Likumprojekts

Likumprojekts

Precizētais variants

 

Grozījumi Konkurences likumā

 

Izdarīt Konkurences likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2001, Nr.22) šādus grozījumus:

    1. Izteikt 1.panta 9.punktu šādā redakcijā:

“9)  tirgus dalībnieks — jebkura persona, kura veic vai kura gatavojas veikt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā. Ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme uz vienu vai vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visus tirgus dalībniekus šā likuma izpratnē var uzskatīt par vienu tirgus dalībnieku. Par tirgus dalībnieku šā likuma izpratnē var uzskatīt arī ārvalstu personas, ja tās veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā vai kuras darbības ietekmē vai var ietekmēt konkurenci Latvijas teritorijā;”

2. 4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “valsts pārvaldes” ar vārdiem “tiešās pārvaldes” un vārdu “pārraudzībā” – ar vārdiem “padotībā, kuru realizē pārraudzības formā”;

izslēgt otro daļu;

3. 5.pantā:

izslēgt trešās daļas trešo teikumu;

izslēgt piekto daļu;

izslēgt līdzšinējās devītās daļas 5.punktu.

4. 6.pantā:

papildināt panta pirmo daļu ar jaunu 2.punktu šādā redakcijā:

“2) uzrauga Reklāmas likuma ievērošanu;”

uzskatīt pirmās daļas līdzšinējo 2., 3. un 4. punktu attiecīgi par 3., 4. un 5.punktu;

aizstāt trešajā daļā vārdu “pārraudzībā” ar vārdu “padotībā” un vārdu “institūcija” – ar vārdu “iestāde”;

aizstāt trešās daļas pirmajā punktā vārdus “Ministru kabinetam” ar vārdiem “Ekonomikas ministrijai”.

5. 7.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem “un Reklāmas likumam”;

papildināt pirmo daļu ar 5.un 6.punktiem šādā redakcijā:

“5) piemēro Eiropas Kopienas konkurences tiesības;

6) veic Eiropas Savienības Padomes regulā Nr. 1/2003 ”Par Līguma 81. un 82. pantu piemērošanas kārtību” (turpmāk – regula) dalībvalsts konkurences aizsardzības iestādei uzliktos pienākumus un izmanto regulā paredzētās tiesības.”

6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants.Konkurences padomes lēmumi

(1) Konkurences padome pieņem lēmumus par:

1) lietas ierosināšanu vai neierosināšanu;

2) lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu;

3) pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu;

4) lietas izpētes izbeigšanu;

5) tirgus dalībnieku apvienošanos;

6) paziņoto vienošanos;

7) Reklāmas likuma pārkāpumiem;

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos Konkurences padomes lēmumus, izņemot lēmumus par lietas ierosināšanu un lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu, procesa dalībnieks var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

(3) Par konkurences padomes amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu noteiktajā laikā iestājas administratīvā atbildība.

(4) Konkurences padome ir tiesīga veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu šajā likumā tai paredzētos uzdevumus.

(5) Konkurences padome ir atbrīvota no tiesas izdevumiem, ja tā ceļ prasību tiesā vai iesniedz pieteikumu sakarā ar šā likuma un citu šajā jomā pieņemto normatīvo aktu pārkāpumiem.

(6) Norādījumus par lietas izpētes uzsākšanu konkrētajā gadījumā, kā arī par to, kādā veidā veicama izpēte vai pieņemams lēmums, Konkurences padomes priekšsēdētājam un tās locekļiem nevar dot ne Ministru kabinets, ne ekonomikas ministrs, ne citas personas.

(7) Konkurences padomes lēmumi ir saistoši tirgus dalībniekiem un reģistrētām tirgus dalībnieku apvienībām.

(8) Konkurences padomes lēmumu tā adresāts izpilda labprātīgi. Labprātīgi neizpildīta lēmuma piespiedu izpildi veic tiesu izpildītājs. Konkurences padome ir atbrīvota no valsts nodevas samaksas par lēmuma iesniegšanu izpildei.”

7. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Birojs

(1) Konkurences padomes darbu nodrošina Birojs.

(2) Biroja darbu vada direktors. Biroja direktors ir valsts civildienesta ierēdnis, kas tieši pakļauts Konkurences padomes priekšsēdētājam.

(3) Nodrošinot Konkurences padomes darbību, Birojs:

1) pilda Konkurences padomes sekretariāta funkcijas;

2) sagatavo Konkurences padomes lēmumu projektus;

3) analizē Konkurences padomē saņemtos iesniegumus un sagatavo lietas materiālus izskatīšanai Konkurences padomes sēdē;

4) veic iespējamo šā likuma un Reklāmas likuma pārkāpumu izmeklēšanu un tirgus apsekojumus un sagatavo Konkurences padomes atzinumus par tirgus dalībnieku un amatpersonu darbības atbilstību šim likumam un Reklāmas likumam;

5) organizē Konkurences padomes lēmumu izpildi attiecībā uz šā likuma un Reklāmas likuma pārkāpumu izbeigšanu un naudas soda maksāšanu;

6) sagatavo Konkurences padomes vārdā prasības pieteikumus tiesai;

7) sagatavo Konkurences padomes atzinumu projektus par Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem, kuru realizācija tieši vai netieši var radīt draudus konkurences aizsardzībai, saglabāšanai vai attīstībai;

8) sagatavo Konkurences padomes atzinumu projektus par konkurences aizsardzības principu ievērošanu valsts vai pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrības) privatizācijas, reorganizācijas un demonopolizācijas procesos;

9) sagatavo Konkurences padomes priekšlikumus normatīvo aktu projektiem konkurences aizsardzības jomā;

10) nodrošina sadarbību ar ārvalstu personām.

(4) Biroja direktors:

1) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Konkurences padomi atbilstoši biroja kompetencei;

2) vada un organizē Biroja darbu;

3) ir atbildīgs par Biroja darbību.

(5) Birojs ir tiesīgs Konkurences padomes vārdā:

1) pieprasīt no jebkuras personas un to apvienībām šajā likumā un Reklāmas likumā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, arī ierobežotas pieejamības vai komercnoslēpumu saturošu informāciju, kā arī saņemt no attiecīgajām personām rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

2) veikt tirgus dalībnieka apmeklējumus, arī bez iepriekšēja brīdinājuma, kuru laikā Biroja darbiniekiem uz pilnvaras pamata ir tiesības saņemt no attiecīgajām personām rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus un uz vietas iepazīties ar visiem dokumentiem (arī elektroniskā veidā sagatavotiem) un saņemt šos dokumentus, to norakstus (kopijas) vai izrakstus no tiem;

3) uz motivēta Biroja direktora lēmuma pamata izņemt tirgus dalībnieku un to darbinieku mantas un dokumentus, kuriem var būt nozīme lietā;

4) pamatojoties uz tiesas lēmumu bez iepriekšēja brīdinājuma policijas klātbūtnē iekļūt tirgus dalībnieku un to darbinieku transportlīdzekļos, dzīvokļos, neapdzīvojamās telpās, būvēs un citos nekustamos īpašumos, atverot tos un tajos esošās glabātavas, un veikt tajos esošo mantu un dokumentu apskati, tirgus dalībnieku un to darbinieku mantu un dokumentu apskati. Apskates laikā Birojs ir tiesīgs pieprasīt mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus no amatpersonām un tirgus dalībnieka darbiniekiem, noņemt dokumentu norakstus un izrakstus, kā arī izņemt mantas un dokumentus, kuriem var būt nozīme izmeklējamā jautājuma noskaidrošanā. Biroja amatpersonām ir tiesības aizzīmogot transportlīdzekļus, dzīvokļus, neapdzīvojamās telpas, būves un citus nekustamos īpašumus un glabātavas, lai nodrošinātu pierādījumu saglabāšanu;

5) pamatojoties uz tiesas lēmumu, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka dokumenti, kas varētu kalpot kā pierādījums Konkurences likuma pārkāpumam, tiek glabāti citām personām piederošajos vai lietojumā esošajos transportlīdzekļos, neapdzīvojamās telpās, būvēs, dzīvokļos un citos nekustamos vai kustamos īpašumos Birojs attiecībā uz šīm personām un to īpašumu ir tiesīgs veikt šā panta piektās daļas 4.punktā minētās darbības policijas klātbūtnē.

6) sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja šīs daļas 1., 2. un 4. punktā minētā informācija netiek sniegta noteiktā termiņā un apjomā vai arī netiek pildīts šā panta sestajā daļā minētais pienākums un nosūtīt protokolu tiesai izskatīšanai. Protokolu sastāda un paraksta Biroja direktors vai viņa pilnvarota amatpersona.

(6) Pēc Biroja pieprasījuma tirgus dalībniekam, tā pārstāvjiem, darbiniekiem un citām personām ir jāsniedz pilnīga un patiesa informācija un jānodrošina Biroja darbiniekiem un Valsts policijas darbiniekiem piekļuve jebkuriem tiem piederošajiem vai lietojumā esošajiem transportlīdzekļiem, neapdzīvojamām telpām, būvēm dzīvokļiem, un citiem nekustamajiem un kustamajiem īpašumiem, atverot tos un tajos esošās glabātavas, kā arī jebkurā formā sastādītiem vai uzglabātiem dokumentiem.

(7) Valsts policija sniedz palīdzību Biroja darbiniekiem šā panta piektajā daļā minēto izmeklēšanas darbību izpildē.”

8. Papildināt likumu ar 9.¹ pantu šādā redakcijā:

“9.¹ pants . Tiesas lēmums

(1) Par atļauju veikt šā likuma 9.panta piektās daļas 4. un 5.punktā minētās darbības lemj rajona (pilsētas) tiesa pēc Konkurences padomes juridiskās adreses. Tiesa 48 stundu laikā izskata Biroja direktora iesniegumu un citus dokumentus, kas norāda uz nepieciešamību veikt šīs darbības, uzklausa Biroja amatpersonas sniegto informāciju un pieņem lēmumu par darbību atļaušanu vai atteikumu.

(2) Tiesas lēmuma norakstu nosūta Birojam 24 stundu laikā no lēmuma pieņemšanas.

(3) Par šī panta pirmajā daļā minēto tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

(4) Blakus sūdzības iesniegšana par tiesas lēmumu neaptur tā izpildi.

(5) Blakus sūdzību par tiesas lēmumu izskata septiņu dienu laikā no tās pieņemšanas.

(6) Blakus sūdzību izskata piedaloties Konkurences padomei un personai, kura ir iesniegusi blakus sūdzību.

9. Papildināt 11.panta otro daļu pēc vārda “nosacījumiem” ar vārdiem “uz noteiktu termiņu, ja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tirgus dalībnieki ir iesnieguši Konkurences padomei paziņojumu par vienošanos un par to nav ierosināta lieta, un”.

10. 12.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets izdod noteikumus par naudas soda noteikšanas kārtību, kuros paredz finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības atsevišķiem gadījumiem, naudas soda apmēra noteikšanas kritērijus, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus, gadījumus, kad naudas sods var tikt samazināts vai kad tirgus dalībnieks var tikt atbrīvots no naudas soda samaksas.”

11. Papildināt 13.panta 4.punktu pēc vārda “uzspiešana” ar vārdiem “vai piemērošana”.

12. 14.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ministru kabinets izdod noteikumus par naudas soda noteikšanas kārtību, kuros paredz finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības atsevišķiem gadījumiem, naudas soda apmēra noteikšanas kritērijus, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus, gadījumus, kad naudas sods var tikt samazināts.”

13. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“(1) Tirgus dalībnieku apvienošanās ir:

1) divu vai vairāku neatkarīgu tirgus dalībnieku apvienošanās, lai kļūtu par vienu tirgus dalībnieku (saplūšana);

2) viena tirgus dalībnieka pievienošanās citam tirgus dalībniekam (pievienošanās);

3) tāds stāvoklis, kad viena vai vairākas fiziskās personas, kurām jau ir izšķiroša ietekme pār vienu vai vairākiem tirgus dalībniekiem, vai viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst daļu vai visus cita tirgus dalībnieka vai citu tirgus dalībnieku aktīvus vai tiesības tos izmantot vai tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem.

(2) Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei par to ziņojumu saskaņā ar šā likuma 16.pantu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

1) apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finansu gadā ir bijis ne mazāks kā 25 miljoni latu;

2) apvienošanā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40 procentus.

(3) Tirgus dalībnieku apvienošanās, par kuru vajadzēja paziņot, bet tas netika izdarīts, ir nelikumīga.

(4) Ziņojums Konkurences padomē nav jāiesniedz šādos gadījumos:

1) kredītiestādēm, citām finansu iestādām vai apdrošināšanas sabiedrībām, kuru darbība ietver darījumus ar vērtspapīriem par saviem vai citu līdzekļiem, ir laikā ierobežotas īpašuma tiesības uz tirgus dalībnieku vērtspapīriem, kurus tās iegādājušās tālākai pārdošanai, ja minētās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neizmanto minēto vērtspapīru radītās balsošanas tiesības, lai ietekmētu attiecīgo tirgus dalībnieku konkurējošo darbību, vai izmanto minēto vērtspapīru radītās balsošanas tiesības, lai sagatavotu tikai tirgus dalībnieka, tā daļu, aktīvu vai attiecīgo vērtspapīru ieguldīšanu, un šāda ieguldīšana notiek gada laikā pēc balsošanas tiesību rašanās. Minēto termiņu Konkurences padome var pagarināt pēc attiecīgās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības iesnieguma, ja tā pierāda, ka attiecīgā ieguldīšana gada laikā nav bijusi iespējama;

2) tirgus dalībnieka maksātnespējas un likvidācijas gadījumā izšķirošu ietekmi iegūst likvidators vai administrators.

(5) Ministru kabinets izdod noteikumus par ziņojumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. Šie noteikumi var ietvert papildu nosacījumus apgrozījuma aprēķināšanai, to skaitā īpašas prasības attiecībā uz kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām.

14. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Kārtība, kādā izskatāmi ziņojumi par tirgus dalībnieku apvienošanos

(1) Konkurences padome viena mēneša laikā no pilnīga ziņojuma saņemšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izskata ziņojumu un pieņem kādu no šā panta trešajā vai ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem vai lēmumu par papildus izpētes uzsākšanu. Par pilnīgu ziņojumu uzskatāms ziņojums, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

(2) Pēc papildus izpētes uzsākšanas Konkurences padome četru mēnešu laikā no pilnīga ziņojuma saņemšanas pieņem kādu no šā panta trešajā vai ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem.

(3) Konkurences padome ar lēmumu aizliedz apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis, kas ievērojami kavēs, ierobežos vai deformēs konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū. Konkurences padome var atļaut šādu apvienošanos, vienlaikus nosakot attiecīgajam tirgus dalībniekam saistošus noteikumus.

(4) Ja paziņotā tirgus dalībnieku apvienošanās neizraisa šā panta trešajā daļā minētās sekas, Konkurences padome pieņem lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos.

(5) Ja Konkurences padome četru mēnešu laikā pēc pilnīga ziņojuma saņemšanas nav pieņēmusi kādu no šā panta trešajā vai ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem, attiecīgā apvienošanās uzskatāma par atļautu.

(6) Konkurences padome var pieņemt šā panta trešajā daļā minētos lēmumus arī par tādu tirgus dalībnieku apvienošanos, kuru vajadzēja pieteikt saskaņā ar šā likuma 15.panta otro daļu, bet tas netika izdarīts.”

 

15. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdu “otrajā” ar vārdu “trešajā” un vārdu “piektajā” – ar vārdu “septītajā”.

16. Izslēgt 19.panta pirmās daļas otro teikumu.

17. Papildināt likumu ar VII nodaļu šādā redakcijā:

“VII nodaļa. Lietas izpētes procedūra

22.pants. Lietas ierosināšana

Šā likuma iespējamā pārkāpuma izpētes lietu ierosina:

1) uz iesnieguma pamata;

2) uz Konkurences padomes iniciatīvas pamata;

3) uz citas institūcijas ziņojuma pamata.

23.pants. Lietas ierosināšana uz iesnieguma pamata

(1) Lietu ierosina uz likuma pārkāpuma novēršanā pamatoti ieinteresētas personas rakstveida iesnieguma pamata. Pamatoti ieinteresēta persona ir persona, kurai pārkāpuma dēļ ir radies vai var rasties tiesību vai tiesisko interešu aizskārums, kā arī pārkāpumā iesaistītā persona.

(2) Iesniegumā norāda dokumentāri pamatotu informāciju par:

1) iespējamā pārkāpumā iesaistītajām personām;

2) pierādījumiem, kas liecina par iespējamo pārkāpumu un uz kuriem pamatots iesniegums;

3) Konkurences likuma normām, kuras, iespējams, ir pārkāptas;

4) faktiem, kas liecina par personas pamatotu ieinteresētību likuma pārkāpuma novēršanā;

5) pasākumiem, kas veikti pārkāpuma izbeigšanai pirms tam, kad Konkurences padome saņēmusi iesniegumu.

(3) Konkurences padome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegumā ietverto informāciju, ja nepieciešams, iegūst papildu informāciju un pieņem lēmumu par lietas ierosināšanu vai neierosināšanu.

(4) Konkurences padome var neierosināt lietu:

1) ja iesniegumā nav ietverta šā panta otrajā daļā paredzētā informācija, vai tā ir nepietiekama, un iesniedzējs nav iesniedzis papildu informāciju Konkurences padomes noteiktajā termiņā;

2) ja izdarītais pārkāpums ir mazsvarīgs.

(5) Ja lieta nav ierosināta, iesniedzēju informē par lietas neierosināšanas iemesliem un par iesnieguma izskatīšanas iespējamo atjaunošanu pēc iesnieguma trūkumu novēršanas vai papildu informācijas saņemšanas.

24.pants. Lietas ierosināšana uz Konkurences padomes iniciatīvas pamata

Konkurences padome var ierosināt lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties var tikt konstatēts pārkāpums, kā arī tad, ja Konkurences padomei ir pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu būt.

25.pants. Lietas ierosināšana uz citas institūcijas ziņojuma pamata

Konkurences padome var ierosināt lietu, pamatojoties uz citas institūcijas rakstveida ziņojumu, ja tajā ietverta informācija par faktiem, kas liecina vai var liecināt par Konkurences likuma iespējamo pārkāpumu.

26.pants. Lietas izpēte

(1) Pēc lietas ierosināšanas Konkurences padome iegūst informāciju, kas ir nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

(2) Pieprasīto informāciju persona sniedz ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Tirgus apsekojuma laikā pieprasīto informāciju, kuras sagatavošanai nav nepieciešams īpašs apkopošanas vai analīzes darbs, informācijas sniedzējs sniedz nekavējoties.

(3) Ja tiek pieprasīta informācija, kuras sagatavošanai nepieciešams īpašs apkopošanas un analīzes darbs, un informācijas sniedzējs objektīvu iemeslu dēļ nevar pieprasīto informāciju sagatavot minētajā termiņā, viņš par to rakstiski paziņo Konkurences padomei, norādot iemeslus un datumu, kad informācija tiks iesniegta. Konkurences padome, ņemot vērā minēto paziņojumu, var noteikt citu informācijas iesniegšanas termiņu.

(4) Ja informāciju pieprasa no Konkurences likuma iespējamā pārkāpēja, Konkurences padome informē informācijas sniedzēju par Konkurences likuma pantu, kurš iespējams ir pārkāpts.

(5) Konkurences padome var apvienot vienā lietvedībā vairākas lietas par vienu un to pašu likuma pārkāpumu viena un tā paša iespējamā pārkāpēja darbībās, ja lietu apvienošana sekmēs to ātrāku un objektīvāku izskatīšanu.

(6) Pēc lēmuma pieņemšanai nepieciešamo faktu konstatēšanas procesa dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar lietu. Par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo faktu konstatēšanu Konkurences padome rakstveidā paziņo procesa dalībniekiem.

(7) Procesa dalībnieki var iepazīties ar lietu, izteikt viedokli un iesniegt papildu informāciju desmit dienu laikā no šā panta sestajā daļā noteiktā paziņojuma saņemšanas brīža. Konkurences padome var neņemt vērā informāciju, kas saņemta pēc šī termiņa izbeigšanās.

27.pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš

(1) Konkurences padome pieņem lēmumu sešu mēnešu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ sešu mēnešu termiņu nav iespējams ievērot, Konkurences padome to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par vienu gadu no lietas ierosināšanas dienas.

(3) Ja lietā nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, Konkurences padome ar motivētu lēmumu var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus no lietas ierosināšanas dienas.”

18. Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

“VIII nodaļa. Eiropas Kopienas konkurences tiesību piemērošana

28.pants. Lietā par iespējamo Eiropas Kopienas konkurences tiesību pārkāpumu piemērojamie tiesību akti

(1) Lietu par iespējamo Eiropas Kopienas konkurences tiesību pārkāpumu Konkurences padome izmeklē un izskata saskaņā ar šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzēto šā likuma iespējamo pārkāpumu izmeklēšanas un izskatīšanas kārtību.

(2) Par Eiropas Kopienas konkurences tiesību pārkāpumu Konkurences padome uzliek sodu saskaņā ar šā likuma 12. vai 14. pantu un Ministru kabineta noteikumiem par naudas soda noteikšanas kārtību, kuri ir izdoti saskaņā ar šā likuma 12.panta piekto daļu un 14.panta ceturto daļu.

29.pants. Naudas soda samazināšana par atsevišķiem Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 81.panta pirmās daļas pārkāpumiem

(1) Tirgus dalībnieks saņem naudas soda samazinājumu vai pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda, ja tas pēc savas iniciatīvas paziņojis Konkurences padomei par šādu Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 81.panta pirmajā daļā aizliegto vienošanos starp konkurentiem:

1) vienošanās par tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem;

2) vienošanās par ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli;

3) vienošanās par tirgu sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus;

4) vienošanās par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto naudas soda samazinājumu vai atbrīvojumu no naudas soda piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par naudas soda noteikšanas kārtību, kuri ir izdoti saskaņā ar šā likuma 12.panta piekto daļu un 14.panta ceturto daļu.

30.pants. Pagaidu noregulējums

(1) Ja Konkurences padomes rīcībā ir pierādījumi, kas liecina par Eiropas Kopienas konkurences tiesību iespējamo pārkāpumu, un šā pārkāpuma neizbeigšana var nodarīt būtisku un neatgriezenisku kaitējumu konkurencei, tad Konkurences padome var pieņemt lēmumu par pagaidu noregulējumu.

(2) Pagaidu noregulējuma līdzeklis ir lēmums, kas uzliek tirgus dalībniekam pienākumu noteiktā termiņā izdarīt noteiktu darbību vai aizliedz noteiktu darbību.

(3) Lēmumu par pagaidu noregulējumu procesa dalībnieks var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

(4) Lēmums par pagaidu noregulējumu ir spēkā līdz brīdim, kad Konkurences padomes galīgais lēmums lietā ir kļuvis neapstrīdams.

31. pants Lēmuma par pagaidu noregulējumu pārsūdzēšana

(1) Tiesa izskata pieteikumu par lēmumu par pagaidu noregulējumu 14 dienu laikā.

(2) Lēmuma par pagaidu noregulējumu pārsūdzēšana neaptur pagaidu noregulējuma spēkā esamību un izpildi.

(3) Tiesas lēmums par pieteikumu par lēmumu par pagaidu noregulējumu nav pārsūdzams, un tas stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.

32.pants Eiropas Komisijas izmeklēšanas darbību veikšana Latvijas Republikas teritorijā

(1) Par atļauju Eiropas Komisijai veikt regulas 21. panta pirmajā un ceturtajā daļā paredzētās izmeklēšanas darbības lemj rajona (pilsētas) tiesa pēc Konkurences padomes juridiskās adreses. Tiesas lēmuma pieņemšanas un spēkā esamības kārtību nosaka šī likuma 91.pants.

(2) Pieteikumu šā panta pirmajā daļā paredzētās atļaujas saņemšanai ir tiesīga iesniegt gan Eiropas Komisija, gan Konkurences padome Eiropas Komisijas uzdevumā.

33.pants. Palīdzība Eiropas Komisijai izmeklēšanas darbību sagatavošanā un veikšanā

(1) Konkurences padome ir iestāde, kura sniedz nepieciešamo palīdzību Eiropas Komisijai regulas 20. un 21. pantā paredzēto darbību sagatavošanā un veikšanā.

(2) Valsts policija nodrošina nepieciešamo palīdzību Eiropas Komisijai, ja tirgus dalībnieks nepakļaujas regulas 20. panta otrajā daļā un 21.panta pirmajā daļā paredzēto izmeklēšanas darbību veikšanai.

(3) Pēc Eiropas Komisijas lūguma Konkurences padome, pamatojoties uz tiesas lēmumu, veic šā likuma 9.panta piektās daļas 4. punktā minētās darbības. Tiesas lēmuma pieņemšanas un spēkā esamības kārtību nosaka šā likuma 91.pants.

34.pants. Sadarbība ar citu dalībvalstu konkurences aizsardzības iestādēm

(1) Pēc citas dalībvalsts konkurences aizsardzības iestādes lūguma lietā par iespējamo Eiropas Kopienas konkurences tiesību pārkāpumu Birojs var veikt šā likuma 9.panta piektajā daļā minētās darbības attiecībā uz Latvijas teritorijā esošiem tirgus dalībniekiem saskaņā ar šajā likumā un citos normatīvos aktos paredzēto kārtību.

(2) Citas dalībvalsts konkurences aizsardzības iestādes pārstāvji ir tiesīgi piedalīties 9.panta piektajā daļā minēto darbību veikšanā.

35. pants Tiesas pienākums

(1) Tiesa, kura ir pieņēmusi prasības pieteikumu un ierosinājusi lietu sakarā ar Eiropas Kopienas konkurences tiesību pārkāpumu, septiņu dienu laikā kopš lietas ierosināšanas nosūta prasības pieteikuma kopiju Konkurences padomei.

(2) Tiesa septiņu dienu laikā pēc pilnā sprieduma sastādīšanas lietā sakarā ar Eiropas Kopienas konkurences tiesību pārkāpumu nosūta sprieduma norakstu Konkurences padomei un Eiropas Komisijai.”

19. Pārejas noteikumus izteikt šādā redakcijā.

“1. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 5.punkts un VIII. daļa stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

2. Ministru kabineta 20.01.2003 noteikumi nr.22 “Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos” un Ministru kabineta 19.08.2003 noteikumi nr.468 “Kārtība, kādā aprēķināms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā minētajiem pārkāpumiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, paliek spēkā līdz attiecīgo šajā likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās.”

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

       

J. Lujāns

K.Gerhards

Dc. Innusa

J. Eglītis

P.Vilks

26.03.2004 16:25

3508

B.Vītoliņa

7013214; Baiba.Vitolina@em.gov.lv

 

Likumprojekta “Grozījumi Konkurences likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Spēkā esošā Konkurences likuma (turpmāk likums) redakcija ietver sevī normas un terminoloģiju, kura nav saskaņota ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Valsts Civildienesta likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktām prasībām. Likuma 1. panta 9. punktā ietvertais tirgus dalībnieka jēdziens neatbilst EK Līguma 81. un 82.pantos iekļautajam jēdzienam. Likumā nav iekļautas Konkurences padomes tiesības uzraudzīt Reklāmas likuma ievērošanu atbilstoši Reklāmas likuma 13.pantā iekļautajam pilnvarojumam. Likumā paredzētās Konkurences padomes biroja tiesības izņemt tirgus dalībnieku mantas un dokumentus, kuriem var būt nozīme lietā, neatbilst EK regulā Nr. 1/2003"Par Līguma 81. panta un 82.panta konkurences noteikumu piemērošanu" noteiktajam pienākumam dalībvalstu iestādēm palīdzēt Eiropas Komisijai konkurences pārkāpumu izmeklēšanā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir novērst Konkurences likumā esošās nepilnības. Projekts paredz:

1) Tirgus dalībnieka jēdziena saskaņošanu ar EK Līguma 81. un 82 pantos iekļauto jēdzienu;

2) Konkurences likumā lietotu terminu saskaņošanu ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Valsts Civildienesta likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktām prasībām;

3) Tiesības Konkurences padomei uzraudzīt Reklāmas likuma ievērošanu atbilstoši Reklāmas likuma 13.pantā iekļautajam pilnvarojumam;

4) Saskaņot Konkurences padomes lēmumu pieņemšanas kārtību ar Administratīvā procesa likumā noteiktām prasībām;

5) Paplašināt Konkurences padomes biroja tiesības izņemt tirgus dalībnieku mantas un dokumentus, kuriem var būt nozīme lietā atbilstoši EK regulā Nr. 1/2003 "Par Līguma 81. panta un 82.panta konkurences noteikumu piemērošanu" noteiktajam pienākumam dalībvalstu iestādēm palīdzēt Eiropas Komisijai lietu izmeklēšanā;

6) Saskaņot likumu ar EK regulu Nr.4064/89 "Par tirgus dalībnieku apvienošanās kontroli" (EK Apvienošanās Regula ar grozījumiem - regula Nr. 1310/97) un precizēt kārtību, kādā izskatāmi ziņojumi par tirgus dalībnieku apvienošanos;

7) Papildināt likumu ar lietas izpētes procedūru atbilstoši Administratīvā procesa likumā ietvertām normām;

8) Papildināt likumu ar Eiropas Kopienas Dibināšanas Līguma piemērošanas kārtību.

3. Cita informācija

–

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likuma grozījumi ļaus pastiprināt kontroli konkurences jomā un precizēt administratīvo procesu komercdarbības reglamentēšanā konkurences sfērā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

–

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

–

–

–

–

–

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

–

–

–

–

–

3. Finansiālā ietekme

–

–

–

–

–

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Papildus izdevumi izriet no ES likumdošanas tiešās piemērošanas saistībām, kuru izpilde nodrošināma līdz ar pievienošanos ES.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav aprēķināms.

6. Cita informācija

Papildus izdevumi izriet no ES likumdošanas tiešās piemērošanas saistībām, kuru izpilde nodrošināma līdz ar pievienošanos ES. Papildus finansiālie resursi nepieciešami EK Dibināšanas Līguma 81.un 82.panta un Regulas 1/2003 realizācijai Latvijā. Likumprojekts nosaka tikai atsevišķu pasākumu realizācijas kārtību.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Ir nepieciešams izdot papildus Ministru Kabineta noteikumus, kas minēti šā likumprojekta 9., 10., un 12.pantā.

2. Cita informācija

Likumprojektā 7.panta pirmās daļas 5.punkts un VIII.nodaļa stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Lai gan Eiropas Līguma 69.pants paredz Latvijas un EK likumdošanas tuvināšanu, valsts administratīvā procesa regulējums ir joma, kur pastāv valsts rīcības brīvība, jo Dalībvalstu administratīvais process neietilpst Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma 3.pantā uzskaitītajās jomās, uz kurām tiek attiecināta Eiropas Savienības kompetence.

Likumprojektā ir ņemti vērā EK regula Nr. 1/2003 "Par Līguma 81. panta un 82.panta konkurences noteikumu piemērošanu", Eiropas Kopienas Dibināšanas Līguma 81. un 82 panti, EK regula Nr.4064/89 "Par tirgus dalībnieku apvienošanās kontroli"( EK Apvienošanās Regula ar grozījumiem).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

 

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

 

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

       

5. Cita informācija

–

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

–

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Notikušas konsultācijas ar Vācijas konkurences aizsardzības institūcijas ekspertiem PHARE Twinning Light projekta „Konkurences padomes stiprināšana” ietvaros.

Regulas 1/2003 ieviešanas darba grupas ietvaros notiek regulāras konsultācijas ar ES Komisijas un Dalībvalstu pārstāvjiem par plānoto EK Dibināšanas Līguma 81. un 82.panta un Regulas 1/2003 tiešu piemērošanu Dalībvalstīs pēc 2004.gada 1.maija.

5. Cita informācija

–

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. Likuma ievērošanu uzraudzīs Konkurences padome.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums “Grozījumi Konkurences likuma” tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī tiks ievietots Konkurences padomes Internet mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt tiesā.

4. Cita informācija

–

 

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs –

reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

 

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

       

I.Gaters

K.Gerhards

Dž.Innusa

J. Eglītis

P.Vilks

26.03.2004 16:25

B.Vītolina

7013214; Baiba.Vitolina@em.gov.lv