Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 28. aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.742) un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

Komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izslēgt 37.panta trešajā daļā vārdus "pamatojoties uz Latvijas Republikas muitas kodeksu".

2. Izteikt 159.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem."

3. Aizstāt 165.2 pantā vārdus "Par savlaicīgu nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā" ar vārdiem "Par nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā normatīvajos aktos, kas reglamentē minēto reģistrēšanās kārtību, noteiktajos termiņos".

4. Izteikt 166.2 pantu šādā redakcijā:

"166.2 pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas vai uzņēmējdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus

Par uzņēmējdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par uzņēmējdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus, vai par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas."

5. Izteikt 166.6 pantu šādā redakcijā:

"166.6 pants. Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas vai statistiskās informācijas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu, konkrēto nodokļu likumos paredzēto pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas neiesniegšanu attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju vai dokumentus –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

6. Aizstāt 201.10 panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "muitas procedūru" ar vārdiem "muitas režīmu".

7. Izteikt 201.12 pantu šādā redakcijā:

"201.12 pants. Preču pārvietošana pāri Latvijas Republikas robežai, tās noslēpjot no muitas kontroles

Par preču pārvietošanu pāri Latvijas Republikas robežai, ja tās noslēpj no muitas kontroles, tas ir, izmantojot slēptuves vai citus paņēmienus, kuri apgrūtina preču atklāšanu, vai tām piešķir citu preču izskatu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot noslēptās preces, kā arī transportlīdzekļus, kas izmantoti to transportēšanai, vai bez transportlīdzekļu konfiskācijas."

8. 201.14 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "muitas procedūrai" ar vārdiem "muitas režīmam";

papildināt pirmās un otrās daļas sankciju aiz vārdiem "vai bez konfiskācijas" ar vārdiem "kā arī konfiscējot transportlīdzekļus, kas izmantoti preču transportēšanai, vai bez transportlīdzekļu konfiskācijas".

9. Aizstāt 201.15 panta nosaukumā un tekstā vārdu "muitas" ar vārdiem "Latvijas Republikas".

10. Aizstāt 202.16 panta nosaukumā un tekstā vārdus "muitas maksājumu" ar vārdiem "muitas nodokļu un citu muitas maksājumu".

11. Izteikt 201.17 pantu šādā redakcijā:

"201.17 pants. Darbības, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas nodokļi un citi muitas maksājumi, kā arī muitas režīma piemērošana kontrafaktām un pirātiskām precēm

Par muitas nodokļu un citu muitas maksājumu nemaksāšanu noteiktajos termiņos, kā arī citām darbībām, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas nodokļi un citi muitas maksājumi, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces."

12. Izteikt 254.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai viņa vietnieku, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru vai viņu vietnieku pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti muitas noteikumu pārkāpumi vai likumpārkāpumi valsts ieņēmumu jomā;".

13. Papildināt 257.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora".