Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Noteikumi par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

(reģ.Nr. 767)

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Komisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija

Noteikumi Nr. 257

Noteikumi par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām.”

Atbalstīt

Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Noteikumos lietotie termini

2.

Atbildīgā komisija

Aizstāt visā likumprojekta tekstā, izņemot I nodaļas nosaukumu, 5.panta otro daļu, 13. panta nosaukumu, VII un VIII nodaļas nosaukumu, 39. un 46. pantu, 48. panta pirmo daļu, 50. panta trešo daļu, 57. panta nosaukumu, 61., 62. un 63. pantu, 65. panta ceturtās daļas 5. punktu un devītās daļas 2. punktu, XIV nodaļas nosaukumu, 72. panta nosaukumu un pārejas noteikumus vārdu “noteikumi” ar vārdu “likums” attiecīgā locījumā

Atbalstīt

1.pants. Likumā lietotie termini

Noteikumos ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumi - līgumi, kas rakstiski noslēgti starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un vienu vai vairākiem preču piegādātājiem, būvdarbu veicējiem vai pakalpojumu sniedzējiem peļņas nolūkos un kuru priekšmets ir:

     

1) piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumi — līgumi, kuri rakstveidā noslēgti starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un vienu vai vairākiem preču piegādātājiem, būvdarbu veicējiem vai pakalpojumu sniedzējiem peļņas nolūkā un kuru priekšmets ir:

a) būvdarbu līgumiem – šo noteikumu 1.pielikumā minēto darbu veikšana, vai šo darbu veikšana un projektēšana saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktām prasībām, vai būve, kas iegūta jebkādiem līdzekļiem. Būve šā likuma izpratnē ir kopējais būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai tas kalpotu projektā noteiktajam mērķim;

   

Redakc.

precizēts

a) būvdarbu līgumiem — šā likuma 1.pielikumā minēto darbu veikšana vai veikšana un būvprojektēšana saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasībām, vai būve, kas iegūta jebkādiem līdzekļiem. Būve šā likuma izpratnē ir kopējais būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai kalpotu projektā noteiktajam mērķim,

b) piegādes līgumiem - ražojumu pirkšana, pirkšana uz nomaksu, noma ar vai bez izpirkuma tiesībām. Ja līguma priekšmets ir preču piegāde un tā mazākā daļa ir ražojuma iebūve vai uzstādīšana, šādu līgumu uzskata par piegādes līgumu;

     

b) piegādes līgumiem — ražojumu pirkšana, pirkšana uz nomaksu, noma ar vai bez izpirkuma tiesībām. Ja līguma priekšmets ir preču piegāde un tā mazākā daļa ir ražojuma iebūvēšana vai uzstādīšana, šādu līgumu uzskata par piegādes līgumu,

c) pakalpojumu līgumiem – šo noteikumu 2. pielikumā minētie pakalpojumi

     

c) pakalpojumu līgumiem — šā likuma 2.pielikumā minētie pakalpojumi;

2) būves koncesija – būvdarbu līgums ar nosacījumu, ka atlīdzība par šo līgumu ir tikai būves ekspluatācija vai būves ekspluatācija un maksa par to;

     

2) būves koncesija — būvdarbu līgums ar nosacījumu, ka atlīdzība par šo līgumu ir tikai būves ekspluatācija vai būves ekspluatācija un maksa par to;

3) pakalpojumu koncesija – pakalpojumu līgums ar nosacījumu, ka atlīdzība par šo līgumu ir tiesības sniegt pakalpojumu bez maksas par šīm tiesībām vai ar maksu par tām;

     

3) pakalpojumu koncesija — pakalpojumu līgums ar nosacījumu, ka atlīdzība par šo līgumu ir tiesības sniegt pakalpojumu, nemaksājot par šīm tiesībām vai maksājot par tām;

4) vispārīgā vienošanās – tādas vienošanās starp vienu vai vairākiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem, kuru mērķis ir noteikt un raksturot kādā laikposmā slēdzamos līgumus un paredzēt noteikumus, uz kuriem pamatojoties šie līgumi tiks slēgti (īpaši attiecībā uz cenām un, ja nepieciešams, paredzēto daudzumu);

 

 

 

4) vispārīgā vienošanās — tāda vienošanās starp vienu vai vairākiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem, kuras mērķis ir noteikt un raksturot kādā laikposmā slēdzamos līgumus un paredzēt noteikumus, ar kādiem tie tiks slēgti (īpaši attiecībā uz cenām un, ja nepieciešams, paredzēto daudzumu);

5) dinamiskā iepirkumu sistēma – bieži lietojamu preču iepirkšanai lietots pilnīgi elektronizēts process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem piegādātājiem ar noteikumu, ka piegādātāji atbilst kvalifikācijas prasībām un ir iesnieguši informāciju par precēm, ko tie var piedāvāt (informatīvu piedāvājumu);

     

5) dinamiskā iepirkumu sistēma — bieži lietojamu preču iepirkšanai izmantots pilnīgi elektronizēts process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem piegādātājiem ar noteikumu, ka piegādātāji atbilst kvalifikācijas prasībām un ir iesnieguši informāciju par precēm, ko tie var piedāvāt (informatīvo piedāvājumu);

6) elektroniska izsole – lejupejošu cenu vai noteiktu piedāvājumu daļu jaunu vērtību atkārtota norādīšana, izmantojot elektroniskus līdzekļus, kas notiek pēc pilnīgas piedāvājumu novērtēšanas, tādejādi dodot iespēju ar elektroniskiem līdzekļiem sakārtot piedāvājumus noteiktā kārtībā pēc cenām vai noteiktu piedāvājumu daļu vērtībām. Atsevišķi pakalpojumu līgumi vai būvdarbu līgumi, kuru priekšmets ir intelektuāls darbs (piemēram, projektēšana) nav elektronisku izsoļu objekts. Šā likuma izpratnē elektroniskie līdzekļi nozīmē elektroniskas iekārtas, kas piemērotas pa vadiem, radio, optiskajiem līdzekļiem vai citiem elektromagnētiskajiem līdzekļiem saņemto vai nosūtīto datu apstrādei (arī digitālajai saspiešanai) un uzglabāšanai;

     

6) elektroniska izsole — lejupejošu cenu vai noteiktu piedāvājumu daļu jaunu vērtību atkārtota norādīšana ar elektronisku līdzekļu palīdzību pēc pilnīgas piedāvājumu novērtēšanas, tādējādi dodot iespēju ar elektroniskiem līdzekļiem sakārtot piedāvājumus noteiktā secībā pēc cenām vai noteiktu piedāvājumu daļu vērtībām. Atsevišķi pakalpojumu līgumi vai būvdarbu līgumi, kuru priekšmets ir intelektuāls darbs (piemēram, projektēšana), nav elektronisku izsoļu objekts. Šā likuma izpratnē elektroniskie līdzekļi nozīmē elektroniskas iekārtas, kas piemērotas pa vadiem, ar radio, optisko līdzekļu vai citu elektromagnētisko līdzekļu palīdzību saņemto vai nosūtīto datu apstrādei (arī digitālajai saspiešanai) un uzglabāšanai;

7) piegādātājs - fiziska vai juridiska persona, vai cits sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šā likuma izpratnē, vai šādu personu vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apvienības jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū būvdarbu veikšanu vai būvi, ražojumus vai pakalpojumus;

     

7) piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona vai cits sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šā likuma izpratnē, vai šādu personu vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apvienības jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū būvdarbu veikšanu vai būvi, ražojumus vai pakalpojumus;

8) pretendents -piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu;

     

8) pretendents — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu;

9) kandidāts-piegādātājs, kurš meklē iespēju piedalīties slēgtā procedūrā vai sarunu procedūrā;

     

9) kandidāts — piegādātājs, kurš meklē iespēju piedalīties slēgtā procedūrā vai sarunu procedūrā;

10) centralizēto iepirkumu institūcija – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš iepērk preces vai pakalpojumus savām un citu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām vai tikai citu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām, vai piešķir būvdarbu, piegāžu, pakalpojumu līgumus un vispārīgos nolīgumus citu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām;

   

Redakc.

precizēts

10) centralizēto iepirkumu institūcija — sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš iepērk preces vai pakalpojumus savām un citu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām vai tikai citu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām vai piešķir būvdarbu, piegāžu, pakalpojumu līgumus un vispārīgās vienošanās citu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām;

11) atklātas, slēgtas un sarunu procedūras - līgumu piešķiršanas procedūras, ko piemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un kurās:

     

11) atklātas, slēgtas un sarunu procedūras — līgumu piešķiršanas procedūras, kuras piemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un kurās:

a) atklātu procedūru gadījumā - visi ieinteresētie piegādātāji var iesniegt piedāvājumus,

     

a) atklātu procedūru gadījumā — visi ieinteresētie piegādātāji var iesniegt piedāvājumus,

b) slēgtu procedūru gadījumā – jebkurš piegādātājs var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, kurus uzaicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs,

     

b) slēgtu procedūru gadījumā — jebkurš piegādātājs var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, kurus uzaicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs,

c) sarunu procedūru gadījumā - sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs apspriežas ar paša izraudzītiem piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem no viņiem rīko sarunas par līguma noteikumiem;

     

c) sarunu procedūru gadījumā — sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs apspriežas ar paša izraudzītiem piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem no viņiem rīko sarunas par līguma noteikumiem;

12) metu konkursi - tādas procedūras, kas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dod iespēju iegūt plānu vai metu, ko žūrija atzinusi par labāko konkursā ar godalgu piešķiršanu vai bez tās, galvenokārt pilsētu un teritorijas plānošanas uzdevumu risinājuma, arhitektūras, būvniecības vai datu apstrādes jomā;

     

12) metu konkursi — tādas procedūras, kas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam dod iespēju iegūt plānu vai metu, ko žūrija atzinusi par labāko konkursā ar godalgu piešķiršanu vai bez tās, galvenokārt pilsētu un teritorijas plānošanas uzdevumu risinājuma, arhitektūras, būvniecības vai datu apstrādes jomā;

13) Iepirkumu nomenklatūra CPV - nomenklatūra, kuru noteiktā kārtībā ir apstiprinājis Eiropas parlaments un Eiropas padome, un kuru pielieto iepirkuma procedūrās iepirkuma priekšmeta identificēšanai;

     

13) Iepirkumu nomenklatūra CPV — nomenklatūra, kuru noteiktā kārtībā ir apstiprinājis Eiropas Parlaments un Eiropas Padome un kuru izmanto iepirkuma procedūrās iepirkuma priekšmeta identificēšanai;

14) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs :

     

14) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

1) valsts sektora institūcija vai valsts sektora uzņēmums, kas veic šo noteikumu II nodaļā minētās darbības šo noteikumu II nodaļā minētajās jomās;

   

Redakc.

precizēts

a) valsts sektora institūcija vai uzņēmums, kas veic šā likuma II nodaļā minētās darbības šā likuma II nodaļā minētajās jomās,

2) jebkurš privāto tiesību subjekts, kas veic šo noteikumu II nodaļā minētās darbības šo noteikumu II nodaļā minētajās jomās vai jebkurā šo jomu apvienojumā, pamatojoties uz īpašām vai ekskluzīvām tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde uz normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kas satur normas, kuras ierobežo darbību veikšanu iepriekšminētajās jomās, dodot tikai vienam vai dažiem subjektiem tiesības veikt darbības kādā no šīm jomām, un kas ievērojami ietekmē citu subjektu iespējas darboties šajās jomās;

   

Redakc.

precizēts

b) jebkurš privāto tiesību subjekts, kas veic šā likuma II nodaļā minētās darbības šā likuma II nodaļā minētajās jomās vai jebkurā to kombinācijā, pamatojoties uz īpašām vai ekskluzīvām tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde uz tādu normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kuru normas ierobežo darbību veikšanu iepriekšminētajās jomās, dodot tikai vienam vai dažiem subjektiem tiesības veikt darbības kādā no šīm jomām, un kas ievērojami ietekmē citu subjektu iespējas darboties šajās jomās;

15) valsts sektora institūcijas – valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes, atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, kā arī privāto tiesību subjekts, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

     

15) valsts sektora institūcijas — valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes, atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, kā arī privāto tiesību subjekts, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

a) tas ir nodibināts vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, un tam nav komerciāla rakstura,

     

a) tas ir nodibināts vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, un tam nav komerciāla rakstura,

b) tas atrodas valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes, atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas padotībā vai izšķirošā ietekmē, vai šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību subjekta izšķirošā ietekmē (tā izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šā privāto tiesību subjekta darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits šiem kritērijiem atbilstošs privāto tiesību subjekts;

     

b) tas atrodas valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes, atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību subjekta izšķirošā ietekmē (tā izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šā privāto tiesību subjekta darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits šiem kritērijiem atbilstošs privāto tiesību subjekts;

16) valsts sektora uzņēmums – jebkurš uzņēmums, uz kuru valsts sektora institūcijām ir iespējas tieši vai netieši īstenot izšķirošu ietekmi, pamatojoties uz īpašuma tiesībām, finansiālu līdzdalību vai noteikumiem, kas to regulē. Uzskata, ka valsts sektora institūcijām ir izšķiroša ietekme, ja šīs institūcijas kādā uzņēmumā tieši vai netieši ir īpašnieks lielākajai daļai (vairāk nekā 50 procentiem) šā uzņēmuma parakstītā kapitāla vai kontrolē balsu vairākumu, kas saistīts ar uzņēmuma emitētajām kapitāla daļām, vai var iecelt vairāk nekā pusi minētā uzņēmuma vadības, pārvaldes vai uzraudzības struktūras locekļu;

   

Redakc.

precizēts

16) valsts sektora uzņēmums — jebkurš uzņēmums, kurā valsts sektora institūcijām ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme, pamatojoties uz īpašuma tiesībām, finansiālu līdzdalību vai noteikumiem, kas to regulē. Uzskata, ka valsts sektora institūcijām ir izšķiroša ietekme, ja šīs institūcijas kādā uzņēmumā tieši vai netieši ir lielākās daļas (vairāk nekā 50 procentu) šā uzņēmuma parakstītā kapitāla īpašnieks vai kontrolē balsu vairākumu, kas saistīts ar uzņēmuma emitētajām kapitāla daļām, vai var iecelt vairāk nekā pusi minētā uzņēmuma vadības, pārvaldes vai uzraudzības struktūras locekļu;

17) informatīvais piedāvājums – piedāvājums, kas raksturo pretendenta piedāvāto preču klāstu dinamiskajā iepirkumu sistēmā, bet iesniedzot nav saistošs pretendentam un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

     

17) informatīvais piedāvājums — piedāvājums, kas raksturo pretendenta piedāvāto preču klāstu dinamiskajā iepirkumu sistēmā, bet pēc iesniegšanas nav saistošs pretendentam un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

2.pants. Vienlīdzības princips

     

2.pants. Vienlīdzības princips

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvirza vienādas prasības visiem piegādātājiem un iepirkuma procedūrās ievēro atklātumu.

     

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvirza vienādas prasības visiem piegādātājiem un iepirkuma procedūrās ievēro atklātumu.

II nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības jomas

     

II nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības jomas

3.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības siltumapgādē, gāzes apgādē un elektroenerģijas apgādē

   

Redakc.

precizēts

3.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības siltumapgādes, gāzes apgādes un elektroenerģijas apgādes jomā

(1) Siltumapgādes un gāzes apgādes jomā šos noteikumus attiecina uz publisku gāzes vai siltumenerģijas ražošanas, transportēšanas vai sadales tīklu nodrošināšanu vai apsaimniekošanu, kā arī uz gāzes vai siltumenerģijas piegādi šādiem tīkliem, izņemot gadījumus, kad gāzes vai siltumenerģijas ražošana ir neatņemamas sekas citiem valsts sektora uzņēmumu vai privāto tiesību subjektu darbības veidiem, kas nav minēti šo noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā, un valsts sektora uzņēmums vai privāto tiesību subjekts piegādi publiskajam tīklam veic tikai tādēļ, lai saimnieciski izmantotu šādā darbībā iegūto gāzi vai siltumenerģiju un ne vairāk kā 20 procentu apmērā no apjoma naudas izteiksmē no attiecīgā valsts sektora uzņēmuma vai privāto tiesību subjekta apgrozījuma, ņemot vērā vidējo apgrozījumu iepriekšējos trijos gados, ieskaitot kārtējo gadu.

   

Redakc.

precizēta

(1) Siltumapgādes un gāzes apgādes jomā šo likumu attiecina uz publisku gāzes vai siltumenerģijas ražošanas, transportēšanas vai sadales tīklu nodrošināšanu vai apsaimniekošanu, kā arī uz gāzes vai siltumenerģijas piegādi šādiem tīkliem, izņemot gadījumus, kad gāzes vai siltumenerģijas ražošana ir valsts sektora uzņēmumu vai privāto tiesību subjektu citu, šā likuma noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā neminētu darbības veidu neatņemamas sekas un valsts sektora uzņēmums vai privāto tiesību subjekts piegādi publiskajam tīklam veic tikai tādēļ, lai saimnieciski izmantotu šādā darbībā iegūto gāzi vai siltumenerģiju. Turklāt šis piegādes apjoms naudas izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no attiecīgā valsts sektora uzņēmuma vai privāto tiesību subjekta apgrozījuma, ņemot vērā vidējo apgrozījumu iepriekšējos trijos gados, ieskaitot kārtējo gadu.

 

 

 

(2) Elektroenerģijas apgādes jomā šos noteikumus attiecina uz publisku elektroenerģijas pārvades vai sadales tīklu nodrošināšanu vai apsaimniekošanu, kā arī uz elektroenerģijas piegādi šādiem tīkliem, izņemot gadījumus, kad valsts sektora uzņēmumiem vai privāto tiesību subjektiem elektroenerģijas ražošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu elektroenerģijas patēriņu citos darbības veidos, kas nav minēti šo noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā, un piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga tikai no elektroenerģijas pašpatēriņa un nepārsniedz 30 procentu no kopējā saražotās elektroenerģijas daudzuma gadā, ņemot vērā vidējo saražoto elektroenerģijas daudzumu iepriekšējos trijos gados, ieskaitot kārtējo gadu.

   

Redakc.

precizēta

(2) Elektroenerģijas apgādes jomā šo likumu attiecina uz publisku elektroenerģijas pārvades vai sadales tīklu nodrošināšanu vai apsaimniekošanu, kā arī uz elektroenerģijas piegādi šādiem tīkliem, izņemot gadījumus, kad valsts sektora uzņēmumiem vai privāto tiesību subjektiem elektroenerģijas ražošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu elektroenerģijas patēriņu citos šā likuma 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā neminētos darbības veidos, un piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga tikai no elektroenerģijas pašpatēriņa un nepārsniedz 30 procentus no vidēji gadā saražotās elektroenerģijas daudzuma, ņemot vērā saražoto elektroenerģijas daudzumu iepriekšējos trijos gados, ieskaitot kārtējo gadu.

 

4.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības ūdensapgādes jomā

     

4. pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības ūdensapgādes jomā

(1) Dzeramā ūdens apgādes jomā šos noteikumus attiecina uz publisku dzeramā ūdens apgādes, transportēšanas vai sadales tīklu nodrošināšanu vai apsaimniekošanu, vai dzeramā ūdens piegādi šādiem tīkliem, izņemot gadījumus, kad valsts sektora uzņēmumiem un privāto tiesību subjektiem dzeramā ūdens iegūšana un patērēšana ir neatņemamas sekas darbības veidiem, kas nav minēti šo noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā, un dzeramā ūdens piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga no minētā valsts sektora uzņēmuma vai privāto tiesību subjekta pašpatēriņa un nepārsniedz 30 procentus no kopējā iegūtā ūdens daudzuma, ņemot vērā vidējo iegūtā ūdens daudzumu iepriekšējos trijos gados, ieskaitot kārtējo gadu.

   

Redakc.

precizēta

(1) Dzeramā ūdens apgādes jomā šo likumu attiecina uz publisku dzeramā ūdens apgādes, transportēšanas vai sadales tīklu nodrošināšanu vai apsaimniekošanu vai dzeramā ūdens piegādi šādiem tīkliem, izņemot gadījumus, kad valsts sektora uzņēmumiem un privāto tiesību subjektiem dzeramā ūdens iegūšana un patērēšana ir šā likuma 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā neminēto darbības veidu neatņemamas sekas, un dzeramā ūdens piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga no valsts sektora uzņēmuma vai privāto tiesību subjekta pašpatēriņa un nepārsniedz 30 procentus no vidēji gadā iegūtā ūdens daudzuma, ņemot vērā iegūto ūdens daudzumu iepriekšējos trijos gados, ieskaitot kārtējo gadu.

(2) Ðos noteikumus attiecina arī uz līgumiem vai metu konkursiem, kuri saistīti ar hidrobūvju projektiem, lauksaimniecības zemju apūdeņošanu vai meliorāciju, ar nosacījumu, ka piegādātā dzeramā ūdens daudzums pārsniedz 20 procentus no kopējā hidrobūves ierīkošanas, lauksaimniecības zemju apūdeņošanas vai drenāžas rezultātā iegūtā ūdens daudzuma, kā arī uz tiem līgumiem vai metu konkursiem, kuri saistīti ar kanalizācijas ūdeņu aizvadīšanu vai attīrīšanu, un kurus piešķir vai organizē valsts sektora uzņēmumi, privāto tiesību subjekti, valsts sektora institūcijas, kas nodarbojas ar šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām.

     

(2)  Šo likumu attiecina arī uz līgumiem vai metu konkursiem, kuri saistīti ar hidrobūvju projektiem, lauksaimniecības zemju apūdeņošanu vai meliorāciju, ievērojot nosacījumu, ka piegādātā dzeramā ūdens daudzums pārsniedz 20 procentus no kopējā hidrobūves ierīkošanas, lauksaimniecības zemju apūdeņošanas vai drenāžas rezultātā iegūtā ūdens daudzuma, kā arī uz tiem līgumiem vai metu konkursiem, kuri saistīti ar kanalizācijas ūdeņu aizvadīšanu vai attīrīšanu un kurus piešķir vai organizē valsts sektora uzņēmumi, privāto tiesību subjekti, valsts sektora institūcijas, kas veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības.

5.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības transporta pakalpojumu sniegšanā

   

Redakc.

precizēts

5.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības transporta pakalpojumu jomā

(1) Transporta jomā šos noteikumus attiecina uz publisku dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu un autobusu transporta tīklu un to pakalpojumu nodrošināšanu, izņemot gadījumus, kad valsts sektora uzņēmums vai privāto tiesību subjekts nodrošina publisku autobusu transporta tīklu un pakalpojumu sniegšanu, ja citi privāto tiesību subjekti vispār vai šajā teritorijā ir tiesīgi sniegt šos pašus pakalpojumus saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šiem valsts sektora uzņēmumiem, privāto tiesību subjektiem un valsts institūcijām.

     

(1) Transporta pakalpojumu jomā šo likumu attiecina uz publisku dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu un autobusu transporta tīklu un šā transporta pakalpojumu nodrošināšanu, izņemot gadījumus, kad valsts sektora uzņēmums vai privāto tiesību subjekts nodrošina publisku autobusu transporta tīklu un pakalpojumu sniegšanu, ja citi privāto tiesību subjekti vispār vai šajā teritorijā ir tiesīgi sniegt šos pašus pakalpojumus saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz valsts sektora uzņēmumiem, privāto tiesību subjektiem un valsts institūcijām.

(2) Šā panta izpratnē transporta tīkls eksistē, ja transporta pakalpojumus sniedz saskaņā ar šos pakalpojumus regulējošas institūcijas izdotiem noteikumiem, kas ietver noteikumus par apkalpojamiem maršrutiem, pārvadājamiem apjomiem vai pārvadājumu biežumu.

     

(2) Šā panta izpratnē transporta tīkls eksistē, ja transporta pakalpojumus sniedz saskaņā ar šos pakalpojumus regulējošas institūcijas izdotiem noteikumiem, tai skaitā noteikumiem par apkalpojamiem maršrutiem, pārvadājamiem apjomiem vai pārvadājumu biežumu.

6.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības pasta pakalpojumu jomā

     

6.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības pasta pakalpojumu jomā

(1) Pasta pakalpojumu jomā šos noteikumus attiecina uz darbībām, kas saistītas ar pasta pakalpojumu sniegšanu vai pasta pakalpojumu vienlaikus ar pasta vadības pakalpojumu (pakalpojumi, kas tiek veikti pirms un pēc sūtījuma izsūtīšanas), pakalpojumu ar pievienoto vērtību, kas saistīti vai tiek sniegti ar elektroniskiem līdzekļiem (elektroniska kodētu dokumentu pārsūtīšana, adrešu vadības pakalpojumi, ierakstītā elektroniskā pasta pārsūtīšana), tiešā pasta sūtījumu, kuriem netiek uzrādīti adresāti, finanšu pakalpojumu (naudas pārvedumi un pasta GIRO operācijas), filatēlijas pakalpojumu, loģistikas pakalpojumu (pakalpojumi, kas apvieno fizisku piegādi ar iespējamu uzglabāšanu) sniegðanu.

     

(1) Pasta pakalpojumu jomā šo likumu attiecina uz darbībām, kas saistītas ar pasta pakalpojumu sniegšanu, vai uz darbībām, kad pasta pakalpojumi tiek sniegti vienlaikus ar pasta vadības pakalpojumiem (pakalpojumi, kas tiek veikti pirms un pēc sūtījuma izsūtīšanas), pakalpojumiem ar pievienoto vērtību, kas saistīti vai tiek sniegti ar elektroniskiem līdzekļiem (elektroniska kodētu dokumentu pārsūtīšana, adrešu vadības pakalpojumi, ierakstītā elektroniskā pasta pārsūtīšana), tiešā pasta sūtījumiem, kuriem netiek uzrādīti adresāti, finanšu pakalpojumiem (naudas pārvedumi un pasta GIRO operācijas), filatēlijas pakalpojumiem, loģistikas pakalpojumiem (pakalpojumi, kas apvieno fizisku piegādi ar iespējamu uzglabāšanu).

(2) Šā panta izpratnē pasta pakalpojumi ir pakalpojumi, kas saistīti ar pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, un pasta sūtījums ir adresēts sūtījums galīgajā formā, kādā pasta pakalpojumu sniedzējam tas jānogādā. Pie šādiem sūtījumiem pieder, piemēram, grāmatas, katalogi, avīzes, periodiskie izdevumi un pasta pakas, kurās ir preces ar komercvērtību vai bez tās.

     

(2) Šā panta izpratnē pasta pakalpojumi ir pakalpojumi, kas saistīti ar pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, bet pasta sūtījums ir adresēts sūtījums tādā formā, kādā pasta pakalpojumu sniedzējam tas jānogādā adresātam. Pie šādiem sūtījumiem pieder, piemēram, grāmatas, katalogi, avīzes, periodiskie izdevumi un pasta pakas, kurās ir preces ar komercvērtību vai bez tās.

7.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības noteiktas teritorijas izmantošanas jomā

     

7.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības teritorijas izmantošanas jomā

Teritorijas izmantošanas jomā šos noteikumus attiecina uz noteiktas teritorijas izmantošanu naftas meklēšanai vai iegūšanai vai cietā kurināmā iegūšanai, kā arī uz lidostu vai jūras ostu pārvaldīšanu.

3.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K. Leiškalns

Papildināt 7. pantu šādā redakcijā:

aiz vārdiem “jūras ostu” pievienot frāzi “un speciālo ekonomisko zonu”

Neatbalstīt

Teritorijas izmantošanas jomāā šo likumu attiecina uz noteiktas teritorijas izmantošanu naftas meklēšanai vai iegūšanai vai cietā kurināmā iegūšanai, kā arī uz lidostu vai jūras ostu pārvaldīšanu.

 

8.pants. Līgumi, kas ietver vairākas darbības vairākās jomās vai dažādus līguma priekšmeta veidus

     

8.pants. Līgumi, kas ietver vairākas darbības vairākās jomās vai dažādus līguma priekšmeta veidus

(1) Ja līgums attiecas uz darbībām vairākās jomās, tā piešķiršanu regulē normas, kas attiecas uz to jomu, uz kuru attiecas līguma būtiskākā daļa.

     

(1) Ja līgums attiecas uz darbībām vairākās jomās, tā piešķiršanu regulē tās jomas normas, uz kuru attiecas līguma būtiskākā daļa.

(2) Ja līgums attiecas uz darbībām vairākās jomās, to nedrīkst sadalīt vairākos vienkāršos līgumos katrā jomā atsevišķi, lai izvairītos no šo noteikumu vai likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" piemērošanas.

     

(2) Ja līgums attiecas uz darbībām vairākās jomās, to nedrīkst sadalīt vairākos vienkāršos līgumos katrai jomai atsevišķi, lai izvairītos no šā likuma vai likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” piemērošanas.

(3) Ja līgums attiecas uz darbībām gan šo noteikumu piemērošanas jomā, gan likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" piemērošanas jomā un objektīvi nav iespējams noteikt, uz kuru jomu attiecas līguma būtiskā daļa, līgumu piešķir saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" prasībām.

     

(3) Ja līgums attiecas uz darbībām gan šā likuma, gan likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” piemērošanas jomā un objektīvi nav iespējams noteikt, uz kuru jomu attiecas līguma būtiskākā daļa, līgumu piešķir saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”.

(4) Ja līgums attiecas uz darbībām gan šo noteikumu piemērošanas jomā, gan citām darbībām, kas nav ietvertas ne šajos noteikumos, ne likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām", un objektīvi nav iespējams noteikt, uz kuru jomu attiecas līguma būtiskā daļa, līgumu piešķir saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

     

(4) Ja līgums attiecas uz darbībām gan šā likuma piemērošanas jomā, gan citām darbībām, kas nav ietvertas ne šajā likumā, ne likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, un objektīvi nav iespējams noteikt, uz kuru jomu attiecas līguma būtiskākā daļa, līgumu piešķir saskaņā ar šā likuma prasībām.

(5) Līgumus, kuros ietverta gan pakalpojumu sniegšana, gan piegāžu veikšana, uzskata par piegādes līgumiem, ja piegāžu kopējā vērtība pārsniedz līgumā ietverto pakalpojumu vērtību.

     

(5) Līgumus, kuros ietverta gan pakalpojumu sniegšana, gan piegāžu veikšana, uzskata par piegādes līgumiem, ja piegāžu kopējā vērtība pārsniedz līgumā ietverto pakalpojumu vērtību.

(6) Līgumus, kuru līguma priekšmets ir pakalpojumu sniegšana, bet kuros papildus pakalpojumu sniegšanai kā nesvarīga daļa ietverti arī būvdarbi, uzskata par pakalpojumu līgumiem.

     

(6) Līgumus, kuru priekšmets ir pakalpojumu sniegšana, bet kuros papildus pakalpojumu sniegšanai kā nesvarīga daļa ietverti arī būvdarbi, uzskata par pakalpojumu līgumiem.

III nodaļa. Noteikumu piemērošanas izņēmumi

     

III nodaļa. Likuma piemērošanas izņēmumi

9.pants. Būvdarbu un pakalpojumu koncesijas

     

9.pants. Būves un pakalpojumu koncesijas

Ðos noteikumus nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir būves vai pakalpojumu koncesiju, lai koncesionārs veiktu šo noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minētās darbības.

     

Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir būves vai pakalpojumu koncesiju, lai koncesionārs veiktu šā likuma 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minētās darbības

10.pants. Līgumi ar trešajām personām

     

10.pants. Līgumi ar trešajām personām

(1) Šos noteikumus nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz piegādes vai būvdarbu līgumu, ja līguma priekšmetu paredzēts pārdot vai iznomāt trešajām personām peļņas nolūkos, ar nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav īpašu vai izņēmuma tiesību pārdot vai iznomāt šādu līguma priekšmetu un ka citi privāto tiesību subjekti var pārdot vai iznomāt to atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju.

     

(1) Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz piegādes vai būvdarbu līgumu, ja līguma priekšmetu paredzēts pārdot vai iznomāt trešajām personām peļņas nolūkā, ievērojot nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav īpašu vai izņēmuma tiesību pārdot vai iznomāt šādu līguma priekšmetu un ka citi privāto tiesību subjekti var to pārdot vai iznomāt atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē Eiropas Komisiju pēc tās pieprasījuma par visām produktu vai darbību kategorijām, uz kurām attiecina izņēmumus saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma informē to par visām produktu vai darbību kategorijām, uz kurām attiecina izņēmumus saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

11.pants. Līgumi, kurus piešķir citiem mērķiem, nevis darbībām noteiktajā jomā

     

11.pants. Līgumi, kurus piešķir citiem mērķiem, nevis darbībām noteiktajā jomā

(1) Šos noteikumus nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir līgumus citiem mērķiem, nevis šo noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minēto darbību veikšanai, vai ar mērķi veikt šīs darbības ārpus Eiropas Savienības ar nosacījumu, ka šim mērķim netiek fiziski lietots publiskais tīkls vai teritorija Eiropas Savienībā.

   

Redakc.

precizēta

(1) Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir līgumus citiem mērķiem, nevis šā likuma 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minēto darbību veikšanai, vai ar mērķi veikt šīs darbības ārpus Eiropas Savienības, ievērojot nosacījumu, ka šim mērķim netiek fiziski lietots publiskais tīkls vai Eiropas Savienībā ietilpstoša teritorija.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē Eiropas Komisiju pēc tās pieprasījuma par visām darbībām, uz kurām attiecina izņēmumus saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma informē to par visām darbībām, uz kurām attiecina izņēmumus saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

 

12.pants. Slepenie līgumi vai līgumi, kuros jāievēro noteikts slepenības režīms

     

12.pants. Slepenie līgumi vai līgumi, kuros jāievēro noteikts slepenības režīms

Šos noteikumus nepiemēro gadījumos, kad Ministru kabinets informācijai par līgumu nosaka slepenības režīmu vai līguma izpilde ir saistīta ar speciāliem slepenības pasākumiem saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

     

Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad Ministru kabinets informācijai par līgumu nosaka slepenības režīmu vai līguma izpilde ir saistīta ar speciāliem slepenības pasākumiem saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

13.pants. Līgumi, kurus piešķir saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem

     

13.pants. Līgumi, kurus piešķir saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem

Šos noteikumus nepiemēro gadījumos, kad līgumus piešķir saskaņā ar citiem procedūru noteikumiem, kurus nosaka saskaņā ar:

Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad līgumus piešķir saskaņā ar citiem procedūru noteikumiem, kurus nosaka saskaņā ar:

1) Starptautisko līgumu starp Latviju un valsti ārpus Eiropas Savienības (turpmāk – trešā valsts) par piegādēm, būvdarbiem vai pakalpojumiem, kas nepieciešami kopīga šā starptautiskā līguma dalībvalstu projekta īstenošanai vai ekspluatācijai. Šajā gadījumā par visiem šādiem līgumiem paziņo Eiropas Komisijai;

   

Redakc.

precizēts

1) līgumu, kas noslēgts starp Latviju un valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk — trešā valsts), par piegādēm, būvdarbiem vai pakalpojumiem, kuri nepieciešami šā starptautiskā līguma dalībvalstu kopīga projekta īstenošanai vai ekspluatācijai. Par visiem šādiem līgumiem paziņo Eiropas Komisijai;

2) starptautisku līgumu par karaspēka izvietošanu. Procedūru noteikumus attiecina uz organizācijām Latvijā vai trešajā valstī;

     

2) starptautisku līgumu par karaspēka izvietošanu. Procedūru noteikumus attiecina uz organizācijām Latvijā vai trešajā valstī;

3) starptautiskas organizācijas īpašiem noteikumiem.

     

3) starptautiskas organizācijas īpašiem noteikumiem.

14.pants. Līgumi, kurus piešķir filiālēm, kopīgam uzņēmumam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas ir daļa no kopīga uzņēmuma

     

14.pants. Līgumi, kurus piešķir filiālēm, kopīgam uzņēmumam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas ir daļa no kopīga uzņēmuma

(1) Šos noteikumus nepiemēro attiecīgi pakalpojumu, piegādes vai būvdarbu līgumiem, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir filiālei vai ko kopīgais uzņēmums, kuru izveidojuši dažādi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, lai tas veiktu kādas no šo noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minētajām darbībām, piešķir kādai no šo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju filiālēm, ar nosacījumu, ka vidēji 80 procenti no šīs filiāles pēdējos trijos gados sniegto pakalpojumu vai piegāžu, vai būvdarbu apgrozījuma ir radušies, sniedzot pakalpojumus, veicot piegādes vai būvdarbus tam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kura filiāle ir pakalpojumu sniedzējs, piegādātājs vai būvdarbu veicējs.

     

(1) Šo likumu nepiemēro attiecīgi pakalpojumu, piegādes vai būvdarbu līgumiem, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir filiālei vai ko kopīgais uzņēmums, kuru izveidojuši dažādi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, lai tas veiktu kādas no šā likuma 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minētajām darbībām, piešķir kādai no šo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju filiālēm, ievērojot nosacījumu, ka vidēji 80 procenti no šīs filiāles pēdējos trijos gados sniegto pakalpojumu vai piegāžu, vai būvdarbu apgrozījuma ir radušies, sniedzot pakalpojumus, veicot piegādes vai būvdarbus tam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kura filiāle ir pakalpojumu sniedzējs, piegādātājs vai būvdarbu veicējs.

(2) Šā panta izpratnē par filiāli uzskata uzņēmumu, kurā ir izšķiroša ietekme vai kuram ir izšķiroša ietekme sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā, vai kurā ir izšķiroša ietekme citam uzņēmumam vienlaikus ar izšķirošu ietekmi sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā. Šā panta izpratnē par uzņēmuma izšķirošu ietekmi citā uzņēmumā uzskata, ja pirmais uzņēmums tieši vai netieši ir īpašnieks lielākajai daļai (vairāk par 50 procentiem) cita uzņēmuma parakstītā kapitāla vai kontrolē balsu vairākumu, kas saistīts ar cita uzņēmuma emitētajām kapitāla daļām, vai tam ir balsstiesību vairākums minētā uzņēmuma pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā.

   

Redakc.

precizēta

(2) Šā panta izpratnē par filiāli uzskata uzņēmumu, kurā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir izšķiroša ietekme vai kuram ir izšķiroša ietekme sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā, vai uzņēmumu, kurā citam uzņēmumam ir izšķiroša ietekme un kuram pašam vienlaikus ir izšķiroša ietekme sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā. Šā panta izpratnē uzņēmumam izšķiroša ietekme citā uzņēmumā ir tad, kad pirmais uzņēmums tieši vai netieši ir lielākās daļas (vairāk nekā 50 procentu) cita uzņēmuma parakstītā kapitāla īpašnieks vai kontrolē balsu vairākumu, kas saistīts ar cita uzņēmuma emitētajām kapitāla daļām, vai tam ir balsstiesību vairākums šā cita uzņēmuma pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā.

(3) Šos noteikumus nepiemēro attiecībā uz līgumiem, kurus kopīgais uzņēmums, kuru izveidojuši dažādi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, lai tas veiktu kādas no šo noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minētajām darbībām, piešķir kādam no šiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

     

(3) Šo likumu nepiemēro līgumiem, kurus kopīgais uzņēmums, ko izveidojuši dažādi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, lai tas veiktu kādas no šā likuma 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minētajām darbībām, piešķir kādam no šiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

(4) Šos noteikumus nepiemēro attiecībā uz līgumiem, kurus piešķir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kopīgajam uzņēmumam, kuru izveidojuši tikai dažādi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, lai tas veiktu kādas no šo noteikumu 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minētajām darbībām vismaz trīs gadus, un kura daļa ir šis sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, ar nosacījumu, ka minētais sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veido kopīgā uzņēmuma daļu vismaz šajā periodā.

     

(4) Šo likumu nepiemēro līgumiem, ko piešķir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kopīgajam uzņēmumam, kuru izveidojuši tikai dažādi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, lai tas veiktu kādas no šā likuma 3., 4., 5., 6. vai 7.pantā minētajām darbībām vismaz trīs gadus, un kura daļa ir šis sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, ar nosacījumu, ka minētais sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veido kopīgā uzņēmuma daļu vismaz šajā periodā.

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji sniedz informāciju Eiropas Komisijai pēc tās pieprasījuma par uzņēmumiem, kuri slēdz līgumus, piemērojot šajā pantā minētos izņēmumus, par šo līgumu priekšmetu un līgumcenu, kā arī iesniedz Eiropas Komisijai nepieciešamos pierādījumus, ka attiecības starp uzņēmumiem atbilst šajā pantā minētajiem nosacījumiem

 

 

     

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma informē to par uzņēmumiem, kuri slēdz līgumus, piemērojot šā panta minētos izņēmumus, par šo līgumu priekšmetu un līgumcenu, kā arī iesniedz Eiropas Komisijai nepieciešamos pierādījumus, ka attiecības starp uzņēmumiem atbilst šā panta nosacījumiem.

15.pants. Līgumi par noteiktiem pakalpojumiem

     

15.pants. Līgumi par noteiktiem pakalpojumiem

Šos noteikumus nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumu par:

     

Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumu par:

1) jau eksistējoša nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz nekustamo īpašumu ar jebkuriem finansiāliem līdzekļiem, ar nosacījumu, ka šis izņēmums neattiecas uz finanšu pakalpojumu līgumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz nekustamo īpašumu un kas noslēgti pirms, vienlaikus vai pēc pirkšanas vai nomas līguma;

     

1) jau eksistējoša nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem, ievērojot nosacījumu, ka šis izņēmums neattiecas uz finanšu pakalpojumu līgumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz nekustamo īpašumu un kas noslēgti pirms vai pēc pirkšanas vai nomas līguma vai vienlaikus ar pirkšanas vai nomas līgumu;

2) šķīrējtiesu pakalpojumiem;

     

2) šķīrējtiesu pakalpojumiem;

3) finanšu pakalpojumiem, kas saistīti ar vērtspapīru vai citu finanšu līdzekļu emisiju, iegādi, pārdošanu vai nodošanu citām personām, īpaši par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darījumiem, lai iegūtu papildu finanšu līdzekļus vai palielinātu kapitālu;

     

3) finanšu pakalpojumiem, kas saistīti ar vērtspapīru vai citu finanšu līdzekļu emisiju, iegādi, pārdošanu vai nodošanu citām personām, īpaši par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darījumiem nolūkā iegūt papildu finanšu līdzekļus vai palielināt kapitālu;

4) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;

     

4) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;

5) zinātniskās pētniecības pakalpojumiem, izņemot tādus pētījumus, par kuriem pilnībā samaksā sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums un kuru rezultātus saņem šis sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs savām vajadzībām.

     

5) zinātniskās pētniecības pakalpojumiem, izņemot tādus pētījumus, par kuriem pilnībā samaksā sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums un kuru rezultātus saņem šis sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs savām vajadzībām.

16.pants. Pakalpojumu līgumi uz ekskluzīvu tiesību pamata

     

16.pants. Pakalpojumu līgumi uz ekskluzīvu tiesību pamata

Šos noteikumus nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu līgumu ar valsts sektora institūciju, ja tai ir ekskluzīvas tiesības sniegt šo pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

     

Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu līgumu ar valsts sektora institūciju, ja tai ir ekskluzīvas tiesības sniegt attiecīgo pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

17.pants. Atsevišķu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju slēgtie līgumi

17.pants. Atsevišķu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju slēgtie līgumi

(1) Šos noteikumus nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumus par ūdens piegādi, ar nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina vai apsaimnieko publiskus dzeramā ūdens apgādes, transportēšanas vai sadales tīklus vai piegādā dzeramo ūdeni šādiem tīkliem.

     

(1) Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumus par ūdens piegādi, ievērojot nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina vai apsaimnieko publiskus dzeramā ūdens apgādes, transportēšanas vai sadales tīklus vai piegādā dzeramo ūdeni šādiem tīkliem.

(2) Šos noteikumus nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumus par enerģijas v ai kurināmā piegādi enerģijas ražošanai, ar nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina vai apsaimnieko publiskus gāzes vai siltumenerģijas ražošanas, transportēðanas vai sadales tīklus vai piegādā gāzi vai siltum enerģiju šādiem tīkliem, vai nodrošina vai apsaimnieko publiskus elektroenerģijas pārvades vai sadales tīklus, vai piegādā elektroenerģiju šādiem tīkliem, vai izmanto noteiktu teritoriju naftas meklēšanai vai iegūšanai, kā arī cietā kurināmā iegūšanai.

     

(2) Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumus par enerģijas vai kurināmā piegādi enerģijas ražošanai, ievērojot nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina vai apsaimnieko publiskus gāzes vai siltumenerģijas ražošanas, transportēšanas vai sadales tīklus vai piegādā gāzi vai siltumenerģiju šādiem tīkliem, vai nodrošina vai apsaimnieko publiskus elektroenerģijas pārvades vai sadales tīklus, vai piegādā elektroenerģiju šādiem tīkliem, vai izmanto noteiktu teritoriju naftas meklēšanai vai iegūšanai, kā arī cietā kurināmā iegūšanai.

18.pants. Privileģētie līgumi

     

18.pants. Privileģētie līgumi

(1) Gadījumos, kad paredzamā līguma priekšmets to pieļauj, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rezervē iespējas piedalīties līgumu slēgšanas procedūrās uzņēmumiem, kas galvenokārt (vairāk par 50 procentiem no vidējā darbinieku skaita gadā) nodarbina invalīdus, kuri dabisku iemeslu vai slimības dēļ nevar tikt nodarbināti normālos apstākļos.

     

(1) Gadījumos, kad paredzamā līguma priekšmets to pieļauj, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rezervē iespēju piedalīties līgumu slēgšanas procedūrās uzņēmumiem, kas galvenokārt (vairāk par 50 procentiem no vidējā darbinieku skaita gadā) nodarbina invalīdus, kuri dabisku iemeslu vai slimības dēļ nevar tikt nodarbināti normālos apstākļos.

(2) Piemērojot šā panta pirmo daļu, līgumu slēgšanas procedūru dalības uzaicinājumā jāatsaucas uz šo pantu.

   

Redakc.

precizēta

(2) Piemērojot šā panta pirmo daļu, dalības uzaicinājumā jāatsaucas uz šo pantu.

19.pants. Līgumi, kurus slēdz centralizēto iepirkumu institūcija

     

19.pants. Līgumi, kurus slēdz centralizēto iepirkumu institūcija

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var slēgt piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumus ar centralizētu iepirkumu institūciju starpniecību.

     

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var slēgt piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumus ar centralizēto iepirkumu institūciju starpniecību.

IV nodaļa. Līgumu noteikumi

     

IV nodaļa. Līgumu noteikumi

20.pants. Piegādātāji

     

20.pants. Piegādātāji

(1) Nedrīkst noraidīt pretendentu vai kandidātu noteiktu pakalpojumu sniegšanai tikai tāpēc, ka tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem ir jābūt fiziskai vai juridiskai personai, ja atbilstošais pretendents vai kandidāts ir tiesīgs sniegt attiecīgos pakalpojumus atbilstoši tās valsts likumiem, kurā tas ir dibināts. Tomēr būvdarbu un pakalpojumu līgumu gadījumā, kā arī tad, ja piegādes līgums ietver arī ražojuma iebūvēšanu vai uzstādīšanu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai juridiskās personas piedāvājumā vai iesniegumā par piedalīšanos līguma piešķiršanas procedūrā norāda to personu vārdus un profesionālo kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par konkrētā līguma izpildīšanu.

   

Redakc.

precizēta

(1) Nedrīkst noraidīt noteiktu pakalpojumu sniegšanas pretendentu vai kandidātu tikai tāpēc, ka tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem ir jābūt fiziskajai vai juridiskajai personai, ja attiecīgais pretendents vai kandidāts ir tiesīgs sniegt šos pakalpojumus atbilstoši tās valsts likumiem, kurā tas ir dibināts. Tomēr būvdarbu un pakalpojumu līgumu gadījumā vai tad, ja piegādes līgums ietver arī ražojuma iebūvēšanu vai uzstādīšanu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai juridiskā persona piedāvājumā vai iesniegumā par piedalīšanos līguma piešķiršanas procedūrā norāda par konkrētā līguma izpildīšanu atbildīgo personu vārdus un profesionālo kvalifikāciju.

(2) Piegādātāju apvienības drīkst iesniegt piedāvājumus vai uzstāties kā kandidāti. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst pieprasīt šīm apvienībām organizēties specifiskā juridiskā formā, lai iesniegtu piedāvājumu vai iesniegumu par piedalīšanos līguma piešķiršanas procedūrā. Tomēr sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai to dara apvienība, ar kuru paredzēts slēgt līgumu, tik lielā mērā, cik nepieciešams, lai tā sekmīgi varētu izpildīt šo līgumu.

     

(2) Piegādātāju apvienības drīkst iesniegt piedāvājumus vai pieteikties par kandidātiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst izvirzīt prasību, ka šīm apvienībām jāorganizējas specifiskā juridiskā formā, lai iesniegtu piedāvājumu vai iesniegumu par piedalīšanos līguma piešķiršanas procedūrā. Tomēr sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai to dara apvienība, ar kuru paredzēts slēgt līgumu, tik lielā mērā, kādā nepieciešams, lai tā sekmīgi varētu izpildīt šo līgumu.

21.pants. Nosacījumi attiecībā uz nolīgumiem, kurus slēdz Pasaules tirdzniecības organizācijas prasību ietvaros

   

Redakc.

precizēts

21.pants. Nosacījumi attiecībā uz Pasaules tirdzniecības organizācijas prasību ietvaros slēgtajiem nolīgumiem

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji attiecībā uz piegādātājiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm piemēro vismaz tikpat labvēlīgus nosacījumus kā attiecībā uz piegādātājiem no trešajām valstīm, uz kurām attiecas nolīgumi Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros.

     

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji piegādātājiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm piemēro vismaz tikpat labvēlīgus nosacījumus kā piegādātājiem no trešajām valstīm, uz kurām attiecas Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros slēgtie nolīgumi.

22.pants. Konfidencialitāte

     

22.pants. Konfidencialitāte

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izvirzīt nosacījumus tās informācijas aizsardzībai, kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodevis piegādātājiem, nododot tehniskās specifikācijas, kā arī veicot piegādātāju kvalifikācijas pārbaudi, atlasi un līguma piešķiršanu.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izvirzīt nosacījumus tās informācijas aizsardzībai, kuru tas nodevis piegādātājiem līdz ar tehniskajām specifikācijām, kā arī piegādātāju kvalifikācijas pārbaudes, atlases un līguma piešķiršanas laikā.

(2) Paziņojot par līguma piešķiršanu un informējot pretendentus un kandidātus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst atklāt to informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu un piedāvājumu konfidenciālos aspektus ir nodevuši citi piegādātāji.

     

(2) Paziņojot par līguma piešķiršanu un informējot pretendentus un kandidātus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst atklāt to informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu un piedāvājumu konfidenciālos aspektus nodevuši citi piegādātāji.

23.pants. Vispārīgās vienošanās

     

23.pants. Vispārīgās vienošanās

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji var uzskatīt vispārīgo vienošanos par līgumu šo noteikumu 1.panta 1.punkta izpratnē.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji var uzskatīt vispārīgo vienošanos par līgumu šā likuma 1.panta 1.punkta izpratnē.

(2) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vispārīgo vienošanos kā līgumu šo noteikumu 1.panta 1.punkta izpratnē, tas var piešķirt līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros bez paziņojuma publikācijas par procedūras uzsākšanu.

     

(2) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vispārīgo vienošanos kā līgumu šā likuma 1.panta 1.punkta izpratnē, tas var piešķirt līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros, nepublicējot paziņojumu par procedūras uzsākšanu.

(3) Aizliegts izmantot vispārīgās vienošanās, lai kavētu, ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

     

(3) Aizliegts vispārīgās vienošanās izmantot, lai kavētu, ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

V nodaļa. Dinamiskās iepirkumu sistēmas

     

V nodaļa. Dinamiskās iepirkumu sistēmas

24.pants. Dinamisko iepirkumu sistēmu vispārīgie noteikumi

     

24.pants. Dinamisko iepirkumu sistēmu vispārīgie noteikumi

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ievēro atklātās procedūras noteikumus visās dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanas fāzēs līdz pat līgumu piešķiršanai šīs sistēmas ietvaros.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ievēro atklātās procedūras noteikumus visās dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanas fāzēs līdz pat līgumu piešķiršanai šīs sistēmas ietvaros.

(2) Dinamiskajā iepirkumu sistēmā iekļauj visus pretendentus, kuri atbilst atlases kritērijiem un ir iesnieguši tehniskajām specifikācijām un jebkuriem citiem papildu dokumentiem atbilstošu informatīvo piedāvājumu. Pretendenti jebkurā laikā var pilnveidot informatīvos piedāvājumus ar nosacījumu, ka tie atbilst tehniskajām specifikācijām.

     

(2) Dinamiskajā iepirkumu sistēmā iekļauj visus pretendentus, kuri atbilst atlases kritērijiem un ir iesnieguši tehniskajām specifikācijām un jebkuriem citiem papildu dokumentiem atbilstošu informatīvo piedāvājumu. Pretendenti jebkurā laikā var pilnveidot informatīvos piedāvājumus, ievērojot nosacījumu, ka tie atbilst tehniskajām specifikācijām.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanai un līgumu piešķiršanai šīs sistēmas ietvaros lieto tikai elektroniskos līdzekļus, kas atbilst šo noteikumu 57.panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām.

     

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanai un līgumu piešķiršanai šīs sistēmas ietvaros lieto tikai elektroniskos līdzekļus, kas atbilst šā likuma 57.panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām

(4) Dinamisko iepirkumu sistēmu neizmanto ilgāk par četriem gadiem.

     

(4) Dinamisko iepirkumu sistēmu neizmanto ilgāk par četriem gadiem.

(5) Aizliegts izmantot dinamisko iepirkumu sistēmu, lai kavētu, ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

     

(5) Aizliegts dinamisko iepirkumu sistēmu izmantot, lai kavētu, ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neņem maksu no ieinteresētajiem piegādātājiem par iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā un no sistēmas dalībniekiem par sistēmas uzturēšanu.

     

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neņem maksu no ieinteresētajiem piegādātājiem par iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā un no sistēmas dalībniekiem — par sistēmas uzturēšanu.

25.pants. Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošana

     

25.pants. Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošana

(1) Lai izveidotu dinamisko iepirkumu sistēmu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

     

(1) Lai izveidotu dinamisko iepirkumu sistēmu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

1) likumā noteiktā kārtībā publicē līguma paziņojumu, norādot, ka tiek veidota dinamiskā iepirkumu sistēma;

     

1) likumā noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par līgumu, norādot, ka tiek veidota dinamiskā iepirkumu sistēma;

2) norāda specifikācijā arī to preču raksturojumu, kuras paredzēts iepirkt, izmantojot dinamisko iepirkumu sistēmu, kā arī nepieciešamo informāciju par pašu sistēmu, nepieciešamajām elektroniskajām iekārtām, kas tiek izmantotas, pieslēguma nosacījumiem un specifikācijām;

     

2) norāda specifikācijās arī to preču raksturojumu, kuras paredzēts iepirkt, izmantojot dinamisko iepirkumu sistēmu, kā arī nepieciešamo informāciju par pašu sistēmu, vajadzīgajām elektroniskajām iekārtām, kas tiek izmantotas, pieslēguma nosacījumiem un specifikācijām;

3) piedāvā neierobežotu, tiešu un pilnu pieeju specifikācijām un jebkuram papildu dokumentam, izmantojot elektroniskus līdzekļus, visā sistēmas darbības laikā, sākot ar paziņojuma publicēšanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā norāda interneta adresi, kurā var atrast šos dokumentus.

     

3) piedāvā neierobežotu, tiešu un pilnu pieeju specifikācijām un jebkuram papildu dokumentam ar elektronisko līdzekļu palīdzību visā sistēmas darbības laikā, sākot ar paziņojuma publicēšanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā norāda interneta adresi, kurā var atrast ðos dokumentus.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dod iespēju jebkuram piegādātājam iesniegt informatīvo piedāvājumu dinamiskajā iepirkumu sistēmā vai tikt iekļautam sistēmā visā sistēmas darbības laikā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs beidz informatīvā piedāvājuma vērtēšanu ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā iesniegšanas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pagarināt šo termiņu, ja šajā laikā nav izsūtīts neviens uzaicinājums iesniegt piedāvājumus sistēmas ietvaros. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nekavējoties informē pretendentu par tā iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā vai noraidīšanu.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dod iespēju jebkuram piegādātājam iesniegt informatīvo piedāvājumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros vai tikt iekļautam šajā sistēmā visā tās darbības laikā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs beidz informatīvā piedāvājuma vērtēšanu ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā iesniegšanas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pagarināt šo termiņu, ja tajā nav izsūtīts neviens uzaicinājums iesniegt piedāvājumus sistēmas ietvaros. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nekavējoties informē pretendentu par tā iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā vai noraidīšanu.

26.pants. Dinamiskās iepirkumu sistēmas darbība

     

26.pants. Dinamiskās iepirkumu sistēmas darbība

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzaicina iesniegt piedāvājumus par katru paredzamo līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros. Pirms uzaicinājuma nosūtīšanas iesniegt piedāvājumus konkrētajam līgumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicē vienkāršotu paziņojumu par līgumu, uzaicinot visus ieinteresētos piegādātājus noteiktā termiņā iesniegt informatīvos piedāvājumus. Informatīvo piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 15 dienas pēc vienkāršotā līguma paziņojuma publicēšanas internetā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neuzsāk konkrētā līguma piešķiršanas procedūru dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros, pirms nav pabeigta to informatīvo pie dāvājumu vērtēšana, kas saņemti minētā termiņa laikā.

   

Redakc.

precizēta

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzaicina iesniegt piedāvājumus par katru paredzamo līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros. Pirms sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus konkrētajam līgumam, tas publicē vienkāršotu paziņojumu par līgumu, uzaicinot visus ieinteresētos piegādātājus noteiktā termiņā iesniegt informatīvos piedāvājumus. Informatīvo piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 15 dienas no dienas, kad internetā publicēts vienkāršotais paziņojums par līgumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neuzsāk konkrētā līguma piešķiršanas procedūru dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros, pirms nav pabeigta minētajā termiņā saņemto informatīvo piedāvājumu vērtēšana.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, nosūtot uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, uzaicina visus pretendentus, kas iekļauti dinamiskajā iepirkumu sistēmā, iepriekš noteiktā laikposmā iesniegt piedāvājumu katram konkrētajam līgumam sistēmas ietvaros.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, nosūtot uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, uzaicina visus dinamiskajā iepirkumu sistēmā iekļautos pretendentus iepriekš noteiktā termiņā iesniegt piedāvājumu katram konkrētajam līgumam sistēmas ietvaros.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konkrēto līgumu piešķir pretendentam, kurš iesniedzis vislabāko piedāvājumu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti paziņojumā par dinamiskās vērtēšanas sistēmas izveidošanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var precizēt vērtēšanas kritērijus šā panta otrajā daļā minētajā uzaicinājumā.

     

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konkrēto līgumu piešķir pretendentam, kurš iesniedzis vislabāko piedāvājumu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti paziņojumā par dinamiskās vērtēšanas sistēmas izveidošanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var precizēt vērtēšanas kritērijus šā panta otrajā daļā minētajā uzaicinājumā.

VI nodaļa. Līgumcenu robežas un paredzamā līgumcena

     

VI nodaļa. Līgumcenu robežas un paredzamā līgumcena

27.pants. gumcenu robeţas

     

27.pants. Līgumcenu robežas

(1) Šos noteikumus attiecina uz līgumu piešķiršanas procedūrām, kuras piemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, ja paredzamā līgumcena, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežas, kuras atbilst Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāpiemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

     

(1) Šo likumu attiecina uz līgumu piešķiršanas procedūrām, kuras piemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, ja paredzamā līgumcena, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežas, kuras atbilst Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

(2) Ministru kabinets pārskata šā panta pirmajā daļā minētās līgumcenu robežas vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir paziņojusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecīgās līgumcenu robežas.

     

(2) Ministru kabinets pārskata šā panta pirmajā daļā minētās līgumcenu robežas vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” ir izziņojusi attiecīgās līgumcenu robežas.

28.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana

     

28.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana

(1) Paredzamo līgumcenu nosaka kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, plānojot kopīgo samaksu, ņem vērā jebkuru maksimālo izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, kā arī jebkurus dāvinājumus vai maksājumus pretendentiem vai kandidātiem.

     

(1) Paredzamo līgumcenu nosaka kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru maksimālo izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, kā arī jebkurus dāvinājumus vai maksājumus pretendentiem vai kandidātiem.

(2) Nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu projektus vai paredzamās iegādes, vai pakalpojumus vai izmantot īpašas metodes paredzamās līgumcenas aprēķinam, lai izvairītos no šo noteikumu normu piemērošanas.

 

 

     

(2) Nav atļauts būvdarbu projektus vai paredzamās iegādes vai pakalpojumus sadalīt vai izmantot paredzamās līgumcenas aprēķinam īpašas metodes, lai izvairītos no šā likuma normu piemērošanas.

29.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana vispārīgās vienošanās gadījumā un dinamiskajām iepirkumu sistēmām

     

29.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana vispārīgās vienošanās gadījumā un dinamiskajām iepirkumu sistēmām

Paredzamā līgumcena vispārīgās vienošanās gadījumā un dinamiskajām iepirkuma sistēmām ir visu paredzamo līgumu kopējā līgumcena nolīguma vai sistēmas darbības laikā, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli.

     

Paredzamā līgumcena vispārīgās vienošanās gadījumā un dinamiskajām iepirkumu sistēmām ir visu paredzamo līgumu kopējā līgumcena vispārīgās vienošanās vai sistēmas darbības laikā, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli.

30.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana būvdarbu līgumu gadījumā

     

30.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana būvdarbu līgumu gadījumā

(1) Būvdarbu līgumu gadījumā paredzamā līgumcena ir visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami būvdarbu līguma izpildei un kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt būvdarbu izpildītājam.

     

(1) Būvdarbu līgumu gadījumā paredzamā līgumcena ir visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami būvdarbu līguma izpildei un kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt būvdarbu izpildītājam.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst pievienot būvdarbu līguma paredzamajai līgumcenai to piegāžu un pakalpojumu paredzamo līgumcenu, kuri nav nepieciešami konkrēta būvdarbu līguma izpildei, ja tādējādi var izvairīties no šo noteikumu prasību piemērošanas attiecībā uz šiem piegādes vai pakalpojumu līgumiem.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst pievienot būvdarbu līguma paredzamajai līgumcenai to piegāžu un pakalpojumu paredzamo līgumcenu, kuri nav nepieciešami konkrētā būvdarbu līguma izpildei, ja tādējādi var izvairīties no šā likuma prasību piemērošanas šiem piegādes vai pakalpojumu līgumiem.

31.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana, sadalot līguma priekšmetu

     

31.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana, sadalot līguma priekšmetu

(1) Ja iespējamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma priekšmetu var sadalīt daļās, vienlaikus slēdzot līgumus par katru no daļām, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu prasības piemēro katrai no šīm daļām, ja daļu kopējā summa pārsniedz 27.pantā minētās līgumu robežas. Tomēr sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nepiemērot šo noteikumu prasības attiecībā uz daļām, kuru paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka par 40000 latu pakalpojumu līguma gadījumā vai 550000 latu būvdarbu līgumu gadījumā, ar nosacījumu, ka šo daļu paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.

     

(1) Ja iespējamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma priekšmetu var sadalīt, vienlaikus slēdzot līgumus par katru no daļām, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šā likuma prasības piemēro katrai no šīm daļām, ja daļu kopējā summa pārsniedz šā likuma 27.pantā minētās līgumcenu robežas. Tomēr sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nepiemērot šā likuma prasības tām daļām, kuru paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka par 40 000 latu pakalpojumu līguma gadījumā vai 550 000 latu būvdarbu līguma gadījumā, ievērojot nosacījumu, ka šo daļu paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.

(2) Ja paredz iepirkt līdzīgas preces, vienlaikus slēdzot vairākus piegādes līgumus tā, ka tie ir līgumi par daļām, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu prasības piemēro katrai no šīm daļām, ja daļu kopējā summa pārsniedz 27.pantā minētās līgumu robežas. Tomēr sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nepiemērot šo noteikumu prasības attiecībā uz daļām, kuru paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka par 40000 latu, ar nosacījumu, ka šo daļu paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.

     

(2) Ja paredz iepirkt līdzīgas preces, vienlaikus slēdzot vairākus piegādes līgumus par daļām, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šā likuma prasības piemēro katrai no šīm daļām, ja daļu kopējā summa pārsniedz šā likuma 27.pantā minētās līgumcenu robežas. Tomēr sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nepiemērot šā likuma prasības tām daļām, kuru paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka par 40 000 latu, ievērojot nosacījumu, ka šo daļu paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.

32.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana regulāru līgumu gadījumā

     

32.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana regulāru līgumu gadījumā

Regulāru piegādes vai pakalpojumu līgumu gadījumā vai gadījumā, kad tos noteiktā laikposmā atjaunos, paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo iepriekšējos divpadsmit mēnešos vai iepriekšējā finanšu gadā citu citam sekojošo viena veida līgumu reālo vērtību, pēc iespējas ņemot vērā turpmākajos divpadsmit mēnešos iespējamās izmaiņas apjomos un vērtībā, vai kā kopējo nākamajos divpadsmit mēnešos pēc pirmās piegādes vai nākamajā finanšu gadā, ja tas ir garāks par divpadsmit mēnešiem, citu citam sekojošo viena veida līgumu paredzamo vērtību.

   

Redakc.

precizēts

Regulāru piegādes vai pakalpojumu līgumu gadījumā vai gadījumā, kad tos noteiktā laikposmā atjaunos, paredzamo līgumcenu nosaka kā iepriekšējos 12 mēnešos vai iepriekšējā finanšu gadā citu citam sekojošo viena veida līgumu reālo kopējo vērtību, pēc iespējas ņemot vērā turpmākajos 12 mēnešos iespējamās apjomu un vērtību izmaiņas, vai kā nākamajos 12 mēnešos pēc pirmās piegādes vai nākamajā finanšu gadā, ja tas ir garāks par 12 mēnešiem, citu citam sekojošo viena veida līgumu paredzamo kopējo vērtību.

33.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana kopējiem piegādes un pakalpojumu līgumiem

     

33.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana kopējiem piegādes un pakalpojumu līgumiem

Ja paredzamais līgums ietver gan piegādes, gan pakalpojumus, paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo piegāžu un pakalpojumu summu neatkarīgi no to daļas lieluma. Šajā gadījumā paredzamajā līgumcenā ietver arī iebūvēšanas un uzstādīšanas izmaksas.

     

Ja paredzamais līgums ietver gan piegādes, gan pakalpojumus, paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo piegāžu un pakalpojumu summu neatkarīgi no to daļas lieluma. Šajā gadījumā paredzamajā līgumcenā ietver arī iebūvēšanas un uzstādīšanas izmaksas.

34.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana līgumiem, kas paredz nomu

34.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana līgumiem, kas paredz nomu

Paredzamo līgumcenu piegādes līgumiem, kas paredz nomu, nomu ar izpirkumu vai pirkšanu uz nomaksu, nosaka šādi:

Paredzamo līgumcenu piegādes līgumiem, kas paredz nomu, nomu ar izpirkumu vai pirkšanu uz nomaksu, nosaka šādi:

1) līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš:

     

1) līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš:

a) ja termiņš ir īsāks vai vienāds ar divpadsmit mēnešiem, – kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā,

     

a) ja termiņš ir īsāks par 12 mēnešiem vai vienāds ar 12 mēnešiem, — kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā,

b) ja termiņš ir garāks par divpadsmit mēnešiem, – kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā, ņemot vērā atlikušo vērtību;

     

b) ja termiņš ir garāks par 12 mēnešiem, — kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā, ņemot vērā atlikušo vērtību;

2) beztermiņa līgumiem vai līgumiem, kuriem nevar noteikt termiņu, – kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 48.

     

2) beztermiņa līgumiem vai līgumiem, kuriem nevar noteikt termiņu, — kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 48.

35.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana pakalpojumu līgumiem

     

35.pants. Paredzamās līgumcenas aprēķināšana pakalpojumu līgumiem

(1) Paredzamo līgumcenu pakalpojumiem nosaka:

     

(1) Paredzamo līgumcenu pakalpojumu līgumiem nosaka:

1) apdrošināšanas pakalpojumu gadījumā – kā maksājamo apdrošināšanas prēmiju un citu atlīdzības veidu kopējo summu;

     

1) apdrošināšanas pakalpojumu gadījumā — kā maksājamo apdrošināšanas prēmiju un citu veidu atlīdzības kopējo summu;

2) banku un citu finanšu pakalpojumu gadījumā – kā maksas par pakalpojumiem, komisijas, maksājamo procentu un citu atlīdzības veidu kopējo summu;

   

Redakc.

precizēts

2) banku un citu finanšu pakalpojumu gadījumā — kā maksas par pakalpojumiem, komisijas maksas, maksājamo procentu un citu veidu atlīdzības kopējo summu;

3) ja pakalpojumu līgums ietver konstruēšanu, arhitektūras vai inženierbūvju projektēšanu, modelēšanu – kā maksas par pakalpojumiem, komisijas maksas un citu veidu atlīdzības kopējo summu.

     

3) ja pakalpojumu līgums ietver konstruēšanu, arhitektūras vai inženierbūvju projektēšanu, modelēšanu, — kā maksas par pakalpojumiem, komisijas maksas un citu veidu atlīdzības kopējo summu.

(2) Ja pakalpojumu līgumiem nenorāda galīgo līgumcenu, paredzamo līgumcenu nosaka šādi:

     

(2) Ja pakalpojumu līgumiem nenorāda galīgo līgumcenu, paredzamo līgumcenu nosaka šādi:

1) līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš, kas ir īsāks vai vienāds ar 48 mēnešiem, – kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā;

     

1) līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš, kas ir īsāks vai vienāds ar 48 mēnešiem, — kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā;

2) beztermiņa līgumiem vai līgumiem, kuru termiņš pārsniedz 48 mēnešus, – kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 48.

     

2) bezte rmiņa līgumiem vai līgumiem, kuru termiņš pārsniedz 48 mēnešus, — kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 48.

VII nodaļa. Noteikumi, kas piemērojami pakalpojumu līgumiem

     

VII nodaļa. Noteikumi, kas piemērojami pakalpojumu līgumiem

36.pants. Līgumi par pakalpojumiem, kas minēti noteikumu 2.pielikuma A daļā

     

36.pants. Līgumi par pakalpojumiem, kas minēti šā likuma 2.pielikuma A daļā

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu līgumu par šo noteikumu 2.pielikuma A daļā minētajiem pakalpojumiem, tas piemēro visas turpmāk šajos noteikumos minētās normas, kas attiecas uz pakalpojumu līgumiem.

 

 

 

 

     

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu līgumu par šā likuma 2.pielikuma A daļā minētajiem pakalpojumiem, tas piemēro visas turpmāk šajā likumā minētās normas, kas attiecas uz pakalpojumu līgumiem.

 

 

 

 

 

 

37.pants. Līgumi par pakalpojumiem, kas minēti noteikumu 2.pielikuma B daļā

     

37.pants. Līgumi par pakalpojumiem, kas minēti šā likuma 2.pielikuma B daļā

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu līgumu par šo noteikumu 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, tas izvirza prasības pakalpojumiem saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā minētajām prasībām un publicē rezultātu paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 52.pantu.

     

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu līgumu par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, tas izvirza pakalpojumiem prasības saskaņā ar šā likuma VIII nodaļu un publicē paziņojumu par rezultātiem saskaņā ar šā likuma 52.pantu.

38.pants. Jauktie pakalpojumu līgumi

     

38.pants. Jauktie pakalpojumu līgumi

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu līgumu vienlaikus par pakalpojumiem, kas minēti gan šo noteikumu 2.pielikuma A daļā, gan šo noteikumu 2.pielikuma B daļā, tas piemēro visas turpmāk šajos noteikumos minētās normas, kas attiecas uz pakalpojumu līgumiem, ja līgumā šo noteikumu 2.pielikuma A daļā minēto pakalpojumu vērtība pārsniedz šo noteikumu 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu vērtību. Citos gadījumos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvirza prasības pakalpojumiem saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā minētajām prasībām un publicē rezultātu paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 52.pantu.

   

Redakc.

precizēts

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu līgumu vienlaikus par pakalpojumiem, kas minēti gan šā likuma 2.pielikuma A daļā, gan šā likuma 2.pielikuma B daļā, tas piemēro visas turpmāk šajā likumā minētās normas, kas attiecas uz pakalpojumu līgumiem, ja līgumā šā likuma 2.pielikuma A daļā minēto pakalpojumu vērtība pārsniedz šā likuma 2.pielikuma B daļā minēto pakalpojumu vērtību. Citos gadījumos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvirza pakalpojumiem prasības saskaņā ar šā likuma VIII nodaļu un publicē paziņojumu par rezultātiem saskaņā ar šā likuma 52.pantu.

VIII nodaļa. Noteikumi par tehniskajām specifikācijām un
procedūras dokumentiem

     

VIII nodaļa. Noteikumi par tehniskajām specifikācijām un procedūras dokumentiem

39.pants. Tehniskās specifikācijas

     

39.pants. Tehniskās specifikācijas

(1) Tehniskās specifikācijas piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumos ir procedūras dokumentācijā norādīti tehniskie priekšraksti, kas ietver tādas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktās prasības produktam vai pakalpojumam kā kvalitātes līmenis, noteikumi par vides aizsardzību, prasības konstrukcijai (arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļūšanas iespējām), darbībai, produkta lietošanai vai izmēriem, terminoloģija, simboli, noteikumi par pārbaudēm un pārbaudes metodēm, prasības produktam attiecībā uz nosaukumu, ar kādu tas tiek pārdots, iesaiņojumam, marķēšanai, lietotāja instrukcijām, ražošanas procesiem un metodēm, atbilstības noteikšanas metodēm.

     

(1) Tehniskās specifikācijas piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumā ir procedūras dokumentācijā ietverti tehniskie priekšraksti, kas nosaka tādas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvirzītās prasības produktam vai pakalpojumam kā kvalitātes līmenis, vides aizsardzības nosacījumi, prasības attiecībā uz konstrukciju (arī attiecībā uz invalīdu piekļūšanas iespējām), darbību, produkta lietošanu vai izmēriem, terminoloģija, simboli, noteikumi par pārbaudēm un pārbaudes metodēm, prasības produktam attiecībā uz nosaukumu, ar kādu tas tiek pārdots, prasības attiecībā uz iesaiņojumu, marķēšanu, lietotāja instrukcijām, ražošanas procesiem un metodēm, atbilstības noteikšanas metodēm.

(2) Tehniskās specifikācijas būvdarbu līgumu gadījumos ir tehnisko priekšrakstu apkopojums, kas ietverts procedūras dokumentācijā un kas nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzstādītās prasības materiāliem, produkcijai vai priekšmetiem, un kas apraksta materiālus, produkciju vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu mērķiem, kuriem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tos paredzējis. Šie priekšraksti ietver tādas prasības kā vides aizsardzības nosacījumi, projektēšanas prasības (arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļūšanas iespējām), prasības darbībai, noteikumi drošībai vai izmēriem, kvalitātes nodrošināšanas sistēma, terminoloģija, simboli, noteikumi par pārbaudēm un pārbaudes metodēm, noteikumi darba apstākļu pārbaudēm un apstiprināšanai, prasības celtniecības metodēm un tehnoloģijai un citi tehniskie nosacījumi, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs spēj uzstādīt attiecībā uz pabeigtiem būvdarbiem vai būvi, vai materiāliem un priekšmetiem, kas tur ir iesaistīti.

   

Redakc.

precizēta

(2) Tehniskās specifikācijas būvdarbu līgumu gadījumā ir procedūras dokumentācijā ietverti tehniskie priekšraksti, kas nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvirzītās prasības materiāliem, produkcijai vai priekšmetiem un apraksta materiālus, produkciju vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja paredzētajiem mērķiem. Šie priekšraksti ietver tādas prasības kā vides aizsardzības nosacījumi, projektēšanas prasības (arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļūšanas iespējām), prasības attiecībā uz darbību, drošības noteikumi, prasības attiecībā uz izmēriem, kvalitātes nodrošināšanas sistēma, terminoloģija, simboli, noteikumi par pārbaudēm un pārbaudes metodēm, noteikumi par darba apstākļu pārbaudēm un apstiprināšanu, prasības attiecībā uz celtniecības metodēm un tehnoloģiju un citi tehniskie nosacījumi, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izvirzīt attiecībā uz pabeigtiem būvdarbiem vai būvi, vai materiāliem un priekšmetiem, kas tur ir iesaistīti.

(3) Tehniskās specifikācijas ietver procedūras dokumentos. Tehniskās specifikācijas pēc iespējas jāveido tā, lai tās ņemtu vērā invalīdu piekļūšanas nosacījumus.

     

(3) Tehniskās specifikācijas ietver procedūras dokumentos. Tehniskās specifikācijas pēc iespējas jāveido tā, lai ņemtu vērā invalīdu piekļūšanas nosacījumus.

(4) Tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespas visiem pretendentiem.

     

(4) Tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem.

40.pants. Tehnisko specifikāciju veidošana

     

40.pants. Tehnisko specifikāciju veidošana

(1) Tehniskās specifikācijas veido kādā no šādiem veidiem:

     

(1) Tehniskās specifikācijas veido kādā no šādiem veidiem:

1) ar atsauci uz standartiem šādā hierarhiskā kārtībā atvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti; kopējās tehniskās specifikācijas; citi starptautiskie standarti; citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas; Latvijas valsts standarti; citas tehniskās atsauces sistēmas. Katrā atsaucē iekļauj vārdus "vai ekvivalents";

   

Redakc.

precizēts

1) ar atsauci uz standartiem šādā hierarhiskā secībā — Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti; kopējās tehniskās specifikācijas; citi starptautiskie standarti; citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas; Latvijas valsts standarti; citas tehniskās atsauces sistēmas. Katrā atsaucē iekļauj vārdus “vai ekvivalents”;

2) nosakot funkcionālās vai darbības prasības. Šajās prasībās var iekļaut vides aizsardzības prasības. Prasības izsaka precīzi un tā, lai pretendents droši varētu noteikt līguma priekšmetu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu piešķirt līgumu;

     

2) nosakot funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību. Šajās prasībās var iekļaut vides aizsardzības nosacījumus. Prasības izsaka precīzi un tā, lai pretendents droši varētu noteikt līguma priekšmetu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu piešķirt līgumu;

3) nosakot funkcionālās vai darbības prasības saskaņā ar šīs daļas 2.punktu un atsauci uz standartiem saskaņā ar šīs daļas 1.punktu kā līdzekļiem, kas nodrošina atbilstību funkcionālajām vai darbības prasībām;

     

3) nosakot funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību saskaņā ar šīs daļas 2.punktu un atsaucoties uz standartiem saskaņā ar šīs daļas 1.punktu kā uz līdzekļiem, kas nodrošina atbilstību funkcionālajām prasībām vai prasībām attiecībā uz darbību;

4) norādot dažus raksturojumus saskaņā ar šo noteikumu 39.panta prasībām un ar atsauci uz standartiem saskaņā ar šīs daļas 1.punktu, bet citas prasības nosakot kā funkcionālās vai darbības prasības saskaņā ar šā panta 2.punktu.

     

4) norādot dažus raksturojumus saskaņā ar šā likuma 39.panta prasībām un atsaucoties uz standartiem saskaņā ar šīs daļas 1.punktu, bet citas prasības nosakot kā funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību saskaņā ar šā panta 2.punktu.

(2) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veido tehnisko specifikāciju saskaņā ar šā panta pirmās daļas 1.punktu, tas nedrīkst noraidīt piedāvājumu, pamatojoties uz to, ka piedāvātā produkcija vai pakalpojumi neatbilst atsaucē norādītajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām, ja pretendents var pierādīt ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā.

     

(2) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veido tehnisko specifikāciju saskaņā ar šā panta pirmās daļas 1.punktu, tas nedrīkst noraidīt piedāvājumu, pamatojoties uz to, ka piedāvātā produkcija vai pakalpojumi neatbilst atsaucē norādītajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā.

(3) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veido tehnisko specifikāciju, nosakot funkcionālās vai darbības prasības, tas nedrīkst noraidīt piedāvājumus, kuri atbilst Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem Eiropas standartiem, kopējām tehniskajām specifikācijām, citiem starptautiskajiem standartiem, citām tehniskās atsauces sistēmām, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, Latvijas valsts standartiem vai citām tehniskās atsauces sistēmām, ja šie standarti, tehniskās specifikācijas vai atsauces sistēmas nosaka tās pašas funkcionālās vai darbības prasības, kuras izvirzījis sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. Šajā gadījumā pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvātā produkcija, pakalpojumi vai būvdarbi, kas atbilst iepriekšminētajiem standartiem, apmierina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktās funkcionālās vai darbības prasības

     

(3) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veido tehnisko specifikāciju, nosakot funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību, tas nedrīkst noraidīt piedāvājumus, kuri atbilst Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem Eiropas standartiem, kopējām tehniskajām specifikācijām, citiem starptautiskajiem standartiem, citām tehniskās atsauces sistēmām, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, Latvijas valsts standartiem vai citām tehniskās atsauces sistēmām, ja šie standarti, tehniskās specifikācijas vai atsauces sistēmas nosaka tās pašas funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību, kuras izvirzījis sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. Šajā gadījumā pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvātā produkcija, pakalpojumi vai būvdarbi, kas atbilst iepriekšminētajiem standartiem, apmierina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktās funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību.

41.pants. Citu specifikāciju piemērošana

     

41.pants. Citu specifikāciju piemērošana

(1) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka ekoloģiskās prasības funkcionālo vai darbības prasību veidā saskaņā ar šo noteikumu 40.panta pirmās daļas 2.punktu, tas var piemērot detalizētas ar Eiropas, daudznacionālu vai jebkuru citu ekomarķējumu noteiktās specifikācijas vai to daļas ar nosacījumu, ka šīs specifikācijas ir pietiekamas, lai aprakstītu produktus vai pakalpojumus, kas ir paredzamā līguma priekšmets, prasības ekomarķējumam ir sagatavotas, izmantojot zinātnisku informāciju, ekomarķējums ir apstiprināts, izmantojot procedūras, kurās var piedalīties visas ieinteresētās organizācijas – valsts institūcijas, patērētāji, ražotāji, izplatītāji un vides organizācijas, un ar ekomarķējumu noteiktās specifikācijas ir pieejamas visām ieinteresētajām personām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var norādīt, ka tas pieņem, ka produkti vai pakalpojumi, kuriem ir ekomarķējums, atbilst tehniskajās specifikācijās izteiktajām un procedūras dokumentos norādītajām prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā citu atbilstības pierādījumu pieņem ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem.

   

Redakc.

precizēta

(1) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ekoloģiskās prasības nosaka kā funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību saskaņā ar šā likuma 40.panta pirmās daļas 2.punktu, tas var piemērot detalizētas ar Eiropas, daudznacionālu vai jebkuru citu ekomarķējumu noteiktās specifikācijas vai to daļas, ievērojot nosacījumu, ka šīs specifikācijas ir pietiekamas, lai aprakstītu produktus vai pakalpojumus, kas ir paredzamā līguma priekšmets, prasības ekomarķējumam ir sagatavotas, izmantojot zinātnisku informāciju, ekomarķējums ir apstiprināts, izmantojot procedūras, kurās var piedalīties visas ieinteresētās organizācijas – valsts institūcijas, patērētāji, ražotāji, izplatītāji un vides organizācijas, un ar ekomarķējumu noteiktās specifikācijas ir pieejamas visām ieinteresētajām personām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var norādīt, ka tas pieņem, ka produkti vai pakalpojumi, kuriem ir ekomarķējums, atbilst tehniskajās specifikācijās izteiktajām un procedūras dokumentos norādītajām prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā citu atbilstības pierādījumu pieņem ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem.

(2) Ja tas nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās specifikācijās nedrīkst norādīt specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentus, specifiskus produkcijas veidus vai izcelsmi, kas rada noteiktu piegādātāju vai produktu priekšrocības vai izslēgšanu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi drīkst lietot, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar 40.panta pirmo un otro daļu. Šajā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

     

(2) Ja tas nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās specifikācijās nedrīkst norādīt specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentus, specifiskus produkcijas veidus vai izcelsmi, kas noteiktiem piegādātājiem vai produktiem rada priekšrocības vai izraisa to izslēgšanu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi drīkst lietot, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar šā likuma 40.panta pirmo un otro daļu. Šajā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

42.pants. Tehnisko specifikāciju pieejamība

     

42.pants. Tehnisko specifikāciju pieejamība

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma nodod tiem tehniskās specifikācijas, kuras sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulāri izmanto piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumos, vai tehniskās specifikācijas, kuras tas gatavojas piemērot līgumiem, par kuriem ir publicēts periodiskais informatīvais paziņojums.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma nodod tiem tehniskās specifikācijas, kuras sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulāri izmanto piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumos, vai tehniskās specifikācijas, kuras tas gatavojas piemērot līgumiem, par kuriem ir publicēts periodiskais informatīvais paziņojums.

(2) Ja tehniskās specifikācijas ir sagatavotas, pamatojoties uz dokumentiem, kas pieejami ieinteresētajiem piegādātājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atsaucas uz šiem dokumentiem.

     

(2) Ja tehniskās specifikācijas ir sagatavotas, pamatojoties uz dokumentiem, kas pieejami ieinteresētajiem piegādātājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atsaucas uz šiem dokumentiem.

43.pants. Piedāvājumu varianti

     

43.pants. Piedāvājumu varianti

(1) Izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var ņemt vērā pretendentu iesniegto piedāvājumu variantus, kuri atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvirzītajam minimālo prasību līmenim. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tehniskajā specifikācijā norāda, vai ir atļauts iesniegt piedāvājumu variantus. Ja variantu iesniegšana ir atļauta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda minimālo prasību līmeni variantiem un specifiskās prasības variantu norādīšanai piedāvājumā.

     

(1) Izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var ņemt vērā pretendentu iesniegto piedāvājumu variantus, kuri atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvirzīto minimālo prasību līmenim. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tehniskajā specifikācijā norāda, vai ir atļauts iesniegt piedāvājumu variantus. Ja variantu iesniegšana ir atļauta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda minimālo prasību līmeni variantiem un specifiskās prasības variantu norādīšanai piedāvājumā.

(2) Ja piegādes vai pakalpojumu līgumu piešķiršanas procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir atļāvis iesniegt piedāvājumu variantus atbilstoši šā panta pirmajai daļai, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst noraidīt piedāvājuma variantu, pamatojoties tikai uz to, ka piedāvājuma izvēles gadījumā šis variants izraisīs pakalpojumu līguma noslēgšanu piegādes līguma vietā vai piegādes līguma noslēgšanu pakalpojumu līguma vietā.

     

(2) Ja piegādes vai pakalpojumu līgumu piešķiršanas procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir atļāvis iesniegt piedāvājumu variantus atbilstoši šā panta pirmajai daļai, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst noraidīt piedāvājuma variantu, pamatojoties tikai uz to, ka piedāvājuma izvēles gadījumā šis variants izraisīs pakalpojumu līguma noslēgšanu piegādes līguma vietā vai piegādes līguma noslēgšanu pakalpojumu līguma vietā.

