Rīgā, 2004

 

 

Rīgā, 2004.gada 28.aprīlī nr.9/3-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”(reģ.nr.749), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 97., 157.nr.; 2004, 30.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 43.panta pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) Uzturlīdzekļu garantiju fonds – uzturlīdzekļu piedziņas lietās."

2. Papildināt 540.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmumi par uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka."

3. Papildināt 546.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Izpildu dokuments – Uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmums par uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka – saglabā savu spēku līdz parāda piedziņai bez noilguma."

4. Papildināt 565.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Izpildu dokumentu – Uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka – piedzinējam atpakaļ neizsniedz. Tiesu izpildītāja pienākums ir ne retāk kā reizi ceturksnī veikt pārbaudi, lai konstatētu apstākļu izmaiņas, kas rada iespēju nodrošināt parāda piedziņu, un nekavējoties paziņot par tām Uzturlīdzekļu garantiju fondam."

5. Papildināt 567.panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) gadījumos, kad uzturlīdzekļu piedziņa izdarāma Uzturlīdzekļu garantiju fonda labā."

6.  Papildināt 594.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Piedzenot uzturlīdzekļus nepilngadīgu bērnu uzturēšanai, saglabā minimālo mēneša darba algu 50 procentu apmērā."

 

7. Izteikt 1.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Nauda minimālās mēneša darba algas apmērā uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu, izņemot gadījumus, ja uzturlīdzekļu piedziņu veic Uzturlīdzekļu garantiju fonds."

8. Papildināt 1.pielikumu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Nauda 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu, ja uzturlīdzekļu piedziņu veic Uzturlīdzekļu garantiju fonds."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.