Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekðlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par aviāciju”» otrajam lasījumam

 

Redakcija līdz Ministru kabineta 81. panta kārtībā noteikumu pieņemšanai

 

Pirmā lasījuma redakcija

Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekðlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par aviāciju

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

     

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

   

1.

(Labklājības ministrijas Parlamentārā sekretāre D. Lūka)

Ierosina papildināt likumu ar pantu, kas nosaka gaisa kuģa apkalpes darba tiesisko attiecību īpatnības, īpaši jautājumos par darba un atpūtas laiku.

Nav balsojams

 

3.pants. Likuma darbības joma

         

Šajā likumā noteiktās prasības attiecas uz:

         

1) civilo aviāciju Latvijas Republikas teritorijā;

         

2) Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģiem, kuri atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja tās valsts likumdošanas aktos, kuras teritorijā atrodas gaisa kuģis, nav noteikts citādi;

         

3) Latvijas Republikas muitas un policijas dienestu aviāciju.

         

Šā likuma 14., 28., 29., 40.- 42., 45., 47.- 49., 52., 63. un 97.pants, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas un 56.panta otrās daļas noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviāciju.

1. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Šā likuma 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un trešās daļas,
41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47., 48., 49. un 52.panta, 56.panta otrās daļas, 63. un 97.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviāciju, bet 40.panta ceturtās daļas noteikumi attiecas uz ārvalstu gaisa kuģiem militārajām vajadzībām."

     

1. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Šā likuma 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un trešās daļas,
41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47., 48., 49. un 52.panta, 56.panta otrās daļas, 63. un 97.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku av
iāciju, bet 40.panta ceturtās daļas noteikumi attiecas uz ārvalstu gaisa kuģiem militārajām vajadzībām."

Šā likuma 40. un 41.panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 40.panta pirmās daļas 2.- 4.punktā un otrajā daļā paredzēto darbību vai šā likuma 41.pantā norādīto objektu celtniecību un izvietošanu.

         

Atkāpšanās no šā panta pirmās daļas 3.punkta un otrās daļas noteikumiem, ja tas nepieciešams, lai pildītu šo dienestu ārkārtējās funkcijas, pieļaujama ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

7.pants. Gaisa kuģi, kurus reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā

         

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus, kas ir Latvijas Republikas valsts institūciju, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un Latvijas pilsoņu īpašumā, kā arī Latvijas Republikas muitas un policijas dienestu gaisa kuģus.

 

2.

(Dep. Vladimirs Buzajevs)

Aizstāt 7. panta pirmajā daļā vārdus “un Latvijas pilsoņu īpašumā” ar vārdiem “un privātpersonu īpašumā”

 

Neatbalstīt

 

Izņēmuma kārtā Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā var reģistrēt gaisa kuģus, kuru īpašnieki nav Latvijas Republikas valsts institūcijas, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un Latvijas pilsoņi, bet kurus regulāri izmanto lidojumiem no Latvijas Republikas teritorijas.

 

3.

(Dep. Vladimirs Buzajevs)

Izslēgt 7. panta otrajā daļā vārdus “un Latvijas pilsoņi”

Neatbalstīt

 

Ieķīlātu gaisa kuģi Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, kā arī izdara grozījumus reģistrācijas datos tikai ar kreditora (kreditoru) rakstveida piekriðanu.

         

Šā panta prasībām atbilstošos gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

8.pants. Gaisa kuģi, kurus reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā

         

Gaisa kuģus, kuri ir Latvijas Republikas valsts institūciju, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un Latvijas pilsoņu īpašumā, bet kuru reģistrācijai Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā trūkst nepieciešamo priekšnoteikumu, var reģistrēt uz laiku Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā.

 

4.

(Dep. Vladimirs Buzajevs)

Aizstāt 8. panta pirmajā daļā vārdus “un Latvijas pilsoņu īpašumā” ar vārdiem “un privātpersonu īpašumā”

Neatbalstīt

 

Šā panta noteikumiem atbilstošos gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā reģistrē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta noteikumus.

 

 

 

         

27.pants. Prasības, kādām jāatbilst lidlaukam, no kura veic gaisa pārvadājumus

         

Lidlaukā, no kura veic gaisa pārvadājumus, jābūt ēkām un citiem objektiem, lai nodrošinātu ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumiem saistīto operāciju veikšanu un citu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem.

         

Šā panta pirmajā daļā minētajā lidlaukā jābūt attiecīgām iekārtām un sistēmām un īpaši sagatavotam personālam, lai atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) izstrādātajiem standartiem un rekomendācijām novērstu nelikumīgas iejaukšanās aktus civilās aviācijas darbībā.

         

Lidlaukā, no kura veic starptautiskos lidojumus, papildus jāveic pasākumu komplekss, lai nodrošinātu gaisa kuģu, to apkalpju un pasažieru, kas ierodas Latvijas Republikā vai to atstāj, kā arī Latvijas Republikā ar gaisa kuģiem ievestās un no tās izvedamās mantas sanitāro, karantīnas, muitas un robežas (pasu) un citu kontroli atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām un to starptautisko līgumu prasībām, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

         
   

5.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs K. Leiškalns)

Papildināt 27. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Kārtību, kādā uz lidlauka tiek veiktas ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem saistītas operācijas, nosaka satiksmes ministrs.”

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt 27. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Kārtību, kādā uz lidlauka tiek veiktas ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem saistītas operācijas, nosaka satiksmes ministrs.”

35.pants. Gaisa kuģa apkalpe

         

Gaisa kuģa apkalpē, ko komercnolūkos izmanto ekspluatants, kurš ir šā likuma 79.pantā noteiktā persona vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), var iekļaut tikai Latvijas pilsoņus vai personas, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi.

 

6.

 

 

 

 

7.

(Dep. Vladimirs Buzajevs)

Izslēgt 35. panta pirmo daļu.

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 35. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Gaisa kuģa apkalpē, ko komercnolūkos izmanto ekspluatants, kurš ir šā likuma 79.pantā noteiktā persona vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), var iekļaut tikai Latvijas pilsoņus un citus Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

3. 35. pantā:

Izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Gaisa kuģa apkalpē, ko komercnolūkos izmanto ekspluatants, kurš ir šā likuma 79.pantā noteiktā persona vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), var iekļaut tikai Latvijas pilsoņus un citus Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus.

Par gaisa kuģa kapteini var būt tikai Latvijas pilsonis.

 

8.

 

 

 

 

9.

(Dep. Vladimirs Buzajevs)

Izslēgt 35. panta otro daļu.

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 35. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par gaisa kuģa kapteini var būt tikai Latvijas pilsoņi un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

Par gaisa kuģa kapteini var būt tikai Latvijas pilsoņi un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi.”;

Ar Ministru kabineta atļauju Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētā gaisa kuģa apkalpē var iekļaut arī Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas valstu pilsoņus, ja Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas valsts attiecīgās kompetentās institūcijas pieļauj Latvijas pilsoņu iekļaušanu šajā valstī reģistrēta gaisa kuģa apkalpē.

 

10.

 

 

 

 

 

11.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs K. Leiškalns)

Izslēgt 35. panta trešo daļu.

(Dep. Vladimirs Buzajevs)

Izslēgt 35. panta trešo daļu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Nav balsojams

izslēgt trešo daļu.

Gaisa kuģa apkalpes minimālo sastāvu atbilstoši gaisa kuģa izgatavotāja noteiktajam apkalpes sastāvam un konkrētajiem gaisa kuģa ekspluatācijas apstākļiem nosaka Civilās aviācijas administrācija.

         

Aizliegts veikt gaisa kuģa lidojumus, ja tā apkalpe nav pilnā sastāvā.

         

40.pants. Ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu saistīta darbība

         

Par darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, uzskata:

         

1) gaisa kuģu lidojumus;

         

2) visu veidu darbību, kas saistīta ar materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanos gaisa telpā;

         

3) šaušanu, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību;

         

4) spridzināšanas darbus.

  ;        

Šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, kā arī darbību, kas saistīta ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu, kurš var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, drīkst veikt pēc attiecīgas apliecības vai atļaujas saņemšanas. Šādas apliecības un atļaujas, kas paredzētas darbībai militāros nolūkos, izsniedz un to izsniegšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, pārējos gadījumos - Civilās aviācijas administrācija.

         

Kārtību, kādā veicama šā panta pirmajā daļā paredzētā darbība, kā arī darbība, kas saistīta ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu, kurš var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, nosaka Civilās aviācijas administrācija.

         
 

2. Papildināt 40.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar ārvalstu gaisa kuģiem militārajām vajadzībām."

 

 

 

 

     

4. Papildināt 40.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar ārvalstu gaisa kuģiem militārajām vajadzībām."

79.pants. Personas, kurām izsniedz gaisa kuģa ekspluatanta apliecību

         

Civilās aviācijas administrācija gaisa kuģa ekspluatanta apliecību izsniedz Latvijas pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas atbilst Civilās aviācijas administrācijas noteiktajām prasībām un ir nokārtojuši šā likuma 111.panta pirmajā daļā noteikto obligāto apdrošināšanu.

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 79. pantu pēc vārdiem “Latvijas pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi” ar vārdiem “un citiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem.”

(Dep. Vladimirs Buzajevs)

Aizstāt 79. pantā vārdus “Latvijas pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi” ar vārdu “privātpersonām”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

5. Papildināt 79. pantu pēc vārdiem “Latvijas pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi” ar vārdiem “un citiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem.”

   

14.

(Juridiskais birojs)

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.256 “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 60.nr.)”.

Atbalstīt

6. Pārejas noteikums

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.256 “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 60.nr.)”.