44.pants. Apakšuzņēmēju līgumi

     

44.pants. Apakšuzņēmēju līgumi

Pretendents savā piedāvājumā norāda līguma daļas, kuras tas gatavojas nodot izpildei apakšuzņēmējiem, un visus paredzamos apakšuzņēmējus.

     

Pretendents savā piedāvājumā norāda līguma daļas, kuras tas gatavojas nodot izpildei apakšuzņēmējiem, un visus paredzamos apakšuzņēmējus.

45.pants. Nosacījumi līguma izpildei

   

Redakc.

precizēts

45.pants. Līguma izpildes nosacījumi

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var noteikt speciālus nosacījumus līguma izpildei saistībā ar sociāliem vai vides aizsardzības apstākļiem ar nosacījumu, ka šie speciālie nosacījumi nav pretrunā ar Eiropas Kopienas tiesībām un tie ir norādīti dalības uzaicinājumā vai tehniskajās specifikācijās.

     

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var noteikt speciālus līguma izpildes nosacījumus saistībā ar sociāliem vai vides aizsardzības apstākļiem, ievērojot nosacījumu, ka šie speciālie nosacījumi nav pretrunā ar Eiropas Kopienas tiesībām un tie ir norādīti dalības uzaicinājumā vai tehniskajās specifikācijās.

46.pants. Pienākumi attiecībā uz vides aizsardzību, nodarbinātību un darba apstākļiem

     

46.pants. Pienākumi attiecībā uz vides aizsardzību, nodarbinātību un darba apstākļiem

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs procedūras dokumentācijā norāda iestādes, kurās pretendenti vai kandidāti var iegūt informāciju par piemērojamiem noteikumiem attiecībā uz vides aizsardzību, nodarbinātību un darba apstākļiem administratīvajā teritorijā, kurā tiks sniegti pakalpojumi vai veikti būvdarbi.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs procedūras dokumentācijā norāda iestādes, kurās pretendenti vai kandidāti var iegūt informāciju par piemērojamiem noteikumiem attiecībā uz vides aizsardzību, nodarbinātību un darba apstākļiem administratīvajā teritorijā, kurā tiks sniegti pakalpojumi vai veikti būvdarbi.

(2) Pretendenti piedāvājumos norāda, ka, sastādot piedāvājumu, ir ņemti vērā nodarbinātības un darba aizsardzības noteikumi, kas ir spēkā noteiktajā administratīvajā teritorijā.

     

(2) Pretendenti piedāvājumos norāda, ka piedāvājumā ir ņemti vērā nodarbinātības un darba aizsardzības noteikumi, kas ir spēkā noteiktajā administratīvajā teritorijā.

IX nodaļa. Līgumu piešķiršanas procedūras

     

IX nodaļa. Līgumu piešķiršanas procedūras

47.pants. Atklātas, slēgtas vai sarunu procedūras piemērošana

     

47.pants. Atklātas, slēgtas vai sarunu procedūras piemēroðana

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izvēlēties atklātu, slēgtu vai sarunu procedūru, ja ir publicēts dalības uzaicinājums iesniegt piedāvājumus.

   

Redakc.

precizēts

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izvēlēties atklātu, slēgtu vai sarunu procedūru, ja ir publicēts dalības uzaicinājums.

48.pants. Gadījumi, kad nepublicē dalības uzaicinājumu

     

48.pants. Gadījumi, kad nepublicē dalības uzaicinājumu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izvēlēties kādu no šo noteikumu 47.pantā minētajām procedūrām, nepublicējot dalības uzaicinājumu, šādos gadījumos:

     

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izvēlēties kādu no šā likuma 47.pantā minētajām procedūrām, nepublicējot dalības uzaicinājumu, šādos gadījumos:

1) nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi procedūrai, par kuru ir bijis publicēts dalības uzaicinājums, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst procedūras dokumentācijai, ar nosacījumu, ka sākotnējie līguma noteikumi netiek būtiski mainīti;

     

1) nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi procedūrai, par kuru ir bijis publicēts dalības uzaicinājums, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst procedūras dokumentācijai, ievērojot nosacījumu, ka sākotnējie līguma noteikumi netiek būtiski mainīti;

2) līgums ir paredzēts tikai pētniecībai vai eksperimentiem bez nolūka nodrošināt peļņu vai atgūt pētniecībā ieguldītos finanšu līdzekļus, ar nosacījumu, ka šāds līgums neietekmē turpmāko līgumu piešķiršanu, pamatojoties uz brīvu konkurenci;

     

2) līgums ir paredzēts tikai pētniecībai vai eksperimentiem bez nolūka nodrošināt peļņu vai atgūt pētniecībā ieguldītos finanšu līdzekļus, ievērojot nosacījumu, ka šāds līgums neietekmē turpmāko līgumu piešķiršanu, pamatojoties uz brīvu konkurenci;

3) mākslinieciska vai tehniska rakstura iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar ekskluzīvu tiesību aizsardzību, līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs;

 

 

     

3) mākslinieciska vai tehniska rakstura iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar ekskluzīvu tiesību aizsardzību, līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs;

4) ārkārtas situācijā, kas radusies sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neparedzamu apstākļu dēļ, kad laika ierobežojumu dēļ nav iespējams publicēt dalības uzaicinājumu, un ciktāl tas ir nepieciešams, lai novērstu ārkārtas situāciju;

     

4) ārkārtas situācijā, kas radusies sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neparedzamu apstākļu dēļ, kad laika ierobežojumu dēļ nav iespējams publicēt dalības uzaicinājumu, — ciktāl tas ir nepieciešams, lai novērstu ārkārtas situāciju;

5) ar sākotnējo piegādātāju tiek slēgti papildu piegādes līgumi, kas paredzēti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo preču daļējai nomaiņai vai papildināšanai, ja piegādātāja maiņa radītu apstākļus, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam būtu jāiepērk preces ar atšķirīgu tehnisko raksturojumu, kas nav savietojamas ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā jau esošajām precēm, vai rastos nesamērīgas grūtības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo preču uzturēšanā vai lietošanā;

     

5) ar sākotnējo piegādātāju tiek slēgti papildu piegādes līgumi, kas paredzēti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo preču daļējai nomaiņai vai papildināšanai, ja piegādātāja maiņa radītu apstākļus, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam būtu jāiepērk preces ar atšķirīgu tehnisko raksturojumu, kas nav savietojamas ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā jau esošajām precēm, vai rastos nesamērīgas grūtības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo preču uzturēšanā vai lietošanā;

6) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nepieciešams saņemt pakalpojumus vai būvdarbus, kas nav iekļauti sākotnēji noslēgtajā līgumā, bet neparedzētu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami sākotnējā līguma izpildei, ja šos pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic sākotnējais piegādātājs, ar nosacījumu, ka papildu pakalpojumus vai būvdarbus bez lielām neērtībām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no sākotnējā līguma vai šādi papildu pakalpojumi vai būvdarbi, lai arī ir atdalāmi no sākotnējā līguma, kļūst nepieciešami tā vēlākajos posmos;

     

6) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nepieciešams saņemt pakalpojumus vai būvdarbus, kas nav iekļauti sākotnēji noslēgtajā līgumā, bet neparedzētu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami sākotnējā līguma izpildei, ja šos pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic sākotnējais piegādātājs, ievērojot nosacījumu, ka papildu pakalpojumus vai būvdarbus bez lielām neērtībām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no sākotnējā līguma vai šādi papildu pakalpojumi vai būvdarbi, lai arī ir atdalāmi no sākotnējā līguma, kļūst nepieciešami tā vēlākajos posmos;

7) būvdarbu līgumu gadījumā, ja jāveic papildu būvdarbi, kuri ir līdzīgu sākotnējā piegādātāja veiktu būvdarbu atkārtojums, ar nosacījumu, ka papildu būvdarbi ir bijuši paredzēti projektā, par kuru slēgts sākotnējais līgums, sākotnējais līgums ir noslēgts procedūras rezultātā, par kuru ir publicēts dalības uzaicinājums, dalības uzaicinājumā ir minēts, ka var tikt piemērota šāda procedūra, un paredzamās līgumcenas aprēķinā papildu būvdarbi ir ņemti vērā;

     

7) būvdarbu līgumu gadījumā, ja jāveic papildu būvdarbi, kuri ir līdzīgu sākotnējā piegādātāja veiktu būvdarbu atkārtojums, ievērojot nosacījumu, ka papildu būvdarbi ir bijuši paredzēti projektā, par kuru slēgts sākotnējais līgums, sākotnējais līgums ir noslēgts tādas procedūras rezultātā, par kuru ir publicēts dalības uzaicinājums, dalības uzaicinājumā ir minēts, ka var tikt piemērota šāda procedūra, un paredzamās līgumcenas aprēķinā papildu būvdarbi ir ņemti vērā;

8) precēm, kas pirktas preču biržā;

   

Redakc.

precizēts

8) attiecībā uz precēm, kas pirktas preču biržā;

9) līgumiem, kas piešķirti vispārīgās vienošanās ietvaros;

Redakc.

precizēts

9) attiecībā uz līgumiem, kas piešķirti vispārīgās vienošanās ietvaros;

10) izdevīgu pirkumu gadījumā, kad ir iespēja iepirkt preces ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem ļoti īsā laikposmā par cenām, kas ir ievērojami zemākas par tirgus cenām, vai gadījumā, kad piegādātājs rīko izpārdošanu, izbeidzot savu komercdarbību, vai likvidators vai kreditori rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu saskaņā ar katras dalībvalsts normatīvajiem aktiem;

     

10) izdevīgu pirkumu gadījumā, kad ir iespēja iepirkt preces ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem ļoti īsā laikposmā par cenām, kas ir ievērojami zemākas par tirgus cenām, vai gadījumā, kad piegādātājs rīko izpārdošanu, izbeidzot savu komercdarbību, vai likvidators vai kreditori rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu saskaņā ar katras dalībvalsts normatīvajiem aktiem;

11) pakalpojumu līgumu slēdz ar metu konkursa uzvarētāju vai kādu no uzvarētājiem, ja metu konkurss rīkots saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Otrajā gadījumā visi metu konkursa uzvarētāji jāuzaicina uz sarunām.

     

11) pakalpojumu līgumu slēdz ar metu konkursa uzvarētāju vai kādu no uzvarētājiem, ja metu konkurss rīkots saskaņā ar šā likuma prasībām. Otrajā gadījumā visi metu konkursa uzvarētāji jāuzaicina uz sarunām.

X nodaļa. Publicējamie paziņojumi

     

X nodaļa. Publicējamie paziņojumi

49.pants. Paziņojumu publicēšana

     

49.pants. Paziņojumu publicēšana

(1) Šo noteikumu 50., 51., 52. un 72.pantā minēto paziņojumu paraugu un saturu nosaka Ministru kabinets.

     

(1) Šā likuma 50., 51., 52. un 72.pantā minēto paziņojumu paraugu un saturu nosaka Ministru kabinets.

(2) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu saņemšanas pārbauda to saturu atbilstību šo noteikumu prasībām, nosūta tos publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un vienlaikus publicē tos iepirkumu portālā.

     

(2) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu saņemšanas pārbauda to satura atbilstību šā likuma prasībām, nosūta tos publicēšanai “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un vienlaikus publicē tos iepirkumu portālā.

50.pants. Periodiskie informatīvie paziņojumi un paziņojumi par kvalifikācijas sistēmas izveidošanu

     

50.pants. Periodiskie informatīvie paziņojumi un paziņojumi par kvalifikācijas sistēmas izveidošanu

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izmantojot periodisko informatīvo paziņojumu, vismaz reizi gadā paziņo:

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izmantojot periodisko informatīvo paziņojumu, vismaz reizi gadā paziņo:

1) piegādes līgumu gadījumā – to līgumu vai vispārīgo vienošanos paredzamo kopējo līgumcenu, kuras sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu (ar atsauci uz CPV) produktu grupu, ja šo līgumu un vispārīgo vienošanos kopējā paredzamā līgumcena ir 400000 latu vai lielāka;

   

Redakc.

precizēts

1) piegādes līgumu gadījumā — to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo līgumcenu, kurus gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu (ar atsauci uz CPV) produktu grupu, ja šo līgumu un vispārīgo vienošanos kopējā paredzamā līgumcena ir 400 000 latu vai lielāka;

2) pakalpojumu līgumu gadījumā – to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo līgumcenu, kuras sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu pakalpojumu kategoriju saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma A daļu, ja šo līgumu un vispārīgo vienošanos kopējā paredzamā līgumcena ir 400000 latu vai lielāka;

     

2) pakalpojumu līgumu gadījumā — to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo līgumcenu, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu pakalpojumu kategoriju saskaņā ar šā likuma 2.pielikuma A daļu, ja šo līgumu un vispārīgo vienošanos kopējā paredzamā līgumcena ir 400 000 latu vai lielāka;

3) būvdarbu līgumu gadījumā – to līgumu vai vispārīgo vienošanos vispārīgu raksturojumu, kuras sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā, ja šo līgumu vai vispārīgo vienošanos paredzamā līgumcena pārsniedz šo noteikumu 27.pantā noteikto līgumu cenas robeţu;

     

3) būvdarbu līgumu gadījumā — to līgumu vai vispārīgo vienošanos vispārīgu raksturojumu, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā, ja šo līgumu vai vispārīgo vienošanos paredzamā līgumcena pārsniedz šā likuma 27.pantā noteikto līgumcenas robežu;

4) piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam;

     

4) piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam;

5) būvdarbu līgumu gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam pēc tam, kad pieņemts lēmums par būvdarbu līguma vai vispārīgās vienošanās plānošanu;

     

5) būvdarbu līgumu gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam pēc tam, kad pieņemts lēmums par būvdarbu līguma vai vispārīgās vienošanās plānošanu;

6) šīs daļas 1., 2. un 3.punktā minētie paziņojumi ir obligāti tikai tad, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā vēlas samazināt šajos noteikumos noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus.

     

6) šīs daļas 1., 2. un 3.punktā minētie paziņojumi ir obligāti tikai tad, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šajā likumā noteiktajā kārtībā vēlas samazināt šajā likumā noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var publicēt periodiskos informatīvos paziņojumus par galvenajiem projektiem, neatkārtojot informāciju, kas jau iepriekš iekļauta citā periodiskajā informatīvajā paziņojumā. Šajā gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs skaidri norāda, ka tas ir papildu paziņojums.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var publicēt periodiskos informatīvos paziņojumus par galvenajiem projektiem, neatkārtojot informāciju, kas jau iepriekš iekļauta citā periodiskajā informatīvajā paziņojumā. Šajā gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs skaidri norāda, ka tas ir papildu paziņojums.

(3) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vēlas izveidot kvalifikācijas sistēmu, par to jāpublicē paziņojums, norādot kvalifikācijas sistēmas mērķi un veidu, kā iegūt informāciju par kvalifikācijas sistēmas darbības noteikumiem. Ja sistēma paredzēta darbības laikam, kas pārsniedz trīs gadus, attiecīgo paziņojumu publicē katru gadu. Ja darbības laiks ir īsāks, pietiek ar sākotnējo paziņojumu.

     

(3) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vēlas izveidot kvalifikācijas sistēmu, par to jāpublicē paziņojums, norādot kvalifikācijas sistēmas mērķi un veidu, kā iegūt informāciju par kvalifikācijas sistēmas darbības noteikumiem. Ja sistēma paredzēta darbības laikam, kas pārsniedz trīs gadus, attiecīgo paziņojumu publicē katru gadu. Ja darbības laiks ir īsāks, pietiek ar sākotnējo paziņojumu.

51.pants. Dalības uzaicinājums

     

51.pants. Dalības uzaicinājums

(1) Piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumu gadījumos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piegādātājus uzaicina uz dalību līgumu piešķiršanas procedūrās, izmantojot kādu no šādiem paziņojumiem:

     

(1) Piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumu gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piegādātājus uzaicina piedalīties līgumu piešķiršanas procedūrā, izmantojot kādu no šādiem paziņojumiem:

1) periodisko informatīvo paziņojumu;

     

1) periodisko informatīvo paziņojumu;

2) paziņojumu par kvalifikācijas sistēmas eksistenci;

   

Redakc.

precizēts

2) paziņojumu par kvalifikācijas sistēmas esamību;

3) līguma paziņojumu.

   

Redakc.

precizēts

3)  paziņojumu par līgumu.

(2) Par paredzamo līgumu piešķiršanu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņo ar vienkāršotu līguma paziņojumu.

     

(2) Par paredzamo līgumu piešķiršanu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņo ar vienkāršotu paziņojumu par līgumu.

(3) Ja dalības uzaicinājumu izdara ar periodisko informatīvo paziņojumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā atsaucas tieši uz tām piegādēm, būvdarbiem vai pakalpojumiem, kas būs līguma priekšmets paredzamajā līgumā, un norāda, ka līgums tiks piešķirts ar slēgtu vai sarunu procedūru bez turpmāka dalības uzaicinājuma, kā arī lūdz ieinteresētos piegādātājus rakstiski izteikt savu interesi. Periodiskajam informatīvajam paziņojumam jābūt publicētam ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu slēgtā vai sarunu procedūrā, ievērojot šo noteikumu 54.pantā minētos piedāvājumu iesniegšanas termiņus.

   

Redakc.

precizēta

(3) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dalības uzaicinājumu ietver periodiskajā informatīvajā paziņojumā, tas paziņojumā atsaucas tieši uz tām piegādēm, būvdarbiem vai pakalpojumiem, kas būs paredzamā līguma priekšmets, un norāda, ka līgums tiks piešķirts slēgtas vai sarunu procedūras rezultātā bez turpmāka dalības uzaicinājuma, kā arī lūdz ieinteresētos piegādātājus rakstveidā izteikt savu interesi. Periodiskajam informatīvajam paziņojumam jābūt publicētam ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu slēgtā vai sarunu procedūrā, ievērojot šā likuma 54.pantā minētos piedāvājumu iesniegšanas termiņus.

52.pants. Rezultātu paziņojumi

   

Redakc.

precizēts

52.pants. Paziņojumi par rezultātiem

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš piešķīris līgumu vai vispārīgo vienošanos, divu mēnešu laikā pēc procedūras rezultātu apstiprināšanas nosūta paziņojumu par procedūras rezultātiem. Ja tiek piešķirti līgumi vispārīgās vienošanās ietvaros, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav jāsūta rezultātu paziņojums par katru vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgto līgumu

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš piešķīris līgumu vai vispārīgo vienošanos, divu mēnešu laikā pēc procedūras rezultātu apstiprināšanas nosūta paziņojumu par procedūras rezultātiem. Ja tiek piešķirti līgumi vispārīgās vienošanās ietvaros, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav jāsūta paziņojums par rezultātiem attiecībā uz katru vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgto līgumu.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs divu mēnešu laikā pēc katra konkrētā līguma piešķiršanas dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros nosūta paziņojumu par procedūras rezultātiem.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs divu mēnešu laikā pēc katra konkrētā līguma piešķiršanas dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros nosūta paziņojumu par procedūras rezultātiem.

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs ņem vērā jebkurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādījumus par paziņojumos par kvalifikācijas sistēmas esamību minētās informācijas konfidenciālo raksturu attiecībā uz informāciju par saņemtajiem piedāvājumiem, piegādātāju identitāti vai cenām.

   

Redakc.

precizēta

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs ņem vērā jebkurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādījumus par to, ka paziņojumos par kvalifikācijas sistēmas esamību minētajai informācijai attiecībā uz saņemtajiem piedāvājumiem, piegādātāju identitāti vai cenām ir konfidenciāls raksturs.

(4) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir pētniecības un izstrādes pakalpojumu līgumu ar procedūru, par kuru nav publicēts dalības uzaicinājums, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var ierobežot paziņojumā publicējamo informāciju par pakalpojumu raksturu un daudzumu ar atsauci "pētniecības un izstrādes pakalpojums". Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir pētniecības un izstrādes pakalpojumu līgumus ar procedūru, kurā nevar iztikt bez dalības uzaicinājuma, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var ierobežot informāciju par sniedzamo pakalpojumu veidu un daudzumu, pamatojoties uz informācijas konfidencialitāti. Šādos gadījumos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai jebkura šajā punktā minētā informācija nav mazāk detalizēta kā dalības uzaicinājumā. Lietojot kvalifikācijas sistēmu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai šajā gadījumā rezultātu paziņojumā esošā informācija nav mazāk detalizēta kā kvalifikācijas sistēmas kvalificēto pakalpojumu sniedzēju sarakstā minētā pakalpojumu kategorija.

     

(4) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir pētniecības un izstrādes pakalpojumu līgumu tādas procedūras rezultātā, par kuru nav publicēts dalības uzaicinājums, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var ierobežot paziņojumā publicējamo informāciju par pakalpojumu raksturu un daudzumu ar atsauci “pētniecības un izstrādes pakalpojums”. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir pētniecības un izstrādes pakalpojumu līgumus tādas procedūras rezultātā, kurā nevar iztikt bez dalības uzaicinājuma, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var ierobežot informāciju par sniedzamo pakalpojumu veidu un daudzumu, pamatojoties uz informācijas konfidencialitāti. Šādos gadījumos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai jebkura šajā pantā minētā informācija nav mazāk detalizēta kā dalības uzaicinājumā. Lietojot kvalifikācijas sistēmu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai šajā gadījumā paziņojumā par rezultātiem minētā informācija nav mazāk detalizēta kā kvalifikācijas sistēmas kvalificēto pakalpojumu sniedzēju sarakstā minētā pakalpojumu kategorija.

(5) Ja piešķirts pakalpojumu līgums attiecībā uz šo noteikumu 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā norāda, vai tas piekrīt paziņojuma publicēšanai.

     

(5) Ja piešķirts pakalpojumu līgums attiecībā uz šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par rezultātiem norāda, vai tas piekrīt paziņojuma publicēšanai.

(6) Paziņojumos minētā informācija, kas atzīmēta kā nepublicējamā informācija, var tikt publicēta vienkāršotā formā tikai statistikas vajadzībām.

     

(6) Paziņojumos par rezultātiem minēto informāciju, kas atzīmēta kā nepublicējama informācija, var publicēt vienkāršotā formā tikai statistikas vajadzībām.

53.pants. Paziņojumu publicēšanas forma un veids

   

Redakc.

precizēts

53.pants. Forma un veids, kādā publicējami paziņojumi

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs elektroniski vai citā veidā nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumus latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta noteikto paziņojuma paraugu un saturu.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs elektroniski vai citā veidā nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumus latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta noteikto paziņojuma paraugu un saturu.

(2) Paziņojumus vai to daļas nepublicē Latvijā ātrāk, kā tie ir nosūtīti publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai Eiropas Komisijai. Ja paziņojums ir publicēts Latvijā, tā saturs nedrīkst atšķirties no tā, kas nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai nosūtīšanai Eiropas Komisijai. Šajā gadījumā paziņojumā jānorāda datums, kad tas nosūtīts publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai Eiropas Komisijai.

     

(2) Paziņojumus vai to daļas nepublicē Latvijā, pirms tie nav nosūtīti publicēšanai “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” vai Eiropas Komisijai. Ja paziņojums ir publicēts Latvijā, tā saturs nedrīkst atšķirties no tā paziņojuma satura, kas nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” vai nosūtīšanai Eiropas Komisijai. Šajā gadījumā paziņojumā jānorāda datums, kad tas nosūtīts publicēšanai “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” vai Eiropas Komisijai.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina pierādījumu saglabāšanu par paziņojumu nosūtīšanas datumiem Iepirkumu uzraudzības birojam.

     

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka pierādījumi par datumiem, kad paziņojumi nosūtīti Iepirkumu uzraudzības birojam, tiek saglabāti.

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības publicēt paziņojumus saskaņā ar šā panta prasībām arī tad, ja šie noteikumi neuzliek par pienākumu publicēt šādus paziņojumus.

     

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības publicēt paziņojumus saskaņā ar šā panta prasībām arī tad, ja šis likums neuzliek par pienākumu publicēt šādus paziņojumus.

XI nodaļa. Termiņi

     

XI nodaļa. Termiņi

54.pants. Termiņi, kuros iesniedz pieteikumu vai piedāvājumu

   

Redakc.

precizēts

54.pants. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņi

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, nosakot termiņus, kuros var iesniegt pieteikumu vai piedāvājumu, ņem vērā iespējamā līguma sarežģītību un laiku, kas nepieciešams piedāvājuma sagatavošanai, kā arī šajos noteikumos noteiktos termiņu ierobežojumus.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, nosakot pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ņem vērā to, cik sarežģīts ir iespējamais līgums, un laiku, kas nepieciešams piedāvājuma sagatavošanai, kā arī šajā likumā noteiktos termiņu ierobežojumus.

(2) Atklāto procedūru gadījumā minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 45 dienas kopš dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūtījis paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un publicējis līguma paziņojumu iepirkumu portālā, neskaitot nosūtīšanas dienu.

     

(2) Atklāto procedūru gadījumā minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 45 dienas (neskaitot nosūtīšanas dienu) no dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūtījis paziņojumu “Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim” un iepirkumu portālā publicējis paziņojumu par līgumu.

(3) Slēgto un sarunu procedūru gadījumā, ja ir publicēts dalības uzaicinājums, piemēro šādus nosacījumus:

     

(3) Slēgto un sarunu procedūru gadījumā, ja ir publicēts dalības uzaicinājums, piemēro šādus nosacījumus:

1) termiņš, kurā iesniedz pieteikumu, atbildot uz līguma paziņojumu vai atbildot uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uz aicinājumu iesniegt pieteikumu, nav mazāks par 30 dienām kopš dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūtījis paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un publicējis līguma paziņojumu iepirkumu portālā, vai dienas, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu izsūtīts, neskaitot publikācijas vai izsūtīðanas dienu;

 

 

     

1) termiņš, kurā iesniedz pieteikumu, atbildot uz paziņojumu par līgumu vai uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzaicinājumu iesniegt pieteikumu, nav mazāks par 30 dienām (neskaitot publikācijas vai izsūtīšanas dienu) no dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūtījis paziņojumu “Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim” un iepirkumu portālā publicējis paziņojumu par līgumu, vai dienas, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu izsūtīts;

2) termiņu, kurā iesniedz piedāvājumus, var noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, vienojoties ar visiem izraudzītajiem kandidātiem, ar nosacījumu, ka visiem kandidātiem ir vienāds laiks piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai;

     

2) termiņu, kurā iesniedzami piedāvājumi, var noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, vienojoties ar visiem izraudzītajiem kandidātiem, ievērojot nosacījumu, ka visiem kandidātiem ir vienāds laiks piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai;

3) ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar vienoties ar kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav mazāks par 24 dienām kopš dienas, kad izsūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, neskaitot izsūtīšanas dienu. Izņēmuma gadījumos, kad piedāvājumu sagatavošanai nevajag daudz laika, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 10 dienām kopš dienas, kad izsūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, neskaitot izsūtīšanas dienu.

     

3) ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar vienoties ar kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav mazāks par 24 dienām (neskaitot izsūtīšanas dienu) no dienas, kad izsūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus. Izņēmuma gadījumos, kad piedāvājumu sagatavošanai nevajag daudz laika, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 10 dienām (neskaitot izsūtīšanas dienu) no dienas, kad izsūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus.

(4) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir publicējis periodisko informatīvo paziņojumu, atklātās procedūrās minimālais termiņš piedāvājumu iesniegšanai ir 36 dienas kopš dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs nosūtījis paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un publicējis līguma paziņojumu iepirkumu portālā, neskaitot publikācijas dienu. Izņēmuma gadījumos, kad tam ir saprātīgs pamatojums, minēto termiņu var samazināt līdz 22 dienām. Šajā gadījumā jāsaglabā visa dokumentācija, kas pamato termiņa samazinājumu.

     

(4) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir publicējis periodisko informatīvo paziņojumu, atklātās procedūrās minimālais termiņš piedāvājumu iesniegšanai ir 36 dienas (neskaitot publikācijas dienu) no dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs nosūtījis paziņojumu “Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim” un iepirkumu portālā publicējis paziņojumu par līgumu. Izņēmuma gadījumos, kad tam ir saprātīgs pamatojums, minēto termiņu var samazināt līdz 22 dienām. Šajā gadījumā jāsaglabā visa dokumentācija, kas pamato termiņa samazinājumu.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētos termiņus var piemērot, ja periodiskais informatīvais paziņojums satur ne tikai visiem gadījumiem paredzēto informāciju, bet arī informāciju, kas nepieciešama, ja to gatavojas izmantot kā dalības uzaicinājumu vai atļauju samazināt piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ar nosacījumu, ka šāds periodiskais informatīvais paziņojums nav publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja portālā mazāk kā 52 dienas un vairāk kā 12 mēnešus kopš dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs nosūtījis paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un publicējis līguma paziņojumu iepirkumu portālā, neskaitot publikācijas dienu.

     

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētos termiņus var piemērot, ja periodiskais informatīvais paziņojums satur ne tikai visiem gadījumiem paredzēto informāciju, bet arī informāciju, kas nepieciešama, ja to gatavojas izmantot kā dalības uzaicinājumu vai atļauju samazināt piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ievērojot nosacījumu, ka šāds periodiskais informatīvais paziņojums nav publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja portālā mazāk kā 52 dienas (neskaitot publikācijas dienu) un vairāk kā 12 mēnešus no dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs nosūtījis paziņojumu “Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim” un iepirkumu portālā publicējis paziņojumu par līgumu.

