2004

 

2004.gada 8.aprīlī Noteikumi Nr.259

Rīgā (prot. Nr.20 4.§)

Grozījumi Sēklu aprites likumā

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir aizsargāt sēklu patērētājus no nekvalitatīvu sēklu lietošanas sējai.

(2) Ðis likums neattiecas:

1) uz sēklām, kuras paredzēts izmantot meža atjaunošanai, ieaudzēšanai vai meža stādāmā materiāla audzēšanai;

2) uz sēklām, kuru augu sugas nav minētas normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību."

2.  2.pantā:

papildināt 1.punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) izdod noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar sēklu sertifikāciju, augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, augu šķirņu iekļaušanu un uzturēšanu Latvijas augu šķirņu katalogā, laboratoriskajiem pakalpojumiem, personu reģistrāciju un dokumentu izsniegšanu.";

papildināt 4.punktu ar "e", "f", "g", "h", "i", "j" un "k" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) veic visas darbības, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu kopējā kataloga un Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu kataloga (turpmāk -  Eiropas Savienības kopējie šķirņu katalogi) veidošanu, kā arī nodrošina Latvijas šķirņu sēklu sertifikāciju citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un veic Eiropas Savienības šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sēklu sertifikāciju Latvijā,

f) izpilda, uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības piemērojamo tiesību aktu prasības sēklu un šķirņu apritē,

g) sadarbojas ar citu valstu attiecīgajām sertifikācijas institūcijām,

h) nodrošina piedalīšanos Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētajās salīdzinošajās pārbaudēs un attiecīgajos pētījumos,

i) kārto un uztur Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistru,

j) uzrauga un kontrolē sēklu apriti,

k) veic references laboratorijas funkcijas sēklu kvalitātes noteikšanā un sniedz citus laboratoriskos pakalpojumus."

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

(1) Persona iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu reģistrācijai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, ja tā atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas (turpmāk – sēklaudzētājs) un tās lietošanā vai īpašumā ir sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem atbilstoši sēklaudzēšanas lauki, par kuriem sastādīta lauku vēsture;

2) nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu (turpmāk – sagatavotājs vai saiņotājs);

3) tirgo Latvijā sēklaudzēšanai sēklas tām šķirnēm, kuras ir iekļautas kādā Eiropas Savienības kopējā šķirņu katalogā vai Latvijas augu šķirņu katalogā (turpmāk - tirgotājs);

4) ieved sēklas (turpmāk - ievedējs).

(2) Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā notiek sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajā kārtībā.

(3) Reģistrāciju var anulēt:

1) normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību paredzētajos gadījumos;

2) ja divu gadu laikā Valsts augu aizsardzības dienestā nav iesniegts pieteikums sēklu sertifikācijai."

4.  6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) nodrošināt dienesta inspektoram pieeju ražošanas telpām, noliktavām, zemes platībām un uzskaites dokumentiem, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par sēklu apriti;

6) nodrošināt uzskaites dokumentu kārtošanu, lai inspektoram būtu pieejama informācija par visiem sēklu aprites posmiem.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(3) Sēklaudzētājam, kurš nodarbojas ar sēklaudzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, ir pienākums nodrošināt uzņēmuma vai tā daļas atbilstību normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību noteiktajām prasībām.

(4) Bioloģiskās lauksaimniecības sēklaudzētājs katru gadu Valsts augu aizsardzības dienestā sniedz informāciju par bioloģiskās sēklas krājumiem pa šķirnēm pēc stāvokļa uz 31.janvāri, 28.februāri, 31.martu un 31.augustu.

(5) Ja šķirne ir ģenētiski modificēta, sēklu tirgotājs to norāda tirdzniecības katalogā vai informācijā par sēklas piedāvājumu tirgum.

(6) Ja šķirne ir iekļauta kādā Eiropas Savienības kopējā šķirņu katalogā, persona, kura vēlas attiecīgās šķirnes sēklu audzēt vai tirgot Latvijā pavairošanai, līdz 1.martam nodrošina oficiālā šķirnes apraksta iesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestā (ja Valsts augu aizsardzības dienests apstiprina, ka šāda šķirnes oficiālā apraksta vēl nav)."

