Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Godātie Prezidija locekļi!

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” (reģ.nr.718) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina likumprojektu “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” atzīt par steidzamu.

 

 

 

Ar cieņu

J.Stalidzāne

priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr., 2000, 10.nr., Latvijas Vēstnesis, 2004, 22. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 7.punktā vārdus “cita augstākā” ar vārdiem “sabiedrības veselības”.

2. Izteikt 1.panta 11. punktu šādā redakcijā:

"11) epidemioloģiskā uzraudzība - nepārtraukta, dinamiska un kompleksa infekcijas slimību izplatīšanās novērošana, nodrošinot sistemātisku epidemioloģisko datu vākšanu, analīzi, skaidrojumu un izplatīšanu, ieskaitot infekcijas slimību epidemioloģiskos pētījumus, it īpaši tādos aspektos, kas attiecas uz šo slimību izplatīšanos laikā, teritorijā, iedzīvotāju vidū, kā arī šo slimību inficēšanās riska faktoru analīzi, ar mērķi izzināt, prognozēt un ietekmēt epidemioloģisko situāciju, veicot atbilstošus profilakses un pretepidēmijas pasākumus, kā arī vērtēt to efektivitāti;”.

3. Aizstāt 1. panta 12. punktā vārdu „lipīgu” ar vārdu „infekcijas”.

4. Papildināt 1.panta 23. punktu pēc vārdiem “laboratoriskā pārbaude” ar vārdu “(testēšana)”.

5. Izteikt 1. panta 26. punktu šādā redakcijā:

“26) pretepidēmijas pasākumi (infekcijas slimību epidemioloģiskās kontroles pasākumi) – pasākumu kopums, ieskaitot infekcijas slimību gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, infekcijas slimību izplatības apturēšanai un to likvidēšanai. “

6. Papildināt 1. pantu ar punktiem šādā redakcijā:

“33) references laboratorija – noteiktā profilā akreditēta un Ministru kabineta pilnvarota laboratorija, kas veic infekcijas slimību diagnostiku, to izraisītāju noteikšanu un izpēti atbilstoši starptautiski atzītajām testēšanas metodēm un standartiem, veicina testēšanas metožu attīstību valstī;

34) zoonoze – infekcijas slimība, ar kuru slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki.”.

7. Izteikt 3.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) pasākumus veselīgas vides nodrošināšanai;”.

8. Aizstāt 3.panta 7.punktā vārdu “epidēmijas” ar vārdu “infekcijas slimību perēkļu”.

9. Izslēgt 5.panta pirmās daļas 3.punktu.

10. Papildināt 5. panta pirmo daļu ar punktiem šādā redakcijā:

“9) izdod instrukcijas un ieteikumus atsevišķu infekcijas slimību, to sindromu vai infekcijas slimību grupu epidemioloģiskajai uzraudzībai un profilaksei;

10) sagatavo priekšlikumus Ministru kabinetam par pilnvarojuma piešķiršanu references laboratorijām epidemioloģiskās drošības jomā.”

11. Izslēgt 6.panta pirmo daļu.

12. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra” (turpmāk – Sabiedrības veselības aģentūra):

1) uzrauga, pēta un izvērtē sabiedrības veselības stāvokli un veselības riska faktorus;

2) plāno un koordinē infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumus;

3) piedalās infekcijas slimību profilakses un apkarošanas valsts programmu projektu izstrādāšanā un īstenošanā, kā arī sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām epidemioloģiskās uzraudzības institūcijām;

4) nodrošina epidemioloģisko uzraudzību, vāc, uzkrāj un analizē datus par:

a) cilvēku saslimstību ar infekcijas slimībām (slimnieku un infekciozo personu reģistrācija un uzskaite),

b) slimnieku, infekciozo personu un kontaktpersonu laboratorisko pārbaužu rezultātiem,

c) infekcijas slimību izraisītāju cirkulāciju ūdeņos un citos vides objektos, pārtikas produktos, kā arī infekcijas slimību pārnēsātāju vidū,

d) iedzīvotāju vakcināciju un imunitāti.

5) koordinē Imunizācijas valsts programmas īstenošanu, novērtē tās efektivitāti, plāno iedzīvotāju vakcināciju, organizē un veic iedzīvotāju specifiskās imunitātes izpēti;

6) veic epidemioloģisko izmeklēšanu, organizē vides objektu un kontaktpersonu laboratorisko pārbaudi, organizē profilakses un pretepidēmijas pasākumus infekcijas slimību perēkļos;

7) informē un konsultē ieinteresētās personas, institūcijas un iedzīvotājus ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, izplata īpašus informatīvos materiālus par infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, kā arī par epidemioloģisko situāciju valstī un brīdina par epidēmijām ārvalstīs;

8) organizē medicīniski sanitāros pasākumus infekcijas slimību izraisītāju ievešanas un šo slimību izplatīšanās novēršanai, neatliekamus pretepidēmijas pasākumus katastrofu gadījumos un citās ārkārtējās situācijās;

9) informē par šā likuma un citu epidemioloģisko drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, ja tie konstatēti, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, attiecīgas kontrolējošās institūcijas.”.

13. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Oficiālās informācijas sniegšanu, t.sk. Pasaules Veselības organizācijai un Eiropas Savienības institūcijām par epidemioloģisko situāciju Latvijā, nodrošina Veselības ministrija vai cita tās pilnvarota institūcija.“.

14. Izteikt 13.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) institūcijām, kas reģistrē infekcijas slimības, veic to epidemioloģisko uzraudzību, organizē un kontrolē pretepidēmijas pasākumus;”.

15. Izslēgt 15.pantā vārdus “Veselības ministrijas noteiktajā kārtībā”.

16 . Izslēgt 16.panta :

16.1. trešajā daļā vārdus “Veselības ministrijas noteiktajā kārtībā”;

16.2. ceturtajā daļā vārdus “ ar savu rīkojumu”.

17. Izslēgt 17.panta pirmās daļas otro teikumu.

18. Aizstāt 19.panta pirmajā daļā vārdus “Veselības ministrija”ar vārdiem “Ministru kabinets”.

19. Izslēgt 22.panta otrās daļas pēdējo teikumu.

20. Aizstāt 23.panta pirmajā daļā vārdus “Veselības ministrija”ar vārdiem “Ministru kabinets”.

21. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Zoonocu profilakse un apkaroana

Ja dzīvniekam tiek konstatēta zoonoze, vai ir radušās profesionāli pamatotas aizdomas, ka šīs slimības izraisītāji atrodas dzīvnieka organismā vai ārējā vidē, un ir draudi, ka ar šo slimību var inficēties arī cilvēki, nepieciešamos pretepidēmijas pasākumus organizē un veic Sabiedrības veselības aģentūra, bet epizootiju profilakses pasākumus – Pārtikas un veterinārais dienests, savstarpēji saskaņojot savu darbību.”.

22. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

“29. pants. Rīcība ar miruša cilvēka ķermeni, lai novērstu infekcijas slimības izplatīšanos

Kārtību, kādā miruša cilvēka ķermeni ieved valstī vai izved no tās, kā arī kārtību, kādā no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni pārvadā, glabā, apbedī vai kremē, un kā tiek veikta pēc slimnieka nāves obligātā patologanatomiskā izmeklēšana diagnozes precizēšanai, nosaka Ministru kabinets.”.

23. Aizstāt 31.panta otrajā un ceturtajā daļā vārdus “Veselības ministrijas”ar vārdiem “Ministru kabineta”.

24. 32.pantā:

24.1. aizstāt pirmajā daļā vārdus “Veselības ministrijas”ar vārdiem “Ministru kabineta”;

24.2. izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vakcinācijas izraisītās komplikācijas izmeklē Sabiedrības veselības aģentūras epidemiologi, bet ārstniecības personu darbību vērtē Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija.”.

25. 33.pantā:

25.1. izslēgt pirmajā daļā vārdu “tikai”;

25.2. papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “citādi atzītās iestādēs” ar vārdiem “tai skaitā laboratorijās.”;

25.3. papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda “konstatēšanai” ar vārdiem “un izdalīto izraisītāju izpētei.”.

26. Aizstāt 38.panta otrajā un trešajā daļā vārdus “Veselības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Ministru kabinets” (attiecīgā locījumā).

27. Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“1. Līdz atbilstošu Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.janvārim ir spēkā Ministru kabineta 2000.gada 14.marta noteikumi Nr.101 “Ar infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas, glabāšanas un apbedīšanas kārtība.”

2. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 19.panta pirmajā daļā, 23.panta pirmajā daļā, 31.panta otrajā un ceturtajā daļā, 32.panta pirmajā daļā un 38.panta otrajā un trešajā daļā minētos noteikumus.”.