(6) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju procedūras dokumentācijai un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, termiņus piedāvājumu iesniegšanai atklātās, slēgtās un sarunu procedūrās var samazināt par piecām dienām pēc tam, kad paziņojums, kuru izmanto kā dalības uzaicinājumu, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumā jābūt norādītai interneta adresei, kurā minētā informācija ir pieejama. Šo daļu neattiecina uz gadījumiem, kad piedāvājumu iesniegšanas termiņus nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, vienojoties ar visiem izraudzītajiem kandidātiem.

     

(6) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju procedūras dokumentācijai un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, termiņus piedāvājumu iesniegšanai atklātās, slēgtās un sarunu procedūrās var samazināt par piecām dienām pēc tam, kad paziņojums, kuru izmanto kā dalības uzaicinājumu, ir publicēts “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Paziņojumā jābūt norādītai interneta adresei, kurā minētā informācija ir pieejama. Šo daļu neattiecina uz gadījumiem, kad piedāvājumu iesniegšanas termiņus nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, vienojoties ar visiem izraudzītajiem kandidātiem.

(7) Atklātās procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izmantojot visas šajā pantā minētās iespējas saīsināt šā panta otrajā daļā noteikto termiņu, nedrīkst noteikt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir īsāks par 15 dienām kopš dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūtījis paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un publicējis līguma paziņojumu iepirkumu portālā, neskaitot publikācijas dienu.

     

(7) Atklātās procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izmantojot visas šajā pantā minētās iespējas saīsināt šā panta otrajā daļā noteikto termiņu, piedāvājumu iesniegšanai nedrīkst noteikt termiņu, kas ir īsāks par 15 dienām (neskaitot publikācijas dienu) no dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūtījis paziņojumu “Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim” un iepirkumu portālā publicējis paziņojumu par līgumu.

(8) Slēgtās un sarunu procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izmantojot visas šajā pantā minētās iespējas saīsināt šā panta trešās daļas 1.punktā noteikto termiņu, nedrīkst noteikt šo termiņu īsāku par 15 dienām kopš dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs nosūtījis paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un publicējis iepirkumu portālā līguma paziņojumu vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izsūtījis uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, neskaitot publikācijas vai uzaicinājuma izsūtīšanas dienu.

     

(8) Slēgtās un sarunu procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izmantojot visas šajā pantā minētās iespējas saīsināt šā panta trešās daļas 1.punktā noteikto termiņu, nedrīkst noteikt šo termiņu īsāku par 15 dienām (neskaitot publikācijas vai uzaicinājuma izsūtīšanas dienu) no dienas, kad Iepirkumu uzraudzības birojs nosūtījis paziņojumu “Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim” un iepirkumu portālā publicējis paziņojumu par līgumu vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izsūtījis uzaicinājumu iesniegt pieteikumus.

(9) Slēgtās un sarunu procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izmantojot visas šajā pantā minētās iespējas saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, izņemot gadījumus, kad piedāvājumu iesniegšanas termiņu nosaka, savstarpēji vienojoties, nedrīkst noteikt šo termiņu īsāku par 10 dienām kopš dienas, kad izsūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, neskaitot izsūtīšanas dienu.

     

(9) Slēgtās un sarunu procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izmantojot visas šajā pantā minētās iespējas saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, izņemot gadījumus, kad piedāvājumu iesniegšanas termiņu nosaka, savstarpēji vienojoties, nedrīkst noteikt šo termiņu īsāku par 10 dienām (neskaitot izsūtīšanas dienu) no dienas, kad izsūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus.

(10) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar nodrošināt procedūras dokumentācijas un visas nepieciešamās papildu informācijas nodošanu ieinteresētajiem piegādātājiem vai kandidātiem vismaz sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai piedāvājumus var sagatavot tikai pēc būvlaukuma, pakalpojuma izpildes vai piegādes vietas apskates, lai piegādātāji būtu pārliecināti, ka viņiem ir visa nepieciešamā informācija piedāvājuma sagatavošanai, ar nosacījumu, ka visa informācija ir laikus pieprasīta, piedāvājumu iesniegšanas termiņu attiecīgi pagarina, izņemot gadījumus, kad piedāvājumu iesniegšanas termiņu nosaka, savstarpēji vienojoties.

     

(10) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar nodrošināt procedūras dokumentācijas un visas nepieciešamās papildu informācijas nodošanu ieinteresētajiem piegādātājiem vai kandidātiem vismaz sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai piedāvājumus var sagatavot tikai pēc būvlaukuma, pakalpojuma izpildes vai piegādes vietas apskates, lai piegādātāji būtu pārliecināti, ka viņiem ir visa nepieciešamā informācija piedāvājuma sagatavošanai, ievērojot nosacījumu, ka visa informācija ir laikus pieprasīta, piedāvājumu iesniegšanas termiņu attiecīgi pagarina, izņemot gadījumus, kad piedāvājumu iesniegšanas termiņu nosaka, savstarpēji vienojoties.

55.pants. Termiņi dokumentu nosūtīšanai un papildu informācijai

   

Redakc.

precizēts

55.pants. Dokumentu nosūtīšanas un papildu informācijas sniegšanas termiņi

(1) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju procedūras dokumentācijai un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tos izsūta ieinteresētajiem piegādātājiem sešu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas ar nosacījumu, ka pieprasījums pēc dokumentiem nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

     

(1) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju procedūras dokumentācijai un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tos izsūta ieinteresētajiem piegādātājiem sešu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus — pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

(2) Ja ieinteresētais piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz papildu informāciju par tehniskajām specifikācijām ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

     

(2) Ja ieinteresētais piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par tehniskajām specifikācijām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

56.pants. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu vai uz sarunām

     

56.pants. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu vai uzsākt sarunas

(1) Slēgtās un sarunu procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus rakstiski uzaicina visus atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas. Uzaicinājums satur tehniskās specifikācijas un citus nepieciešamos dokumentus vai norādi uz interneta adresi, kurā ir pieejami šie dokumenti, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju procedūras dokumentācijai un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

     

(1) Slēgtās un sarunu procedūrās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstveidā uzaicina vienlaikus visus izraudzītos kandidātus iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas. Uzaicinājums satur tehniskās specifikācijas un citus nepieciešamos dokumentus vai norādi uz interneta adresi, kurā ir pieejami šie dokumenti, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju procedūras dokumentācijai un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

(2) Ja procedūras dokumentācija un visi papildus nepieciešamie dokumenti nav pieejami pie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, bet citā organizācijā, uzaicinājums satur norādi uz adresi, kurā šos dokumentus var pieprasīt, kā arī, ja tas ir nepieciešams, datumu, līdz kuram tos var pieprasīt, samaksas lielumu un maksāšanas procedūras par tiem. Atbildīgā organizācija dokumentus izsūta nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas.

     

(2) Ja procedūras dokumentācija un visi papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami nevis pie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, bet citā organizācijā, uzaicinājumā tiek minēta adrese, kur šos dokumentus var pieprasīt, kā arī, ja tas nepieciešams, datums, līdz kuram tos var pieprasīt, samaksas lielums un maksāšanas kārtība. Atbildīgā organizācija dokumentus izsūta nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas.

(3) Ja kandidāts ir laikus pieprasījis, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai atbildīgā organizācija sniedz papildu informāciju par tehniskajām specifikācijām un citiem dokumentiem ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

     

(3) Ja kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par tehniskajām specifikācijām un citiem dokumentiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai atbildīgā organizācija to sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

(4) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajai informācijai uzaicinājums satur vismaz šādu informāciju:

     

(4) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajai informācijai uzaicinājumā ietverama vismaz šāda informācija:

1) datums, līdz kuram tas var pieprasīt tehniskās specifikācijas un citus nepieciešamos dokumentus, samaksas lielums un maksāšanas procedūras par tiem, ja tas ir nepieciešams;

     

1) datums, līdz kuram kandidāts var pieprasīt tehniskās specifikācijas un citus nepieciešamos dokumentus, samaksas lielums un maksāšanas kārtība, ja tas ir nepieciešams;

2) piedāvājumu iesniegšanas termiņš, adrese, uz kuru jāsūta piedāvājumi, valoda, kādā piedāvājums jāiesniedz;

2) piedāvājumu iesniegšanas termiņš, adrese, uz kuru jāsūta piedāvājumi, valoda, kādā piedāvājums jāiesniedz;

3) atsauce uz publicētu līguma paziņojumu, ja tāds ir publicēts;

     

3) atsauce uz publicētu paziņojumu par līgumu, ja šāds paziņojums ir publicēts;

4) norāde par dokumentiem, kas tiks pievienoti;

     

4) norāde par dokumentiem, kas tiks pievienoti;

5) līguma piešķiršanas kritēriji, ja tie nav minēti paziņojumā par kvalifikācijas sistēmu kā paziņojumā, ar kuru uzaicina iesniegt piedāvājumus;

     

5) līguma piešķiršanas kritēriji, ja tie nav minēti paziņojumā par kvalifikācijas sistēmu kā paziņojumā, ar kuru uzaicina iesniegt piedāvājumus;

6) līguma piešķiršanas kritēriju relatīvais svars, ja tas ir nepieciešams, to nozīmīguma secība, ja tas nav minēts līguma paziņojumā, paziņojumā par kvalifikācijas sistēmu vai specifikācijās.

     

6) līguma piešķiršanas kritēriju relatīvais svars, ja tas ir nepieciešams, kritēriju nozīmīguma secība, ja tā nav minēta paziņojumā par līgumu, paziņojumā par kvalifikācijas sistēmu vai specifikācijās.

(5) Ja dalības uzaicinājums noformēts periodiskā informatīvā paziņojuma veidā, pirms kandidātu atlases sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc kārtas uzaicina visus kandidātus apstiprināt ieinteresētību paredzamajā līgumā. Uzaicinājums satur vismaz šādu informāciju:

 

 

     

(5) Ja dalības uzaicinājums noformēts periodiskā informatīvā paziņojuma veidā, pirms kandidātu atlases sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc kārtas uzaicina visus kandidātus apstiprināt ieinteresētību paredzamajā līgumā. Uzaicinājumā ietverama vismaz šāda informācija:

1) līguma priekšmets un tā apjomi, ieskaitot visus iespējamos papildu līgumus, paredzētais laiks, kurā var tikt izmantotas iespējas atjaunot līgumus, līguma priekšmetu un apjomus, ja iespējams, paredzamo paziņojumu datumi par būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumiem, par kuriem vajadzēs iesniegt piedāvājumus;

     

1) līguma priekšmets un tā apjomi, ieskaitot visus iespējamos papildu līgumus, paredzētais laiks, kurā var atjaunot līgumus, līguma priekšmetu un apjomus, ja iespējams, datumi, līdz kuriem paredzēts publicēt paziņojumus par būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumiem;

2) procedūras veids: slēgta vai sarunu;

     

2) procedūras veids: slēgta vai sarunu procedūra;

3) ja tas ir nepieciešams, datums, kurā jābeidz vai jāpārtrauc piegāde vai pakalpojumu sniegšana, vai būvdarbi;

     

3) ja nepieciešams, datums, līdz kuram jābeidz vai jāpārtrauc piegāde vai pakalpojumu sniegšana, vai būvdarbi;

4) adrese, kurā jāiesniedz pieprasījums pēc dokumentācijas, pieprasījuma iesniegšanas termiņš, norāde par valodu, kādā jāiesniedz piedāvājums;

     

4) adrese, kur jāiesniedz dokumentāciju pieprasījums, tā iesniegšanas termiņš, norāde par valodu, kādā jāiesniedz piedāvājums;

5) tās organizācijas adrese, kura ir atbildīga par līguma piešķiršanas procedūru un sniedz informāciju par specifikāciju un citu dokumentu iegūšanu;

     

5) tās organizācijas adrese, kura ir atbildīga par līguma piešķiršanas procedūru un sniedz informāciju par specifikāciju un citu dokumentu iegūšanu;

6) saimnieciskie un tehniskie nosacījumi, kuri jāievēro piegādātājiem, finansiālās garantijas un informācija, kuru pieprasa no piegādātājiem;

     

6) saimnieciskie un tehniskie nosacījumi, kuri jāievēro piegādātājiem, finansiālās garantijas un informācija, kuru pieprasa no piegādātājiem;

7) samaksas apmērs un maksāšanas procedūras par procedūras dokumentācijas iegūšanu;

     

7) samaksas lielums par procedūras dokumentācijas iegūšanu un maksāšanas kārtība;

8) tā līguma veids, kuram aicina iesniegt piedāvājumus: pirkuma, nomas, nomaksas pirkuma, jebkura to kombinācija;

     

8) tā līguma veids, attiecībā uz kuru aicina iesniegt piedāvājumus: pirkuma, nomas, nomaksas pirkuma līgums, jebkura to kombinācija;

9) līguma piešķiršanas kritēriju relatīvais svars, ja tas ir nepieciešams, to nozīmīguma secība, ja tas nav minēts informatīvajā paziņojumā vai specifikācijās, vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, vai uzaicinājumā uz sarunām.

     

9) līguma piešķiršanas kritēriju relatīvais svars, ja tas ir nepieciešams, kritēriju nozīmīguma secība, ja tā nav minēta informatīvajā paziņojumā vai specifikācijās, vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, vai uzaicinājumā uzsākt sarunas.

(6) Rakstiski nozīmē jebkuru vārdu un simbolu kombināciju, kuru var izlasīt, attēlot un pēc tam darīt zināmu citām personām. Šāda kombinācija drīkst ietvert ar elektroniskajiem līdzekļiem pārraidītu un uzglabātu informāciju.

 

 

 

     

(6) Ar jēdzienu “rakstveidā” apzīmē jebkuru vārdu un simbolu kombināciju, kuru var izlasīt, attēlot un pēc tam darīt zināmu citām personām. Šāda kombinācija drīkst ietvert ar elektroniskajiem līdzekļiem pārraidītu un uzglabātu informāciju.

XII nodaļa. Informācijas apmaiņa

     

XII nodaļa. Informācijas apmaiņa

57.pants. Noteikumi informācijas apmaiņai

Redakc.

precizēts

57.pants. Informācijas apmaiņas noteikumi

(1) Informācijas apmaiņa starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un piegādātājiem notiek pa pastu, pa telefaksu, elektroniski vai pa telefonu, vai jebkurā minēto veidu kombinācijā atkarībā no sabiedrisko p akalpojumu sniedzēja izvēles šajā pantā minētajos gadījumos un saskaņā ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

     

(1) Informācijas apmaiņa starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un piegādātājiem notiek pa pastu, pa telefaksu, elektroniski vai pa telefonu, vai jebkurā minēto veidu kombinācijā atkarībā no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvēles šajā pantā minētajos gadījumos un saskaņā ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvēlētajiem informācijas līdzekļiem jābūt vispārēji pieejamiem, tādējādi neapgrūtinot piegādātāja piekļūšanu līguma piešķiršanas procedūrām.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izraudzītajiem informācijas apmaiņas līdzekļiem jābūt vispārēji pieejamiem, lai neapgrūtinātu piegādātāja piekļūšanu līguma piešķiršanas procedūrām.

(3) Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos un pieteikumos iekļautie dati būtu aizsargāti un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu pārbaudīt piedāvājumu un pieteikumu saturu tikai pēc datuma, kad beidzies piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas termiņš.

     

(3) Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos un pieteikumos iekļautie dati būtu aizsargāti un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu pārbaudīt piedāvājumu un pieteikumu saturu tikai pēc datuma, kad beidzies piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas termiņš.

(4) Informācijas apmaiņā izmantojot elektroniskos datu apmaiņas līdzekļus, izvēlas tādus, kuri paši, kā arī to tehniskie raksturojumi ir publiski pieejami un savietojami ar vispārēji lietotiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tādējādi novēršot piegādātāju diskrimināciju uz šā pamata.

     

(4) Ja informācijas apmaiņā tiek izmantoti elektroniskie līdzekļi, izvēlas tādus, kuri ir publiski pieejami un savietojami ar vispārēji lietotiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tādējādi novēršot piegādātāju diskrimināciju uz šā pamata.

(5) Elektroniskajām iekārtām, ar kurām elektroniski nosūta un saņem piedāvājumus un pieteikumus piedalīties slēgtās un sarunu procedūrās, kā arī plānus un projektus metu konkursos, piemēro šādus nosacījumus:

     

(5) Elektroniskajām iekārtām, ar kurām elektroniski nosūta un saņem piedāvājumus un pieteikumus piedalīties slēgtās un sarunu procedūrās, kā arī plānus un projektus metu konkursiem, piemēro šādus nosacījumus:

1) visiem ieinteresētajiem piegādātājiem ir pieejama informācija par specifikācijām, kas attiecas uz piedāvājumu un pieteikumu elektronisku iesniegšanu;

     

1) visiem ieinteresētajiem piegādātājiem ir pieejama informācija par specifikācijām, kas attiecas uz piedāvājumu un pieteikumu elektronisku iesniegšanu;

2) izmanto elektronisko parakstu, kas atbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām;

     

2) tiek izmantots elektroniskais paraksts, kas atbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām;

3) var precīzi noteikt datumu un laiku, kad jāiesniedz piedāvājums atklātās vai slēgtās procedūrās vai pieteikums slēgtās vai sarunu procedūrās, vai pieteikums kvalifikācijas sistēmai, kā arī plāni un projekti;

     

3) var precīzi noteikt datumu un laiku, kad jāiesniedz piedāvājums atklātās vai slēgtās procedūrās vai pieteikums slēgtās vai sarunu procedūrās, vai pieteikums kvalifikācijas sistēmai, kā arī plāni un projekti;

4) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai organizācija, kas rīko procedūru, nodrošina, lai neviens nevarētu piekļūt iesniegtajai informācijai pirms noteiktā termiņa beigām;

     

4) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai organizācija, kas rīko procedūru, nodrošina, lai neviens nevarētu piekļūt iesniegtajai informācijai pirms noteiktā termiņa beigām;

5) ir iespēja atklāt pārkāpumu, ja kāds ir pārkāpis iepriekšējā punktā minēto aizliegumu;

     

5) ir iespēja atklāt pārkāpumu, ja kāds ir pārkāpis iepriekšējā punktā minēto aizliegumu;

6) tikai pilnvarotām personām ir iespēja noteikt vai mainīt saņemto datu atvēršanas laiku;

     

6) tikai pilnvarotām personām ir iespēja noteikt vai mainīt saņemto datu atvēršanas laiku;

7) kvalifikācijas procedūru, līguma piešķiršanas procedūru vai metu konkursu dažādu posmu laikā pieeja iesniegtajiem datiem vai to daļai ir iespējama tikai ar pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;

     

7) kvalifikācijas procedūru, līguma piešķiršanas procedūru vai metu konkursu dažādo posmu laikā pieeja iesniegtajiem datiem vai to daļai ir iespējama tikai ar pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;

8) iesniegtajiem datiem var piekļūt tikai pēc iepriekš noteikta datuma ar pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;

     

8) iesniegtajiem datiem var piekļūt tikai pēc iepriekš noteikta datuma ar pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;

9) pieeja iesniegtajai un atvērtajai informācijai saglabājas tikai tām pilnvarotām personām, kurām tas ir atļauts.

     

9) pieeja iesniegtajai un atvērtajai informācijai saglabājas tikai tām pilnvarotām personām, kurām šāda pieeja ir atļauta.

(6) Ja piedāvājumus un pieteikumus piedalīties slēgtās un sarunu procedūrās, kā arī plānus un projektus metu konkursos nosūta un saņem elektroniski, piegādātāji iesniedz pieprasītos dokumentus, kuri eksistē tikai papīra veidā, pirms piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa.

     

(6) Ja piedāvājumus un pieteikumus piedalīties slēgtās un sarunu procedūrās, kā arī plānus un projektus metu konkursiem nosūta un saņem elektroniski, piegādātāji pieprasītos tikai papīra formātā esošos dokumentus iesniedz pirms piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa.

(7) Pieteikumus piedalīties slēgtā vai sarunu procedūrā vai kvalifikācijas sistēmā, vai metu konkursā var iesniegt rakstiski vai pa telefonu. Ja pieteikums iesniegts pa telefonu, pirms noteiktā iesniegšanas datuma iesniedz pieteikuma rakstisku apstiprinājumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai pieteikumus, kas iesniegti pa telefaksu, apstiprina ar oriģināla nosūtīšanu pa pastu vai elektroniski. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dalības uzaicinājumā vai šo noteikumu 56.panta piektajā daļā minētajā uzaicinājumā norāda jebkuru šādu prasību kopā ar termiņu, kurā pa pastu vai elektroniski jāiesniedz oriģināls.

 

 

 

 

 

     

(7) Pieteikumus piedalīties slēgtā vai sarunu procedūrā vai kvalifikācijas sistēmā, vai metu konkursā var iesniegt rakstveidā vai pa telefonu. Ja pieteikums iesniegts pa telefonu, pirms noteiktā iesniegšanas datuma iesniedzams pieteikuma rakstveida apstiprinājums. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai pieteikumus, kas saņemti pa telefaksu, apstiprina, pa pastu vai elektroniski nosūtot pieteikuma oriģinālu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dalības uzaicinājumā vai šā likuma 56.panta piektajā daļā minētajā uzaicinājumā norāda jebkuru šādu prasību un termiņu, kurā pa pastu vai elektroniski jāiesniedz oriģināls.

58.pants. Informācija personām, kas piesakās kvalifikācijai, kandidātiem un pretendentiem

     

58.pants. Informācija personām, kas piesakās kvalifikācijai, kandidātiem un pretendentiem

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, atbildot uz ieinteresēto piegādātāju pieprasījumu, rakstiski iespējami ātri pēc lēmuma pieņemšanas par vispārīgās vienošanās noslēgšanu, līguma piešķiršanu vai dinamiskās iepirkumu sistēmas statusu informē visus ieinteresētos piegādātājus par pieņemto lēmumu, norādot visus iemeslus, ja vispārīgā vienošanās nav noslēgta vai līgums nav piešķirts gadījumos, kad par to ir publicēts dalības uzaicinājums, vai dinamiskā iepirkumu sistēma netiek izveidota, vai procedūra tiek pārtraukta.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, atbildot uz ieinteresēto piegādātāju pieprasījumu, iespējami drīz pēc lēmuma pieņemšanas par vispārīgās vienošanās noslēgšanu, līguma piešķiršanu vai dinamiskās iepirkumu sistēmas statusu rakstveidā informē visus ieinteresētos piegādātājus par pieņemto lēmumu, norādot visus iemeslus, kuru dēļ vispārīgā vienošanās nav noslēgta vai līgums nav piešķirts gadījumos, kad par to ir publicēts dalības uzaicinājums, vai dinamiskā iepirkumu sistēma netiek izveidota, vai procedūra tiek pārtraukta.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 15 dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas informē noraidītos kandidātus vai pretendentus par noraidīšanas iemesliem, norādot neatbilstību šo noteikumu 40.panta otrajā un trešajā daļā minētajiem gadījumiem, lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par piedāvāto būvdarbu, ražojumu vai pakalpojumu neatbilstību funkcionālajām vai darbības prasībām, bet visus pretendentus, kuriem ir bijis atbilstošs piedāvājums, par izvēlētā piedāvājuma raksturojumu un nosacītajām priekšrocībām, kā arī par izvēlētā pretendenta nosaukumu vai izvēlēto vispārīgās vienošanās dalībnieku nosaukumiem.

   

Redakc.

precizēta

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 15 dienu laikā pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas informē noraidītos kandidātus vai pretendentus par noraidīšanas iemesliem — neatbilstību šā likuma 40.panta otrajā un trešajā daļā minētajiem gadījumiem vai neatbilstību ekvivalencei, vai piedāvāto būvdarbu, ražojumu vai pakalpojumu neatbilstību funkcionālajām prasībām vai prasībām par darbību, bet visus pretendentus, kuriem ir bijis atbilstošs piedāvājums, — par izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītajām priekšrocībām, kā arī paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās vienošanās dalībnieku nosaukumus.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs drīkst nesniegt noteiktu informāciju par līguma piešķiršanu vai par vispārīgās vienošanās slēgšanu vai iekļaušanu dinamiskajā iepirkuma sistēmā, ja šī informācija var traucēt citu likumu piemērošanu vai citā veidā kaitēt sabiedrības interesēm, vai tādējādi tiks pārkāptas kāda piegādātāja likumīgas komerciālās intereses, vai tiks pārkāpti godīgas konkurences nosacījumi.

     

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs drīkst nesniegt konkrētu informāciju par līguma piešķiršanu vai par vispārīgās vienošanās slēgšanu vai iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā, ja šī informācija var traucēt citu likumu piemērošanu vai citā veidā kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiks pārkāptas kāda piegādātāja likumīgas komerciālās intereses, vai tiks pārkāpti godīgas konkurences nosacījumi.

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš izveido kvalifikācijas sistēmu, informē pieteikumu iesniedzējus par to kvalifikācijas atbilstību sešu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams laiks, kas pārsniedz četrus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs divu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas paziņo pretendentam iemeslus, kuru dēļ lēmuma pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks, kā arī termiņu, līdz kuram tiks pieņemts attiecīgais lēmums.

     

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš izveido kvalifikācijas sistēmu, informē pieteikumu iesniedzējus par to kvalifikācijas atbilstību sešu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams laiks, kas pārsniedz četrus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs divu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas paziņo pretendentam iemeslus, kuru dēļ lēmuma pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks, kā arī termiņu, līdz kuram tiks pieņemts attiecīgais lēmums.

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pieteikuma noraidīšanu informē tos pieteikuma iesniedzējus, kuru pieteikumi ir noraidīti. Noraidīšanas iemesli tiek izskaidroti , pamatojoties uz kvalifikācijas sistēmā noteiktajiem kritērijiem.

     

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pieteikuma noraidīšanu informē tos pieteikuma iesniedzējus, kuru pieteikumi ir noraidīti. Noraidīšanas iemesli tiek izskaidroti, pamatojoties uz kvalifikācijas sistēmā noteiktajiem kritērijiem.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš uztur kvalifikācijas sistēmu, var izslēgt piegādātāju no kvalifikācijas sistēmas, ja tas neatbilst kvalifikācijas kritērijiem, kas noteikti, veidojot sistēmu. Par nodomu izslēgt piegādātāju no kvalifikācijas sistēmas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstiski, norādot iemeslus, informē piegādātāju vismaz 15 dienas pirms datuma, ar kuru piegādātāju paredzēts izslēgt no sistēmas.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš uztur kvalifikācijas sistēmu, var izslēgt piegādātāju no kvalifikācijas sistēmas, ja tas neatbilst kvalifikācijas kritērijiem, kas noteikti, veidojot sistēmu. Par nodomu izslēgt piegādātāju no kvalifikācijas sistēmas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstveidā, norādot iemeslus, informē piegādātāju vismaz 15 dienas pirms datuma, ar kuru piegādātāju paredzēts izslēgt no sistēmas.

59.pants. Informācijas saglabāšana

     

59.pants. Informācijas saglabāšana

(1) Četrus gadus no piedāvājumu izvēles dienas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas atlasījis piegādātājus un izvēlējies piedāvājumus saskaņā ar šiem noteikumiem, saglabā visas ziņas un dokumentus, uz kuru pamata pieņemti lēmumi par:

   

Redakc.

precizēta

(1) Četrus gadus no piedāvājumu izvēles dienas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas izraudzījies piegādātājus un piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, saglabā visas ziņas un dokumentus, uz kuru pamata pieņemti lēmumi par:

1) kvalifikāciju, piegādātāju atlasi un piedāvājumu izvēli;

     

1) kvalifikāciju, piegādātāju atlasi un piedāvājumu izvēli;

2) gadījumiem, kad procedūra piemērota bez dalības paziņojuma;

     

2) gadījumiem, kad procedūra piemērota bez dalības paziņojuma;

3) atkāpēm no šo noteikumu prasībām, kas minētas šo noteikumu VII, VIII, IX, X, XI un XII nodaļā, pamatojoties uz šajos noteikumos paredzētajiem izņēmumiem.

     

3) atkāpēm no šā likuma prasībām, kas minētas šā likuma VII, VIII, IX, X, XI un XII nodaļā, pamatojoties uz šajā likumā paredzētajiem izņēmumiem.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz Eiropas Komisijai pēc tās pieprasījuma šā panta pirmajā daļā minēto informāciju.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz Eiropas Komisijai pēc tās pieprasījuma šā panta pirmajā daļā minēto informāciju.

 

 

 

 

 

 

XIII nodaļa. Līguma piešķiršanas procedūras veikšana

     

XIII nodaļa. Līguma piešķiršanas procedūra

60.pants. Vispārīgās normas

     

60.pants. Vispārīgās normas

(1) Lai atlasītu piegādātājus līgumu piešķiršanas procedūrās, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

     

(1) Lai izraudzītos piegādātājus līgumu piešķiršanas procedūrās, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

1) izslēdz pretendentus un kandidātus, kuri neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem objektīviem atlases kritērijiem un nosacījumiem, kā arī šo noteikumu 63.panta ceturtajā daļā minētos pretendentus un kandidātus;

     

1) izslēdz pretendentus un kandidātus, kuri neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem objektīvajiem atlases kritērijiem un nosacījumiem, kā arī šā likuma 63.panta ceturtajā daļā minētos pretendentus un kandidātus;

2) slēgtajās un sarunu procedūrās, par kurām publicēts dalības uzaicinājums, pamatojoties uz objektīviem atlases kritērijiem, ierobežo atlasīto kandidātu skaitu, ja tas ir nepieciešams.

     

2) slēgtajās un sarunu procedūrās, par kurām publicēts dalības uzaicinājums, pamatojoties uz objektīviem atlases kritērijiem, ierobežo izraugāmo kandidātu skaitu, ja tas ir nepieciešams.

(2) Ja paziņojums par kvalifikācijas sistēmas izveidošanu publicēts kā dalības uzaicinājums, lai atlasītu kandidātus specifisku līgumu piešķiršanai, par kuriem jāpublicē dalības uzaicinājums, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iekļauj piegādātājus kvalifikācijas sistēmā, piemērojot šā panta pirmās daļas nosacījumus, kas attiecas uz slēgtajām un sarunu procedūrām.

     

(2) Ja paziņojums par kvalifikācijas sistēmas izveidošanu publicēts kā dalības uzaicinājums, lai izraudzītos kandidātus specifisku līgumu piešķiršanai, par kuriem jāpublicē dalības uzaicinājums, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iekļauj piegādātājus kvalifikācijas sistēmā, piemērojot šā panta pirmās daļas nosacījumus, kas attiecas uz slēgtajām un sarunu procedūrām.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārbauda, vai atlasīto pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst piedāvājumiem noteiktajām prasībām, un piešķir līgumu, pamatojoties uz šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

     

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārbauda, vai izraudzīto pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst piedāvājumiem noteiktajām prasībām, un piešķir līgumu, pamatojoties uz šajā likumā noteiktajiem kritērijiem.

61.pants. Administratīvo, tehnisko vai finansiālo noteikumu, kā arī sertifikātu, pārbaužu un pierādījumu savstarpējā atzīšana

     

61.pants. Administratīvo, tehnisko vai finansiālo noteikumu, kā arī sertifikātu, pārbaužu un pierādījumu savstarpējā atzīšana

(1) Gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums par piegādātāju atlasi dalībai slēgtās vai sarunu procedūrās vai tiek papildināti kvalifikācijas kritēriji vai nosacījumi, aizliegts:

     

(1) Gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums par piegādātāju atlasi dalībai slēgtās vai sarunu procedūrās vai tiek papildināti kvalifikācijas kritēriji vai nosacījumi, aizliegts:

1) attiecināt uz atsevišķiem piegādātājiem administratīvus, tehniskus vai finansiālus noteikumus, kas nav attiecināti uz pārējiem piegādātājiem;

     

1) attiecināt uz atsevišķiem piegādātājiem administratīvus, tehniskus vai finansiālus noteikumus, kas nav attiecināti uz pārējiem piegādātājiem;

2) pieprasīt pārbaudes un pierādījumus, kas dublē jau pieejamus objektīvus pierādījumus.

     

2) pieprasīt pārbaudes un pierādījumus, kas dublē jau pieejamus objektīvus pierādījumus.

(2) Pieprasot neatkarīgu institūciju izsniegtus sertifikātus, kas pierāda piegādātāja atbilstību noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atsaucas uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuras ir bāzētas uz Eiropas standartu sērijām, un sertifikācijas institūcijām, kuras atbilst Eiropas standartu sērijām attiecībā uz sertificēšanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem atbilstošus sertifikātus no Eiropas Savienības dalībvalstīs izveidotām sertifikācijas institūcijām, kā arī citus pierādījumus par ekvivalentiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, kurus veicis piegādātājs.

     

(2) Pieprasot neatkarīgu institūciju izsniegtus sertifikātus, kas pierāda piegādātāja atbilstību noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atsaucas uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuras ir bāzētas uz Eiropas standartu sērijām, un sertifikācijas institūcijām, kuras atbilst Eiropas standartu sērijām attiecībā uz sertificēšanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem atbilstošus sertifikātus no Eiropas Savienības dalībvalstīs izveidotām sertifikācijas institūcijām, kā arī citus pierādījumus par ekvivalentiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, kurus veicis piegādātājs.

(3) Būvdarbu un pakalpojumu līgumu gadījumos un tikai tad, ja nepieciešams pārbaudīt piegādātāja tehniskās iespējas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieprasa vides aizsardzības nodrošināšanas pasākumu kompleksu, ko piegādātājs ir spējīgs īstenot, izpildot līgumu. Šādos gadījumos, pieprasot neatkarīgu institūciju izsniegtus sertifikātus, kas pierāda piegādātāja atbilstību noteiktiem vides aizsardzības nodrošināšanas standartiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atsaucas uz EMAS vai vides aizsardzības nodrošināšanas standartiem, kuri ir bāzēti uz Eiropas vai starptautiskajiem standartiem, kas atbilst Eiropas Kopienas tiesībām, vai uz Eiropas vai standartiem attiecībā uz sertifikāciju. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem atbilstošus sertifikātus no Eiropas Savienības dalībvalstīs izveidotām sertifikācijas institūcijām, kā arī citus pierādījumus par ekvivalentiem vides aizsardzības nodrošināšanas pasākumiem, kurus veicis piegādātājs.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 61. panta trešās daļas otrajā teikumā pirms vārda “standartiem” esošo vārdu ”vai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

(3) Būvdarbu un pakalpojumu līgumu gadījumos un tikai tad, ja nepieciešams pārbaudīt piegādātāja tehniskās iespējas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieprasa vides aizsardzības nodrošināšanas pasākumu kompleksu, ko piegādātājs ir spējīgs īstenot, izpildot līgumu. Šādos gadījumos, pieprasot neatkarīgu institūciju izsniegtus sertifikātus, kas pierāda piegādātāja atbilstību noteiktiem vides aizsardzības nodrošināšanas standartiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atsaucas uz EMAS vai vides aizsardzības nodrošināšanas standartiem, kuri ir bāzēti uz Eiropas vai starptautiskajiem standartiem, kas atbilst Eiropas Kopienas tiesībām, vai uz Eiropas standartiem attiecībā uz sertifikāciju. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem atbilstošus sertifikātus no Eiropas Savienības dalībvalstīs izveidotām sertifikācijas institūcijām, kā arī citus pierādījumus par ekvivalentiem vides aizsardzības nodrošināšanas pasākumiem, kurus veicis piegādātājs.

62.pants. Kvalifikācijas sistēmas

     

62.pants. Kvalifikācijas sistēmas

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc savas vēlēšanās var izveidot un uzturēt piegādātāju kvalifikācijas sistēmu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš izveidojis un uztur kvalifikācijas sistēmu, nodrošina, lai piegādātāji visu sistēmas uzturēšanas laiku varētu pieprasīt to iekļaušanu sistēmā.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc savas vēlēšanās var izveidot un uzturēt piegādātāju kvalifikācijas sistēmu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš izveidojis un uztur kvalifikācijas sistēmu, nodrošina, lai piegādātāji visu sistēmas uzturēšanas laiku varētu pieprasīt to iekļaušanu sistēmā.

(2) Kvalifikācijas sistēmai var būt vairāki kvalifikācijas posmi. Sistēmu izmanto, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktiem objektīviem kvalifikācijas vērtēšanas kritērijiem un nosacījumiem. Ja nepieciešams, šos kritērijus un nosacījumus var papildināt vai mainīt.

     

(2) Kvalifikācijas sistēmai var būt vairāki kvalifikācijas posmi. Sistēmu izmanto, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktiem objektīviem kvalifikācijas vērtēšanas kritērijiem un nosacījumiem. Ja nepieciešams, šos kritērijus un nosacījumus var papildināt vai mainīt.

(3) Kvalifikācijas kritēriji un nosacījumi ietver šādus obligātus izslēgšanas nosacījumus:

     

(3) Kvalifikācijas kritēriji un nosacījumi ietver šādus obligātus izslēgšanas nosacījumus:

1) piegādātājs ir atzīts par vainīgu ar tiesas spriedumu par piedalīšanos kriminālā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās saskaņā ar Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1.pantu, naudas atmazgāšanā saskaņā ar Padomes 1991.gada 10.jūnija Direktīvas 91/308/EEK par finanšu sistēmu izmantošanu naudas atmazgāšanai pārtraukšanu 1.pantu;

     

1) piegādātājs ar tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu līdzdalībā kriminālā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās saskaņā ar Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1.pantu, naudas atmazgāšanā saskaņā ar Padomes 1991.gada 10.jūnija direktīvas 91/308/EEK par finanšu sistēmu izmantošanas naudas atmazgāšanai pārtraukšanu 1.pantu;

2) piegādātājs ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

     

2) piegādātājs ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par piegādātāja darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

3) piegādātājam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts;

     

3) piegādātājam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts;

4) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti piegādātāja profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var par to uzrādīt pierādījumus;

     

4) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti piegādātāja profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var par to uzrādīt pierādījumus;

5) piegādātājs ir iesniedzis nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

     

5) piegādātājs ir iesniedzis nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

(4) Ja kvalifikācijas kritēriji un nosacījumi ietver prasības piegādātāja saimnieciskajām, finanšu, tehniskajām iespējām un personālam, piegādātājs var balstīties uz citu organizāciju iespējām jebkuru savstarpējo likumīgo saišu gadījumos. Šajā gadījumā piegādātājs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pierāda, ka piegādātājam šie resursi būs pieejami visā kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas laikā. Šādā veidā piegādātāju apvienība var balstīties uz grupas dalībnieku iespējām un citu organizāciju iespējām.

   

Redakc.

precizēta

(4) Ja kvalifikācijas kritēriji un nosacījumi izvirza prasības piegādātāja saimnieciskajām, finanšu, tehniskajām iespējām un personālam, piegādātājs var atsaukties uz citu tādu organizāciju iespējām, ar kurām to vieno savstarpējas likumīgas saites. Šajā gadījumā piegādātājs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pierāda, ka piegādātājam attiecīgie resursi būs pieejami visā kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas laikā. Šādā veidā piegādātāju apvienība var balstīties uz grupas dalībnieku un citu organizāciju iespējām.

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izsniedz kvalifikācijas kritērijus un nosacījumus pēc piegādātāja pieprasījuma. Kritēriju un nosacījumu papildinājumi jāpaziņo visiem ieinteresētajiem piegādātājiem. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata, ka citu noteiktu organizāciju kvalifikācijas sistēmas atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasībām, tas paziņo šo organizāciju nosaukumus ieinteresētajiem piegādātājiem.

     

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izsniedz kvalifikācijas kritērijus un nosacījumus pēc piegādātāja pieprasījuma. Kritēriju un nosacījumu papildinājumi jāpaziņo visiem ieinteresētajiem piegādātājiem. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata, ka citu konkrētu organizāciju kvalifikācijas sistēmas atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasībām, tas paziņo šo organizāciju nosaukumus ieinteresētajiem piegādātājiem.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uztur rakstiskus kvalificētu piegādātāju sarakstus. Piegādāji var būt sadalīti pa kategorijām saistībā ar līgumu veidu, kuram kvalifikācija ir derīga.

   

Redakc.

precizēta

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstveidā uztur kvalificētu piegādātāju sarakstus. Piegādāji var būt sadalīti pa kategorijām atbilstoši līguma veidam, kuram kvalifikācija ir derīga.

(7) Ja paziņojums par kvalifikācijas sistēmas izveidošanu publicēts kā dalības uzaicinājums, slēgto procedūru pretendenti un sarunu procedūru dalībnieki tiek atlasīti no sistēmā kvalificētiem kandidātiem.

     

(7) Ja paziņojums par kvalifikācijas sistēmas izveidošanu publicēts kā dalības uzaicinājums, slēgto procedūru pretendenti un sarunu procedūru dalībnieki tiek izraudzīti no sistēmā kvalificētiem kandidātiem.

(8) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai ikviens piegādātājs, kurš vēlas piedalīties līgumu piešķiršanas procedūrās, pierādītu, ka viņš ar apliecinājumu vai sertifikātu ir reģistrēts kādā no profesionālajiem reģistriem vai komercreģistriem, vai tiem pielīdzināmiem reģistriem atbilstoši tās dalībvalsts noteikumiem, kurā piegādātājs ir izveidots. Piešķirot pakalpojumu līgumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzējs pierāda tiesības sniegt konkrētos pakalpojumus vai dalību noteiktā organizācijā, ja pakalpojumu sniedzējam ir jābūt tiesībām sniegt šādus pakalpojumus vai jābūt noteiktas organizācijas dalībniekam.

     

(8) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai ikviens piegādātājs, kurš vēlas piedalīties līgumu piešķiršanas procedūrās, pierāda, ka viņš uz apliecinājuma vai sertifikāta pamata ir reģistrēts kādā no profesionālajiem reģistriem vai komercreģistriem, vai tiem pielīdzināmiem reģistriem atbilstoši tās dalībvalsts noteikumiem, kurā piegādātājs ir izveidots. Piešķirot pakalpojumu līgumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai attiecīgais pakalpojumu sniedzējs pierāda tiesības sniegt konkrētos pakalpojumus vai dalību noteiktā organizācijā, ja pakalpojumu sniedzējam ir jābūt tiesīgam sniegt šādus pakalpojumus vai jābūt noteiktas organizācijas dalībniekam.

63.pants. Atlases kritēriji

     

63.pants. Atlases kritēriji

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka atklāto procedūru pretendentu atlases kritērijus saskaņā ar objektīviem kritērijiem un nosacījumiem, kas ir pieejami piegādātājiem.

   

Redakc.

precizēta

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atklāto procedūru pretendentu atlasei izvirza objektīvus kritērijus un nosacījumus, kas piegādātājiem ir pieejami.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atlasa kandidātus slēgtām un sarunu procedūrām saskaņā ar paša noteiktiem objektīviem kritērijiem un nosacījumiem, kas ir pieejami piegādātājiem.

   

Redakc.

precizēta

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izraugās kandidātus slēgtām un sarunu procedūrām saskaņā ar paša izvirzītiem objektīviem kritērijiem un nosacījumiem, kas piegādātājiem ir pieejami.

(3) Slēgtās un sarunu procedūrās kritēriji var būt noteikti saskaņā ar objektīvu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzību samazināt kandidātu skaitu līdz līmenim, kāds nepieciešams, lai līdzsvarotu līguma piešķiršanas procedūras noteiktas īpašības ar nepieciešamajiem resursiem tās veikšanai.

     

(3) Slēgtām un sarunu procedūrām kritērijus var izvirzīt saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja objektīvu vajadzību samazināt kandidātu skaitu līdz līmenim, kāds nepieciešams, lai līdzsvarotu līguma piešķiršanas procedūrai noteiktās īpašības ar tās veikšanai nepieciešamajiem resursiem.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie kritēriji ietver šādus obligātus pretendentu vai kandidātu izslēgšanas nosacījumus:

     

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie kritēriji ietver šādus obligātus pretendentu vai kandidātu izslēgšanas nosacījumus:

1) pretendents vai kandidāts ir atzīts par vainīgu ar tiesas spriedumu par piedalīšanos kriminālā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās saskaņā ar Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1.pantu, naudas atmazgāšanā saskaņā ar Padomes 1991.gada 10.jūnija Direktīvas 91/308/EEK par finanšu sistēmu izmantošanu naudas atmazgāšanai pārtraukðanu 1.pantu;

     

1) pretendents vai kandidāts ar tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu līdzdalībā kriminālā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās saskaņā ar Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1.pantu, naudas atmazgāšanā saskaņā ar Padomes 1991.gada 10.jūnija direktīvas 91/308/EEK par finanšu sistēmu izmantošanas naudas atmazgāšanai pārtraukšanu 1.pantu;

2) pretendents vai kandidāts ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

     

2) pretendents vai kandidāts ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta vai kandidāta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

3) pretendentam vai kandidātam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts;

     

3) pretendentam vai kandidātam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts;

4) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta vai kandidāta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var par to uzrādīt pierādījumus;

     

4) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta vai kandidāta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var par to uzrādīt pierādījumus;

5) pretendents vai kandidāts ir iesniedzis nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

     

5) pretendents vai kandidāts ir iesniedzis nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

(5) Ja atlases kritēriji un nosacījumi ietver prasības pretendenta vai kandidāta saimnieciskajām, finanšu, tehniskajām iespējām un personālam, pretendents vai kandidāts var balstīties uz citu organizāciju iespējām jebkuru savstarpējo likumīgo saišu gadījumos. Šajā gadījumā pretendents vai kandidāts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pierāda, ka pretendentam vai kandidātam šie resursi būs pieejami paredzamā līguma izpildes laikā. Šādā veidā piegādātāju apvienība var balstīties uz grupas dalībnieku iespējām un citu organizāciju iespējām.

     

(5) Ja atlases kritēriji un nosacījumi izvirza prasības pretendenta vai kandidāta saimnieciskajām, finanšu, tehniskajām iespējām un personālam, pretendents vai kandidāts var atsaukties uz citu tādu organizāciju iespējām, ar kurām to vieno savstarpējas likumīgas saites. Šajā gadījumā pretendents vai kandidāts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pierāda, ka pretendentam vai kandidātam attiecīgie resursi būs pieejami paredzamajā līguma izpildes laikā. Šādā veidā piegādātāju apvienība var balstīties uz grupas dalībnieku un citu organizāciju iespējām.

 

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai ikviens piegādātājs, kurš vēlas piedalīties līgumu piešķiršanas procedūrās, pierādītu, ka viņš ar apliecinājumu vai sertifikātu ir reģistrēts kādā no profesionālajiem reģistriem vai komercreģistriem, vai tiem pielīdzināmiem reģistriem atbilstoši tās dalībvalsts noteikumiem, kurā piegādātājs ir izveidots. Piešķirot pakalpojumu līgumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzējs pierāda tiesības sniegt konkrētos pakalpojumus vai dalību noteiktā organizācijā, ja pakalpojumu sniedzējam ir jābūt tiesībām sniegt šādus pakalpojumus vai jābūt noteiktas organizācijas dalībniekam.

     

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai ikviens piegādātājs, kurš vēlas piedalīties līgumu piešķiršanas procedūrās, pierāda, ka viņš uz apliecinājuma vai sertifikāta pamata ir reģistrēts kādā no profesionālajiem reģistriem vai komercreģistriem, vai tiem pielīdzināmiem reģistriem atbilstoši tās dalībvalsts noteikumiem, kurā piegādātājs ir izveidots. Piešķirot pakalpojumu līgumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai attiecīgais pakalpojumu sniedzējs pierāda tiesības sniegt konkrētos pakalpojumus vai dalību noteiktā organizācijā, ja pakalpojumu sniedzējam ir jābūt tiesīgam sniegt šādus pakalpojumus vai jābūt noteiktas organizācijas dalībniekam.

64.pants. Līgumu piešķiršanas kritēriji

     

64.pants. Līgumu piešķiršanas kritēriji

(1) Piešķirot līgumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas vai nu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurā ņemti vērā tādi faktori kā piegāžu vai līguma izpildes termiņi, izmaksas, to efektivitāte, piedāvājuma kvalitāte, estētiskais un funkcionālais raksturojums, vides prasību ievērošana, tehniskā atbilstība, ekspluatācijas izmaksas, rezerves daļu pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi faktori, vai arī piedāvājumu ar viszemāko cenu.

     

(1) Piešķirot līgumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas vai nu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurā ņemti vērā tādi faktori kā piegāžu vai līguma izpildes termiņi, izmaksas, to efektivitāte, piedāvājuma kvalitāte, estētiskais un funkcionālais raksturojums, vides prasību ievērošana, tehniskā atbilstība, ekspluatācijas izmaksas, rezerves daļu pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi faktori, vai arī piedāvājumu ar viszemāko cenu.

(2) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas dalības uzaicinājumā vai uzaicinājumā saskaņā ar šo noteikumu 56.panta piekto daļu, vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu vai uz sarunām, vai tehniskajās specifikācijās norāda visus piedāvājuma izvēles kritērijus to nozīmīguma secībā un piedāvājumu izvēles algoritmu saskaņā ar minētajiem kritērijiem.

   

Redakc.

precizēta

(2) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas dalības uzaicinājumā vai šā likuma 56.panta piektajā daļā minētajā uzaicinājumā, vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu vai uzsākt sarunas, vai tehniskajās specifikācijās norāda visus piedāvājuma izvēles kritērijus to nozīmīguma secībā un piedāvājumu izvēles algoritmu saskaņā ar minētajiem kritērijiem.

65.pants. Elektronisko izsoļu piemērošana

     

65.pants. Elektronisko izsoļu piemērošana

(1) Atklātās, slēgtās vai sarunu procedūrās, par kurām ir publicēts dalības paziņojums, un tad, ja tehniskās specifikācijas var noteikt ļoti precīzi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nolemt, ka pirms līguma piešķiršanas notiks elektroniska izsole. Šādos pašos apstākļos elektronisko izsoli var rīkot pirms līgumu piešķiršanas dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros.

     

(1) Atklātās, slēgtās vai sarunu procedūrās, par kurām ir publicēts dalības paziņojums, un tad, ja tehniskās specifikācijas var noteikt ļoti precīzi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nolemt, ka pirms līguma piešķiršanas notiks elektroniska izsole. Tieši tāpat elektronisko izsoli var rīkot pirms līgumu piešķiršanas dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros.

(2) Elektroniskās izsoles var veikt vai nu uz cenu noteikšanas bāzes vai cenu un specifikācijās minētu raksturojumu jaunu vērtību noteikšanas bāzes, ja līguma piešķiršanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vai arī tikai uz cenu noteikšanas bāzes, ja līguma piešķirðanas kritērijs ir zemākā cena.

   

Redakc.

precizēta

(2) Elektroniskās izsoles objekts var būt vai nu cena, vai cena un specifikācijās minēta raksturojuma jaunā vērtība, ja līguma piešķiršanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vai arī tikai cena, ja līguma piešķiršanas kritērijs ir zemākā cena.

(3) Par lēmumu veikt elektronisku izsoli sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņo dalības paziņojumā.

     

(3) Par lēmumu rīkot elektronisko izsoli sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē dalības paziņojumā.

(4) Elektroniskās izsoles gadījumā tehniskās specifikācijas papildus citām ziņām ietver arī:

     

(4) Elektroniskās izsoles gadījumā tehniskajās specifikācijās papildus citām ziņām ietver arī:

1) raksturojumus, kuri būs elektroniskās izsoles objekts, ar nosacījumu, ka šie raksturojumi ir mērāmi un to vērtības var izteikt skaitļos vai procentos;

     

1) raksturojumus, kuri būs elektroniskās izsoles objekts, ievērojot nosacījumu, ka šie raksturojumi ir mērāmi un to vērtības var izteikt skaitļos vai procentos;

2) jebkuras vērtību (kuras var iesniegt un mainīt) robežas, ņemot vērā līguma priekšmeta specifikācijas;

     

2) jebkuras vērtību (kuras var iesniegt un mainīt) robežas, ņemot vērā līguma priekšmeta specifikācijas;

3) norādes par informāciju, kas tiks nodota pretendentiem izsoles laikā, un, ja iespējams, laiku, kad šī informācija tiks nodota;

     

3) norādes par informāciju, kas tiks nodota pretendentiem izsoles laikā, un, ja iespējams, laiku, kad šī informācija tiks nodota;

4) nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz elektroniskās izsoles organizāciju;

     

4) nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz elektroniskās izsoles organizāciju;

5) noteikumus, kurus pretendentiem jāievēro, solot izsolē, attiecībā uz minimālajiem vai maksimālajiem izsoles soļiem, kādi tiks pieprasīti, ja tas būs nepieciešams;

     

5) noteikumus, kuri pretendentiem jāievēro izsolē attiecībā uz minimālajiem vai maksimālajiem izsoles soļiem, kādi tiks pieprasīti, ja tas būs nepieciešams;

6) nepiecieðamo informāciju attiecībā uz izmantotajām elektroniskajām iekārtām, pieslēguma specifikāciju un organizāciju.

     

6) nepieciešamo informāciju attiecībā uz izmantojamām elektroniskajām iekārtām, pieslēguma specifikāciju un organizāciju.

(5) Pirms elektroniskās izsoles uzsākšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic pilnu sākotnējo piedāvājumu izvērtēšanu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem.

     

(5) Pirms elektroniskās izsoles uzsākšanas sabiedrisko pakalpojumu sni edzējs veic pilnu sākotnējo piedāvājumu izvērtēšanu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus ielūdz visus pretendentus, kuri bija iesnieguši atbilstošus piedāvājumus, elektroniski iesniegt jaunas cenas vai cenas un vērtības. Ielūgums satur visu nepieciešamo informāciju par individuālo pieslēgumu izsolē izmantotajai elektroniskajai iekārtai un nosaka datumu un laiku, kurā tiks uzsākta elektroniskā izsole. Elektroniskā izsole var notikt vairākās secīgās fāzēs. Elektronisko izsoli neuzsāk agrāk kā divas darbdienas pēc dienas, kad izsūtīts ielūgums piedalīties izsolē.

   

Redakc.

precizēta

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus ielūdz visus pretendentus, kuri iesnieguši atbilstošus piedāvājumus, elektroniski iesniegt jaunas cenas vai cenas un vērtības. Ielūgumā ietverta visa nepieciešamā informācija par individuālo pieslēgumu izsolē izmantojamai elektroniskajai iekārtai un par datumu un laiku, kad tiks uzsākta elektroniskā izsole. Elektroniskā izsole var notikt vairākās secīgās fāzēs. Elektronisko izsoli uzsāk ne agrāk kā divas darbdienas pēc dienas, kad izsūtīts ielūgums piedalīties izsolē.

(7) Ja līgumu paredzēts piešķirt, pamatojoties uz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ielūgumam pievieno piedāvājumu vērtēšanas apkopojumu. Ielūgumā ietver elektroniskajā izsolē izmantoto matemātisko formulu vai algoritmu, kas ietver visu kritēriju nosacītās vērtības un noteiks vietu pārdalīšanu, izmantojot jaunās iesniegtās vērtības vai cenas, vai tikai cenas. Ja ir pieļauti piedāvājumu varianti, katram variantam nosaka savu formulu.

     

(7) Ja līgumu paredzēts piešķirt, pamatojoties uz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ielūgumam pievieno piedāvājumu vērtēšanas apkopojumu. Ielūgumā ietver elektroniskajā izsolē izmantojamo matemātisko formulu vai algoritmu, kas atspoguļo visu kritēriju nosacītās vērtības un noteiks vietu pārdalīšanu, izmantojot jaunās iesniegtās vērtības vai cenas, vai tikai cenas. Ja ir pieļauti piedāvājumu varianti, katram variantam nosaka savu formulu.

(8) Jebkuras elektroniskās izsoles fāzes laikā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pastāvīgi nodod visiem pretendentiem ziņas, kas ļauj tiem jebkurā mirklī droši noteikt to relatīvo vietu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs drīkst nodot arī ziņas par citām iesniegtajām cenām vai vērtībām ar nosacījumu, ka tas ir noteikts specifikācijās. Drīkst jebkurā laikā paziņot arī izsoles dalībnieku skaitu konkrētajā izsoles fāzē, bet aizliegts izpaust dalībnieku identitāti.

   

Redakc.

precizēta

(8) Jebkuras elektroniskās izsoles fāzes laikā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pastāvīgi sniedz visiem pretendentiem ziņas, kas ļauj tiem jebkurā mirklī droši noteikt savu relatīvo vietu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs drīkst sniegt arī ziņas par citām piedāvātajām cenām vai vērtībām, ievērojot nosacījumu, ka tas ir paredzēts specifikācijās. Drīkst jebkurā laikā paziņot arī izsoles dalībnieku skaitu konkrētajā izsoles fāzē, bet aizliegts izpaust dalībnieku identitāti.

(9) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz elektronisko izsoli vienā vai vairākos no šādiem veidiem:

     

(9) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz elektronisko izsoli vienā vai vairākos no šādiem veidiem:

1) norādot ielūgumā uz izsoli iepriekš noteiktu datumu un laiku;

     

1) norādot ielūgumā uz izsoli iepriekš noteiktu datumu un laiku;

2) ja netiek saņemtas jaunas cenas vai vērtības atbilstoši noteikumiem par minimālo vai maksimālo izsoles soli. Šādā gadījumā ielūgumā uz izsoli sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda laiku, kāds tiks atvēlēts pēc pēdējā solījuma, pirms izsole tiek slēgta;

     

2) ja netiek saņemtas jaunas cenas vai vērtības atbilstoši noteikumiem par minimālo vai maksimālo izsoles soli, ielūgumā uz izsoli norādot laiku, kāds tiks atvēlēts pēc pēdējā solījuma, pirms izsole tiek slēgta;

3) ja visas ielūgumā minētās izsoles fāzes ir pabeigtas. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vēlas izbeigt izsoli, kombinējot šā un iepriekšējā punkta nosacījumus, ielūgumā uz izsoli tiek norādīts laiks katrai izsoles fāzei.

     

3) ja visas ielūgumā minētās izsoles fāzes ir pabeigtas. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vēlas izbeigt izsoli, kombinējot šā un iepriekšējā punkta nosacījumus, ielūgumā uz izsoli tiek norādīts laiks katrai izsoles fāzei.

(10) Kad elektroniskā izsole ir slēgta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir līgumu, pamatojoties uz šo noteikumu 64.pantā noteiktajiem kritērijiem, izmantojot elektroniskās izsoles rezultātus.

 

 

 

     

(10) Kad elektroniskā izsole ir slēgta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir līgumu, pamatojoties uz šā likuma 64.pantā noteiktajiem kritērijiem, izmantojot elektroniskās izsoles rezultātus.

66.pants. Nepamatoti lēts piedāvājums

     

66.pants. Nepamatoti lēts piedāvājums

(1) Ja piedāvājums konkrētam piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumam ir nepamatoti lēts, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstiski pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma elementiem.

     

(1) Ja piedāvājums konkrētam piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumam ir nepamatoti lēts, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma elementiem.

(2) Detalizētais paskaidrojums var attiekties uz:

     

(2) Detalizētais paskaidrojums var attiekties uz:

1) raţođanas procesa, sniedzamo pakalpojumu vai būvdarbu metodes izmaksām;

     

1) ražošanas procesa, sniedzamo pakalpojumu vai būvdarbu metodes izmaksām;

2) izvēlētajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam, lai piegādātu preces, sniegtu pakalpojumus vai veiktu būvdarbus;

     

2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam, lai piegādātu preces, sniegtu pakalpojumus vai veiktu būvdarbus;

3) piedāvāto preču, pakalpojumu vai būvdarbu īpašībām, oriģinalitāti;

     

3) piedāvāto preču, pakalpojumu vai būvdarbu īpašībām, oriģinalitāti;

4) pretendenta iespējām saņemt valsts atbalstu.

     

4) pretendenta iespējām saņemt valsts atbalstu.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus šo noteikumu otrajā daļā minētos elementus.

5.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 66. panta trešajā daļā vārdus “šo noteikumu” ar vārdiem “šā panta”.

Atbalstīt

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus šā panta otrajā daļā minētos elementus.

(4) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktā pietiekamā laikposmā pierādīt, ka saņemtais valsts atbalsts ir likumīgs. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noraida piedāvājumu ðādos apstākļos, tas informē Eiropas Komisiju par šo faktu.

     

(4) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktā pietiekamā laikposmā pierādīt, ka saņemtais valsts atbalsts ir likumīgs. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noraida piedāvājumu šādos apstākļos, tas informē Eiropas Komisiju par ðo faktu.

67.pants. Līguma slēgšana

     

67.pants. Līguma slēgšana

Piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu slēdz ne agrāk kā pēc 10 darbdienām kopš rezultātu paziņojuma izsūtīšanas visiem līguma piešķiršanas procedūras dalībniekiem.

 

 

 

 

     

Piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu slēdz ne agrāk kā pēc 10 darbdienām no dienas, kad paziņojums par rezultātiem izsūtīts visiem līguma piešķiršanas procedūras dalībniekiem.

68.pants. Piedāvājumi, kas satur produktus ar trešās valsts izcelsmi

     

68.pants. Piedāvājumi, kas ietver produktus ar trešās valsts izcelsmi

(1) Šo pantu piemēro piedāvājumiem, kas ietver produktus ar trešās valsts izcelsmi, ar kurām Eiropas Kopiena nav noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus līgumus par salīdzināmu un efektīvu Eiropas Kopienas organizāciju pieeju šo trešo valstu tirgum. Šis pants neietekmē Eiropas Kopienas un Latvijas starptautiskās saistības pret trešajām valstīm.

     

(1) Šo pantu piemēro piedāvājumiem, kas ietver produktus ar tādu trešo valstu izcelsmi, ar kurām Eiropas Kopiena nav noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus līgumus par Eiropas Kopienas organizāciju salīdzināmu un efektīvu pieeju šo trešo valstu tirgum. Šis pants neietekmē Eiropas Kopienas un Latvijas starptautiskās saistības pret trešajām valstīm.

(2) Var noraidīt jebkuru piedāvājumu piegādes līguma piešķiršanai, ja produkti ar trešās valsts izcelsmi sastāda vairāk par 50 procentiem no kopējās produktu vērtības, kas veido piedāvājumu. Šā panta vajadzībām programmproduktus telekomunikāciju tīkla iekārtām uzskata par produktu.

   

Redakc.

precizēta

(2) Var noraidīt jebkuru piedāvājumu piegādes līguma piešķiršanai, ja produkti ar trešās valsts izcelsmi pārsniedz 50 procentus no piedāvājumā ietilpstošo produktu kopējās vērtības. Šā panta izpratnē programmproduktus telekomunikāciju tīkla iekārtām uzskata par produktu.

(3) Ņemot vērā šā panta otro daļu, ja divi vai vairāk piedāvājumu ir ekvivalenti pēc vērtēšanas saskaņā ar šo noteikumu 64.panta prasībām, priekšroku dod piedāvājumiem, kuri nav noraidīti saskaņā ar šā panta otro daļu. Šā panta izpratnē cenas uzskata p ar ekvivalentām, ja tās neatšķiras vairāk kā par trim procentiem. Piedāvājumam nedod priekšrocības pret citu piedāvājumu, ja tas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzliek par pienākumu iegādāties iekārtas, kuru tehniskais raksturojums ļoti atšķiras no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo iekārtu raksturojuma, tādējādi radot iekārtu nesavietojamību, tehniskas problēmas iekārtu ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī nesamērīgas izmaksas

     

(3) Ņemot vērā šā panta otro daļu, ja divi vai vairāki piedāvājumi, vērtējot atbilstoši šā likuma 64.panta prasībām, ir ekvivalenti, priekšroku dod piedāvājumiem, kuri nav noraidīti saskaņā ar šā panta otro daļu. Šā panta izpratnē cenas uzskata par ekvivalentām, ja tās neatšķiras vairāk par trim procentiem. Piedāvājumam nedod priekšrocības attiecībā pret citu piedāvājumu, ja tas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzliek par pienākumu iegādāties iekārtas, kuru tehniskais raksturojums ļoti atšķiras no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo iekārtu raksturojuma, tādējādi radot iekārtu nesavietojamību, tehniskas problēmas iekārtu ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī nesamērīgas izmaksas.

XIV nodaļa. Noteikumi metu konkursiem

   

Redakc.

precizēts

XIV nodaļa. Metu konkursu noteikumi

69.pants. Vispārīgie nosacījumi

     

69.pants. Vispārīgie nosacījumi

(1) Metu konkursa organizēšanas noteikumi ir atklāti visiem interesentiem, kuri izsaka vēlmi piedalīties šajā konkursā.

     

(1) Metu konkursa organizēšanas noteikumi ir atklāti pieejami visiem interesentiem, kuri izsaka vēlmi piedalīties šajā konkursā.

(2) Dalību metu konkursā neierobežo ar:

     

(2) Dalību metu konkursā neierobežo ar atsauci uz:

1) atsauci uz kādu valsts teritorijas daļu vai valsts teritoriju;

     

1) kādu valsts teritorijas daļu vai valsts teritoriju;

2) atsauci uz tiesību aktiem, kas nosaka, ka dalībniekiem jābūt tikai fiziskām vai juridiskām personām.

     

2)  tiesību aktiem, kas nosaka, ka dalībniekiem jābūt tikai fiziskajām vai juridiskajām personām.

70.pants. Līgumcenu robežas

     

70.pants. Līgumcenu robežas

(1) Šo nodaļu piemēro metu konkursiem, kas organizēti kā daļa no pakalpojumu līguma piešķiršanas procedūras, kurā paredzamā līgumcena, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, kopā ar jebkurām iespējamām prēmijām vai izmaksām dalībniekiem pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežas, kuras atbilst Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām pakalpojumu līgumiem, kas jāpiemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

     

(1) Šo nodaļu piemēro metu konkursiem, kas organizēti kā daļa no pakalpojumu līguma piešķiršanas procedūras, kurā paredzamā līgumcena, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, kopā ar jebkurām iespējamām prēmijām vai izmaksām dalībniekiem pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežas, kuras atbilst Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām pakalpojumu līgumiem, kas jāpiemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

(2) Šo nodaļu piemēro metu konkursiem, kuros kopējā prēmiju un dalībniekiem paredzēto izmaksu summa kopā ar iespējamā projektēšanas pakalpojuma paredzamo vērtību, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežas, kuras atbilst Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām pakalpojumu līgumiem, kas jāpiemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

     

(2) Šo nodaļu piemēro metu konkursiem, kuros kopējā prēmiju un dalībniekiem paredzēto izmaksu summa kopā ar iespējamā projektēšanas pakalpojuma paredzamo vērtību, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežas, kuras atbilst Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām pakalpojumu līgumiem, kas jāpiemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

(3) Ministru kabinets pārskata šā panta pirmajā daļā minētās līgumcenu robežas vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir paziņojusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecīgās līgumcenu robežas

  &nbs p;  

(3) Ministru kabinets pārskata šā panta pirmajā daļā minētās līgumcenu robežas vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir izziņojusi “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” attiecīgās līgumcenu robeţas.

71.pants. Metu konkursi, kuriem nepiemēro šajā nodaļā noteiktās prasības

     

71.pants. Metu konkursi, kuriem nepiemēro šajā nodaļā noteiktās prasības

Šajā nodaļā noteiktās prasības nepiemēro metu konkursiem, kas organizēti šo noteikumu 10., 11. un 12.pantā minētajos gadījumos attiecībā uz pakalpojumu līgumiem.

   

Redakc.

precizēts

Šo nodaļu nepiemēro metu konkursiem, kas organizēti šā likuma 10., 11. un 12.pantā minētajos gadījumos attiecībā uz pakalpojumu līgumiem.

72.pants. Izziņošanas un atklātības noteikumi

     

72.pants. Izziņošanas un atklātuma noteikumi

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš vēlas organizēt metu konkursu, šo noteikumu 49.pantā noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par metu konkursu. Pēc metu konkursa pabeigšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņo par rezultātiem, publicējot šo noteikumu 49.pantā noteiktajā kārtībā paziņojumu par metu konkursa rezultātiem.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš vēlas organizēt metu konkursu, šā likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par metu konkursu. Pēc metu konkursa pabeigšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņo par rezultātiem, publicējot šā likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā paziņojumu par metu konkursa rezultātiem.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs divu mēnešu laikā pēc metu konkursa nobeiguma nosūta visiem konkursa dalībniekiem paziņojumu par tā rezultātiem.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs divu mēnešu laikā pēc metu konkursa nobeiguma nosūta visiem konkursa dalībniekiem paziņojumu par tā rezultātiem.

73.pants. Informācijas apmaiņa

     

73.pants. Informācijas apmaiņa

(1) Informācijas apmaiņa metu konkursā notiek saskaņā ar šo noteikumu 57.panta pirmās, otrās, ceturtās un piektās daļas prasībām.

     

(1) Informācijas apmaiņa metu konkursā notiek saskaņā ar šā likuma 57.panta pirmās, otrās, ceturtās un piektās daļas prasībām.

(2) Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi dati, kurus konkursa gaitā dalībnieki nodod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, būtu aizsargāti, un žūrija iepazīstas ar plānu un projektu saturu tikai pēc datuma,kad beidzies to iesniegšanas termiņš.

     

(2) Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi dati, kurus konkursa gaitā dalībnieki nodod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, būtu aizsargāti, un žūrija iepazīstas ar plānu un projektu saturu tikai pēc tam, kad beidzies to iesniegšanas termiņš.

74.pants. Dalībnieku atlase un žūrijas izvēle metu konkursā

   

Redakc.

precizēts

74.pants. Dalībnieku atlase un žūrijas izraudzīšana metu konkursā

(1) Organizējot metu konkursu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic konkursa procedūru atbilstoši šo noteikumu prasībām.

     

(1) Organizējot metu konkursu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīko konkursa procedūru atbilstoši šā likuma prasībām.

(2) Ja dalība metu konkursā ir ierobežota līdz noteiktam dalībnieku skaitam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka skaidrus atlases kritērijus, kas nerada iespējamo dalībnieku diskrimināciju. Jebkurā gadījumā uzaicināto dalībnieku skaitam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu pietiekamu konkurenci.

     

(2) Ja dalība metu konkursā ir ierobežota līdz noteiktam dalībnieku skaitam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka skaidrus atlases kritērijus, kas nerada iespējamo dalībnieku diskrimināciju. Jebkurā gadījumā uzaicināto dalībnieku skaitam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu pietiekamu konkurenci.

(3) Konkursa žūrijas sastāvā ir tikai fiziskās personas, kuras nav atkarīgas no dalībniekiem. Ja metu konkursa dalībniekiem tiek pieprasīta kāda noteikta kvalifikācija, vismaz trešajai daļai no žūrijas locekļiem ir jābūt ar tādu pašu vai ekvivalentu kvalifikāciju.

     

(3) Konkursa žūrijas sastāvā ir tikai fiziskās personas, kuras nav atkarīgas no dalībniekiem. Ja metu konkursa dalībniekiem tiek pieprasīta kāda noteikta kvalifikācija, vismaz trešajai daļai no žūrijas locekļiem ir jābūt ar tādu pašu vai ekvivalentu kvalifikāciju.

75.pants. Žūrijas lēmumi

     

75.pants. Žūrijas lēmumi

(1) Žūrija ir neatkarīga savos lēmumos un viedokļos.

   

Redakc.

precizēta

(1) Žūrija attiecībā uz lēmumu pieņemšanu un viedokļu pieņemšanu ir neatkarīga.

(2) Žūrija vērtē dalībnieku iesniegtos plānus un projektus anonīmi, pamatojoties tikai uz paziņojumā par metu konkursu minētajiem kritērijiem.

     

(2) Žūrija vērtē dalībnieku iesniegtos plānus un projektus anonīmi, pamatojoties tikai uz paziņojumā par metu konkursu minētajiem kritērijiem.

(3) Žūrija protokolē visas darbības un sastāda ziņojumu par plānu un projektu secību pēc piešķirtajām vietām. Ziņojumu paraksta visi žūrijas locekļi. Ziņojumā norāda arī katra plāna vai projekta priekšrocības, piezīmes un visus punktus, par kuriem nepieciešama papildu informācija.

     

(3) Žūrija protokolē visas darbības un sagatavo ziņojumu par plānu un projektu secību pēc piešķirtajām vietām. Ziņojumu paraksta visi žūrijas locekļi. Ziņojumā norāda arī katra plāna vai projekta priekšrocības, piezīmes un visus punktus, par kuriem nepieciešama papildu informācija.

(4) Žūrija ievēro anonimitāti līdz lēmuma pieņemšanas vai viedokļa izteikšanas brīdim.

     

(4) Žūrija ievēro anonimitāti līdz lēmuma pieņemšanas vai viedokļa izteikšanas brīdim.

(5) Žūrija var lūgt konkursa dalībniekus atbildēt uz jautājumiem, lai noskaidrotu visus projektu aspektus, kas palikuši neskaidri un ierakstīti žūrijas sēžu protokolos.

     

(5) Žūrija var lūgt konkursa dalībniekus atbildēt uz jautājumiem, lai noskaidrotu visus projektu aspektus, kas palikuši neskaidri un ierakstīti žūrijas sēžu protokolos.

(6) Visas žūrijas un dalībnieku pārrunas protokolē.

     

(6) Visas žūrijas un dalībnieku pārrunas protokolē.

XV nodaļa. Sūdzību izskatīšana

     

XV nodaļa. Sūdzību izskatīšana

76.pants. Tiesības iesniegt sūdzības

     

76.pants. Tiesības iesniegt sūdzības

(1) Piegādātājam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojā sūdzību par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību attiecībā uz līguma piešķiršanas procedūras likumību, ja tas uzskata, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai atbildīgā organizācija nav ievērojusi šo procedūru regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi piegādātāja likumīgās tiesības un intereses.

     

(1) Piegādātājam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzību par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību attiecībā uz līguma piešķiršanas procedūras likumību, ja piegādātājs uzskata, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai atbildīgā organizācija nav ievērojusi šo procedūru regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi piegādātāja likumīgās tiesības un intereses.

(2) Sūdzību par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātājs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

     

(2) Sūdzību par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātājs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegta pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs informē par to sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu bez sūdzību izskatīšanas komisijas lēmuma, kas atļauj to darīt.

     

(3) Ja sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs informē par to sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu bez sūdzību izskatīšanas komisijas lēmuma, kas atļauj to darīt.

(4) Sūdzību par tehniskajām specifikācijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam var iesniegt ne vēlāk kā sešas darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs divu darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas nav novērsis sūdzībā norādītos pārkāpumus vai nav sniedzis rakstisku atbildi sūdzības iesniedzējam, sūdzības iesniedzējs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā.

     

(4) Sūdzību par tehniskajām specifikācijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam var iesniegt ne vēlāk kā sešas darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs divu darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas nav novērsis sūdzībā norādītos pārkāpumus vai nav sniedzis rakstveida atbildi sūdzības iesniedzējam, sūdzības iesniedzējs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs nepieņem sūdzību, ja par līguma piešķiršanas procedūru sakarā ar to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijusi iesniegta un izskatīta sūdzība.

     

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs nepieņem sūdzību, ja par līguma piešķiršanas procedūru sakarā ar to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijusi iesniegta un izskatīta sūdzība.

(6) Ja tiek iesniegta sūdzība par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību attiecībā uz līguma piešķiršanas procedūras likumību un sūdzību par to pašu līguma piešķiršanas procedūru jau pirms tam ir iesniedzis cits piegādātājs, bet tā vēl nav izskatīta, minētās sūdzības var apvienot un izskatīt kopā.

     

(6) Ja tiek iesniegta sūdzība par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību attiecībā uz līguma piešķiršanas procedūras likumību un sūdzību par to pašu līguma piešķiršanas procedūru jau pirms tam ir iesniedzis cits piegādātājs, bet tā vēl nav izskatīta, minētās sūdzības var apvienot un izskatīt kopā.

(7) Sūdzība iesniedzama rakstiski, un tajā ietveramas šādas ziņas:

     

(7) Sūdzība iesniedzama rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

1) piegādātāja nosaukums un adrese;

     

1) piegādātāja nosaukums un adrese;

2) tā sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma nosaukums un adrese, par kuru iesniegta sūdzība;

     

2) tā sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma nosaukums un adrese, par kuru iesniegta sūdzība;

3) fakti, par kuriem iesniegta sūdzība, norādot pārkāpumu;

     

3) fakti, par kuriem iesniegta sūdzība, norādot pārkāpumu;

4) sūdzības iesniedzēja prasība šīs sūdzības sakarā.

     

4) sūdzības iesniedzēja prasība šīs sūdzības sakarā.

(8) Piegādātājs ir tiesīgs rakstiski atsaukt iesniegto sūdzību jebkurā brīdī, kamēr sūdzību izskatīšanas komisija nav sākusi attiecīgās sūdzības izskatīšanu.

     

(8) Piegādātājs ir tiesīgs rakstveidā atsaukt iesniegto sūdzību jebkurā brīdī, kamēr sūdzību izskatīšanas komisija nav sākusi attiecīgās sūdzības izskatīšanu.

(9) Ja saņemta sūdzība, Iepirkumu uzraudzības birojs ziņas par to ievieto biroja mājas lapā internetā, norādot piegādātāju, pasūtītāju un līguma piešķiršanas procedūru, kuras likumību apstrīd piegādātājs, kā arī sūdzības izskatīðanas dienu.

   

Redakc.

precizēta

(9) Ja saņemta sūdzība, Iepirkumu uzraudzības birojs ziņas par to ievieto biroja mājas lapā internetā, norādot piegādātāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un līguma piešķiršanas procedūru, kuras likumību apstrīd piegādātājs, kā arī sūdzības izskatīšanas dienu.

77.pants. Sūdzības izskatīšana

     

77.pants. Sūdzības izskatīšana

(1) Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā Sūdzību izskatīšanas komisija (turpmāk – komisija) sūdzību izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, komisija termiņu var pagarināt, par to paziņojot iesniedzējam.

     

(1) Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā sūdzību izskatīšanas komisija (turpmāk –– komisija) sūdzību izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, komisija termiņu var pagarināt, par to paziņojot iesniedzējam.

(2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja sūdzība ir:

     

(2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja sūdzība ir:

1) nepamatota;

     

1) nepamatota;

2) pamatota, bet komisija ir lēmusi par pasākumiem, kas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāveic sūdzības cēloņu novēršanai, un tie ir novērsti;

     

2) pamatota, bet komisija ir lēmusi par pasākumiem, kas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāveic sūdzības cēloņu novēršanai, un tie ir novērsti;

3) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par līguma piešķiršanu.

     

3) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par līguma piešķiršanu.

(3) Komisija aizliedz slēgt līgumu, ja komisijas konstatētie pārkāpumi ir būtiski un tie var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu. Šādā gadījumā komisija lemj par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai.

     

(3) Komisija aizliedz slēgt līgumu, ja komisijas konstatētie pārkāpumi ir būtiski un var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu. Šādā gadījumā komisija lemj par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai.

(4) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi piegādātāju–sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju un visus pretendentus vai kandidātus (turpmāk – dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija uzaicina dalībniekus uz sūdzības izskatīšanas sēdi vismaz trīs darbdienas pirms sēdes.

   

Redakc.

precizēta

(4) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju –– sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju un visus pretendentus vai kandidātus (turpmāk –– dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija uzaicina dalībniekus uz sūdzības izskatīšanas sēdi vismaz trīs darbdienas pirms sēdes.

(5) Komisija uzklausa visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

     

(5) Komisija uzklausa visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

(6) Komisija izvērtē sūdzību, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja un dalībnieku uzrādītajiem faktiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja paskaidrojumiem un eksperta viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies uz sūdzības izskatīšanu, komisija izskata sūdzību, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to visiem sēdes dalībniekiem.

     

(6) Komisija izvērtē sūdzību, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja un dalībnieku uzrādītajiem faktiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja paskaidrojumiem un eksperta viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies uz sūdzības izskatīšanu, komisija izskata sūdzību, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to visiem sēdes dalībniekiem.

(7) Komisijas lēmumā norāda:

     

(7) Komisijas lēmumā norāda:

1) komisijas izveidoðanas pamatojumu;

     

1) komisijas izveidoðanas pamatojumu;

2) komisijas locekļus un ekspertus, kuri piedalījušies komisijas sēdē;

     

2) komisijas locekļus un ekspertus, kuri piedalījušies komisijas sēdē;

3) sūdzības iesniedzēja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un lietas dalībnieku pārstāvjus, kuri piedalījušies komisijas sēdē;

     

3) sūdzības iesniedzēja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un lietas dalībnieku pārstāvjus, kuri piedalījušies komisijas sēdē;

4) tās līguma piešķiršanas procedūras identifikācijas numuru, par kuru iesniegta sūdzība;

     

4) tās līguma piešķiršanas procedūras identifikācijas numuru, par kuru iesniegta sūdzība;

5) faktus, par kuriem iesniegta sūdzība, un sūdzības iesniedzēja prasību;

     

5) faktus, par kuriem iesniegta sūdzība, un sūdzības iesniedzēja prasību;

6) lēmuma pamatojumu;

     

6) lēmuma pamatojumu;

7) piemērotās tiesību normas;

     

7) piemērotās tiesību normas;

8) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzlikto pienākumu un termiņu, kādā tas izpildāms, ja komisija lemj par pasākumiem sūdzības cēloņu novēršanai;

     

8) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzlikto pienākumu un termiņu, kādā tas izpildāms, ja komisija lemj par pasākumiem sūdzības cēloņu novēršanai;

9) atļauju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam slēgt iepirkuma līgumu vai uzdevumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izbeigt iepirkuma procedūru;

     

9) atļauju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam slēgt iepirkuma līgumu vai uzdevumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izbeigt iepirkuma procedūru;

10) kur un kādā termiņā šo lēmumu var pārsūdzēt.

     

10) kur un kādā termiņā šo lēmumu var pārsūdzēt.

(8) Komisija protokolē sūdzības izskatīšanas gaitu un 10 gadus glabā protokolus un sūdzības izskatīšanas laikā iegūtās ziņas

     

(8) Komisija protokolē sūdzības izskatīšanas gaitu un 10 gadus glabā protokolus un sūdzības izskatīšanas laikā iegūtās ziņas.

(9) Iepirkumu uzraudzības birojs nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam visas saņemtās sūdzību kopijas.

     

(9) Iepirkumu uzraudzības birojs nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam visas saņemto sūdzību kopijas.

XVI nodaļa. Statistikas pārskati un atbildība

     

XVI nodaļa. Statistikas pārskati un atbildība

78.pants. Statistikas pārskati

     

78.pants. Statistikas pārskati

Katru gadu līdz 1.martam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz pārskatus par katru saskaņā ar šiem noteikumiem veikto līgumu piešķiršanas procedūru, minot noslēgto līgumu skaitu, to summas, būvdarbu veicējus, preču piegādātājus, pakalpojumu sniedzējus, kā arī par to līgumu kopējo vērtību, kuri nav jāpiešķir saskaņā ar šo noteikumu prasībām tikai tāpēc, ka to līgumcenu robežas ir zemākas par šo noteikumu 27.pantā minētajām līgumcenu robežām.

     

Katru gadu līdz 1.martam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Iepirkumu uzraudzības birojam iesniedz pārskatus par katru saskaņā ar šo likumu veikto līgumu piešķiršanas procedūru, minot noslēgto līgumu skaitu, to summas, būvdarbu veicējus, preču piegādātājus, pakalpojumu sniedzējus, kā arī par to līgumu kopējo vērtību, kuri nav jāpiešķir saskaņā ar šā likuma prasībām tikai tāpēc, ka to līgumcenu robežas ir zemākas par šā likuma 27.pantā minētajām līgumcenu robežām.

79.pants. Atbildība par noteikumu normu neievērošanu

     

79.pants. Atbildība par šā likuma normu neievērošanu

Par šo noteikumu un no tiem izrietošo normatīvo aktu ievērošanu ir atbildīgs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai struktūrvienības vadītājs, vai cita pilnvarota persona, kura sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā ir atbildīga par attiecīgo būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu sagatavošanu vai noslēgšanu.

     

Par šā likuma un no tā izrietošo normatīvo aktu ievērošanu ir atbildīgs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai struktūrvienības vadītājs, vai cita pilnvarota persona, kura sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā ir atbildīga par attiecīgo būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu sagatavošanu vai noslēgšanu.

80.pants. Zaudējumu piedziņa

     

80.pants. Zaudējumu piedziņa

Ja piegādātājs uzskata, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pārkāpis šos noteikumus un tiek aizskartas piegādātāja intereses, tādējādi nodarot piegādātājam zaudējumus, piegādātājs ir tiesīgs likumā noteiktajā kārtībā vērsties tiesā, lai piedzītu zaudējumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ja piegādātājs uzskata, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pārkāpis šo likumu un tiek aizskartas piegādātāja intereses, tādējādi nodarot piegādātājam zaudējumus, piegādātājs ir tiesīgs likumā noteiktajā kārtībā vērsties tiesā, lai piedzītu zaudējumus.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

6.

Atbildīgā komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 1. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju

Atbalstīt

 

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.).

     

1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.).

 

7.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru Kabineta noteikumi Nr. 257 “Noteikumi par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” ( Latvijas Vēstnesis, 2004, nr. 60).”

Atbalstīt

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru Kabineta noteikumi Nr. 257 “Noteikumi par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” ( Latvijas Vēstnesis, 2004, nr. 60).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

     

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

     

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/17/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā;

     

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvas 2004/17/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā;

2) Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvas 92/13/EEK, kas koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju jomā. 

     

2) Padomes 1992.gada 25.februāra direktīvas 92/13/EEK, kas koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju jomā. 

 

8.

