Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Likumprojekts 3. lasījumam

“Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums”

(reģ.nr. 748)

2. lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Nr.p.k

3. lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Atbildîgâs komisijas atzinums

Redakcija, kâdâ atbildîgâ komisija ierosina pieòemt likumprojektu 3. lasîjumâ

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

     

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

 

1.

 

 

Deputāts V.Šiliņš

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdu “fonds” ar vārdiem “tiešās pārvaldes iestāde” attiecīgajā locījumā

Daļēji atbalstīts, iestrādāts atbildīgās komisijas 4. priekšlikumā

 

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bērns — nepilngadīga persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods;

     

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bērns — nepilngadīga persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods;

2) iesniedzējs — fiziskā persona, kuras aprūpē ir bērns un kura Uzturlīdzekļu garantiju fondam ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu;

2.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 1.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) iesniedzējs – fiziskā persona, kuras aprūpē ir bērns un kura Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu;"

Atbalstīt

2) iesniedzējs – fiziskā persona, kuras aprūpē ir bērns un kura Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu;

3) parādnieks – vecāks, kuram ar tiesas nolēmumu noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam un kurš nepilda tiesas nolēmumu vai pilda tiesas nolēmumu, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apjomu, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets;

 

 

 

 

 

 

 

3) parādnieks – vecāks, kuram ar tiesas nolēmumu noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam un kurš nepilda tiesas nolēmumu vai pilda tiesas nolēmumu, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apjomu, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets;

4) uzturlīdzekļi – bērna uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt bērnam ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa un kuru apmēru atbilstoši Civillikuma 179. panta piektajai daļai noteicis Ministru kabinets.

3.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildinât 1.panta 4.punktu aiz vârda „kuru” ar vârdu „minimâlo”.

Atbalstīt

4) uzturlīdzekļi – bērna uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt bērnam ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa un kuru minimālo apmēru atbilstoši Civillikuma 179. panta piektajai daļai noteicis Ministru kabinets.

2.pants

Likuma mērķis ir nodrošināt, lai tiktu īstenotas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu, izveidojot Uzturlīdzekļu garantiju fondu minimālo uzturlīdzekļu izmaksai.

     

2.pants

Likuma mērķis ir nodrošināt, lai tiktu īstenotas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu, izveidojot Uzturlīdzekļu garantiju fondu minimālo uzturlīdzekļu izmaksai.

3.pants

(1) Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk — Fonds) ir mantas kopums, kurš paredzēts šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktā mērķa sasniegšanai, kuram nav peļņas gūšanas rakstura un kurš izveidots ar šo likumu.

(2) Fonds ir atvasināta publiska persona, kas darbojas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (turpmāk- Ministrija) pārraudzībā.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

"3.pants

(1) Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk – Fonds) ir valsts budžetā paredzētais līdzekļu kopums bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem, ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apjomu, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija).

(3) Fonda administrācija ir Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (turpmāk – Ministrija) pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.”

 

Atbalstīt

3.pants

(1) Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk – Fonds) ir valsts budžetā paredzētais līdzekļu kopums bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem, ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apjomu, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija).

(3) Fonda administrācija ir Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (turpmāk – Ministrija) pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

4.pants

(1) Fonda mērķis ir nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apjomu, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(2) Fonda uzdevumi ir šādi:

1) piesaistīt, uzkrāt un izmaksāt Fonda līdzekļus atbilstoši šā panta pirmajā daļā norādītajam mērķim;

2) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot Fonda līdzekļus, kā arī nodrošināt to izlietojuma kontroli;

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

“4.pants

Fonda administrācija veic šādus uzdevumus:

1) piesaista, uzkrāj un izmaksā Fonda līdzekļus atbilstoši šā likuma 3. panta pirmajā daļā norādītajam mērķim;

2) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda līdzekļus, kā arī nodrošina to izlietojuma kontroli;

3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda, un parādniekus.”

 

 

 

Atbalstīt

4.pants

Fonda administrācija veic šādus uzdevumus:

1) piesaista, uzkrāj un izmaksā Fonda līdzekļus atbilstoši šā likuma 3. panta pirmajā daļā norādītajam mērķim;

2) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda līdzekļus, kā arī nodrošina to izlietojuma kontroli;

3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda, un parādniekus.

5.pants

(1) Fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus;

3) pieprasīt un bez maksas iegūt Fonda mērķa un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī privātpersonām.

4) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniegt atzinumu par tiesu izpildītāja darba efektivitāti.

 

 

 

6.

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants

(1) Fonda administrācijai ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus;

3) pieprasīt un bez maksas iegūt Fonda mērķa īstenošanai nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī privātpersonām.

 

 

 

Atbalstīt

 

5.pants

(1) Fonda administrācijai ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus;

3) pieprasīt un bez maksas iegūt Fonda mērķa īstenošanai nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī privātpersonām.

 

(2) Fondam ir pienākums:

1) bez sevišķa tiesas lēmuma stāties piedzinēja vietā uzturlīdzekļu lietā daļā par šā likuma 9.panta kārtībā izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka;

2) bezstrīdus kārtībā piedzīt no iesniedzēja, kas sniedzis nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus), Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un uzturlīdzekļu izmaksas administrēšanai iztērētos līdzekļus;

 

(2) Fonda administrācijai ir pienākums:

1) bez sevišķa tiesas lēmuma stāties piedzinēja vietā uzturlīdzekļu lietā daļā par šā likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka;

2) bezstrīdus kārtībā piedzīt no iesniedzēja, kas sniedzis nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus), Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;

 

(2) Fonda administrācijai ir pienākums:

1) bez sevišķa tiesas lēmuma stāties piedzinēja vietā uzturlīdzekļu lietā daļā par šā likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka;

2) bezstrīdus kārtībā piedzīt no iesniedzēja, kas sniedzis nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus), Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;

3) bez sevišķa nolēmuma saņemt likumiskos procentus no uzturlīdzekļu summām, kas izmaksātas no Fonda un nav piedzītas no parādnieka.

 

 

 

 

3) bez sevišķa nolēmuma saņemt no parādnieka likumiskos procentus par uzturlīdzekļu summām, kas izmaksātas no Fonda un nav piedzītas no parādnieka.”

 

3) bez sevišķa nolēmuma saņemt no parādnieka likumiskos procentus par uzturlīdzekļu summām, kas izmaksātas no Fonda un nav piedzītas no parādnieka.

6.pants

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) no parādnieka, bet šā likuma 5. panta otrās daļas 2. punktā paredzētajā gadījumā – no iesniedzēja piedzītie līdzekļi;

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(2) Fonda līdzekļi glabājas Valsts kasē.

7.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants

(1) Finanšu līdzekļi šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā mērķa sasniegšanai un Fonda administrācijai tiek paredzēti likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kā atsevišķas programmas (apakšprogrammas).

(2) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) no parādnieka, bet šā likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā – no iesniedzēja piedzītie līdzekļi;

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

Atbalstīt

6.pants

(1) Finanšu līdzekļi šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā mērķa sasniegšanai un Fonda administrācijai tiek paredzēti likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kā atsevišķas programmas (apakšprogrammas).

(2) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) no parādnieka, bet šā likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā – no iesniedzēja piedzītie līdzekļi;

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(3) Aģentūra līdzekļus izlieto tikai atbilstoši šā likuma 4. panta pirmajā daļā norādītajam mērķim un uzdevumiem, kā arī Aģentūras darbības nodrošināšanai kārtējam gadam apstiprinātā Fonda budžeta ietvaros, bet ne vairāk kā vienu procentu no izmaksāto uzturlīdzekļu summas. Dāvinājumus, ziedojumus un ārvalstu finanšu palīdzību izlieto atbilstoši norādītajam finansējuma mērķim. Ja finansējuma mērķis nav norādīts, finansējumu izlieto šā likuma 4. panta pirmajā daļā norādītā mērķa īstenošanai

(4) Fonda finanšu līdzekļus paredz likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kā atsevišķu programmu, nodalot līdzekļus, kas paredzēti uzturlīdzekļu izmaksai, no līdzekļiem, kas paredzēti izmaksas administrēšanai un Fonda darbības nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Gada beigās šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto līdzekļu atlikums, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek Fondā un tiek izmantots nākamajā gadā.

(4) Fonda administrācijas līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(5) Fonda un Fonda administrācijas līdzekļi glabājas Valsts kasē."

 

(3) Gada beigās šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto līdzekļu atlikums, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek Fondā un tiek izmantots nākamajā gadā.

(4) Fonda administrācijas līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(5) Fonda un Fonda administrācijas līdzekļi glabājas Valsts kasē.

7.pants

(1) Fondam nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fonda mērķi un uzdevumiem.

(2) Fonds nedrīkst būt par biedru personālsabiedrībā, dalībnieku (akcionāru) kapitālsabiedrībā, pirkt vērtspapīrus, uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem, slēgt aizdevuma līgumus, kā arī dāvināt, patapināt, ziedot vai ieķīlāt Fonda mantu.

8.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 7.pantu

Atbalstīt

attiecīgi mainīta turpmāko pantu numerācija

 

8.pants

(1) Fondu vada direktors (turpmāk — Fonda direktors), kuru pieņem darbā un atlaiž no darba bērnu un ģimenes lietu ministrs. Fonda direktors ir valsts amatpersona. Fonda direktora atalgojumu nosaka atbilstoši no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmai.

(2) Fonda direktors:

1) vada un organizē Fonda administratīvo darbu un nodrošina Fonda darbības nepārtrauktību, nosaka Fonda darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izstrādā un apstiprina Fonda darbības plānu un budžetu;

3) izveido Fonda struktūrvienības;

4) nosaka Fonda darbinieku ðtatu sarakstu un atalgojumu atbilstoði no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmai;

5) atbild par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidi un darbību;

6) pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu un izbeigšanu, kā arī pieņem lēmumu un izdod izpildrīkojumu par Fonda nepamatoti izmaksāto līdzekļu piedziņu no iesniedzēja šā likuma 5. panta otrās daļas 2. punktā paredzētajā gadījumā;

7) pieņem lēmumu atmaksāt Fondā nepareizi ieskaitītos līdzekļus;

8) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fondu;

9) atbild par Fonda uzdevumu izpildi;

10) atbild par Fonda līdzekļu lietderīgu izmantošanu;

11) atbild par Fonda darbības tiesiskumu;

12) nodrošina, lai tiek sagatavots un publicēts kārtējā gada publiskais pārskats par Fonda darbību un pārskats par Fonda mērķa īstenošanu.

(3) Fonda direktoram var būt vietnieks.

9.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

"8.pants

(1) Fonda administrāciju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata bērnu un ģimenes lietu ministrs.

(2) Fonda administrācijas direktors:

1) vada un organizē Fonda administrācijas darbu un nodrošina Fonda administrācijas darbības nepārtrauktību, nosaka Fonda darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izveido Fonda administrācijas struktūrvienības;

3) nosaka Fonda administrācijas darbinieku štatu sarakstu;

4) atbild par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidi un darbību;

5) pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu un izbeigšanu, kā arī pieņem lēmumu un izdod izpildrīkojumu par Fonda nepamatoti izmaksāto līdzekļu piedziņu no iesniedzēja šā likuma 5. panta otrās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā;

6) pieņem lēmumu atmaksāt Fondā nepareizi ieskaitītos līdzekļus;

7) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fonda administrāciju;

8) atbild par Fonda administrācijas uzdevumu izpildi;

9) atbild par Fonda līdzekļu lietderīgu izmantošanu;

10) atbild par Fonda administrācijas darbības tiesiskumu;

11) nodrošina, lai tiek sagatavots un publicēts kārtējā gada publiskais pārskats par Fonda administrācijas darbību un pārskats par Fonda mērķa īstenošanu.

(3) Fonda administrācijas direktoram var būt vietnieks.”

Atbalstīt

7.pants

(1) Fonda administrāciju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata bērnu un ģimenes lietu ministrs.

(2) Fonda administrācijas direktors:

1) vada un organizē Fonda administrācijas darbu un nodrošina Fonda administrācijas darbības nepārtrauktību, nosaka Fonda darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izveido Fonda administrācijas struktūrvienības;

3) nosaka Fonda administrācijas darbinieku štatu sarakstu;

4) atbild par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidi un darbību;

5) pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu un izbeigšanu, kā arī pieņem lēmumu un izdod izpildrīkojumu par Fonda nepamatoti izmaksāto līdzekļu piedziņu no iesniedzēja šā likuma 5. panta otrās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā;

6) pieņem lēmumu atmaksāt Fondā nepareizi ieskaitītos līdzekļus;

7) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fonda administrāciju;

8) atbild par Fonda administrācijas uzdevumu izpildi;

9) atbild par Fonda līdzekļu lietderīgu izmantošanu;

10) atbild par Fonda administrācijas darbības tiesiskumu;

11) nodrošina, lai tiek sagatavots un publicēts kārtējā gada publiskais pārskats par Fonda administrācijas darbību un pārskats par Fonda mērķa īstenošanu.

(3) Fonda administrācijas direktoram var būt vietnieks.

9.pants

(1) Uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem izmaksā pēc iesniedzēja iesnieguma izskatīšanas, ja viņa aprūpē ir bērns, kuram saskaņā ar tiesas spriedumu vai Civillikuma 179.panta sestajā daļā noteiktajā gadījumā ar tiesas lēmumu ir piespriesti uzturlīdzekļi, un iestājies viens no šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

     

 

(2) Ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu, Fonds, pamatojoties uz iesniedzēja rakstveida iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā no Fonda līdzekļiem uzturlīdzekļus par katru bērnu apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

     

 

(3) Ja parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda apmērā, kas ir mazāks par Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto, Fonds, pamatojoties uz iesniedzēja rakstveida iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā no Fonda līdzekļiem uzturlīdzekļus par katru bērnu apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

.

 

 

 

 

(4) Fonds septiņu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu, to paziņo parādniekam. Parādniekam ir pienākums informēt tiesu izpildītāju, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu, par uzturlīdzekļu maksājumiem no Fonda, sākot ar dienu, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu.

10.

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Aizstāt 9. panta ceturtajā daļā vārdus “par uzturlīdzekļu maksājumiem no Fonda” ar vārdiem “par izdarītajiem uzturlīdzekļu maksājumiem Fondā”;

Atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas 11. priekšlikumā

 

(5) Ja parādnieka dzīvesvieta nav zināma, paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(6) Tiesu izpildītājam ir pienākums informēt Fondu par piedzītajiem uzturlīdzekļiem, ja tie nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(7) Iesnieguma paraugu un iesniegumam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabinets.

(8) Iesniedzējam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad iesniegums iesniegts Fondam. Kārtību, kādā Fonds izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus, nosaka Ministru kabinets.

11.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants

(1) Uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem izmaksā pēc iesniedzēja iesnieguma izskatīšanas, ja viņa aprūpē ir bērns, kuram saskaņā ar tiesas spriedumu vai Civillikuma 179.panta sestajā daļā noteiktajā gadījumā ar tiesas lēmumu ir piespriesti uzturlīdzekļi, un iestājies viens no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(2) Ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai ja parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda apmērā, kas ir mazāks par Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto, Fonda administrācija, pamatojoties uz iesniedzēja rakstveida iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā iesniedzējam no Fonda līdzekļiem uzturlīdzekļus par katru bērnu tādā apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

(3) Fonda administrācija septiņu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu, to paziņo parādniekam. Parādniekam ir pienākums informēt tiesu izpildītāju, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu, par izdarītajiem uzturlīdzekļu maksājumiem Fondā, sākot ar dienu, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu.

(4) Ja parādnieka dzīvesvieta nav zināma, paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(5) Tiesu izpildītājam ir pienākums informēt Fonda administrāciju par piedzītajiem uzturlīdzekļiem, ja tie nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(6) Iesnieguma paraugu un iesniegumam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabinets.

(7) Iesniedzējam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad iesniegums iesniegts Fonda administrācijai. Kārtību, kādā Fonda administrācija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus, nosaka Ministru kabinets."

Atbalstīt

8.pants

(1) Uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem izmaksā pēc iesniedzēja iesnieguma izskatīšanas, ja viņa aprūpē ir bērns, kuram saskaņā ar tiesas spriedumu vai Civillikuma 179.panta sestajā daļā noteiktajā gadījumā ar tiesas lēmumu ir piespriesti uzturlīdzekļi, un iestājies viens no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(2) Ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai ja parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda apmērā, kas ir mazāks par Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto, Fonda administrācija, pamatojoties uz iesniedzēja rakstveida iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā iesniedzējam no Fonda līdzekļiem uzturlīdzekļus par katru bērnu tādā apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

(3) Fonda administrācija septiņu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu, to paziņo parādniekam. Parādniekam ir pienākums informēt tiesu izpildītāju, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu, par izdarītajiem uzturlīdzekļu maksājumiem Fondā, sākot ar dienu, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu.

(4) Ja parādnieka dzīvesvieta nav zināma, paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(5) Tiesu izpildītājam ir pienākums informēt Fonda administrāciju par piedzītajiem uzturlīdzekļiem, ja tie nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(6) Iesnieguma paraugu un iesniegumam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabinets.

(7) Iesniedzējam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad iesniegums iesniegts Fonda administrācijai. Kārtību, kādā Fonda administrācija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus, nosaka Ministru kabinets.

10.pants

(1) Fonds pārtrauc uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, iesniedzot Fondam rakstveida iesniegumu;

2) iesniedzējam atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības;

3) iesniedzējs miris.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā attiecīgā bāriņtiesa (pagasttiesa) triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai tiesas nolēmuma saņemšanas ierakstītā vēstulē nosūta Fondam apliecinātu nolēmuma kopiju.

(3) Fonds uzturlīdzekļu izmaksu atjauno, ja iesniedzējs, kuram atjaunotas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības, iesniedz Fondam šā likuma 9.panta otrajā daļā minētos dokumentus. Šādā gadījumā izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, sākot ar iesnieguma iesniegðanas dienu.

12.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt 10., 12. un 14.pantā vārdu "Fonds" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Fonda administrācija" (attiecīgā locījumā);

Atbalstīt

9.pants

(1) Fonda administrācija pārtrauc uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no Fonda administrācijas, iesniedzot Fonda administrācijai rakstveida iesniegumu;

2) iesniedzējam atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības;

3) iesniedzējs miris.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā attiecīgā bāriņtiesa (pagasttiesa) triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai tiesas nolēmuma saņemšanas ierakstītā vēstulē nosūta Fonda administrācijai apliecinātu nolēmuma kopiju.

(3) Fonda administrācija uzturlīdzekļu izmaksu atjauno, ja iesniedzējs, kuram atjaunotas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības, iesniedz Fonda administrācijai šā likuma 8.panta otrajā daļā minētos dokumentus. Šādā gadījumā izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, sākot ar iesnieguma iesniegšanas dienu.

11.pants

(1) Fonds izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, sasniedzis pilngadību;

2) zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai;

3) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, miris;

4) parādnieks miris.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos iesniedzējam zūd tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

13.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants

(1) Fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, sasniedzis pilngadību;

2) zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai;

3) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, miris;

4) parādnieks miris.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos iesniedzējam zūd tiesības saņemt uzturlīdzekļus.";

Atbalstīt

10.pants

(1) Fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, sasniedzis pilngadību;

2) zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai;

3) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, miris;

4) parādnieks miris.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos iesniedzējam zūd tiesības saņemt uzturlīdzekļus."

12.pants

(1) Fonds lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu vai izbeigšanu paziņo tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu.

     

11.pants

(1) Fonda administrācijas lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu vai izbeigšanu paziņo tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu.

(2) No lēmuma saņemšanas dienas Fonds uzturlīdzekļu piedziņas lietā piedzinējam (iesniedzējam) izmaksāto summu apmērā kļūst par piedzinēju.

14.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 12.panta otro daļu aiz vārda „summu” ar vārdiem „un likumisko procentu (5.panta otrās daļas 3.punkts)”.

