis;

5) ja grupa nodibināta uz noteiktu laiku, – laiks, uz kādu tā nodibināta;

6) katra grupas vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kā arī norāde uz to, vai grupas vadītāji drīkst pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai kopīgi.

(4) Pieteikumam grupas ierakstīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā pievieno šādus dokumentus:

1) regulā noteiktos dokumentus;

2) katra grupas vadītāja rakstveida piekrišanu būt par grupas vadītāju, apliecinot šā likuma 3.panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu neesamību;

3) notariāli apliecinātu katra grupas vadītāja paraksta paraugu;

4) dokumentus, kas apliecina valsts nodevas samaksu un samaksu par Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistra ierakstu izsludināšanu.

(5) Grupa Uzņēmumu reģistram sniedz arī ziņas par grozījumiem Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ierakstītajās ziņās un citas regulas 7. un 10.pantā minētās ziņas un dokumentus. Pēc grozījumu izdarīšanas dibināšanas līgumā Uzņēmumu reģistram iesniedzams dibināšanas līguma grozījumu teksts, kā arī pilns šā līguma teksts jaunajā redakcijā.

(6) Pieteikumā personas, kuras to parakstījušas, apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst normatīvajiem aktiem, dibināšanas līgumam un grupas biedru pieņemtajiem lēmumiem.

5.pants. Eiropas ekonomisko intereðu grupu reģistra ierakstu saturs un izsludināšana

(1) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstus izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ieraksta un saskaņā ar regulas 8.pantu Uzņēmumu reģistrs izsludināšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nosūta šādas ziņas:

1) regulas 5.pantā un 7.panta otrās daļas "a" punktā minētās ziņas, kā arī grozījumus regulas 5.pantā minētajā informācijā;

2) ierakstot ziņas par regulas 7.panta otrās daļas "b" punktā minēto subjektu, norāda reģistrācijas datumu, vietu, numuru, juridisko formu un nosaukumu (firmu);

3) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "c" punktā minētās ziņas, norāda tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu atzīt grupu par neesošu;

4) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "d" punktā minētās ziņas, norāda katra grupas vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, amata nosaukumu, ja tāds paredzēts, pilnvaru termiņš, kā arī norādi par to, vai grupas vadītāji drīkst pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai visi kopīgi;

 

 

 

 

 

 

 

5) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "e" punktā minētās ziņas, ja biedrs ir nodevis savas biedra tiesības vai to daļu citam grupas biedram vai trešajai personai, norāda šī biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs ir juridiskā persona – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī cita grupas biedra tiesības vai to daļu saņēmušā grupas biedra vai trešās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs vai trešā persona ir juridiskā persona – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

6) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "f" punktā minētās ziņas, norāda biedru lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu izbeigt grupas darbību vai arī tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu izbeigt grupas darbību;

7) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "g" punktā minētās ziņas, norāda likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un ziņas par likvidatora pilnvaru izbeigšanos;

8) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, ja ir ierosināts maksātnespējas process, norāda:

a)  tiesas nosaukumu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tās lēmumu par administratora iecelšanu vai atcelšanu, kā arī administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un darbības vietu,

b) tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu par grupas maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu par grupas bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā vai par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tās lēmumu par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par grupas bankrota procedūras pabeigšanu vai par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

9) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, norāda ziņas par grupas izslēgšanu no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra;

10) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "i" punktā minētās ziņas, norāda priekšlikumu mainīt juridisko adresi un jauno juridisko adresi;

11) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "j" punktā minētās ziņas, norāda tā biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kurš atbrīvots no saistībām, kas radušās pirms viņa uzņemšanas grupā, vai, ja biedrs ir juridiskā persona – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

12) ieraksta izdarīšanas datumu.

(3) Uzņēmumu reģistra amatpersona regulas 11.pantā minēto informāciju nosūta publicēšanai Eiropas Kopienas Oficiālo publikāciju birojam.

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs

Izteikt 5. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) regulas 5. pantā minētās ziņas un to grozījumus;”.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs

Papildināt 5. panta otro daļu ar jaunu 2. punktu, mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“2) fiziskās personas galveno darbību veikšanas vieta;”.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs

Izslēgt 5. panta otrās daļas 4. punktā vārdus “amata nosaukumu, ja tāds paredzēts, pilnvaru termiņš” un vārdu “visi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 5.panta otrās daļas 5. punktā vārdus “nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi” ar vārdiem “nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu, vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskai personai nav jābūt juridiskai adresei, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu”.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs

Izslēgt 5. panta otrās daļas 7. punktā vārdus “un ziņas par likvidatora pilnvaru izbeigšanos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 5.panta otrās daļas 11. punktā vārdus “nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi” ar vārdiem “nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu, vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskai personai nav jābūt juridiskai adresei, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5.pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstu saturs un izsludināšana

(1) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstus izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ieraksta un saskaņā ar regulas 8.pantu Uzņēmumu reģistrs izsludināšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nosūta šādas ziņas:

1) regulas 5.pantā minētās ziņas un grozījumus tajās;

2) par fiziskās personas galveno darbību veikšanas vietu;

3) ierakstot ziņas par regulas 7.panta otrās daļas "b" punktā minēto subjektu, norāda reģistrācijas datumu, vietu, numuru, juridisko formu un nosaukumu (firmu);

4) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "c" punktā minētās ziņas, norāda tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu atzīt grupu par neesošu;

5) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "d" punktā minētās ziņas, norāda katra grupas vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kā arī norādi uz to, vai grupas vadītāji drīkst pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai kopīgi;

 

 

 

 

6) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "e" punktā minētās ziņas, ja biedrs ir nodevis savas biedra tiesības vai to daļu citam grupas biedram vai trešajai personai, norāda šā biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs ir juridiskā persona, –nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu, kā arī cita grupas biedra tiesības vai to daļu saņēmušā grupas biedra vai trešās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs vai trešā persona ir juridiskā persona, – nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu;

7) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "f" punktā minētās ziņas, norāda biedru lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu izbeigt grupas darbību vai arī tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu izbeigt grupas darbību;

8) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "g" punktā minētās ziņas, norāda likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi; 9) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, ja ir ierosināts maksātnespējas process, norāda:

a)  tiesas nosaukumu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tās lēmumu par administratora iecelšanu vai atcelšanu, kā arī administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un darbības vietu,

b) tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu par grupas maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu par grupas bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā vai par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tās lēmumu par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par grupas bankrota procedūras pabeigšanu vai par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

10) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, norāda ziņas par grupas izslēgšanu no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra;

11) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "i" punktā minētās ziņas, norāda priekšlikumu mainīt juridisko adresi un jauno juridisko adresi;

12) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "j" punktā minētās ziņas, norāda tā biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kurš atbrīvots no saistībām, kas radušās pirms viņa uzņemšanas grupā, vai, ja biedrs ir juridiskā persona, – nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu;

13) ieraksta izdarīšanas datumu.

(3) Uzņēmumu reģistra amatpersona regulas 11.pantā minēto informāciju nosūta publicēšanai Eiropas Kopienas Oficiālo publikāciju birojam.

6.pants. Valsts nodeva par ierakstu izdarīšanu un ierakstu izsludināšanas izmaksas

(1) Par ierakstu izdarīšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(2) Ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

6.pants. Valsts nodeva par ierakstu izdarīšanu un ierakstu izsludināšanas izmaksas

(1) Par ierakstu izdarīšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(2) Ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 262 “Noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupām” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 60.nr.).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 262 “Noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupām” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 60.nr.).

Informatīva atsauce uz Padomes regulu

Likumā iekļautas atsauces uz Padomes 1985.gada 25.jūlija regulu (EEK) Nr. 2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām (publicēta “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī” L 199, 31.07.1985.).

     

Informatīva atsauce uz Padomes regulu

Likumā iekļautas atsauces uz Padomes 1985.gada 25.jūlija regulu (EEK) Nr. 2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām (publicēta “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī” L 199, 31.07.1985.).