Atbildīgā komisija

Izteikt likuma 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

Atbalstīt

Izteikt likuma 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

 

 

 

 

1. pielikums

Būvdarbu līgumu nomenklatūra (likuma 1.panta 1.punkta “a” apakšpunkts)

 

Eiropas Savienības ekonomisko aktivitāšu klasifikācija (NACE)

CPV kods

F grupa

Būvniecība

daļa

grupa

klase

subjekts

piezīmes

45

 

 

Būvniecība

Šī sadaļa ietver jaunu būvju būvniecību, restaurācijas darbus un remontdarbus

45000000

45.1

 

Būvlaukuma sagatavošana

 

45100000

45.11

Būvju demontāža un nojaukšana;

grunts pārvietošana

Šī klase ietver:

- būvju un citu konstrukciju demontāžu;

- būvlaukuma attīrīšanu;

- grunts noņemšanu: norakšanu, būvlaukuma līmeņošanu un iezīmēšanu, tranšeju rakšanu, akmeņu novākšanu, spridzināšanu un citus darbus;

- derīgo izrakteņu ieguves vietas sagatavošanu: liekās slodzes noņemšanu, citus sagatavošanas darbus minerālu nogulu un karjeru vietās

Šī klase ietver arī:

- būvlaukuma drenāžu;

- lauksaimniecības zemes un mežu drenāžu

45110000

45.12

Izmēģinājuma urbšana vai urbumu izveidošana

Šī klase ietver:

- izmē ģinājuma urbšanu; izmēģinājuma urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu celtniecības, ģeofiziskiem, ģeoloģiskiem vai līdzīgiem mērķiem

Šī klase neietver:

- gāzes vai naftas ieguves urbumu veidoðanu;

- ūdens ieguves aku urbšanu (sk. 45.25);

- ðahtu rakðanu (sk. 45.25);

- naftas un gāzes lauku pētīšanu, ģeofiziskos, ģeoloģiskos un seismiskos pētījumus

45120000

 

45.2

 

Pabeigti vai atsevišķu kārtu būvdarbi un inženiertehniskie darbi

 

45200000

45.21

Vispārīgie ēku būvniecības darbi un inženiertehniskie darbi

Šī klase ietver:

- visu tipu ēku un būvju būvniecību;

- inženiertehnisko būvju būvniecību;

- tiltu (ieskaitot autoceļu estakādes), viaduktu, tuneļu, apakšzemes maģistrālo cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvniecību;

- pilsētu cauruļvadu, pilsētu komunikāciju un elektropadeves līniju būvniecību;

- citus saistītos darbus pilsētās;

- saliekamo konstrukciju montāžu un uzstādīšanu būvlaukumā

Šī klase neietver:

- pakalpojumus, kas saistīti ar naftas un gāzes ieguvi;

- saliekamo būvju montāžu no pašražotām konstrukcijām, kas ražotas no dažādiem materiāliem (izņemot betonu);

- stadionu, peldbaseinu, vingrošanas zāļu, tenisa laukumu, golfa laukumu un citu sporta laukumu (izņemot ēkas) būvniecību;

- speciālos darbus (sk. 45.3);

- virsmu apdari (sk. 45.4);

- arhitektūras, inženierzinību, celtniecības un saistīto tehnisko konsultāciju pakalpojumus;

- būvniecības projektu vadīšanu

45210000

45.22

Jumta segumu un konstrukciju montāža

Šī klase ietver:

- jumtu montāžu, jumta seguma uzlikšanu, aizsardzību no nokrišņiem

45220000

 

 

 

45.23

Lielceļu, ceļu, lidlauku un sporta objektu celtniecība

Šī klase ietver:

- lielceļu, ceļu, ielu un citu satiksmes un kājāmgājēju ceļu būvniecību;

- dzelzceļu būvniecību;

- lidlauku būvniecību;

- stadionu, peldbaseinu, vingrošanas zāļu, tenisa laukumu, golfa laukumu un citu sporta laukumu (izņemot ēkas) būvniecību;

- ceļu un stāvvietu marķēšanu

Šī klase neietver:

- iepriekšēju grunts pārvietošanu (sk. 45.11)

45230000

45.24

Hidrotehnisko būvju celtniecība

Šī klase ietver:

- ūdensceļu, ostu un upju nostiprinājumu, piestātņu, slūžu būvniecību;

- dambju un aizsprostu būvniecību;

- bagarēšanu;

- zemūdens darbus

45240000

45.25

Citi būvdarbi, kam nepieciešamas speciālas iemaņas

Šī klase ietver:

- viena veida būvdarbus, kuri ir kopīgi dažādiem būvju veidiem un kuriem ir nepieciešamas speciālas iemaņas un iekārtas;

- pamatu likšanas darbus, ieskaitot pāļu dzīšanu;

- ūdens ieguves aku urbšanu un būvdarbus, šahtu rakšanu;

- rūpnieciski ražotu tērauda elementu montāžu;

- tērauda locīšanu;

- mūrēšanas un akmeņu likšanas darbus;

- sastatņu un darba platformu montāžu un demontāžu, ieskaitot sastatņu un darba platformu nomu;

- skursteņu un rūpniecisko kurtuvju būvniecību

Šī klase neietver:

- sastatņu nomu bez montāžas un demontāžas

45250000

  

45.3

 

Speciālie darbi

 

45300000

45.31

Elektrības vadu instalēšana un montāža

Šī klase ietver:

- elektrības vadu iebūvēšanu un iekārtu montāžu;

- telekomunikāciju sistēmu ierīkošanu ēkās un būvēs;

- elektriskās apkures sistēmu ierīkošanu ēkās un būvēs;

- pastāvīgo antenu ierīkošanu ēkās un būvēs;

- ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošanu ēkās un būvēs;

- apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanu ēkās un būvēs;

- liftu un eskalatoru ierīkošanu ēkās un būvēs;

- apgaismes sistēmu un citu sistēmu ierīkošanu ēkās un būvēs

45310000

45.32

Izolācijas darbi

Šī klase ietver:

- siltumizolācijas, skaņas un vibrācijas izolācijas ierīkošanu ēkās, būvēs un konstrukcijās

Šī klase neietver:

- aizsardzību pret nokrišņiem (sk. 45.22)

45320000

45.33

Sanitārtehniskie darbi

Šī klase ietver:

- sanitārtehnikas un sanitāro iekārtu uzstādīšanu ēkās un būvēs;

- gāzes iekārtu uzstādīšanu ēkās un būvēs;

- apkures, vēdināšanas, dzesēšanas vai gaisa kondicionēšanas iekārtu un ūdens izsmidzināšanas sistēmu uzstādīšanu ēkās un būvēs

Šī klase neietver:

- elektriskās apkures sistēmu uzstādīšanu (sk. 45.31)

45330000

45.34

Pārējās būves ierīces

Šī klase ietver:

- gaismas un signālu sistēmu ierīkošanu uz ceļiem, dzelzceļiem, lidostās, ostās;

- cita aprīkojuma uzstādīšanu ēkās un būvēs

45340000

  

45.4

 

Virsmu apdare

 

45400000

45.41

Apmetuma darbi

Šī klase ietver:

- ēku un būvju iekšējo un ārējo virsmu apmetumu, ieskaitot apmetumu ar plākšņu vai lokšņu materiāliem

45410000

45.42

Namdaru darbi

Šī klase ietver:

- no koka vai cita materiāla rūpnieciski izgatavotu logu, durvju, iebūvēto virtuves iekārtu, kāpņu, veikala iekārtu vai citu iekārtu iebūvēšanu;

- iekštelpu griestu, sienu koka apdares veikšanu, bīdāmo šķērssienu ierīkošanu un citu koka apdares darbu veikšanu

Šī klase neietver:

- parketa vai citu veidu koka grīdu ierīkošanu (sk.45.43)

45420000

45.43

Sienu un grīdu klājumu ierīkošana

Šī klase ietver:

- grīdas vai sienu keramikas, betona vai akmens flīžu,

- parketa vai cita veida koka grīdu,

- mīksto grīdas segumu (linoleja, paklāju, gumijas vai plastikāta mozaīkas),

- marmora, granīta vai slānekļa griestu vai sienu klājumu,

- tapeðu

ieklāšanu, noklāšanu, iekāršanu vai montāžu ēkās vai būvēs

45430000

45.44

Krāsošana un stiklošana

Šī klase ietver:

- ēku un būvju iekštelpu vai ārējo virsmu, vai tehniskā aprīkojuma krāsošanu;

- stiklu, spoguļu montāžu

Šī klase neietver:

- logu likðanu (sk.45.42)

45440000

45.45

Citi būvobjekta apdares darbi

Šī klase ietver:

- privātu baseinu montāžu;

- tīrīšanu ar tvaiku, smilšu strūklas izmantošanu un līdzīgas darbības ar būvju fasādēm;

- citus ēku un būvju apdares un nobeiguma darbus

Šī klase neietver:

- iekštelpu tīrīšanu

45450000

 

45.5

 

Būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtas ar vadītāju noma

 

45500000

45.50

Būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtas ar vadītāju noma

Šī klase neietver:

- būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtas bez vadītāja nomu

 

  

2.pielikums

A daļa

Pakalpojumu līgumu nomenklatūra (likuma 1.panta 1.punkta “c” apakðpunkts)

Kategorijas

nr.

Pakalpojums

CPC kods

CPV kods

1.

Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

6112, 6122, 633, 886

50000000, 50100000, 50110000, 50111110, 50112000, 50112100, 50112110, 50112111, 50112120, 50112200, 50112300, 50113000, 50113100, 50113200, 50114000, 50114100, 50114200, 50115000, 50115100, 50115200, 50116000, 50116100, 50116200, 50116300, 50116400, 50116500, 50116510, 50116600, 50117000, 50117100, 50117200, 50117300, 50118000, 50118100, 50118110, 50118200, 50118300, 50118400, 50118500, 50200000, 50210000, 50211000, 50211100, 50211200, 50211210, 50211211, 50211212, 50211300, 50211310, 50212000, 50220000, 50221000, 50221100, 50221200, 50221300, 50221400, 50222000, 50222100, 50223000, 50224000, 50224100, 50224200, 50225000, 50230000, 50231000, 50231100, 50232000, 50232100, 50232200, 50240000, 50241000, 50241100, 50241200, 50242000, 50243000, 50244000, 50245000, 50246000, 50246100, 50246200, 50246300, 50246400, 50314000, 50315000, 50330000, 50331000, 50332000, 50333000, 50333100, 50333200, 50334000, 50334100, 50334110, 50334120, 50334130, 50334140, 50334200, 50334300, 50334400, 50340000, 50341000, 50341100, 50341200, 50342000, 50343000, 50344000, 50344100, 50344200, 50400000, 50410000, 50411000, 50411100, 50411200, 50411300, 50411400, 50411500, 50412000, 50413000, 50413100, 50413200, 50420000, 50421000, 50421100, 50421200, 50422000, 50430000, 50431000, 50432000, 50433000, 50510000, 50511000, 50511100, 50511200, 50512000, 50513000, 50514000, 50514100, 50514200, 50530000, 50531000, 50531100, 50531200, 50531300, 50531400, 50531600, 50532000, 50532100, 50532200, 50532300, 50532400, 50800000, 50810000, 50820000, 50821000, 50822000, 50830000, 50840000, 50841000, 50842000, 50850000, 50860000, 50870000, 50880000, 50881000, 50882000, 50883000, 50884000, 50911000, 50911100, 50911110, 50911120, 50911130, 50911200, 50911210, 50911220, 50912100, 50913100, 50913300, 50913310, 50913400, 50913500, 50913510, 50914000, 50914100, 50914200, 50914300, 50914400, 50914500, 50914600, 50920000, 50921000, 50921100, 50922000, 50923000, 50924000, 50930000, 50931000, 50931100, 50931200, 50931300, 50931400, 50932000, 50932100, 50932200, 50933000, 50934000, 50935000, 50940000, 50941000, 50942000, 50951000, 50952000, 50952100, 50952110, 50952200, 50952400, 50952500, 50960000, 50961000, 50961100, 50961110, 50961200, 50962000, 50970000, 50971000, 50971100, 50971200, 50972000, 50973000, 50973100, 50973200, 50973300, 50973400, 50974000, 50974100, 50974200, 50974300, 50975000, 50975100, 50975200, 50975300, 50976000, 50976100, 50976200, 74732000, 74732100, 74741000, 74742000, 74743000

2.

Sauszemes transporta pakalpojumi, izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, kas ietverti 18.kategorijā, un iekļaujot bruņumašīnu pakalpojumus, kurjerserviss, izņemot pasta pārvadājumus

712 (izņemot 71235), 7512, 87304

55521200, 60110000, 60112000, 60112100, 60112200, 60112300, 60113000, 60113100, 60113310, 60113400, 60114000, 60115000, 60115100, 60115110, 60116000, 60116100, 60116200, 60116300, 60122110, 60122120, 60122130, 60122140, 60122150, 60122160, 60122161, 60122170, 60123100, 60123200, 60123300, 60123400, 60123500, 60123600, 64120000, 64121000, 64122000, 74612000

3.

Pasažieru un kravu gaisa transporta pakalpojumi, izņemot pasta pārvadājumus

73 (izņemot 7321)

62110000, 62122000, 62210000, 62230000, 62300000

4.

Pasta transporta pakalpojumi pa zemi un gaisu, izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, kas ietverti 18.kategorijā

71235, 7321

62121000

5.

Telekomunikāciju pakalpojumi

752

64200000, 64210000, 64211000, 64212000, 64213000, 64214000, 64214200, 64216000, 64216100, 64216110, 64216120, 64216130, 64216140, 64216200, 64216210, 64216300, 64221000, 64222000, 64223000, 64224000, 64225000, 64226000, 72315000, 72318000, 72511100

 

6.

Finanšu pakalpojumi: apdrošināšanas pakalpojumi, banku un investīciju pakalpojumi, izņemot finanšu pakalpojumus, kas saistīti ar akciju vai citu finanšu instrumentu emisiju, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu, kā arī līgumus, kas ietver zemes, esošu ēku vai citu nekustamo īpašumu vai tiesību uz tiem iegūšanu vai iznomāšanu par jebkādu finansiālu nodrošinājumu. Tomēr izņēmums neattiecas uz finanšu pakalpojumu līgumiem, kuri noslēgti vienlaikus vai pirms vai pēc līguma, kas ietver zemes, esošu ēku vai citu nekustamo īpašumu vai tiesību uz tiem iegūšanu vai iznomāšanu par jebkādu finansiālu nodrošinājumu, bet tiek noslēgti saistībā ar šo zemes, esošu ēku vai citu nekustamo īpašumu vai tiesību uz tiem iegūšanu vai iznomāšanu

Izņemot 81, 812, 814

66000000, 66100000, 66110000, 66120000, 66130000, 66140000, 66200000, 66300000, 66310000, 66311000, 66312000, 66313000, 66314000, 66315000, 66316000, 66317000, 66320000, 66321000, 66330000, 66331000, 66332000, 66333000, 66334000, 66335000, 66340000, 66341000, 66342000, 66343000, 66343100, 66343200, 66350000, 66360000, 66370000, 66371000, 66372000, 66373000, 66374000, 66380000, 66381000, 66382000, 66383000, 66384000, 67200000, 67210000, 67211000, 67212000, 67220000, 67221000, 67230000, 67240000, 67250000, 67251000,67260000

7.

Ar datortehniku saistītie pakalpojumi

84

50310000, 50311000, 50311400, 50312000, 50312100, 50312110, 50312120, 50312200, 50312210, 50312220, 50312300, 50312310, 50312320, 50312400, 50312410, 50312420, 50312500, 50312510, 50312520, 50312600, 50312610, 50312620, 50313000, 50313100, 50313200, 50316000, 50317000, 50320000, 50321000, 50322000, 50323000, 50323100, 50323200, 50324000, 50324100, 50324200, 72000000, 72100000, 72110000, 72120000, 72130000, 72140000, 72150000, 72200000, 72210000, 72211000, 72212000, 72220000, 72221000, 72222000, 72222100, 72222200, 72222300, 72223000, 72224000, 72224100, 72224200, 72225000, 72226000, 72227000, 72228000, 72230000, 72231000, 72232000, 72240000, 72241000, 72243000, 72245000, 72246000, 72250000, 72251000, 72252000, 72253000, 72253100, 72253200, 72254000, 72254100, 72260000, 72261000, 72262000, 72263000, 72264000, 72265000, 72266000, 72267000, 72268000, 72300000, 72310000, 72311000, 72311100, 72311200, 72311300, 72312000, 72312100, 72312200, 72313000, 72314000, 72315100, 72316000, 72317000, 72319000, 72320000, 72321000, 72510000, 72511000, 72511110, 72512000, 72514000, 72514100, 72514200, 72514300, 72520000, 72521000, 72521100, 72550000, 72560000, 72570000, 72580000, 72590000, 72591000

 8.

Pētniecības un attīstības pakalpojumi, kurus pilnībā apmaksā un izmanto tikai paša vajadzībām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs

85

63368000, 73000000, 73100000, 73110000, 73111000, 73112000

9.

Grāmatvedības, audita un uzskaites pakalpojumi

862

74121000, 74121100, 74121110, 74121112, 74121113, 74121120, 74121200, 74121210, 74121220, 74121230, 74121240, 74121250, 74541000

10.

Tirgus un sabiedriskās domas pētniecības pakalpojumi

864

74130000, 74131000, 74131100, 74131110, 74131120, 74131121, 74131130, 74131200, 74131300, 74131400, 74131500, 74131600, 74132000, 74133000, 74423100, 74423110

11.

Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesas un mierizlīguma sarunu pakalpojumus

865, 866

73200000, 73210000, 73220000, 73300000, 74121111, 74141000, 74141100, 74141110, 74141200, 74141300, 74141400, 74141500, 74141510, 74141600, 74141610, 74141620, 74141700, 74141800, 74141900, 74142200, 74150000, 74871000, 90311000, 93620000

12.

Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi

867

72242000, 72244000, 74142300, 74142310, 74220000, 74221000, 74222000, 74223000, 74224000, 74225000, 74225100, 74230000, 74231100, 74231110, 74231120, 74231130, 74231200, 74231300, 74231310, 74231320, 74231400, 74231500, 74231510, 74231520, 74231521, 74231530, 74231540, 74231600, 74231700, 74231710, 74231720, 74231721, 74231800, 74231900, 74232000, 74232100, 74232110, 74232120, 74232200, 74232210, 74232220, 74232230, 74232240, 74232300, 74232310, 74232320, 74232400, 74232500, 74232600, 74233000, 74233100, 74233200, 74233300, 74233400, 74233500, 74233600, 74233700, 74240000, 74250000, 74251000, 74252000, 74252100, 74260000, 74261000, 74262000, 74262100, 74263000, 74270000, 74271000, 74271100, 74271200, 74271210, 74271220, 74271300, 74271400, 74271500, 74271700, 74271710, 74271720, 74271800, 74272000, 74272100, 74272110, 74272111, 74272112, 74272113, 74272300, 74273000, 74273100, 74273200, 74274000, 74274100, 74274200, 74274300, 74274400, 74274500, 74275000, 74275100, 74275200, 74276000, 74276100, 74276200, 74276300, 74276400, 74300000, 74310000, 74311000, 74312000, 74312100, 74313000, 74313100, 74313110, 74313120, 74313130, 74313140, 74313141, 74313142, 74313143, 74313144, 74313145, 74313146, 74313147, 74313200, 74313210, 74313220, 74874000

13.

Reklāmas pakalpojumi

871

74410000, 74411000, 74412000, 78225000

14.

Ēku apkopes pakalpojumi un īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi

874, 82201 līdz 82206

70300000, 70310000, 70311000, 70320000, 70321000, 70322000, 70330000, 70331000, 70331100, 70332000, 70332100, 70332200, 70332300, 74710000, 74720000, 74721000, 74721100, 74721210, 74721300, 74722000, 74724000, 74730000, 74731000, 74744000, 74750000, 74760000, 93411200, 93411300, 93411400

15.

Drukāšanas un izdevniecības pakalpojumi par atalgojumu vai uz līguma pamata

88442

74831530, 78000000, 78100000, 78110000, 78111000, 78112000, 78113000, 78113100, 78114000, 78114100, 78114200, 78114300, 78114400, 78115000, 78115100, 78116000, 78117000, 78118000, 78119000, 78120000, 78121000, 78122000, 78122100, 78123000, 78124000, 78125000, 78130000, 78131000, 78132000, 78133000, 78134000, 78135000, 78135100, 78136000, 78140000, 78141000, 78142000, 78150000, 78151000, 78152000, 78153000, 78160000, 78170000, 78180000, 78200000, 78210000, 78220000, 78221000, 78222000, 78223000, 78224000, 78230000, 78240000, 78300000, 78310000, 78311000, 78312000

 16.

Notekūdeņu un atkritumu aizvākšanas pakalpojumi; sanitārie un līdzīgi pakalpojumi

94

71221110, 74734000, 74735000, 85142200, 90000000, 90100000, 90110000, 90111000, 90111100, 90111200, 90111300, 90112000, 90112100, 90112200, 90112210, 90112300, 90113000, 90114000, 90120000, 90121000, 90121100, 90121110, 90121120, 90121130, 90121140, 90121200, 90121300, 90121310, 90121320, 90121330, 90121340, 90121400, 90122000, 90122100, 90122110, 90122111, 90122112, 90122113, 90122120, 90122121, 90122122, 90122123, 90122124, 90122130, 90122131, 90122200, 90122210, 90122220, 90122230, 90122240, 90122300, 90122310, 90122320, 90122330, 90122340, 90200000, 90210000, 90211000, 90212000, 90213000, 90220000, 90221000, 90240000, 90300000, 90310000, 90312000, 90313000, 90313100, 90313110, 90313120, 90314000, 90315000, 90315100, 90315200, 90315300, 90320000

 

 

 

2. pielikums

B daļa

17.

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

64

55000000, 55100000, 55200000, 55210000, 55220000, 55221000, 55240000, 55241000, 55242000, 55243000, 55250000, 55260000, 55270000, 55300000, 55310000, 55311000, 55312000, 55320000, 55321000, 55322000, 55330000, 55400000, 55410000, 55500000, 55510000, 55511000, 55512000, 55520000, 55521000, 55521100, 55522000, 55523000, 55523100, 55524000, 93410000, 93411000

18.

Dzelzceļa transporta pakalpojumi

711

60111000, 60121000, 60121100, 60121200, 60121300, 60121400, 60121500,60121600

19.

Ūdenstransporta pakalpojumi

72

61000000, 61100000, 61110000, 61200000, 61210000, 61220000, 61230000, 61240000, 61250000, 61400000, 63370000, 63371000, 63372000, 71221120, 71221130

 20.

Atbalsta un palīgtransporta pakalpojumi

74

62224000, 62224100, 62226000, 63000000, 63100000, 63110000, 63111000, 63112000, 63112100, 63112110, 63120000, 63121000, 63121100, 63121110, 63122000, 63200000, 63210000, 63220000, 63221000, 63222000, 63222100, 63223000, 63223100, 63223110, 63223200, 63223210, 63224000, 63225000, 63226000, 63300000, 63310000, 63311000, 63313000, 63314000, 63315000, 63320000, 63330000, 63340000, 63341000, 63341100, 63342000, 63343000, 63343100, 63344000, 63350000, 63351000, 63352000, 63353000, 63360000, 63361000, 63362000, 63363000, 63364000, 63365000, 63366000, 63366100, 63369000, 63400000, 63410000, 63420000, 63430000, 63500000, 63510000, 63511000, 63512000, 63514000, 63515000, 63516000, 63520000, 63521000, 63522000, 63523000, 63524000, 63600000, 71221140, 74322000, 93600000

21.

Juridiskie pakalpojumi

861

74110000, 74111000, 74111100, 74111200, 74112000, 74112100, 74112110, 74113000, 74113100, 74113200, 74113210, 74114000

22.

Personāla iecelšanas un nodrošināšanas pakalpojumi, izņemot darba līgumus

872

74512000, 74522000, 95100000, 95110000, 95120000, 95130000, 95131000, 95132000, 95133000

23.

Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi, izņemot bruņumašīnu pakalpojumus

873 (izņemot 87304)

74611000, 74613000, 74614000, 74614100, 74614110, 74615000, 74620000

24.

Izglītības un profesionālās apmācības pakalpojumi

92

80000000, 80100000, 80110000, 80200000, 80210000, 80211000, 80212000, 80220000, 80300000, 80310000, 80320000, 80330000, 80340000, 80400000, 80411000, 80411100, 80411200, 80412000, 80421000, 80422000, 80422100, 80423000, 80423100, 80423110, 80423120, 80423200, 80423300, 80423320, 80424000, 80425000, 80426000, 80426100, 80426200, 80427000, 80428000, 80430000, 92312212,92312213

25.

Veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi

93

60113300, 74511000, 85000000, 85100000, 85110000, 85111000, 85111100, 85111200, 85111300, 85111320, 85111400, 85111500, 85111600, 85111700, 85111800, 85112000, 85112100, 85120000, 85121000, 85121100, 85121200, 85121300, 85130000, 85131000, 85131100, 85131110, 85140000, 85141000, 85141100, 85141200, 85141210, 85141211, 85141212, 85141220, 85142000, 85142100, 85142200, 85142300, 85142400, 85143000, 85144000, 85144100, 85145000, 85146000, 85146100, 85146200, 85147000, 85148000, 85149000, 85200000, 85300000, 85310000, 85311000, 85311100, 85311200, 85311300, 85312000, 85312100, 85312200, 85312300, 85312310, 85312320, 85312330, 85312400, 85320000, 85323000

26.

Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi

96

74875000, 74875100, 74875200, 77310000, 77311000, 77313000, 77400000, 80413000, 80414000, 80415000, 92000000, 92100000, 92110000, 92111000, 92111100, 92111200, 92111210, 92111220, 92111230, 92111240, 92111250, 92111260, 92111300, 92111310, 92111320, 92112000, 92120000, 92121000, 92122000, 92130000, 92140000, 92200000, 92210000, 92211000, 92220000, 92221000, 92300000, 92310000, 92311000, 92312000, 92312100, 92312110, 92312120, 92312130, 92312140, 92312200, 92312210, 92312220, 92312230, 92312240, 92312250, 92320000, 92330000, 92331000, 92331100, 92331200, 92332000, 92340000, 92341000, 92342000, 92342100, 92342200, 92350000, 92351000, 92351100, 92351200, 92352000, 92352100, 92352200, 92360000, 92400000, 92500000, 92510000, 92511000, 92512000, 92520000, 92521000, 92521100, 92521200, 92521210, 92521220, 92522000, 92522100, 92522200, 92530000, 92531000, 92532000, 92533000, 92534000, 92600000, 92610000, 92620000, 92621000, 92622000

27.

Citi pakalpojumi

 

50111100, 50232110, 50246500, 50520000, 50521000, 50522000, 50523000, 50531500, 50531510, 50700000, 50710000, 50711000, 50712000, 50720000, 50730000, 50731000, 50732000, 50732100, 50740000, 50760000, 50761000, 50762000, 50911230, 50912200, 50913200, 50915000, 50915100, 50915200, 50952300, 50977000, 52000000, 52100000, 52200000, 52300000, 52400000, 52500000, 52600000, 52700000, 52800000, 52900000, 60113200, 60200000, 60210000, 60220000, 61300000, 62221000, 62222000, 62223000, 63367000, 64110000, 64111000, 64112000, 64113000, 64114000, 64115000, 64116000, 64214100, 64214400, 65000000, 65100000, 65110000, 65120000, 65130000, 65200000, 65210000, 65300000, 65310000, 65320000, 65400000, 65410000, 65500000, 67100000, 67110000, 67120000, 67121000, 67122000, 67130000, 67140000, 67300000, 70100000, 70110000, 70111000, 70112000, 70120000, 70121000, 70121100, 70121200, 70122000, 70122100, 70122110, 70122200, 70122210, 70123000, 70123100, 70123200, 70130000, 70311100, 70311200, 70333000, 71000000, 71100000, 71110000, 71120000, 71130000, 71140000, 71150000, 71160000, 71170000, 71180000, 71181000, 71211300, 71211310, 71211320, 71211400, 71211600, 71211900, 71300000, 71310000, 71311000, 71320000, 71321000, 71321100, 71321200, 71321300, 71321400, 71330000, 71331000, 71332000, 71332100, 71332200, 71333000, 71340000, 71350000, 71360000, 71380000, 74122000, 74122100, 74122200, 74271600, 74271900, 74321000, 74321100, 74420000, 74421000, 74422000, 74423000, 74423200, 74423210, 74542000, 74543000, 74731100, 74810000, 74811000, 74811100, 74811200, 74811300, 74811310, 74811320, 74811330, 74811340, 74812000, 74813000, 74820000, 74821000, 74830000, 74831000, 74831100, 74831110, 74831200, 74831210, 74831300, 74831400, 74831500, 74831510, 74831520, 74831600, 74832000, 74832100, 74841000, 74842000, 74844000, 74850000, 74851000, 74860000, 74861000, 74870000, 74872000, 74873100, 74876000, 74877000, 75000000, 75100000, 75110000, 75111000, 75111100, 75111200, 75112000, 75112100, 75120000, 75121000, 75122000, 75123000, 75131000, 75131100, 75200000, 75210000, 75211000, 75211100, 75211110, 75211200, 75211300, 75220000, 75221000, 75222000, 75230000, 75231000, 75231100, 75231200, 75231210, 75231220, 75231230, 75231240, 75240000, 75241000, 75241100, 75242000, 75242100, 75242110, 75250000, 75251000, 75251100, 75251110, 75251120, 75252000, 75300000, 75310000, 75311000, 75312000, 75313000, 75313100, 75314000, 75320000, 75330000, 75340000, 76000000, 76100000, 76110000, 76111000, 76120000, 76200000, 76210000, 76211000, 76211100, 76211200, 76300000, 76310000, 76320000, 76330000, 76340000, 76400000, 76410000, 76411000, 76420000, 76430000, 76431000, 76440000, 76450000, 76460000, 76470000, 76480000, 76490000, 76491000, 76492000, 76500000, 76510000, 76520000, 76521000, 76522000, 76530000, 76531000, 77000000, 77100000, 77110000, 77120000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211300, 77220000, 77230000, 77330000, 77500000, 77510000, 77600000, 77610000, 77700000, 78400000, 85321000, 85322000, 90114100, 90115000, 90122132, 90123000, 90123100, 90123200, 90123300, 90230000, 91000000, 91100000, 91110000, 91120000, 91130000, 91131000, 91200000, 91300000, 91310000, 91320000, 91330000, 91331000, 91331100, 92230000, 92312211, 93100000, 93110000, 93111000, 93112000, 93120000, 93121000, 93130000, 93140000, 93150000, 93160000, 93200000, 93210000, 93211000, 93220000, 93221000, 93221100, 93221200, 93221300, 93300000, 93310000, 93320000, 93330000, 93411100, 93500000, 93510000, 93511000, 93511100, 93621000, 93700000, 93710000, 93711000, 93711100, 93711110, 93711200, 93712000, 93910000, 93930000, 93940000, 93950000, 95000000, 99000000, 99100000