5.  7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati, sēklu kvalitātes novērtēšanu un pēcpārbaudi un ko apstiprina attiecīgs dokuments.";

izteikt otrās daļas 1.punkta "a" un "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) tā ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā,

b) tā ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos un saskaņā ar šā likuma 6.panta sesto daļu Valsts augu aizsardzības dienestā ir iesniegts oficiālais šķirnes apraksts,";

papildināt otrās daļas 1.punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) tā ir iekļauta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sēklu shēmu (kurās piedalās Latvija) šķirņu sarakstā, un šīs šķirnes sēklas paredzētas eksportam;".

 

6. Izteikt 11. un 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Latvijas augu šķirņu katalogs

(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļauto šķirņu sēklas drīkst sertificēt un pārdot saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

(2) Katalogā iekļauj labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, biešu, kartupeļu un dārzeņu šķirnes.

(3) Katalogā ietver šādu informāciju:

1) šķirnes nosaukums;

2) laiks, uz kuru šķirne iekļauta katalogā;

3) valsts, kurā šķirne selekcionēta;

4) šķirnes uzturētājs, šķirnes pārstāvis un tā adrese;

5) šķirnes aizsardzība;

6) šķirni raksturojošie rādītāji;

7) norāde, ja šķirne ir ģenētiski modificēta.

(4) Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kataloga veidošanas kārtību publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par pieņemtajiem lēmumiem.

11.1 pants. Augu šķirņu iekļaušana Latvijas augu šķirņu katalogā un Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos

    1. Šķirni iekļauj katalogā, ja:

1) tā atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu. Šķirne tiek uzskatīta par:

a) atšķirīgu, ja tā ar vienu vai vairākām būtiskām pazīmēm skaidri atšķiras no jebkuras citas šķirnes, kas pazīstama Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā pazīstama šķirne ir šķirne, kas, iesniedzot iesniegumu par iekļaušanu katalogā, ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai par to ir iesniegts pieteikums iekļaušanai katalogā Eiropas Savienības dalībvalstī sertifikācijai un tirdzniecībai vai sertifikācijai citām valstīm,

b) viendabīgu, ja tās augi, kas pavairoti, ievērojot šķirnes pavairošanas īpatnības, šķirnei raksturīgo pazīmju ziņā ir pietiekami vienveidīgi vai ģenētiski identiski,

c) stabilu, ja pēc vairākkārtējas pavairošanas vai katra pavairošanas cikla beigās (ja tiek izmantots īpašs pavairošanas cikls) šķirnes raksturīgās pazīmes būtiski nemainās;

2) tās nosaukums atbilst Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (UPOV) un Eiropas Savienības piemērojamo tiesību aktu prasībām.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajām prasībām var piemērot atlaides, ja šķirne paredzēta augu ģenētisko resursu saglabāšanai.

(3) Citu Eiropas Savienības dalībvalstu šķirnes tiek iekļautas katalogā pēc tiem pašiem principiem, pēc kuriem iekļauj Latvijā selekcionētās šķirnes.

(4) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina katalogā iekļauto šķirņu pieteikšanu Eiropas Savienības kopējiem šķirņu katalogiem.

(5) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina oriģinālo šķirnes sēklu parauga saņemšanu pēcpārbaudes veikšanai no atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes testa veikšanas iestādes katalogā iekļautajām šķirnēm.

(6) Eiropas Savienības kopējā šķirņu katalogā un Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautās šķirnes netiek pakļautas citiem tirdzniecības ierobežojumiem.

(7) Ģenētiski modificētas šķirnes katalogā iekļauj saskaņā ar Eiropas Savienības piemērojamo tiesību aktu prasībām un Latvijas normatīvajos aktos noteikto kārtību par ģenētiski modificēto organismu izmantošanu un izplatīšanu.