Atbalstīt

(2) No lēmuma saņemšanas dienas Fonda administrācija uzturlīdzekļu piedziņas lietā piedzinējam (iesniedzējam) izmaksāto summu un likumisko procentu (5.panta otrās daļas 3.punkts) apmērā kļūst par piedzinēju.

(3) Fonda prasījumam par izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņas no parādnieka nav noilguma.

15.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Aizstāt 12. panta trešajā daļā vārdu “piedziņas” ar vārdu “piedziņu”.

Atbalstīt

(3) Fonda administrācijas prasījumam par izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka nav noilguma.

13.pants

Pamatojoties uz tiesu izpildītāja iesniegto pārskatu par uzturlīdzekļu piedziņas izpildi, Fonds sniedz šā likuma 5.panta pirmās daļas 6.punktā minēto atzinumu.

16.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 13.pantu

Atbalstīt

attiecīgi mainīta turpmāko pantu numerācija

 

14.pants

(1) Saskaņā ar šo likumu pieņemtie Fonda direktora lēmumi ir apstrīdami, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot iesniegumu Ministrijas valsts sekretāram. Ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Iesnieguma iesniegðana Ministrijas valsts sekretāram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Fonda direktora lēmuma izpildi, izņemot gadījumu, kad tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja rakstveida lēmumu.

     

12.pants

(1) Saskaņā ar šo likumu pieņemtie Fonda administrācijas direktora lēmumi ir apstrīdami, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot iesniegumu Ministrijas valsts sekretāram. Ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Iesnieguma iesniegšana Ministrijas valsts sekretāram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Fonda administrācijas direktora lēmuma izpildi, izņemot gadījumu, kad tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja rakstveida lēmumu.

15.pants

(1) Uz Fondu attiecas “Likuma par budžetu un finanšu vadību” noteikumi.

(2) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti un iesniedz pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šajā likumā, likumā "Par grāmatvedību" un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(3) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē kārtējā gada publisko pārskatu par Fonda darbību.

17.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 15.pantu, 16.pantu un 17.pantu

Atbalstīt

 

 

16.pants

(1) Ministrijas valsts sekretārs kontrolē Fonda līdzekļu izmantošanas likumību un lietderību.

(2) Ministrijas valsts sekretārs:

1) pieprasa ziņojumu par Fonda līdzekļu izmantošanas lietderību;

2) pārbauda Fonda līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un lietderību;

3) atceļ prettiesiskus Fonda lēmumus, kā arī lēmumus par nelietderīgu līdzekļu izmantošanu;

4) prettiesiskas bezdarbības gadījumā dod rīkojumu pieņemt lēmumu;

5) nosaka Fonda iekšējā audita kārtību.

       

17.pants

Fondu reorganizē vai likvidē ar īpašu likumu.

       

Pārejas noteikumi

1. Līdz likuma par valsts budžetu 2005.gadam spēkā stāšanās dienai 2004.gada budžeta apakšprogrammas 01.04.00 līdzekļus administrē Ministrija, nodrošinot Fonda izveidi un uzturlīdzekļu izmaksu likumā noteiktajā kārtībā.

2. Līdz likuma par valsts budžetu 2005.gadam spēkā stāšanās dienai šā likuma 8.panta otrajā daļā noteiktos pienākumus veic Ministrijas valsts sekretārs.

3. No likuma par valsts budžetu 2005.gadam spēkā stāšanās dienas Fonds ir Ministrijas saistību un tiesību pārņēmējs Fonda izveides un uzturlīdzekļu izmaksas jomā.

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt pārejas noteikumu 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.jūlijam izdod noteikumus, kas paredzēti šā likuma 4.panta 3.punktā un 8.panta sestajā un septītajā daļā.

2. Līdz Fonda administrācijas izveidošanai 2004.gada budžeta apakšprogrammas 01.04.00 "Uzturlīdzekļu fonda izveidošana" līdzekļus administrē Ministrija, nodrošinot uzturlīdzekļu izmaksu šajā likumā noteiktajā kārtībā un Fonda administrācijas izveidošanu.

3. Uzturlīdzekļu izmaksu uzsāk no 2004.gada 1.augusta."

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.jūlijam izdod noteikumus, kas paredzēti šā likuma 4.panta 3.punktā un 8.panta sestajā un septītajā daļā.

