2004

 

2004.gada 8.aprīlī Noteikumi Nr.262

Rīgā (prot. Nr.20 7.§)

Noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupām

Izdoti Latvijas Republikas
Satversmes 81.panta kārtībā

1.pants. Noteikumu mērķis

Noteikumu mērķis ir noteikt Eiropas ekonomisko interešu grupu tiesisko regulējumu.

2.pants. Eiropas ekonomisko interešu grupām piemērojamie normatīvie akti

(1) Eiropas ekonomisko interešu grupām (turpmāk – grupas) tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz pilnsabiedrību un komercreģistra vešanu, ciktāl Padomes 1985.gada 25.jūlija Regulā (EEK) Nr.2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām (turpmāk – regula), šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(2) Ja grupa reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī un Latvijā tiek atvērta grupas filiāle, tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz ārvalsts komersanta filiāli.

3.pants. Latvijas Republikā reģistrējamas grupas vadītājs

(1) Par Latvijas Republikā reģistrējamas grupas vadītāju var būt rīcībspējīga fiziska persona.

(2) Par grupas vadītāju nevar būt grupas revidents un persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības uz attiecīga veida vai visu veidu komercdarbību.

(3) Grupas vadītājam piemērojama kapitālsabiedrību valdes locekļiem noteiktā atbildība.

4.pants. Reģistrācijas noteikumi

(1) Saskaņā ar regulas 39.pantu par regulas 6. un 10.pantā minēto reģistrāciju ir atbildīgs Uzņēmumu reģistrs.

(2) Lai reģistrētu regulas 7. un 10.pantā minētās ziņas, ierakstus Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu vai tiesas nolēmumu. Pieteikumu veidlapu paraugus apstiprina Ministru kabinets.

(3) Pieteikumā grupas ierakstīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā (arī pārceļot grupas juridisko adresi no citas Eiropas Savienības dalībvalsts uz Latviju) norāda šādu informāciju:

1) grupas nosaukums;

2) katra grupas biedra vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un galvenā darbību veikšanas vieta, bet juridiskajai personai – nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un grupas vadības atrašanās vieta;

3) grupas juridiskā adrese;

4) grupas izveides mērķis;

5) ja grupa nodibināta uz noteiktu laiku, – laiks, uz kādu tā nodibināta;

6) grupas vadītāju vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, amata nosaukums, ja tāds paredzēts, kā arī norāde par to, vai grupas vadītāji var pārstāvēt grupu atsevišķi vai kopīgi.

(4) Pieteikumam grupas ierakstīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā pievieno šādus dokumentus:

1) regulā noteiktos dokumentus;

2) katra grupas vadītāja rakstisku piekrišanu būt par grupas vadītāju, apliecinot šo noteikumu 3.panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu neesamību;

3) katra grupas vadītāja notariāli apliecinātu paraksta paraugu;

4) dokumentus, kas apliecina valsts nodevas samaksu un samaksu par Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistra ierakstu izsludināšanu.

(5) Grupa Uzņēmumu reģistram sniedz arī ziņas par grozījumiem Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ierakstītajās ziņās un citas regulas 7. un 10.pantā minētās ziņas un dokumentus. Pēc grozījumu izdarīšanas dibināšanas līgumā Uzņēmumu reģistrā iesniedzams dibināšanas līguma grozījumu teksts, kā arī pilns šā līguma teksts jaunajā redakcijā.

(6) Pieteikumā personas, kas paraksta pieteikumu, apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas līgumam un grupas biedru pieņemtajiem lēmumiem.

5.pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstu saturs un izsludināšana

(1) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstus izsludina, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publicējot tos laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ieraksta un saskaņā ar regulas 8.pantu Uzņēmumu reģistrs publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nosūta šādas ziņas:

1) regulas 5.pantā un 7.panta otrās daļas "a" punktā minētās ziņas, kā arī grozījumi regulas 5.pantā minētajā informācijā;

2) ierakstot ziņas par regulas 7.panta otrās daļas "b" punktā minēto subjektu, norāda reģistrācijas datumu, vietu, numuru, juridisko formu un nosaukumu (firmu);

3) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "c" punktā minētās ziņas, norāda tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu atzīt grupu par neesošu;

4) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "d" punktā minētās ziņas, norāda grupas vadītāju vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, amata nosaukumu, ja tāds paredzēts, kā arī norādi par to, vai grupas vadītāji var pārstāvēt grupu atsevišķi vai kopīgi;

5) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "e" punktā minētās ziņas, ja biedrs ir nodevis savas biedra tiesības vai to daļu citam grupas biedram vai trešajai personai, norāda šī biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs ir juridiska persona, nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī cita grupas biedra tiesības vai to daļu saņēmušā grupas biedra vai trešās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs vai trešā persona ir juridiska persona, nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

6) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "f" punktā minētās ziņas, norāda biedru lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu izbeigt grupas darbību vai arī tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu izbeigt grupas darbību;

7) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "g" punktā minētās ziņas, norāda likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un ziņas par likvidatora pilnvaru izbeigšanos;

8) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, ja ir ierosināts maksātnespējas process:

a) norāda tiesas nosaukumu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tās lēmumu par administratora iecelšanu vai atcelšanu, kā arī administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un darbības vietu,

b) tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu par grupas maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu par grupas bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā vai par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tās lēmumu par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par grupas bankrota procedūras pabeigšanu vai par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

9) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, norāda ziņas par grupas izslēgšanu no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra;

10) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "i" punktā minētās ziņas, norāda priekšlikumu mainīt juridisko adresi un jauno juridisko adresi;

11) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "j" punktā minētās ziņas, norāda biedra, kurš atbrīvots no saistībām, kas radušās pirms uzņemšanas grupā, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs ir juridiska persona, nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

12) ieraksta izdarīšanas datums.

(3) Uzņēmumu reģistra amatpersona regulas 11.pantā minēto informāciju nosūta publicēšanai Eiropas Kopienas Oficiālo publikāciju birojam.

6.pants. Valsts nodeva par ierakstu izdarīšanu un ierakstu izsludināšanas izmaksas

(1) Par ierakstu izdarīšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(2) Ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

 

 

Ministru prezidents I.Emsis

 

 

Tieslietu ministra vietā –

iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekta

“Noteikumi par Eiropas ekonomisko intereðu grupām”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Eiropas Padome 1985.gada 25.jūlijā pieņēma regulu Nr. 2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām, paredzot, ka Eiropas ekonomisko interešu grupas mērķis ir atvieglināt vai izvērst tās dalībnieku saimniecisko darbību un uzlabot vai vairot šīs darbības rezultātus, kā arī Eiropas ekonomisko interešu grupas nolūks nav gūt sev peļņu. Minētā regula Latvijā būs piemērojama no 2004.gada 1.maija. Lai arī regulas ir tieši piemērojami Eiropas Kopienas akti, minēto regulu ieviešanai daudzos jautājumos ir nepieciešams regulējums nacionālajos normatīvajos aktos. Atsevišķos gadījumos regula tieši nosaka, ka attiecīgos jautājumus nosaka Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālie normatīvie akti (piemēram, reģistrācijas noteikumus un nosacījumus, ar kādiem reģistrē iesniegtos dokumentus).

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka piemērojamās normas Eiropas ekonomisko interešu grupām tiktālu, ciktālu šos jautājumus neregulē Padomes 1985.gada 25.jūlija regula Nr. 2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām.

Ievērojot to, ka dalībvalstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem par Eiropas ekonomisko interešu grupām jāstājas spēkā līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, ir neatliekama vajadzība šo noteikumu pieņemšanai.

 

 3. Cita informācija

 Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Ministru kabineta noteikumu projekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Ministru kabineta noteikumu projekts precizē piemērojamās normas par Eiropas ekonomisko interešu grupām.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Ministru kabineta noteikumu projekts ðo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Ministru kabineta noteikumu projekts ðo jomu neskar.

5. Cita informācija Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 projekts ðo jomu neskar

 projekts ðo jomu neskar

 projekts ðo jomu neskar

projekts ðo jomu neskar

projekts ðo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

projekts ðo jomu neskar

projekts ðo jomu neskar

projekts ðo jomu neskar

projekts ðo jomu neskar

projekts ðo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

projekts ðo jomu neskar 

projekts ðo jomu neskar

projekts ðo jomu neskar

projekts ðo jomu neskar

projekts ðo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 likumprojekts ðo jomu neskar 

 likumprojekts ðo jomu neskar 

 likumprojekts ðo jomu neskar 

 likumprojekts ðo jomu neskar 

 likumprojekts ðo jomu neskar 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

__________

6. Cita informācija

 

 Nav

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Ministru kabineta noteikumu projektā ir iekļauti pilnvarojumi Ministru kabinetam:

  1. apstiprināt pieteikumu veidlapas;
  2. noteikt valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus par ierakstu izdarīšanu Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā;
  3. noteikt izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību par ierakstu izsludināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

2. Cita informācija

 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka jautājumus par Eiropas ekonomisko interešu grupām tiktālu, ciktālu tos nenosaka Padomes 1985.gada 25.jūlija regula Nr. 2137/85 par Eiropas ekonomisko interešu grupām

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Ministru kabineta noteikumu projekts ðo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Ministru kabineta noteikumu projekts ðo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

   

 

 

 

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 ______

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

  Nav

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Ministru kabineta noteikumu projekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Uzņēmumu reģistrs veiks Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrāciju.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Komunikācijas plāns nav izstrādāts.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 Indivīds lēmumus varēs pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav

Tieslietu ministre V.Muiţniece

25.03.2004. 11:03

814

K.Neðpora

7031735 kristinen@ur.gov.lv

Tieslietu ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

     

V.Muiţniece

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

I.Brazauska

K.Neðpora