(8) Katalogā neiekļauj šķirnes, kas paredzētas tikai izvešanai.

(9) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina, ka katras katalogā iekļautās šķirnes un šķirnes, par kuru iesniegts iesniegums iekļaušanai katalogā, apraksts un pamatojums tās iekļaušanai katalogā ir pieejams Eiropas Savienības komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstīm. Informācija, kas saistīta ar minētās dokumentācijas apriti, ir ierobežotas pieejamības informācija."

7. Izteikt 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Sēklu pārdošana

(1) Drīkst pārdot:

1) sēklas, kuras sertificētas vai pārbaudītas šajā likumā un sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajā kārtībā, kā arī Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sertificētās sēklas;

2) labības un lopbarības augu sēklu maisījumus, ja nodrošināta to komponentu atbilstība sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām (pirms maisījuma sagatavošanas) un ja maisījumi nerada labvēlīgākus apstākļus augu kaitēkļu vai slimību attīstībai vai izplatībai salīdzinājumā ar komponentu audzēšanu tīrsējā;

3) pietiekami viendabīgas sēklu partijas, kas atbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem;

4) tikai Latvijas teritorijā to šķirņu sēklas, kuras pārdotas atbilstoši šā likuma 14.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos.

(2) Šā likuma izpratnē sēklu tirdzniecībā nedrīkst noteikt citus ierobežojumus, kas saistīti ar šķirnes īpašībām, pārbaudes prasībām, saiņošanu, marķēšanu un zīmogošanu.

(3) Ja tiek lietota ģenētiski modificēta šķirne pārtikai vai lopbarībai, tā ir apstiprināta atbilstoši Eiropas Savienības piemērojamo tiesību aktu prasībām par ģenētiski modificētu pārtiku un lopbarību."

 

8. Izteikt 16.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja radušās īslaicīgas grūtības sēklu apgādē un ja attiecīgās šķirnes sēklu trūkst citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Zemkopības ministrija var uz noteiktu laiku risināt jautājumu par attiecīgo šķirņu sēklu tirdzniecību Eiropas Savienības dalībvalstīs ar pazeminātām kvalitātes prasībām vai sēklām, kuru šķirnes nav iekļautas Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā."

9. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Sēklu ievešana no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis

(1) Sēklas ievest atļauts fiziskām un juridiskām personām, kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju.

(2) Sēklu ievedējs ir atbildīgs par ievesto sēklu kvalitāti un atbilstību Latvijas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

(3) Sēklas var ievest:

1) ja tās ir sertificētas vai nav līdz galam sertificētas valstīs, kurām ar Eiropas Savienības padomes lēmumu ir piešķirta ekvivalence lauku apskatē un sēklu ražošanā, un ja šķirne ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā;

2) izmēģinājumiem, pārbaudēm un zinātniskiem mērķiem;

3) sagatavošanai šķirošanai, pārfasēšanai vai citu veidu sēklu apstrādei, ja tās paredzētas izvešanai, ko apstiprina attiecīgs līgums;

4) ja augu suga nav minēta normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

5) ja normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību konkrētajai augu sugai ir paredzēti izņēmumi sēklu tirdzniecībā.

(4) Šā panta trešās daļas 1.punktā minētajām sēklām ir nepieciešams Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) izsniegts sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments.

(5) Ja konstatē, ka ievesto sēklu izmantošana var radīt kaitējumu apkārtējai videi vai izraisīt bīstamu augu slimību vai kaitēkļu izplatīšanos, turpmākās darbības veic normatīvajos aktos par augu aizsardzību paredzētajā kārtībā."

10. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

 

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.februārim:

1.1. izdara nepieciešamos grozījumus Latvijas augu šķirņu kataloga nolikumā;

1.2. izdod šā likuma 2.panta 1.punkta "d" apakšpunktā paredzētos noteikumus;

1.3. izdod šā likuma 17.panta pirmajā daļā paredzētos noteikumus.