2. Līdz Fonda administrācijas izveidošanai 2004.gada budžeta apakšprogrammas 01.04.00 "Uzturlīdzekļu fonda izveidošana" līdzekļus administrē Ministrija, nodrošinot uzturlīdzekļu izmaksu šajā likumā noteiktajā kārtībā un Fonda administrācijas izveidošanu.

3. Uzturlīdzekļu izmaksu uzsāk no 2004.gada 1.augusta.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

Redakcija, kâdâ atbildîgâ komisija ierosina pieòemt likumprojektu 3. lasîjumâ

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bērns — nepilngadīga persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods;

2) iesniedzējs – fiziskā persona, kuras aprūpē ir bērns un kura Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu;

3) parādnieks – vecāks, kuram ar tiesas nolēmumu noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam un kurš nepilda tiesas nolēmumu vai pilda tiesas nolēmumu, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apjomu, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets;

4) uzturlīdzekļi – bērna uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt bērnam ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa un kuru minimālo apmēru atbilstoši Civillikuma 179. panta piektajai daļai noteicis Ministru kabinets.

2.pants

Likuma mērķis ir nodrošināt, lai tiktu īstenotas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu, izveidojot Uzturlīdzekļu garantiju fondu minimālo uzturlīdzekļu izmaksai.

3.pants

(1) Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk – Fonds) ir valsts budžetā paredzētais līdzekļu kopums bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem, ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda, bet nenodrošina to minimālo uzturlīdzekļu apjomu, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija).

(3) Fonda administrācija ir Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (turpmāk – Ministrija) pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

4.pants

Fonda administrācija veic šādus uzdevumus:

1) piesaista, uzkrāj un izmaksā Fonda līdzekļus atbilstoši šā likuma 3. panta pirmajā daļā norādītajam mērķim;

2) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda līdzekļus, kā arī nodrošina to izlietojuma kontroli;

3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda, un parādniekus.

5.pants

(1) Fonda administrācijai ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus;

3) pieprasīt un bez maksas iegūt Fonda mērķa īstenošanai nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī privātpersonām.

(2) Fonda administrācijai ir pienākums:

1) bez sevišķa tiesas lēmuma stāties piedzinēja vietā uzturlīdzekļu lietā daļā par šā likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka;

2) bezstrīdus kārtībā piedzīt no iesniedzēja, kas sniedzis nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus), Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;

3) bez sevišķa nolēmuma saņemt no parādnieka likumiskos procentus par uzturlīdzekļu summām, kas izmaksātas no Fonda un nav piedzītas no parādnieka.

6.pants

(1) Finanšu līdzekļi šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā mērķa sasniegšanai un Fonda administrācijai tiek paredzēti likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kā atsevišķas programmas (apakšprogrammas).

(2) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) no parādnieka, bet šā likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā – no iesniedzēja piedzītie līdzekļi;

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(3) Gada beigās šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto līdzekļu atlikums, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek Fondā un tiek izmantots nākamajā gadā.

(4) Fonda administrācijas līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

(5) Fonda un Fonda administrācijas līdzekļi glabājas Valsts kasē.

7.pants

(1) Fonda administrāciju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata bērnu un ģimenes lietu ministrs.

(2) Fonda administrācijas direktors:

1) vada un organizē Fonda administrācijas darbu un nodrošina Fonda administrācijas darbības nepārtrauktību, nosaka Fonda darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izveido Fonda administrācijas struktūrvienības;

3) nosaka Fonda administrācijas darbinieku štatu sarakstu;

4) atbild par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidi un darbību;

5) pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu un izbeigšanu, kā arī pieņem lēmumu un izdod izpildrīkojumu par Fonda nepamatoti izmaksāto līdzekļu piedziņu no iesniedzēja šā likuma 5. panta otrās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā;

6) pieņem lēmumu atmaksāt Fondā nepareizi ieskaitītos līdzekļus;

7) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fonda administrāciju;

8) atbild par Fonda administrācijas uzdevumu izpildi;

9) atbild par Fonda līdzekļu lietderīgu izmantoðanu;

10) atbild par Fonda administrācijas darbības tiesiskumu;

11) nodrošina, lai tiek sagatavots un publicēts kārtējā gada publiskais pārskats par Fonda administrācijas darbību un pārskats par Fonda mērķa īstenošanu.

