Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija nolēma konceptuāli atbalstīt Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums” (dok.nr.2440; reģ.nr.748) un lūdz to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā.

 

Cieņā

komisijas priekšsēdētājas biedrs Augusts Brigmanis

 

 

 

 

Likumprojekts

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bērns – nepilngadīga persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods;

2) iesniedzējs – fiziska persona, kuras aprūpē ir bērns un kura Uzturlīdzekļu garantiju fondā ir iesniegusi iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu;

3) parādnieks – vecāks, kuram ar tiesas nolēmumu noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam un kurš nepilda tiesas nolēmumu vai pilda tiesas nolēmumu, nenodrošinot Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto apmēru;

4) uzturlīdzekļi – bērna uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt bērnam ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa un kuru apmērs noteikts atbilstoši Civillikuma 179.panta piektajai daļai.

2.pants

Likuma mērķis ir nodrošināt bērna tiesību uz sociālo nodrošinājumu īstenošanu, izveidojot Uzturlīdzekļu garantiju fondu minimālo uzturlīdzekļu izmaksai.

3.pants

(1) Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk – Fonds) ir mantas kopums, kas paredzēts šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura un kas izveidots ar šo likumu.

(2) Fonds ir atvasināta publiska persona, kas darbojas Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāta (turpmāk – Sekretariāts) pārraudzībā.

4.pants

(1) Fonda mērķis ir nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda, nenodrošinot Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto apmēru.

(2) Fonda uzdevumi ir šādi:

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un izmaksāt Fonda līdzekļus atbilstoši šā panta pirmajā daļā norādītajam mērķim;

2) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot Fonda līdzekļus, kā arī nodrošināt to izlietojuma kontroli;

3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrēt personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda, un parādniekus.

5.pants

(1) Fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus;

3) pieprasīt un bez maksas iegūt Fonda mērķa un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī privātpersonām;

4) bezstrīdus kārtībā piedzīt no parādnieka Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un uzturlīdzekļu izmaksas administrēšanai iztērētos līdzekļus;

5) bezstrīdus kārtībā piedzīt no iesniedzēja, kas sniedzis nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus), Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un uzturlīdzekļu izmaksas administrēšanai iztērētos līdzekļus;

6) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniegt atzinumu par tiesu izpildītāja darba efektivitāti.

(2) Uzturlīdzekļu izmaksas administrēšanai iztērētos līdzekļus aprēķina, ievērojot Civilprocesa likuma 566. un 567.pantā noteikto.

6.pants

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) bezstrīdus kārtībā no parādnieka (iesniedzēja) piedzītie līdzekļi;

3) ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.

(2) Fonda līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(3) Fonda līdzekļus izlieto tikai atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Dāvinājumus, ziedojumus un citu finansiālo palīdzību Fonds izlieto atbilstoši norādītajam finansējuma mērķim. Ja finansējuma mērķis nav norādīts, finansējumu izlieto šā likuma 4.panta pirmajā daļā norādītā mērķa īstenošanai.

(4) Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto Fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā.

(5) Fonda finanšu līdzekļus paredz likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kā atsevišķu programmu, nodalot līdzekļus, kas paredzēti uzturlīdzekļu izmaksai no līdzekļiem administrēšanai.

7.pants

(1) Fondam nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fonda mērķi un uzdevumiem.

(2) Fonds nedrīkst būt par biedru personālsabiedrībā, dalībnieku (akcionāru) kapitālsabiedrībā, pirkt vērtspapīrus, uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem, slēgt aizdevuma līgumus, kā arī dāvināt, patapināt, ziedot vai ieķīlāt Fonda mantu.

8.pants

(1) Fondu vada direktors (turpmāk – Fonda direktors), kuru pieņem darbā un atlaiž no darba īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās. Fonda direktors ir amatpersona. Fonda direktora atalgojumu nosaka atbilstoši darba samaksas sistēmai no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem.

(2) Fonda direktors:

1) vada un organizē Fonda administratīvo darbu un nodrošina tā darbības nepārtrauktību, nosaka Fonda darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izstrādā un apstiprina Fonda darbības plānu un budžetu;

3) izveido Fonda struktūrvienības;

4) nosaka Fonda darbinieku štatu sarakstu un atalgojumu atbilstoši darba samaksas sistēmai no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem;

5) atbild par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidi un darbību;

6) pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, izmaksas pārtraukšanu un izbeigšanu, kā arī lēmumu par Fonda izmaksāto līdzekļu piedziņu no parādnieka (iesniedzēja);

7) pieņem lēmumu atmaksāt bezstrīdus kārtībā Fondā nepareizi ieskaitītos līdzekļus;

8) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fondu;

9) atbild par Fonda uzdevumu izpildi;

10) atbild par Fonda līdzekļu lietderīgu izmantošanu;

11) atbild par Fonda darbības tiesiskumu;

12) nodrošina Fonda darbības kārtējā gada publiskā pārskata un pārskata par mērķa īstenošanu sagatavošanu un publicēšanu.