2. To šķirņu sēklu sertifikāciju, kas neatbilst Eiropas Savienības direktīvās noteiktajām prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests veic līdz 2009.gada 30.aprīlim, un šo sēklu tirdzniecība ir atļauta tikai Latvijas teritorijā.

3. Šā likuma 6.panta sestajā daļā minētā oficiālā šķirnes apraksta iesniegšanas termiņš 2004.gadā ir 1.jūnijs.

4. Sēklas, kuras ievestas līdz 2004.gada 30.aprīlim un kuras neatbilst šā likuma 13.1 panta pirmajā daļā minētajām prasībām, var tirgot tikai Latvijas teritorijā līdz krājumu beigām vai līdz sēklu kvalitāti apliecinošā dokumentā norādītā derīguma termiņa beigām."

Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

 

 

Ministru prezidents I.Emsis

 

 

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Sēklu aprites likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Spēkā esošais Sēklu aprites likums regulē sēklu apriti Latvijā kā Eiropas Savienības (turpmāk -  ES) kandidātvalstī, paredzot attiecīgās sēklu sertifikācijas procedūras un sēklu ievešanas un izvešanas prasības.

Sēklu aprites likumā nav nosacījumu, kuri nodrošinātu sēklu brīvu kustību ES dalībvalstīs, ko paredz sēklu tirdzniecības direktīvas. Spēkā esošajā likumā nav:

1) deleģējuma jaunām valsts funkcijām, kas ir saistītas ar ES kultūraugu kopējo katalogu veidošanu, ES tiesību aktu prasību izpildi un sadarbību ar citām ES dalībvalstīm;

2) sēklaudzētāju un tirgotāju pienākumu attiecībā uz ģenētiski modificēto sēklu, šķirņu aprakstiem, bioloģiskās sēklas krājumiem, dokumentāciju;

3) normu, kuras ļautu ES kopējos šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sertifikāciju Latvijā;

4) normu, kāda institūcija un uz kādiem principiem pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā un nodrošina pieteikumu iesniegšanu šķirņu iekļaušanai ES kopējiem šķirņu katalogiem, kā arī par dokumentācijas pieejamību ES komisijai un ES dalībvalstīm;

5) noteikta institūcija, kura var risināt jautājumu ES komisijā par attiecīgo šķirņu sēklu tirdzniecību ES dalībvalstīs ar pazeminātām kvalitātes prasībām;

6) ES normu attiecībā uz sēklu ievešanu un izvešanu (no trešajām valstīm).

Līdz Latvijas pievienošanai Eiropas Savienībai (01.05.2004) ir nepieciešams pieņemt attiecīgus grozījumus un papildinājumus normatīvajos aktos. Tādējādi un, ņemot vērā Ministru prezidenta š.g. 22.marta rezolūcijā Nr.111-1/18 noteiktos termiņus, projektu “Grozījumi Sēklu aprites likumā” ir nepieciešams pieņemt Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.

Saskaņā ar pievienošanās ES līgumu Latvijai ir dotas tiesības līdz 2009.gada 1.maijam sertificēt un tirgot Latvijā to šķirņu (81) sēklu, kuras neatbilst direktīvu prasībām par šķirnes atzīšanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts groza Sēklu aprites likumu, paredzot nodrošināt Latvijā ražoto sēklu apriti ES dalībvalstīs un otrādi uz vienādiem nosacījumiem. Līdz ar to projekts paredz:

1) papildināt Valsts augu aizsardzības dienesta funkcijas ar tām, kuras nodrošina sēklu brīvu apriti ES dalībvalstīs (saistītas ar kultūraugu kopējo katalogu veidošanu, ES normatīvo aktu prasību izpildi, sadarbību ar citām ES dalībvalstīm);

2) papildināt sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju pienākumus, lai nodrošinātu: inspektoram pieeju noliktavām un sēklu dokumentācijai; bioloģiskās sēklas krājumu aktualizēšanu; informāciju par ģenētiski modificētajām šķirnēm; šķirnes apraksta iesniegšanu sēklu sertificēšanas institūcijai;

3) ES kopējos šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sertifikāciju Latvijā;

4) to, ka Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā un nodrošina pieteikumu iesniegšanu šķirņu iekļaušanai ES kopējiem šķirņu katalogiem;

5) papildu nosacījumus un atlaides šķirnes iekļaušanai šķirņu katalogos;

6) nosacījumus sēklu pārdošanai (sēklām jābūt sertificētam, viendabīgās partijās, ja šķirne ir ģenētiski modificēta -  tai jābūt apstiprinātai saskaņā ar regulas 1829/2003 prasībām);

7) nosacījumu, ka, lai novērstu īslaicīgās grūtības sēklu apgādē, Zemkopības ministrija var risināt jautājumu ES komisijā par attiecīgo šķirņu sēklu tirdzniecību ES dalībvalstīs ar pazeminātām kvalitātes prasībām;

9) ES nosacījumu pārņemšanu attiecībā uz sēklu ievešanu un izvešanu (nedrīkst ievest sēklas no trešajām valstīm, ja augu suga minēta ES sēklu tirdzniecības direktīvās; var ievest to augu sugu sēklas, kuras nav minētas ES sēklu tirdzniecības direktīvās);

10) tiesības līdz 2009.gada 1.maijam sertificēt un tirgot Latvijā to šķirņu (81) sēklu, kura neatbilst direktīvu prasībām par šķirnes atzīšanu (saskaņā ar pievienošanās ES līgumu).

Pieņemot šo normatīvā akta projektu, tiks pilnībā nodrošināta brīvā sēklu kustība ES dalībvalstīs un pilnīgi izpildītas ES direktīvu par sēklu tirdzniecību prasības.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts rada nosacījumus brīvai sēklu kustībai.

Cenu starpība vēl tuvākajā perspektīvā būs labvēlīga Latvijas sēklu ražotājiem. Ir reālas iespējas palielināt dažu augu sugu šķirņu sēklu pavairošanu Latvijā tirdzniecībai citās dalībvalstīs (kuras Latvijā ieved firmas no citām dalībvalstīm pavairošanai). Tomēr grūti prognozēt citu valstu firmu darbību. Diemžēl lopbarības augu sēklu ražošanai, kurai Latvijā ir labvēlīgi agroklimatiskie nosacījumi, ir kvotas (noteikts apjoms, kuru drīkst subsidēt).

Normatīvā akta projekts neskar nodarbinātības, bezdarba līmeņa, kā arī sēklu izvešanas jomu.

Cenu starpības dēļ tuvākā perspektīvā nav paredzama labības, kartupeļu vai lopbarības augu sēklas, kas ražota citās ES dalībvalstīs, tirdzniecības palielināšana Latvijā.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts ietekmēs “graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšanas” nozari (pēc Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora (turpmāk − NACE) klase 01.11.).

Projekts paredz tiešus ieguvumus sēklaudzētājiem -  rada iespēju sertificēt Latvijā arī ES š ķirņu kopējos katalogos iekļauto šķirņu sēklu bez oficiālās pārbaudes Latvijā, tādējādi ļaujot sēklaudzētājiem ar augstu zemkopības kultūras līmeni par 2 -  3 gadiem ātrāk uzsākt sēklu pavairošanu (uz savu risku).

Normatīvā akta projekts neskar uzņēmēju tiešās un netiešās izmaksas, kā arī laika patēriņu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts ðo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

2004.gads

Nākamie trīs gadi

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Neietekmē valsts budžeta un pašvaldību budžetu ieņēmumus.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Neietekmē valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumus.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus jāizdod:

1) Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar sēklu sertifikāciju, augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, augu šķirņu iekļaušanu un uzturēšanu Latvijas augu šķirņu katalogā, laboratoriskajiem pakalpojumiem, personu reģistrāciju vai dokumentu izsniegšanu. Tiks izstrādāts līdz 2005.gada 1.janvārim;

2) grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 “Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums”. Grozījumi tiks izstrādāti līdz 2005.gada 1.janvārim;

3) Ministru kabineta noteikumi par atļaujas saņemšanas kārtību sēklu ievešanai no trešajām valstīm.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projekts ir saskaņots ar ES padomes direktīvām:

66/401/EEC (OJ P 125, 11.07.1966 P.2298) ar grozījumiem;

66/402/EEC (OJ P 125 11.07.1966 P.2309) ar grozījumiem;

2002/53/EC (OJ L 193, 20.07.2002 P.0001 -  0011);

2002/54/EC (OJ L 193, 20.07.2002. P.0012 -  0032);

2002/55/EC (OJ L 193, 20.07.2002 P.0033 -  0059) ar grozījumiem;

2002/56/EC (OJ L 193, 20.07.2002 P.0060 -  0073);

2002/57/EC (OJ L 193, 20.07.2002 P.0074 -  0097) ar grozījumiem;

2003/61/EC (OJ L 165, 03.07.2003 P.0023 -  0028).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts nav pretrunā ar Pasaules tirdzniecības organizāciju un citām starptautiskām saistībām.

Normatīvā akta projekts ir saskaņots ar OECD shēmas prasībām šķirnes sertifikācijai sēklu apritei starptautiskajā tirgū.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts ðo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

66/401/EEC (OJ P 125, 11.07.1966 P.2298) par barības augu sēklu materiāla tirdzniecību;

66/402/EEC (OJ P 125 11.07.1966 P.2309) par graudaugu sēklu tirdzniecību;

2002/53/EC (OJ L 193, 20.07.2002 P.0001 -  0011) par kopējo lauksaimniecības augu sugu šķirņu katalogu;

2002/54/EC (OJ L 193, 20.07.2002. P.0012 -  0032) par biešu sēklu tirdzniecību;

2002/55/EC (OJ L 193, 20.07.2002 P.0033 -  0059) par dārzeņu sēklu tirdzniecību;

2002/56/EC (OJ L 193, 20.07.2002 P.0060 -  0073) par sēklas kartupeļu tirdzniecību;

2002/57/EC (OJ L 193, 20.07.2002 P.0074 -  0097) par eļļas augu un šķiedraugu tirdzniecību;

2003/61/EC (OJ L 165, 03.07.2003 P.0023 -  0028) par Kopienas salīdzinošajiem pārbaudēm un pētījumiem;

98/95/EC (OJ L 025, 01.02.1999 P.0001-0026) kas groza direktīvas 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 66/208/EEC, 70/457/EEC un 70/458/EEC.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

1. 1.punkts (likuma 1.pants)

2002/53/EC 1.panta 1.punkts

66/401/EEC 2.panta 1.punkts

66/402/EEC 2.pants

2002/54/EC 2.panta (b)

2002/55/EC 2.panta (b)

2002/56/EC 2.panta (a)

2002/57/EC 2.panta (b)

Atbilst

-

2. 2.punkts (likuma 2.panta 4.punkta e) un g) apakðpunkts)

2002/53/EC 10.pants

Atbilst

-

3. 2.punkts (likuma 2.panta 4.punkta h) apakðpunkts

2003/61/EC 1.panta 1.; 2.; 7.; 8.; 9.; 10.punkts

Atbilst

-

4. 3.punkts (likuma 6.panta piektā daļa

2002/53/EC 9.panta 5.daļa

Atbilst

-

5. 4.punkts (likuma 7.panta otrās daļas a) un b) apakšpunkts

66/401/EEC 3.panta 1.punkts

66/402/EEC 3.panta 1.punkts

2002/54/EC 3.panta 1.punkts

2002/55/EC 3.panta 1.punkts

2002/56/EC 3.panta 1.punkts

2002/57/EC 3.panta 1.punkts

Atbilst

-

6. 5.punkts (likuma 11.panta pirmā un otrā daļa)

2002/53/EC 1. un 3.pants

Atbilst

-

7. 5.punkts (likuma 11.panta trešās daļas 4) punkts un ceturtā daļa)

2002/55/EC 9.pants

Atbilst

-

8. 6.punkts (likuma 11.1panta pirmās daļas 1) punkts)