(3) Fonda administrācijas direktoram var būt vietnieks.

8.pants

(1) Uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem izmaksā pēc iesniedzēja iesnieguma izskatīšanas, ja viņa aprūpē ir bērns, kuram saskaņā ar tiesas spriedumu vai Civillikuma 179.panta sestajā daļā noteiktajā gadījumā ar tiesas lēmumu ir piespriesti uzturlīdzekļi, un iestājies viens no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(2) Ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai ja parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda apmērā, kas ir mazāks par Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto, Fonda administrācija, pamatojoties uz iesniedzēja rakstveida iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā iesniedzējam no Fonda līdzekļiem uzturlīdzekļus par katru bērnu tādā apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

(3) Fonda administrācija septiņu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu, to paziņo parādniekam. Parādniekam ir pienākums informēt tiesu izpildītāju, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu, par izdarītajiem uzturlīdzekļu maksājumiem Fondā, sākot ar dienu, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu.

(4) Ja parādnieka dzīvesvieta nav zināma, paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(5) Tiesu izpildītājam ir pienākums informēt Fonda administrāciju par piedzītajiem uzturlīdzekļiem, ja tie nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.

(6) Iesnieguma paraugu un iesniegumam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabinets.

(7) Iesniedzējam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad iesniegums iesniegts Fonda administrācijai. Kārtību, kādā Fonda administrācija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus, nosaka Ministru kabinets.

9.pants

(1) Fonda administrācija pārtrauc uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no Fonda administrācijas, iesniedzot Fonda administrācijai rakstveida iesniegumu;

2) iesniedzējam atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības;

3) iesniedzējs miris.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā attiecīgā bāriņtiesa (pagasttiesa) triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai tiesas nolēmuma saņemšanas ierakstītā vēstulē nosūta Fonda administrācijai apliecinātu nolēmuma kopiju.

(3) Fonda administrācija uzturlīdzekļu izmaksu atjauno, ja iesniedzējs, kuram atjaunotas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības, iesniedz Fonda administrācijai šā likuma 8.panta otrajā daļā minētos dokumentus. Šādā gadījumā izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, sākot ar iesnieguma iesniegšanas dienu.

10.pants

(1) Fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, sasniedzis pilngadību;

2) zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai;

3) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, miris;

4) parādnieks miris.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos iesniedzējam zūd tiesības saņemt uzturlīdzekļus."

11.pants

(1) Fonda administrācijas lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu vai izbeigšanu paziņo tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu.

(2) No lēmuma saņemšanas dienas Fonda administrācija uzturlīdzekļu piedziņas lietā piedzinējam (iesniedzējam) izmaksāto summu un likumisko procentu (5.panta otrās daļas 3.punkts) apmērā kļūst par piedzinēju.

(3) Fonda administrācijas prasījumam par izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka nav noilguma.

12.pants

(1) Saskaņā ar šo likumu pieņemtie Fonda administrācijas direktora lēmumi ir apstrīdami, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot iesniegumu Ministrijas valsts sekretāram. Ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Iesnieguma iesniegšana Ministrijas valsts sekretāram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Fonda administrācijas direktora lēmuma izpildi, izņemot gadījumu, kad tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja rakstveida lēmumu.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.jūlijam izdod noteikumus, kas paredzēti šā likuma 4.panta 3.punktā un 8.panta sestajā un septītajā daļā.

2. Līdz Fonda administrācijas izveidošanai 2004.gada budžeta apakšprogrammas 01.04.00 "Uzturlīdzekļu fonda izveidošana" līdzekļus administrē Ministrija, nodrošinot uzturlīdzekļu izmaksu šajā likumā noteiktajā kārtībā un Fonda administrācijas izveidošanu.

3. Uzturlīdzekļu izmaksu uzsāk no 2004.gada 1.augusta.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.