(3) Fonda direktoram var būt vietnieks.

9.pants

(1) Uzturlīdzekļus no Fonda līdzekļiem izmaksā pēc iesniedzēja iesnieguma izskatīšanas, ja tā aprūpē ir bērns, kuram saskaņā ar tiesas spriedumu vai Civillikuma 179.panta sestajā daļā noteiktajā gadījumā ar tiesas lēmumu ir piespriesti uzturlīdzekļi, un iestājies viens no šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(2) Ja tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu izpilde Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par neiespējamu, Fonds, pamatojoties uz iesniedzēja rakstisku iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā no Fonda līdzekļiem uzturlīdzekļus par katru bērnu Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā.

(3) Ja parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu izpilda apmērā, kas mazāks par Civillikuma 179.panta piektajā daļā noteikto, Fonds, pamatojoties uz iesniedzēja rakstisku iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā no Fonda līdzekļiem uzturlīdzekļus par katru bērnu atbilstoši Civillikuma 179.panta piektajai daļai.

(4) Fonds septiņu dienu laikā pēc lēmuma par uzturlīdzekļu izmaksu pieņemšanas par to paziņo parādniekam. Septiņu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas parādniekam ir pienākums informēt Fondu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem uzturlīdzekļu maksājumiem.

(5) Ja parādnieks izvairās no paziņojuma saņemšanas vai Fonda rīcībā nav informācijas par šā parādnieka atrašanās vietu, paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(6) Iesnieguma un parādnieka paziņojuma veidlapu paraugus, kā arī iesniegumam un parādnieka paziņojumam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabinets.

(7) Iesniedzējam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad iesniegums iesniegts Fondā. Iesnieguma (parādnieka paziņojuma) un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā izmaksā uzturlīdzekļus no Fonda, nosaka Ministru kabinets.

10.pants

(1) Fonds pārtrauc uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, iesniedzot Fondā rakstisku iesniegumu;

2) iesniedzējam atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības;

3) iesniedzēja nāve.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā attiecīgā bāriņtiesa (pagasttiesa) triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai tiesas nolēmuma saņemšanas ierakstītā vēstulē nosūta Fondam apliecinātu nolēmuma kopiju.

(3) Fonds uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda atjauno, ja iesniedzējs, kuram atjaunotas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības, iesniedz Fondā šā likuma 9.panta otrajā daļā noteiktos dokumentus. Šādā gadījumā izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, sākot ar iesnieguma iesniegšanas dienu.

11.pants

(1) Fonds izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda, sasniedzis pilngadību;

2) ja zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai;

3) tā bērna nāve, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Fonda;

4) parādnieka nāve.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos iesniedzējam zūd tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

12.pants

(1) Lēmums par Fonda izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka ir izpildu dokuments, un to izpilda tiesu izpildītāji saskaņā ar Civilprocesa likumu.

(2) Lēmuma par Fonda izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Lēmuma par Fonda izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka izpildei nav noilguma.

13.pants

Pamatojoties uz tiesu izpildītāja iesniegto pārskatu par uzturlīdzekļu piedziņu izpildi, Fonds sniedz šā likuma 5.panta pirmās daļas 6.punktā minēto atzinumu.

14.pants

(1) Saskaņā ar šo likumu pieņemtie Fonda direktora lēmumi ir apstrīdami, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot iesniegumu Sekretariāta vadītājam. Sekretariāta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Iesnieguma iesniegšana Sekretariāta vadītājam vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Fonda direktora lēmuma izpildi, izņemot gadījumu, ja tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja rakstisku lēmumu.

15.pants

(1) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti un iesniedz pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šajā likumā, likumā "Par grāmatvedību" un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē kārtējā gada publisko pārskatu par Fonda darbību.

16.pants

(1) Sekretariāta vadītājs kontrolē Fonda līdzekļu izmantošanas likumību un lietderību.

(2) Sekretariāta vadītājs:

1) pieprasa ziņojumu par Fonda līdzekļu izmantošanas lietderību;

2) pārbauda Fonda līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un lietderību;

3) atceļ prettiesiskus Fonda lēmumus, kā arī lēmumus par nelietderīgu līdzekļu izmantošanu;

4) prettiesiskas bezdarbības gadījumā dod rīkojumu pieņemt lēmumu.

 

17.pants

Fondu reorganizē vai likvidē ar īpašu likumu.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.