2002/53/EC 4.pants, 5.pants

Atbilst

-

9. 6.punkts (likuma 11.1panta pirmās daļas 2) punkts)

2002/53/EC 9.panta 6.punkts

Atbilst

-

10. 6.punkts (likuma 11.1panta otrā daļa)

2002/53/EC 3.panta 3.punkts, 6.pants

Atbilst

-

11. 6.punkts (likuma 11.1panta piektā daļa)

2002/53/EC 16.panta 1.punkts

Atbilst

-

12. 6.punkts (likuma 11.1panta sestā daļa)

2002/53/EC 4.panta 4.punkts; 7.panta 4.punkts

Atbilst

-

13. 6.punkts (likuma 11.1panta septītā daļa)

2002/53/EC 1.panta 3.punkts

Atbilst

-

14. 6.punkts (likuma 11.1panta astotā daļa)

2002/53/EC 10.pants

Atbilst

-

15. 7.punkts (likuma 13.1panta pirmās daļas 1) punkts)

2002/53/EC 1.panta 1.punkts

Atbilst

-

16. 7.punkts (likuma 13.1panta pirmās daļas 2) punkts)

66/402/EEC 13.pants

66/401/EEC 13.pants

2002/54/EC 10.panta 1.punkts

2002/55/EC 26.panta 1.punkts

2002/56/EC 11.panta 1.punkts

2002/57/EC 10.panta 1.punkts

Atbilst

-

17. 7.punkts (likuma 13.1panta pirmās daļas 3) punkts)

66/402/EEC 8.panta 1.pinkts

66/401/EEC 8.panta 1.punkts

2002/54/EC 9.panta 2.punkts

2002/55/EC 26.panta 1.punkts

2002/56/EC 11.pants

2002/57/EC 10.panta 1.punkts

Atbilst

-

18. 7.punkts (likuma 13.1panta otrā daļa)

98/95/EC, kas groza 66/401/EEC 2.panta 21.punkts

98/95/EC, kas groza 66/402/EEC 3.panta 21.punkts

2002/54/EC 20.pants 2002/55/EC 34.panta 1.punkts

2002/56/EC 17.panta 1.punkts

2002/57/EC 17.pants

Atbilst

-

19. 7.punkts (likuma 13.1panta trešā daļa)

1829/2003 40.panta 1.punkts, 41.panta 1.punkts

Atbilst

-

20. 8.punkts (likuma 16.pants)

98/95/EC, kas groza 66/401/EEC 2.pants 26.punkts

98/95/EC, kas groza 66/402/EEC 3.pants 26.punkts

2002/54/EC 24.panta 1.punkts

2002/55/EC 38.panta 1.punkts

2002/56/EC 22.panta 1.punkts

2002/57/EC 21.panta 1.punkts

Atbilst

-

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Latvijas sēklaudzētāju asociāciju, Asociāciju “Latvijas dārznieks” un Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Normatīvā akta projektā ietvertie nosacījumi sēklu apritē tika apspriesti sanāksmēs ar sēklu ražotājiem un šķirņu pārstāvjiem.

Pārsvarā atbalsta. Daļa no Latvijas selekcionāriem neatbalsta likumprojektā iekļauto normu par ES kopējās šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sēklu sertifikāciju bez 2 -  3 gadus salīdzināšanas Latvijā (argumentējot, ka dažas šķirnes var būt nepiemērotas audzēšanai Latvijā).

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar Lielbritānijas, Somijas un Vācijas ekspertiem sēklu aprites jomā.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Šā normatīvā akta izpildes kontroli veiks Valsts augu aizsardzības dienests esošā finansējuma ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiks sagatavota informācija presei un internetam, kā arī tiks sniegta informācija sēklaudzētāju sanāksmēs.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Zemkopības ministra vietā -

vides ministrs R.Vējonis

 

 

 

 

 

 

04.03.31. 18:30:46

M.Smirnova

7027177, Marija.Smirnova@zm.gov.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

D.Malzubre

 

M.Smirnova