2004

 

 

 

 

 

 

 

2004.gada 8.aprīlī Noteikumi Nr.261

Rīgā (prot. Nr.20 6.§)

Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49./50.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1997, 12.nr.; 1999, 11.nr.; 2001, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Republikas pilsonis" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas pilsonis" (attiecīgā locījumā).

2.  20.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu aiz vārda "pilsoņi" ar vārdiem "un citi Eiropas Savienības pilsoņi";

izteikt pirmās daļas 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3) Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta statūtsabiedrība (kapitālsabiedrība):";

izteikt pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder Latvijas pilsoņiem, citiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, Latvijas valstij vai pašvaldībai – katram subjektam atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā,".

3. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Pārejas posmā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai no 2004.gada 1.maija līdz 2011.gada 30.aprīlim citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētās juridiskās personas nevar iegūt īpašumā pilsētu lauksaimniecības un meža zemi. Pārejas posma ierobežojumi nav attiecināmi uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlas veikt uzņēmējdarbību kā zemnieki un dzīvot Latvijā un kuri vismaz trīs gadus pēc kārtas dzīvojuši un kā zemnieki aktīvi darbojušies Latvijā.

3. Ja ir pietiekami pierādījumi tam, ka pēc pārejas posma būs nopietni traucējumi vai šādu traucējumu rašanās iespējamība Latvijas pilsētu lauksaimniecības un meža zemes tirgū, pārejas posma beigu termiņu kārtībā, kāda noteikta Līgumā starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, var pārcelt uz vēlāku laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem."

Noteikumi stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

 

 

Ministru prezidents I.Emsis

 

 

Tieslietu ministra vietā –

iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons