Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā ” (Steidzams) otrajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 711)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

Komercdarbības atbalsta kontroles likums

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā

     

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā

 I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

Izdarīt Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, nr.2) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

     

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

Likumā ir lietoti šādi termini:

“1. pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

“1. pants. Likumā lietotie termini

1) atbalsts — jebkura komercdarbībai no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem sniegta tieša vai pastarpināta finansiāla palīdzība, kas rada vai var radīt konkurences ierobežojumus;

(1) Likumā izmantoti Padomes regulā Nr.659/1999, Komisijas regulā Nr.68/2001, 70/2001, 2204/2002 un citās, pamatojoties uz Padomes regulu Nr.994/98, izdotajās Komisijas regulās lietotie termini.

1

 

 

 

 

 

 

2

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs

svītrot likumprojekta “Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā” 1.panta pirmo daļu.

Juridiskais birojs

Aizstāt 1.panta pirmajā daļā vārdus “Likumā izmantoti” ar vārdiem “Likumā lietotie termini atbilst” un aizstāt vārdus “lietotie termini” ar vārdiem “lietotajiem terminiem”.

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Likumā lietotie termini atbilst Padomes regulā Nr.659/1999, Komisijas regulās Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002 un citās uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdotajās Komisijas regulās lietotajiem terminiem.

2) atbalsta programma — normatīvais akts, kas paredz individuāla atbalsta sniegšanu komercsabiedrībām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Atbalsta programmas darbības laiks ir ierobežots;

         

3) individuālais atbalsta projekts — konkrētai komercsabiedrībai paredzēts atbalsts, kuru sniedz ārpus atbalsta programmas vai atbalsta programmas ietvaros, bet uz kuru attiecas prasība par atbalsta iepriekšēju pieteikšanu;

         

4) esošais atbalsts:

         

a) atbalsts, kas sākts pirms tam, kad stājās spēkā 1995.gada 12.jūnijā Luksemburgā parakstītais Eiropas līgums par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses (turpmāk — Eiropas līgums), un tiek sniegts joprojām,

         

b) atbalsts, kuru sniedz, pamatojoties uz Valsts atbalsta uzraudzības komisijas pieņemtu lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām,

         

c) atbalsts, kurš tiek sniegts, ja Valsts atbalsta uzraudzības komisija Ministru kabineta noteiktajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu;

         

5) nelikumīgs atbalsts:

         

a) atbalsts, kurš tiek sniegts, neievērojot Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta neatbilstību normatīvo aktu prasībām,

         

b) atbalsts, kurš tiek sniegts, pamatojoties uz Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, bet neievērojot atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā ietvertos nosacījumus atbalsta sniegšanai;

         

6) nepieteikts atbalsts — atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts, uz kuru attiecas prasība par atbalsta iepriekšēju pieteikšanu, bet kurš sākts bez iepriekšējas pieteikšanas Valsts atbalsta uzraudzības komisijā;

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

   

Redakc. preciz.

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

7) atbalsta intensitāte — subsīdijas ekvivalents, reizināts ar simtu un dalīts ar kopējām atbalstāmā projekta izmaksām;

1) atbalsta intensitāte — subsīdijas ekvivalents, reizināts ar simtu un dalīts ar kopējām atbalstāmā projekta izmaksām;

     

1) atbalsta intensitāte — subsīdijas ekvivalents, reizināts ar simtu un dalīts ar kopējām atbalstāmā projekta izmaksām;

8) atbalsta sniedzējs — valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas normu izstrādi un atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu;

2) atbalsta sniedzējs — valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas normu izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu;

     

2) atbalsta sniedzējs — valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas normu izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu;

9) atsauces likme — procentu likme, kuru izmanto subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanai. Valsts atbalsta uzraudzības komisija katru gadu līdz 30.decembrim atsauces likmi publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

         

10) mazas un vidējas komercsabiedrības — komercsabiedrības, kurās strādā mazāk par 250 darbiniekiem, kuru gada neto apgrozījums nepārsniedz 23 miljonus latu vai arī bilances kopsumma nepārsniedz 15 miljonus latu un kurās ne vairāk kā 25 procenti kapitāla daļu (akciju) vai balsstiesību pieder vienai komercsabiedrībai vai vairākām komercsabiedrībām, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem;

         

11) subsīdijas ekvivalents — naudas izteiksmē aprēķināts atbalsta saņēmēja ieguvums no atbalsta, kura aprēķināšanai kārtējā gadā izmanto iepriekšējā gadā Valsts atbalsta uzraudzības komisijas noteikto atsauces likmi.

3) subsīdijas ekvivalents — naudas izteiksmē aprēķināts atbalsta saņēmēja ieguvums no atbalsta, kura aprēķināšanai kārtējā gadā izmanto Eiropas Komisijas noteikto atsauces likmi.”

     

3) subsīdijas ekvivalents — naudas izteiksmē aprēķināts atbalsta saņēmēja ieguvums no atbalsta, kura aprēķināšanai kārtējā gadā izmanto Eiropas Komisijas noteikto atsauces likmi.”

2.pants. Likuma mērķis

2. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

     

2. Izteikt 2.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

(1) Likuma mērķis ir noteikt pieļaujamos atbalsta mērķus, atbalstāmās izmaksas un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kā arī nodrošināt komercdarbībai sniegta atbalsta kontroli, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz konkurenci un nepieļautu iespēju gūt ekonomiskas priekšrocības, saņemot nelikumīgu atbalstu.

“(1) Likuma mērķis ir noteikt Latvijas nacionālās kompetences jautājumus komercdarbības atbalsta kontroles jomā. Likums nosaka pieļaujamos atbalsta mērķus, atbalstāmās izmaksas un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kā arī nacionālās komercdarbībai sniegtā atbalsta kontroles procedūras, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz konkurenci un nepieļautu iespēju gūt ekonomiskas priekšrocības, saņemot nelikumīgu atbalstu. Likums ir piemērojams tiktāl, cik attiecīgos jautājumus neregulē Eiropas Savienības institūciju izdotie normatīvie akti.”

3

Juridiskais birojs

2.pantā:

izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu;

atbalstīt

 

 

 

 

Redakc. preciz.

“(1) Likuma mērķis ir noteikt Latvijas nacionālās kompetences jautājumus komercdarbības atbalsta kontroles jomā. Likums nosaka pieļaujamos atbalsta mērķus, atbalstāmās izmaksas un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kā arī komercdarbībai sniegtā atbalsta nacionālās kontroles procedūras, lai mazinātu atbalsta negatīvo ietekmi uz konkurenci un nepieļautu iespēju gūt ekonomiskas priekšrocības, saņemot nelikumīgu atbalstu.

(2) Likums negarantē komercsabiedrībai tiesības saņemt atbalstu.

 

4

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Likums negarantē tiesības saņemt atbalstu komercdarbībai.”

atbalstīt

(2) Likums negarantē tiesības saņemt atbalstu komercdarbībai.”

3.pants. Likuma darbības joma

         

(1) Likuma normas attiecas uz komercsabiedrībām, kā arī jebkuru juridisko vai fizisko personu, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību, neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida (turpmāk — komercsabiedrība).

         

(2) Likuma normas neattiecas uz:

3. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

     

3. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

1) lauksaimniecības un zvejniecības produktiem saskaņā ar Eiropas līguma 18. un 22.pantu;

“(2) Likuma normas neattiecas uz gadījumiem, kad atbalsts plānots vai to sniedz darbībām ar zvejniecības produktiem, kā arī lauksaimniecības produktiem, kas minēti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā.“

   

Redakc. preciz.

“(2) Likuma normas neattiecas uz gadījumiem, kad atbalsts plānots vai tiek sniegts darbībām ar zvejniecības produktiem, kā arī ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā.”

2) finansiālo palīdzību tādu izdevumu un zaudējumu segšanai, kuri komercsabiedrībai rodas, pildot normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas komunālo pakalpojumu organizēšanā iedzīvotājiem, administratīvās teritorijas labiekārtošanā un sanitārās tīrības nodrošināšanā, kā arī izglītības, sporta, aizsardzības, veselības aprūpes, kultūras un vides jomā.

         

4.pants. Aizliegums sniegt atbalstu

4. 4.pantā:

     

4. 4.pantā:

(1) Atbalsts komercdarbībai ir aizliegts, izņemot šajā likumā, Eiropas līgumā vai citos Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteiktos gadījumus.

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Eiropas līgumā” ar vārdiem “Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā”;

     

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Eiropas līgumā” ar vārdiem “Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā”;

(2) Atbalstu komercdarbībai var sniegt, ja atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst šā likuma IV, V, VI, VII, VIII, IX un X nodaļas prasībām un saskaņā ar šā likuma II nodaļas prasībām ir pieņemts Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums par to, ka atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst normatīvo aktu prasībām vai plānotā finansiālā palīdzība nav uzskatāma par atbalstu.

aizstāt otrajā daļā vārdus “šā likuma II nodaļas prasībām ir pieņemts Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums” ar vārdiem “Padomes regulas Nr.659/1999 prasībām ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums”.

5

Juridiskais birojs

Aizstāt 4.panta otrās daļas pēdējā teikumā vārdus “atbilst normatīvo aktu prasībām” ar vārdiem “atbilst izvirzītajām prasībām”.

atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

aizstāt otrajā daļā vārdus “šā likuma II nodaļas prasībām ir pieņemts Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums” ar vārdiem “Padomes regulas Nr.659/1999 prasībām ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums” un vārdus “atbilst normatīvo aktu prasībām” — ar vārdiem “atbilst izvirzītajām prasībām”.

5.pants. Atbalstu raksturojošās pazīmes

         

Lai finansiālo palīdzību komercdarbības veicināšanai uzskatītu par atbalstu, tai jāatbilst visām šādām pazīmēm:

         

1) finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem;

 

6

Juridiskais birojs

Aizstāt 5.panta 1.punktā, 6.panta pirmajā daļā, 7.pantā, 8.panta trešajā daļā vārdus “Eiropas Kopienas līdzekļiem” ar vārdiem “Eiropas Savienības līdzekļiem”.

atbalstīt

5. Aizstāt 5.panta 1.punktā, 6.panta pirmajā daļā, 7.pantā un 8.panta trešajā daļā vārdus “Eiropas Kopienas līdzekļiem” ar vārdiem “Eiropas Savienības līdzekļiem”.

2) komercsabiedrība, kas saņēmusi finansiālo palīdzību, iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja atbalsts netiktu sniegts;

         

3) finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi, bet ir paredzēta komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības veida vai atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai arī ir paredzēta tikai konkrētai komercsabiedrībai;

         

4) finansiālā palīdzība ietekmē konkurenci Latvijas iekšējā tirgū vai konkurenci Eiropas Savienības dalībvalstīs.

5. Aizstāt 5.panta 4.punktā vārdus “Latvijas iekšējā tirgū vai konkurenci Eiropas Savienības dalībvalstīs” ar vārdiem “Eiropas Kopienas iekšējā tirgū”.

7

Juridiskais birojs

Aizstāt 5.panta 4.punktā vārdus “Latvijas iekšējā tirgū vai konkurenci Eiropas Savienības dalībvalstīs” ar vārdiem “Eiropas Savienības iekšējā tirgū”.

atbalstīt

6. Aizstāt 5.panta 4.punktā vārdus “Latvijas iekšējā tirgū vai konkurenci Eiropas Savienības dalībvalstīs” ar vārdiem “Eiropas Savienības iekšējā tirgū”.

8.pants. Kopējā pieļaujamā atbalsta apmēra noteikšana

         

(1) Ja individuālais atbalsta projekts pilnībā vai kādā tā daļā atbilst vairākiem šā likuma noteikumiem, tai projekta izmaksu daļai, kuru var atbalstīt saskaņā ar vairākiem šā likuma noteikumiem, piemēro attiecīgi paredzēto augstāko maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

         

(2) Ja plānotais atbalsts pilnībā vai kādā tā daļā atbilst vairākām Valsts atbalsta uzraudzības komisijā apstiprinātām atbalsta programmām, tai projekta izmaksu daļai, kuru var atbalstīt saskaņā ar vairākām atbalsta programmām, piemēro šajās programmās noteikto augstāko maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

6. 8.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “Valsts atbalsta uzraudzības komisijā” ar vārdiem “Eiropas Komisijā”;

     

7. 8.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “Valsts atbalsta uzraudzības komisijā” ar vārdiem “Eiropas Komisijā”;

(3) Ja atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros atbalstu sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti attiecina uz kopējo projekta atbalsta summu.

         

 

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

     

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

“(4) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi netiek piemēroti, ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.68/2001, 70/2001, 2204/2002 un citu Komisijas regulu, kas izdotas pamatojoties uz Padomes regulu Nr.994/98, nosacījumiem.”

8

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs

Tieslietu ministrija vērš Jūsu uzmanību uz to, ka likumprojekta 6.pantā izteiktajā likuma 8.panta ceturtajā daļā, 8.pantā izteiktajos 10.panta otrās daļas 3.punktā, 13.panta pirmajā daļā, 17.pantā izteiktajā likuma 41.panta otrajā daļā un 20.pantā izteiktajā likuma 46.panta otrajā daļā ir atsauces uz konkrētām Eiropas Savienības regulām. Atsauce uz konkrētām regulām būtu aizstājama ar atsauci uz Eiropas Savienības regulām komercdarbības kontroles jomā, jo šo regulu vietā iespējama jaunu regulu pieņemšana. Citādi būs jāgroza likums katrā gadījumā, kad tiktu pieņemtas jaunas regulas.

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Redakc. preciz. 1. lasījuma. redakc.

“(4) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi netiek piemēroti, ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002 un citu uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem.”

9.pants. Subsīdijas ekvivalenta noteikšana

         

(1) Preferenciālā kredīta subsīdijas ekvivalentu aprēķina, faktiski samaksāto kredīta procentu summu atskaitot no procentu summas, kuru vajadzētu maksāt saskaņā ar Valsts atbalsta uzraudzības komisijas apstiprināto atsauces likmi attiecīgajā laika posmā.

7. Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus “Valsts atbalsta uzraudzības komisijas” ar vārdiem “Eiropas Komisijas”.

     

8. Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus “Valsts atbalsta uzraudzības komisijas” ar vārdiem “Eiropas Komisijas”.

(2) Nodokļu atvieglojumu subsīdijas ekvivalents ir ietaupījums, kas rodas attiecīgajā laika posmā pēc maksājamās nodokļu summas samazināšanas.

         

(3) Valsts vai pašvaldības galvojuma subsīdijas ekvivalentu aprēķina pēc vienas no šādām metodēm:

         

1) kredīta atlikušo vērtību reizinot ar riska faktoru (kredīta neatmaksāšanas varbūtība) un atskaitot saņemto galvojuma prēmiju (komisijas maksu) summas;

         

2) tāpat kā preferenciālā kredīta subsīdijas ekvivalentu, atskaitot saņemto galvojuma prēmiju (komisijas maksu) summas.

         

(4) Citiem šā likuma 7.pantā noteiktajiem atbalsta veidiem subsīdijas ekvivalentu nosaka, ievērojot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā noteikto kārtību.

         

II nodaļa. Atbalsta uzraudzības noteikumi

8. Izteikt II nodaļu šādā redakcijā:

     

9. Izteikt II nodaļu šādā redakcijā:

 

“II nodaļa. Atbalsta uzraudzības noteikumi

     

“II nodaļa. Atbalsta uzraudzības noteikumi

10.pants. Valsts atbalsta uzraudzības komisija

10.pants. Atbalsta uzraudzības institūcijas

     

10.pants. Atbalsta uzraudzības institūcijas

(1) Komercdarbībai sniegtā un plānotā atbalsta uzraudzību veic Valsts atbalsta uzraudzības komisija (turpmāk — Komisija). Komisija ir pilnvarotu amatpersonu koleģiāla institūcija.

(1) Eiropas Komisija veic komercdarbībai sniegtā un plānotā atbalsta uzraudzību saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 88.panta nosacījumiem, kā arī šim līgumam pakārtotajām Eiropas Kopienas sekundārajām tiesībām.

9

Juridiskais birojs

Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus “kā arī šim līgumam pakārtotajām Eiropas Kopienas sekundārajām tiesībām” ar vārdiem “kā arī citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem”.

atbalstīt

(1) Eiropas Komisija veic komercdarbībai sniegtā un plānotā atbalsta uzraudzību saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 88.panta nosacījumiem, kā arī citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

(2) Komisijas sastāvā ir 15 locekļi: četri Finanšu ministrijas pārstāvji, divi Ekonomikas ministrijas pārstāvji, divi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, divi Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, Labklājības ministrijas pārstāvis, Satiksmes ministrijas pārstāvis, Zemkopības ministrijas pārstāvis, Reģionālās politikas un plānošanas pārvaldes pārstāvis un Konkurences padomes pārstāvis.

(2) Finanšu ministrija:

     

(2) Finanšu ministrija:

(3) Komisijas personālsastāvu un pārmaiņas tajā saskaņā ar šā panta otrajā daļā minēto institūciju priekšlikumiem apstiprina finanšu ministrs.

1) veic plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu pieteikumu sākotnējo izvērtēšanu. Šis nosacījums attiecas arī uz plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos;

     

1) veic plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu pieteikumu sākotnējo izvērtēšanu. Šis nosacījums attiecas arī uz plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos;

(4) Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāju no Finanšu ministrijas pārstāvju vidus ieceļ finanšu ministrs. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēlē Komisijas locekļi ar absolūto balsu vairākumu (no visu Komisijas locekļu skaita).

2) ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai pieteikumus par plānotajām atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem, kā arī par plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos;

     

2) ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai pieteikumus par plānotajām atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem, kā arī par plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos;

(5) Komisijas darbā var pieaicināt ekspertus konkrētu atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu izvērtēšanai.

3) ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.68/2001, 70/2001, 2204/2002 un citu, pamatojoties uz Padomes regulu Nr.994/98, izdoto Komisijas regulu nosacījumiem;

   

Redakc. preciz.

3) ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002 un citu uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem;

 

4) gatavo ikgadējo pārskatu par komercdarbībai sniegto atbalstu.

     

4) gatavo ikgadējo pārskatu par komercdarbībai sniegto atbalstu.

11.pants. Komisijas sekretariāts

11.pants. Plānotā atbalsta sākotnējā izvērtēšana

     

11.pants. Plānotā atbalsta sākotnējā izvērtēšana

(1) Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Finanšu ministrija.

(1) Ikvienu plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, kā arī ikvienu plānoto grozījumu esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos pirms tā īstenošanas uzsākšanas iesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā.

     

(1) Ikvienu plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, kā arī ikvienu plānoto grozījumu esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos pirms tā īstenošanas uzsākšanas iesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā.

(2) Komisijas sekretariāts ir atbildīgs:

(2) Iesniedzot atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu sākotnējai izvērtēšanai, tam pievieno dokumentus vai to kopijas, kas apliecina pieteikumā atspoguļotās informācijas patiesumu. Pieteikumu iesniedz papīra formātā un elektroniski.

     

(2) Iesniedzot atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu sākotnējai izvērtēšanai, tam pievieno dokumentus vai to kopijas, kas apliecina pieteikumā atspoguļotās informācijas patiesumu. Pieteikumu iesniedz papīra formātā un elektroniski.

1) par Komisijai iesniegto dokumentu sagatavošanu izskatīšanai Komisijas sēdē;

(3) Ja Finanšu ministrija atzīst, ka iesniegtajā pieteikumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas, tā pieprasa papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta iesniedzējs sniedz ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Juridiskais birojs

11.pantā:

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja iesniegtajā pieteikumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas, Finanšu ministrija pieprasa no atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta iesniedzēja papildus informāciju.”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešās daļas pēdējā teikumā un ceturtajā daļā skaitli un vārdus “15 darba dienu laikā” ar skaitli un vārdiem “20 dienu laikā”;

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(3) Ja iesniegtajā pieteikumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas, Finanšu ministrija pieprasa no atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta iesniedzēja papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta iesniedzējs sniedz ne vēlāk kā 20 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. 

2) par Komisijas pieņemto lēmumu projektu un protokolu sagatavošanu;

(4) Finanšu ministrija 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma un pieprasītās informācijas saņemšanas informē atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta iesniedzēju par iesniegtās atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

12

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām” ar vārdiem “atbilstību izvirzītajām prasībām”;

atbalstīt

(4) Finanšu ministrija 20 dienu laikā pēc pieteikuma un pieprasītās informācijas saņemšanas informē atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta iesniedzēju par iesniegtās atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību izvirzītajām prasībām.

3) par to, lai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tiktu publicēts oficiāls paziņojums par Komisijas pieņemtajiem lēmumiem. Paziņojums par Komisijas pieņemto lēmumu publicējams ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

(5) Finanšu ministrija ir tiesīga nepieņemt un neizskatīt sākotnējai izvērtēšanai iesniegto atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu, ja tajā nav atspoguļota visa nepieciešamā informācija.

13

Juridiskais birojs

aizstāt piektajā daļā vārdus “ja tajā nav atspoguļota visa nepieciešamā informācija” ar vārdiem “ja tas nav sagatavots noteiktā formā un neatspoguļo visu nepieciešamo informāciju”;

atbalstīt precizētā redakcijā

(5) Finanšu ministrija ir tiesīga nepieņemt un neizskatīt sākotnējai izvērtēšanai iesniegto atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu, ja tas nav sagatavots noteiktā formā un neietver visu nepieciešamo informāciju.

4) par Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli;

(6) Individuālos projektus, kurus īsteno atbilstoši Eiropas Komisijā apstiprinātai atbalsta programmai, neiesniedz Finanšu ministrijā sākotnējai izvērtēšanai, izņemot Eiropas Kopienas tiesībās, šajā likumā, atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā noteiktos gadījumus.

14

Juridiskais birojs

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Projektus, kurus īsteno atbilstoši Eiropas Komisijā apstiprinātai atbalsta programmai, nav jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā, izņemot gadījumus, kad sākotnējās izvērtēšanas nepieciešamība izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, šā likuma, atbalsta programmas vai Eiropas Komisijas lēmuma.”;

atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

(6) Projekti, kurus īsteno atbilstoši Eiropas Komisijā apstiprinātai atbalsta programmai, nav jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā, izņemot gadījumus, kad sākotnējās izvērtēšanas nepieciešamība izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, šā likuma, atbalsta programmas vai Eiropas Komisijas lēmuma.

5) par Komisijas informēšanu par nepieteiktiem atbalsta gadījumiem.

(7) Finanšu ministrija konkrētu atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu izvērtēšanā var pieaicināt nozaru speciālistus un citus ekspertus.

15

Juridiskais birojs

aizstāt septītajā daļā vārdus “un citus ekspertus” ar vārdiem “vai citus ekspertus” (skat.14.pantu)

atbalstīt

(7) Finanšu ministrija konkrētu atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu izvērtēšanai var pieaicināt nozaru speciālistus vai citus ekspertus.

(3) Komisijas sekretariāts ir tiesīgs nepieņemt un nevirzīt tālākai izskatīšanai Komisijā atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu, ja šajā pieteikumā nav atspoguļota visa Ministru kabineta noteikumos norādītā informācija.

         

12.pants. Komisijas tiesības un pienākumi

12.pants. Atbalsta iepriekšēja pieteikšana Eiropas Komisijā

     

12.pants. Atbalsta iepriekšēja pieteikšana Eiropas Komisijā

(1) Komisija izskata atbalsta programmas un individuālos atbalsta projektus, pamatojoties uz:

(1) Finanšu ministrija 15 darba dienu laikā pēc atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikuma un nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas, kas pamato atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, to papīra formātā un elektroniski nosūta Latvijas pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

16

Juridiskais birojs

Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ja atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikums sagatavots atbilstoši izvirzītajām prasībām, Finanšu ministrija 20 dienu laikā pēc pieteikuma un nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas, ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību, nosūta to Eiropas Komisijai papīra formātā un elektroniski.”;

atbalstīt

 

 

 

Redakc. preciz.

Ja atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikums sagatavots atbilstoši izvirzītajām prasībām, Finanšu ministrija 20 dienu laikā pēc pieteikuma un nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas nosūta to papīra formātā un elektroniski Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību.

1) iespējamā atbalsta sniedzēja pieteikumu;

(2) Latvijas pārstāvniecība Eiropas Savienībā divu darba dienu laikā pēc atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikuma saņemšanas no Finanšu ministrijas to papīra formātā un elektroniski nosūta Eiropas Komisijai.

17

Juridiskais birojs

izslēgt otro daļu.

atbalstīt

 

2) ieinteresētās personas sūdzību;

         

3) Komisijas pašas iniciatīvu.

         

(2) Lai apzinātu un izvērtētu visas atbalsta programmas un individuālos atbalsta projektus, Komisija ir tiesīga pieprasīt un saņemt no atbalsta sniedzējiem un atbalsta saņēmējiem nepieciešamo informāciju, kā arī pārskatus par atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu īstenošanu.

         

(3) Finanšu ministrs divreiz gadā iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam informatīvu ziņojumu par esošajām, bet Komisijā nepieteiktajām atbalsta programmām un individuālajiem atbalsta projektiem, par to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

         

(4) Ja Komisijā nepieteikta atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts pilnībā neatbilst vai tikai daļēji atbilst normatīvo aktu prasībām, ziņojumā norāda, kādi grozījumi atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā veicami.

         

(5) Komisija gatavo ikgadējos pārskatus par komercdarbībai sniegto atbalstu, kā arī izveido un uztur atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu reģistru. Komisijas sagatavotie ikgadējie pārskati ir pieejami Komisijas sekretariātā un Finanšu ministrijas mājas lapā internetā.

         

13.pants. Atbalsta iepriekšēja pieteikšana

13.pants. Atbrīvojums no atbalsta iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā

     

13.pants. Atbrīvojums no atbalsta iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā

(1) Ikvienu plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu pirms tā īstenošanas uzsākšanas piesaka Komisijā. Šis nosacījums attiecas gan uz plānotajām atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem, gan uz plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos.

(1) Atbalsts, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.68/2001, 70/2001, 2204/2002 un citu, pamatojoties uz Padomes regulu Nr.994/98, izdoto Komisijas regulu nosacījumiem, ir atbrīvots no iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā.

   

Redakc. preciz.

(1) Atbalsts, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002 un citu uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem, ir atbrīvots no iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā.

(2) Prasību par plānotā atbalsta iepriekšēju pieteikšanu nepiemēro, ja atbalsts paredzēts dabas katastrofu, kodolkatastrofu, masu nemieru, karadarbības un cita valsts apdraudējuma seku likvidēšanai un tas nepārsniedz nodarīto zaudējumu apmēru.

(2) Šā likuma 11.panta nosacījumus par plānotā atbalsta sākotnēju izvērtēšanu Finanšu ministrijā piemēro tad, ja atbalsts ir atbrīvots no iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā, lai pārliecinātos par tā atbilstību šā panta pirmajā daļā minēto Komisijas regulu nosacījumiem.

     

(2) Šā likuma 11.panta nosacījumus par plānotā atbalsta sākotnēju izvērtēšanu Finanšu ministrijā piemēro tad, ja atbalsts ir atbrīvots no iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā, lai pārliecinātos par tā atbilstību šā panta pirmajā daļā minēto Komisijas regulu nosacījumiem.

(3) Individuālie projekti, kurus īsteno saskaņā ar Komisijā apstiprinātu atbalsta programmu, nav jāpiesaka Komisijā, izņemot šajā likumā, atbalsta programmā vai Komisijas lēmumā noteiktos gadījumus.

(3) Finanšu ministrija 20 darba dienu laikā pēc atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta un nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas, kas pamato atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību šā panta pirmajā daļā minēto Komisijas regulu nosacījumiem, papīra formātā un elektroniski nosūta Latvijas pārstāvniecībai Eiropas Savienībā kopsavilkuma informāciju par plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu.

18

Juridiskais birojs

13.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdu “darba” un aizstāt vārdus “nosūta Latvijas pārstāvniecībai Eiropas Savienībā kopsavilkuma informāciju par plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu” ar vārdiem “ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu”;

atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

(3) Finanšu ministrija 20 dienu laikā pēc tam, kad saņēmusi atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu un nepieciešamo papildu informāciju, kas pamato atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību šā panta pirmajā daļā minēto Komisijas regulu nosacījumiem, papīra formātā un elektroniski ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu.

(4) Pieteikuma veidlapu paraugus un pieteikumu izskatīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Latvijas pārstāvniecība Eiropas Savienībā divu darba dienu laikā pēc kopsavilkuma informācijas saņemšanas no Finanšu ministrijas to papīra formātā un elektroniski nosūta Eiropas Komisijai.

19

Juridiskais birojs

izslēgt ceturto daļu.

atbalstīt

 

14.pants. Komisijas informatīvais nodrošinājums

14.pants. Informācijas sniegšanas ierobežojumi

     

14.pants. Informācijas sniegšanas ierobežojumi

Atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikuma iesniedzējam ir pienākums nodrošināt Komisiju ar visu nepieciešamo informāciju, lai Komisija varētu pieņemt lēmumu par plānoto atbalstu.

Finanšu ministrijas darbiniekiem un pieaicinātajiem nozaru speciālistiem vai ekspertiem ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas, kas iegūtas, izvērtējot atbalstu, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.”

20

Juridiskais birojs

Aizstāt 14.pantā vārdus “izvērtējot atbalstu” ar vārdiem “izvērtējot atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu”.

atbalstīt

Finanšu ministrijas darbiniekiem un pieaicinātajiem nozaru speciālistiem vai ekspertiem ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas, kas iegūtas, izvērtējot atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.”

III nodaļa. Ieinteresēto personu tiesības

9. Izslēgt III nodaļu.

     

10. Izslēgt III nodaļu.

20.pants. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

         

(1) Komisijas lēmumu ieinteresētajām personām ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

         

(2) Atbalsta sniedzējs, atbalsta saņēmējs un komercsabiedrība, kuras intereses skar Komisijas lēmums, mēneša laikā pēc tam, kad laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēts oficiāls paziņojums par Komisijas pieņemto lēmumu, ir tiesīga pārsūdzēt Komisijas lēmumu, iesniedzot tiesā prasību par Komisijas pieņemtā lēmuma pilnīgu vai daļēju atcelšanu.

         

(3) Komisijas lēmuma pārsūdzēšanas gadījumā lēmuma izpilde apturama, līdz tiesas nolēmums kļūst neapstrīdams.

         

21.pants. Zaudējumu atlīdzība

         

(1) Komercsabiedrība, kuras ekonomiskās intereses aizskartas sakarā ar nepieteiktu atbalstu, kas ir pretrunā ar šā likuma IV, V, VI, VII, VIII, IX un X nodaļas prasībām, ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt tiesā prasību par zaudējumu atlīdzību.

         

(2) Komercsabiedrība, kuras ekonomiskās intereses aizskartas sakarā ar nelikumīgu atbalstu, ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt tiesā prasību par zaudējumu atlīdzību.

         

(3) Komercsabiedrībai, kura saņēmusi nelikumīgu vai nepieteiktu atbalstu, bet vēlāk cietusi zaudējumus sakarā ar šāda atbalsta atmaksāšanu, nav tiesību prasīt un saņemt zaudējumu atlīdzību.

         

IV nodaļa. Atbalsts reģionālās attīstības veicināšanai

         

22.pants. Vispārīgie nosacījumi reģionālās attīstības atbalstam

         

(1) Atbalstu reģionālajai attīstībai var apstiprināt kā atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem un ieguldījumiem tādu jaunu darba vietu radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem.

         

(2) Atbalsta projekta īstenošanā veiktos ieguldījumus un jaunradītās darba vietas komercsabiedrība saglabā vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Atbalsta saņēmējs vismaz 25 procentus no atbalstāmā projekta izmaksām finansē no pašu līdzekļiem vai citiem privātiem kredītresursiem, kuriem valsts vai pašvaldība nav sniegusi savu galvojumu.

         

(3) Reģionālā atbalsta intensitāti nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas problēmas, kuras plānots novērst, izmantojot saņemto atbalstu.

         

(4) Atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Latvijas reģionālā atbalsta kartē konkrētajai teritorijai noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti. Latvijas reģionālā atbalsta karti apstiprina Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas asociācijas komiteja saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu.

10. Aizstāt 22.panta ceturtajā daļā vārdus “Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas asociācijas komiteja saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu” ar vārdiem “Eiropas Komisija”.

   

Redakc. preciz.

11. Aizstāt 22.panta ceturtajā daļā vārdus un skaitli “Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas asociācijas komiteja saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu” ar vārdiem “Eiropas Komisija”.

(5) Vienlaikus sniedzot atbalstu gan sākotnējiem ieguldījumiem, gan ieguldījumiem tādu jaunu darba vietu radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem, kopējo pieļaujamā atbalsta apmēru nosaka, atsevišķi aprēķinot procentuālo atbalsta apmēru sākotnējiem ieguldījumiem un ieguldījumiem jaunu darba vietu radīšanai. Kopējais atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt Latvijas reģionālā atbalsta kartē konkrētajai teritorijai noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

         

(6) Atbalsts reģionālajai attīstībai nedrīkst izraisīt pārprodukciju kādā no nozarēm.

         

23.pants. Atbalstāmās izmaksas sākotnējo ieguldījumu atbalstam

         

(1) Sākotnējie ieguldījumi ir ieguldījumi komercsabiedrības pamatlīdzekļos, kas saistīti ar jaunas komercsabiedrības dibināšanu, esošas komercsabiedrības paplašināšanu vai arī ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu, kā arī ieguldījumi pamatlīdzekļos, pārņemot bankrotējušas komercsabiedrības aktīvus vai tādas komercsabiedrības aktīvus, kuras bankrota procedūru sāktu, ja netiktu pārņemti tās aktīvi.

         

(2) Atbalstāmās izmaksas materiālajiem ieguldījumiem ir izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem zemes, ēkas, ražošanas iekārtas vai aprīkojuma iegādei. Transporta nozarē ar transportlīdzekļu un to aprīkojuma iegādi saistītos izdevumus neiekļauj atbalstāmajās izmaksās, izņemot ar dzelzceļa ritošo sastāvu saistītos izdevumus.

         

(3) Atbalstāmās izmaksas nemateriālajiem ieguldījumiem ir izmaksas, kas saistītas ar patentu iegūšanu un tehnoloģiju apgūšanu.

         

(4) Nemateriālie ieguldījumi nedrīkst pārsniegt 25 procentus no kopējām atbalstāmajām izmaksām komercsabiedrībām, kuras neatbilst šā likuma 1.panta 10.punktā noteiktajiem kritērijiem.

11. Aizstāt 23.panta ceturtajā daļā vārdus un skaitļus “šā likuma 1.panta 10.punktā” ar vārdiem un skaitļiem “Komisijas regulas Nr.70/2001 1.pielikumā”.

     

12. Aizstāt 23.panta ceturtajā daļā vārdus un skaitļus “šā likuma 1.panta 10.punktā” ar vārdiem un skaitļiem “Komisijas regulas Nr.70/2001 1.pielikumā”.

25.pants. Pieļaujamā papildu intensitāte reģionālās attīstības atbalstam

         

(1) Ja komercsabiedrībai plāno sniegt atbalstu šā likuma V nodaļā noteikto darbību veicināšanai teritorijās, kas atbalstāmas saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta karti, komercsabiedrībai papildus šā likuma 28.panta otrajā vai trešajā daļā, kā arī 29.panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajai pieļaujamai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

12. Izslēgt 25.panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus “,kā arī 29.panta otrajā vai trešajā daļā”.

     

13. Izslēgt 25.panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus “kā arī 29.panta otrajā vai trešajā daļā”.

(2) Ja komercsabiedrībai plāno sniegt atbalstu šā likuma VI nodaļā noteiktajiem pasākumiem vides aizsardzībai reģionos, kas atbalstāmi saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta karti, komercsabiedrībai:

         

1) papildus šā likuma 32.panta pirmajā vai otrajā daļā, 33.panta pirmajā daļā, 34.pantā, kā arī 35.panta pirmajā daļā noteiktajai pieļaujamai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām;

         

2) papildus Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai maksimāli pieļaujamai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

         

 

13. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

     

14. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

26.pants. Atbalsts reģionālās attīstības lielo ieguldījumu projektiem

“26.pants. Atbalsts reģionālās attīstības lielo ieguldījumu projektiem

     

“26.pants. Atbalsts reģionālās attīstības lielo ieguldījumu projektiem

(1) Ikvienu atbalstu, arī tādu atbalstu, kuru realizē Komisijā apstiprinātas reģionālā atbalsta programmas ietvaros, piesaka Komisijā, ja kopējās projekta izmaksas pārsniedz 50 000 000 eiro ekvivalentu latos, bet projektam, kuru realizē tekstilizstrādājumu ražošanas komercsabiedrības, — 15 000 000 eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo maiņas kursu individuālā atbalsta projekta pieteikuma iesniegšanas dienā.

(1) Ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas pārsniedz 50 miljonus  eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo oficiālo valūtas maiņas kursu projekta iesniegšanas brīdī, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti konkrētajam projektam nosaka šādi:

21

 

 

 

 

 

22

Juridiskais birojs

26.pantā:

aizstāt visā panta tekstā un turpmāk visā likumprojektā vārdus “vidējo oficiālo valūtas” ar vārdiem “vidējo valūtas”;

Juridiskais birojs

aizstāt visā panta tekstā vārdu “brīdī” ar vārdu “dienā”;

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

(1) Ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas pārsniedz 50 miljonus  eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo valūtas maiņas kursu projekta iesniegšanas dienā, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti konkrētajam projektam nosaka šādi:

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos atbalstu komercsabiedrībai var sniegt, ja Komisija pieņēmusi lēmumu par individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām.

1) ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas ir no 50 līdz 100 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo oficiālo maiņas kursu projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte šai projekta daļai ir 50 procenti no Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktās maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes konkrētajai teritorijai;

     

1) ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas ir no 50 līdz 100 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo maiņas kursu projekta pieteikuma iesniegšanas dienā, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte šai projekta daļai ir 50 procenti no Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktās maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes konkrētajai teritorijai;

(3) Komisija lēmumā nosaka pieļaujamo atbalsta intensitāti individuāli katram projektam, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti konkrētajai teritorijai saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta karti, kā arī produkcijas realizācijas tirgus struktūru, atbalsta projekta kapitāla intensitātes faktoru un atbalsta projekta ietekmi uz konkrētās teritorijas attīstību.

2) ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas pārsniedz 100 miljonus eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo oficiālo valūtas maiņas kursu projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte šai projekta daļai ir 34 procenti no Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktās maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes konkrētajai teritorijai.

     

2) ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas pārsniedz 100 miljonus eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo valūtas maiņas kursu projekta pieteikuma iesniegšanas dienā, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte šai projekta daļai ir 34 procenti no Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktās maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes konkrētajai teritorijai.

 

(2) Ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas pārsniedz 50 miljonus  eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo oficiālo valūtas maiņas kursu projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī, pirms atbalsta sniegšanas katru projektu pieteikumu iesniedz Finanšu ministrijā izvērtēšanai, vai ir ievēroti šā panta pirmās daļas nosacījumi. Šis nosacījums attiecas arī uz atbalsta projektiem, kurus īsteno atbilstoši Eiropas Komisijā apstiprinātai atbalsta programmai.”

23

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas pēdējā teikumā vārdus “atbalsta projektiem” ar vārdu “projektiem”.

atbalstīt

(2) Ja kopējās projekta pieļaujamās izmaksas pārsniedz 50 miljonus  eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā mēneša vidējo valūtas maiņas kursu projekta pieteikuma iesniegšanas dienā, pirms atbalsta sniegšanas katru projekta pieteikumu iesniedz Finanšu ministrijā izvērtēšanai, vai ir ievēroti šā panta pirmās daļas nosacījumi. Šis nosacījums attiecas arī uz projektiem, kurus īsteno atbilstoši Eiropas Komisijā apstiprinātai atbalsta programmai.”

V nodaļa. Atbalsts noteiktu darbību veicināšanai

         

........................

29.pants. Atbalsts apmācībai

14. Izslēgt 29. un 30.pantu.

     

15. Izslēgt 29. un 30.pantu.

(1) Var apstiprināt atbalstu šādu veidu apmācībai:

         

1) vispārējai apmācībai — teorētiskai un praktiskai apmācībai, kura nav tieši saistīta ar konkrētās komercsabiedrības darbību un kurā iegūtās zināšanas un iemaņas izmantojamas arī citās komercsabiedrībās vai citās darbības jomās;

         

2) speciālajai apmācībai — teorētiskai un praktiskai apmācībai, kura ir tieši saistīta ar darbinieka iegūto zināšanu turpmāku izmantošanu konkrētajā komercsabiedrībā, kas saņēmusi atbalstu, ja iegūto zināšanu izmantošana citās komercsabiedrībās vai citās darbības jomās ir ierobežota.

         

(2) Atbalstu vispārējai apmācībai var apstiprināt līdz 50 procentiem no šā panta ceturtajā daļā noteiktajām izmaksām.

         

(3) Atbalstu speciālajai apmācībai var apstiprināt līdz 25 procentiem no šā panta ceturtajā daļā noteiktajām izmaksām.

         

(4) Apmācības atbalstāmās izmaksas veido:

         

1) pasniedzēju darba alga;

         

2) pasniedzēju un apmācāmo transporta izdevumi;

         

3) citi kārtējie izdevumi (mācību materiāli);

         

4) tikai apmācībai izmantojamo instrumentu un aprīkojuma amortizācija;

         

5) projekta vadības un konsultēšanas izmaksas;

         

6) apmācāmo vidējā izpeļņa par darba stundām, kuras viņi izmantojuši apmācības programmas apgūšanai. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt šīs daļas 1. — 5.punktā minēto atbalstāmo izmaksu kopējo apmēru.

         

30.pants. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai

         

(1) Atbalstu nodarbinātības veicināšanai var apstiprināt, lai:

         

1) nodrošinātu darba vietu radīšanu darba meklētājiem;

         

2) novērstu darba vietu skaita samazināšanu komercsabiedrībā.

         

(2) Atbalsts darba vietu saglabāšanai ir atbalsts komercsabiedrības kārtējo ražošanas izdevumu finansēšanai. Šādu atbalstu var apstiprināt, ievērojot šā likuma 27.panta noteikumus.

         

31.pants. Eksporta atbalsta aizliegums

         

(1) Eksporta subsīdijas ir aizliegtas. Eksporta atbalsta aizliegums attiecas uz jebkuru atbalstu, kas saistīts ar komercsabiedrības eksporta apjomiem, preču izplatīšanas tīklu izveidošanu un darbību vai komercsabiedrības kārtējām izmaksām eksporta operācijām.

         

(2) Valsts garantētie eksporta kredīta īstermiņa (līdz diviem gadiem) tirgus riska apdrošināšanas darījumi Eiropas Savienības dalībvalstīs, Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Islandē, Japānā, Jaunzēlandē, Kanādā, Norvēģijā un Šveicē ir aizliegti.

         

VII nodaļa. Atbalsts mazajām un vidējām komercsabiedrībām

         

 

15. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

     

16. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

36.pants. Mazajām un vidējām komercsabiedrībām pieļaujamais atbalsts

“36.pants. Mazām un vidējām komercsabiedrībām pieļaujamais atbalsts

24

Juridiskais birojs

Aizstāt 36.panta nosaukumā un tekstā vārdu “mazām” ar vārdu “mazajām”.

atbalstīt

“36.pants. Mazajām un vidējām komercsabiedrībām pieļaujamais atbalsts

(1) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus citiem šajā likumā noteiktajiem atbalsta pasākumiem var apstiprināt atbalstu konsultāciju pakalpojumiem, komercsabiedrības dalībai starptautiskajā izstādē vai gadatirgū, kā arī jaunu vides aizsardzībai noteiktu normatīvu ieviešanai.

(1) Mazām un vidējām komercsabiedrībām papildus citiem šajā likumā un Komisijas regulā Nr.70/2001 un citās Komisijas regulās, kas izdotas, pamatojoties uz Padomes regulu Nr.994/98, noteiktajiem atbalsta pasākumiem var apstiprināt atbalstu jaunu normatīvu ieviešanai vides aizsardzībā.

   

Redakc. preciz.

(1) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus citiem šajā likumā, Komisijas regulā Nr.70/2001 un citās uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdotajās Komisijas regulās noteiktajiem atbalsta pasākumiem var apstiprināt atbalstu jaunu normatīvu ieviešanai vides aizsardzībā.

(2) Atbalstu konsultāciju pakalpojumam var apstiprināt līdz 50 procentiem no pakalpojuma izmaksām. Šādu atbalstu konkrētajam konsultāciju pakalpojumam var sniegt vienreiz, un tas nedrīkst būt saistīts ar komercsabiedrības kārtējo izdevumu finansēšanu (izdevumi par reklāmu, juridiskajām konsultācijām u.tml.).

(2) Pēc jauno vides aizsardzībai noteikto normatīvu pieņemšanas mazām un vidējām komercsabiedrībām var apstiprināt atbalstu ieguldījumiem līdz 15 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām, lai ieviestu jaunos normatīvus.”

     

(2) Pēc jauno vides aizsardzībai noteikto normatīvu pieņemšanas mazajām un vidējām komercsabiedrībām var apstiprināt atbalstu ieguldījumiem līdz 15 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām, lai ieviestu jaunos normatīvus.”

(3) Atbalstu dalībai starptautiskajā izstādē vai gadatirgū var apstiprināt līdz 50 procentiem no papildu izdevumiem, kas saistīti ar stenda nomu, uzstādīšanu un uzturēšanu. Šādu atbalstu komercsabiedrībai var apstiprināt tikai kā vienreizēju atbalstu dalībai konkrētā starptautiskajā izstādē vai gadatirgū.

         

(4) Lai palīdzētu komercsabiedrībai ieviest jaunos vides aizsardzībai noteiktos normatīvus, trīs gadus pēc jauno normatīvu ieviešanas var apstiprināt atbalstu ieguldījumiem līdz 15 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām.

         

37.pants. Pieļaujamā papildu intensitāte mazo un vidējo komercsabiedrību atbalstam

         

(1) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai maksimāli pieļaujamajai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 15 procentu apmērā no šā likuma 23.panta otrajā vai trešajā daļā, kā arī 24.panta pirmajā daļā noteiktajām izmaksām.

         

(2) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām rūpniecisko pētījumu veikšanai un projektēšanas darbiem papildus šā likuma 28.panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no atbalstāmajām izmaksām, ievērojot nosacījumu, ka kopējā atbalsta intensitāte rūpnieciskiem pētījumiem nepārsniedz 75 procentus un projektēšanas darbiem — 50 procentus no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

         

(3) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus šā likuma 29.panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajai atbalsta intensitātei apmācībai var apstiprināt atbalstu 20 procentu apmērā vispārējai apmācībai no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām un 10 procentu apmērā speciālajai apmācībai no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

16. Izslēgt 37.panta trešo daļu.

     

17. Izslēgt 37.panta trešo daļu.

(4) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus šā likuma 32.panta pirmajā vai otrajā daļā, 33.panta pirmajā daļā, 34.pantā, kā arī 35.panta pirmajā daļā noteiktajai atbalsta intensitātei vides aizsardzībai var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

         

IX nodaļa. Atbalsts atsevišķu nozaru komercsabiedrībām

         

 

17. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

     

18. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

41.pants. Vispārīgie noteikumi atbalstam atsevišķās nozarēs

“41.pants. Vispārīgie noteikumi atbalstam atsevišķās nozarēs

     

“41.pants. Vispārīgie noteikumi atbalstam atsevišķās nozarēs

(1) Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz komercsabiedrībām, kuras darbojas tērauda rūpniecībā, mākslīgo šķiedru ražošanā, autotransporta līdzekļu ražošanā, kuģu būves un remonta, kā arī transporta nozarē.

(1) Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz komercsabiedrībām, kuras darbojas tērauda rūpniecībā, mākslīgo šķiedru ražošanā, autotransporta līdzekļu ražošanā, kuģu būves un remonta, kā arī transporta nozarē.

     

(1) Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz komercsabiedrībām, kuras darbojas tērauda rūpniecībā, mākslīgo šķiedru ražošanā, autotransporta līdzekļu ražošanā, kuģu būves un remonta, kā arī transporta nozarē.

(2) Atbalstu šā panta pirmajā daļā noteiktajās nozarēs var apstiprināt saskaņā ar Eiropas līguma 64.panta otro daļu.

(2) Ikvienu individuālo atbalstu šā panta pirmajā daļā noteiktajās nozarēs, izņemot atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.68/2001, 70/2001, 2204/2002 un citu, pamatojoties uz Padomes regulu Nr.994/98, izdoto Komisijas regulu nosacījumiem, var sniegt, ja ir izpildīts viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

   

Redakc. preciz.

(2) Ikvienu individuālo atbalstu šā panta pirmajā daļā noteiktajās nozarēs, izņemot atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002 un citu uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem, var sniegt, ja ir izpildīts viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

(3) Atbalstu tērauda rūpniecības, mākslīgo šķiedru ražošanas, autotransporta līdzekļu ražošanas, kuģu būves un remonta komercsabiedrībām piesaka Komisijā arī tad, ja atbalsta projektu īsteno Komisijā apstiprinātas atbalsta programmas ietvaros.

1) ir saņemts Finanšu ministrijas atzinums, ka plānotais atbalsts nav papildus piesakāms Eiropas Komisijā,

     

1) ir saņemts Finanšu ministrijas atzinums, ka plānotais atbalsts nav papildus piesakāms Eiropas Komisijā;

(4) Ikvienu individuālo atbalstu šā panta trešajā daļā noteiktajās nozarēs var sniegt tikai pēc tam, kad saņemts Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām.

2) ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.panta otrās vai trešās daļas prasībām.”

     

2) ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.panta otrās vai trešās daļas prasībām.”

42.pants. Atbalsts tērauda rūpniecībai

         

Atbalstu tērauda rūpniecībā var apstiprināt:

         

1) pētījumiem;

         

2) vides aizsardzībai;

         

3) apmācībai;

         

4) nodarbinātības veicināšanai;

         

5) komercsabiedrības vai atsevišķu tās struktūru likvidēšanai.

         

43.pants. Atbalsts mākslīgo šķiedru ražošanai

         

Atbalstu mākslīgo šķiedru ražošanā var apstiprināt:

         

1) vides aizsardzībai;

         

2) pētījumiem;

         

3) pārstrukturēšanai.

18. Papildināt 43.pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

     

19. Papildināt 43.pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

 

“4) apmācībai;

     

“4) apmācībai;

 

5)nodarbinātības veicināšanai.”

     

5) nodarbinātības veicināšanai.”

44.pants. Atbalsts autotransporta līdzekļu ražošanai

         

Atbalstu autotransporta līdzekļu ražošanā var apstiprināt:

         

1) vides aizsardzībai;

         

2) pētījumiem;

         

3) pārstrukturēšanai;

         

4) reģionālajai attīstībai.

19. Papildināt 44. un 45.pantu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

     

20. Papildināt 44. un 45.pantu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

 

“5) apmācībai;

     

“5) apmācībai;

 

6)nodarbinātības veicināšanai.”

     

6) nodarbinātības veicināšanai.”

45.pants. Atbalsts kuģu būvei un remontam

         

Atbalstu kuģu būvē un remontā var apstiprināt:

         

1) vides aizsardzībai;

         

2) pētījumiem;

         

3) pārstrukturēšanai;

         

4) reģionālajai attīstībai.

         

46.pants. Atbalsts transporta nozarei

         

(1) Šā panta noteikumi attiecas uz autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem un pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem, kā arī uz gaisa pārvadājumiem un jūras pārvadājumiem.

20. 46.pantā:

     

21. 46.pantā:

(2) Atbalstu autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem un pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem var apstiprināt:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

     

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

1) pētījumiem;

“(2) Atbalstu autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem un pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem var sniegt, ievērojot Padomes regulas Nr.1191/69 (ar grozījumiem 1893/91), Nr.1192/69, Nr.1107/70 (ar grozījumiem 3578/92, 2255/96, 543/97 un papildinājumiem 1658/82) un Nr.1101/89 nosacījumus.”;

     

“(2) Atbalstu autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem un pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem var sniegt, ievērojot Padomes regulas Nr.1191/69 (ar grozījumiem 1893/91), Nr.1192/69, Nr.1107/70 (ar grozījumiem 3578/92, 2255/96, 543/97 un papildinājumiem 1658/82) un Nr.1101/89 nosacījumus.”;

2) izņēmuma gadījumā — transporta pakalpojumu jaudas samazināšanai.

         

(3) Atbalstu gaisa pārvadājumiem var apstiprināt:

         

1) tādu papildu izdevumu segšanai, kas rodas, pārvadājot politiski represētās personas, invalīdus, bērnus un personas, kuras sasniegušas likumā noteikto valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu;

         

2) pārstrukturēšanai;

         

3) reģionālajai attīstībai.

         

(4) Atbalstu jūras pārvadājumiem var apstiprināt:

         

1) lai samazinātu sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas un ienākuma nodokļa summas, kuras būtu jāmaksā Latvijā reģistrētai jūras pārvadājumu komercsabiedrībai vai tajā nodarbinātajām personām atbilstoši nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas likumu prasībām;

         

2) pārstrukturēšanai;

         

3) reģionālajai attīstībai.

         

(5) Valsts vai pašvaldības finansējums, kas paredzēts transporta pārvadājumu nodrošināšanai sabiedrības interesēs, nav kvalificējams kā atbalsts, un uz šādu finansējumu nav attiecināma prasība par iepriekšēju pieteikšanu saskaņā ar šā likuma 13.panta pirmo daļu, ja:

izslēgt piekto daļu.

     

izslēgt piekto daļu.

1) ar pārvadātāju uz noteiktu termiņu ir noslēgts līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

         

2) pārvadājumu pakalpojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas ātrumu, regularitāti, biežumu, apjomu un citiem rādītājiem;

         

3) pārvadātājs nodrošina pazeminātu braukšanas maksu (tarifu) un īpašus nosacījumus attiecībā uz atsevišķām pasažieru kategorijām vai attiecībā uz atsevišķiem maršrutiem vai teritorijām.

         

X nodaļa. Minimālais atbalsts

         

47.pants. Nosacījumi minimālā atbalsta sniegšanai

         

(1) Atbalsta sniedzējs ir atbrīvots no šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktās prasības par iepriekšēju pieteikšanu, ja triju gadu laikā vienai komercsabiedrībai kopējā atbalsta summa nepārsniedz 100 000 eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo maiņas kursu dienā, kad tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Juridiskais birojs

47.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Atbalsta sniedzējs ir atbrīvots no šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktās prasības par iepriekšēju pieteikšanu, ja” ar vārdiem “Atbalsta sniedzējam nav jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts, ja”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “oficiālo maiņas kursu” ar vārdiem “valūtas maiņas kursu”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

22. 47.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli “Atbalsta sniedzējs ir atbrīvots no šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktās prasības par iepriekšēju pieteikšanu, ja” ar vārdiem “Atbalsta sniedzējam nav jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts, ja” un vārdus “oficiālo maiņas kursu” — ar vārdiem “valūtas maiņas kursu”;

(2) Minimālo atbalstu komercsabiedrība var saņemt papildus atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Komisijā apstiprināto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu.

21. Aizstāt 47.panta otrajā daļā vārdus “Komisijā apstiprināto” ar vārdiem “Eiropas Komisijas apstiprinātu”.

     

aizstāt otrajā daļā vārdus “Komisijā apstiprināto” ar vārdiem “Eiropas Komisijas apstiprinātu”.

(3) Šā panta pirmajā daļā noteiktais atbrīvojums no iepriekšējas pieteikšanas neattiecas uz komercsabiedrībām, kuras darbojas transporta nozarē, kā arī uz gadījumiem, kad atbalsts ir tieši saistīts ar komercsabiedrības produkcijas eksporta apjomu.

         

48.pants. Kopējā pieļaujamā minimālā atbalsta apmēra noteikšana

         

(1) Komercsabiedrībai ir tiesības saņemt jaunu atbalstu minimālā atbalsta ietvaros, ja papildus plānotais atbalsts nepārsniedz šā likuma 47.panta pirmajā daļā noteikto apmēru.

         

(2) Ja pēc papildus plānotā minimālā atbalsta saņemšanas varētu tikt pārsniegts šā likuma 47.panta pirmajā daļā noteiktais pieļaujamais minimālā atbalsta apmērs, atbalsta sniedzējs par to informē Komisiju.

22. Aizstāt 48.panta otrajā daļā vārdu “Komisiju” ar vārdiem “Finanšu ministriju”.

     

23. Aizstāt 48.panta otrajā daļā vārdu “Komisiju” ar vārdiem “Finanšu ministriju”.

(3) Ja komercsabiedrība saņem atbalstu saskaņā ar šā likuma 47.panta pirmo daļu, tā veic minimālā atbalsta uzskaiti. Minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugus apstiprina un minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

         

XI nodaļa. Nosacījumi valsts vai pašvaldības kontrolē esošām komercsabiedrībām

 

27

Juridiskais birojs

Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“XI nodaļa. Nosacījumi valsts un pašvaldību institūciju finansiālajām attiecībām ar komercsabiedrībām”

atbalstīt

24. Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“XI nodaļa. Nosacījumi valsts un pašvaldību institūciju finansiālajām attiecībām ar komercsabiedrībām”

49.pants. Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība

         

(1) Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība ir komercsabiedrība, kurā valstij vai pašvaldībai katrai atsevišķi vai kopā pieder vairāk nekā 50 procenti no komercsabiedrības pamatkapitāla, ir balsstiesību vairākums vai ir tiesības iecelt vai atcelt komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu.

23. 49.pantā:

     

25. 49.pantā:

(2) Uzņēmumu reģistrs katru gadu līdz 1.martam iesniedz Komisijai informāciju par komercsabiedrībām, kas atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmumu reģistrs katru gadu līdz 1.martam iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par komercsabiedrībām, kas atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, un norāda šo komercsabiedrību neto apgrozījumu, bet kredītiestādēm norāda bilances kopsummu.”;

     

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmumu reģistrs katru gadu līdz 1.martam iesniedz Finanšu ministrijai informāciju par komercsabiedrībām, kas atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, un norāda šo komercsabiedrību neto apgrozījumu, bet kredītiestādēm norāda bilances kopsummu.”;

 

papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju, Finanšu ministrija katru gadu līdz 25.martam atjaunotu informāciju par šā panta pirmajā daļā minētajām komercsabiedrībām papīra formātā un elektroniski nosūta Latvijas pārstāvniecībai Eiropas Savienībā, kura to nosūta Eiropas Komisijai.”

28

Juridiskais birojs

Aizstāt 49.panta trešās daļas jaunajā redakcijā vārdus “nosūta Latvijas pārstāvniecībai Eiropas Savienībā, kura to nosūta Eiropas Komisijai” ar vārdiem “nosūta Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību .”.

 

atbalstīt

 

 

 

Redakc. preciz.

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju, Finanšu ministrija katru gadu līdz 25.martam atjaunotu informāciju par šā panta pirmajā daļā minētajām komercsabiedrībām nosūta papīra formātā un elektroniski Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību.”

50.pants. Finanšu darījumu uzskaite

         

(1) Lai atspoguļotu informāciju par veiktajiem valsts vai pašvaldību līdzekļu pārskaitījumiem un šo līdzekļu izlietojumu, komercsabiedrībai grāmatvedībā ir atsevišķa uzskaite, kas nodala finanšu līdzekļu plūsmu komerciālām aktivitātēm no pasākumiem, kas finansēti no valsts vai pašvaldību līdzekļiem.

         

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju komercsabiedrība glabā 10 gadus pēc pēdējā valsts vai pašvaldības veiktā līdzekļu pārskaitījuma.

24. 50.pantā:

     

26. 50.pantā:

(3) Komercsabiedrība katru gadu ne vēlāk kā līdz 15.augustam iesniedz Komisijai informāciju par valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojumu. Komisija ir tiesīga pieprasīt no komercsabiedrības nepieciešamo papildu informāciju.

aizstāt trešajā daļā vārdu “Komisiju” ar vārdiem “Finanšu ministriju”;

   

Redakc. preciz.

aizstāt trešajā daļā vārdu “Komisiju” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finanšu ministriju” (attiecīgā locījumā);

 

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu ministrija katru gadu līdz 1.septembrim šā panta trešajā daļā minēto informāciju papīra formātā un elektroniski nosūta Latvijas pārstāvniecībai Eiropas Savienībā, kura tālāk to nosūta Eiropas Komisijai.”

29

Juridiskais birojs

Izteikt 50.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu ministrija katru gadu līdz 1.septembrim informāciju par valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojumu, papīra formātā un elektroniski, nosūta Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību.”

atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu ministrija katru gadu līdz 1.septembrim informāciju par valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojumu nosūta papīra formātā un elektroniski Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību.”

 

25. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

     

27. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

51.pants. Prasības rūpniecības nozares komercsabiedrībām

“51.pants. Prasības rūpniecības nozares komercsabiedrībām

     

“51.pants. Prasības rūpniecības nozares komercsabiedrībām

Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša rūpniecības nozares komercsabiedrība, kuras neto apgrozījums pēdējā pārskata gadā pārsniedzis 250 miljonus eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto vidējo oficiālo valūtas maiņas kursu, ik gadu ne vēlāk kā līdz 15.augustam iesniedz Komisijai:

(1) Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša rūpniecības nozares komercsabiedrība, kuras neto apgrozījums pēdējā pārskata gadā pārsniedzis 250 miljonus eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo oficiālo valūtas maiņas kursu, katru gadu gadu ne vēlāk kā līdz 15.augustam iesniedz Finanšu ministrijā:

30

Juridiskais birojs

51.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “pēdējā pārskata gadā” ar vārdiem “iepriekšējā pārskata gadā”;

atbalstīt

(1) Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša rūpniecības nozares komercsabiedrība, kuras neto apgrozījums iepriekšējā pārskata gadā pārsniedzis 250 miljonus eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu, katru gadu ne vēlāk kā līdz 15.augustam iesniedz Finanšu ministrijai:

1) gada pārskatu;

1) gada pārskatu;

     

1) gada pārskatu;

2) akcionāru vai dalībnieku sapulču protokolus;

2) akcionāru vai dalībnieku sapulču protokolus;

     

2) akcionāru vai dalībnieku sapulču protokolus;

3) informāciju par piešķirtajām subsīdijām, kredītiem un galvojumiem, ietverot nosacījumus, ar kādiem tie piešķirti.

3) informāciju par piešķirtajām subsīdijām, kredītiem un galvojumiem, ietverot to piešķiršanas nosacījumus.

     

3) informāciju par piešķirtajām subsīdijām, kredītiem un galvojumiem, ietverot to piešķiršanas nosacījumus.

 

(2) Finanšu ministrija katru gadu līdz 1.septembrim šā panta pirmajā daļā minēto informāciju papīra formātā un elektroniski nosūta Latvijas pārstāvniecībai Eiropas Savienībā, kura to nosūta Eiropas Komisijai.”

31

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “nosūta Latvijas pārstāvniecībai Eiropas Savienībā, kura to nosūta Eiropas Komisijai” ar vārdiem “nosūta Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību”.

atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

(2) Finanšu ministrija katru gadu līdz 1.septembrim šā panta pirmajā daļā minēto informāciju nosūta papīra formātā un elektroniski Eiropas Komisijai ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību.”

52.pants. Izņēmumi

26. 52.pantā:

       

Šā likuma 50.pantā noteiktās prasības neattiecas uz valsts vai pašvaldības institūciju finansiālajām attiecībām ar:

         

1) valsts vai pašvaldības kontrolē esošām komercsabiedrībām, kas pilda normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas, kuras minētas šā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktā, un vienlaikus veic arī komercdarbību, ja šo komercsabiedrību pēdējo divu gadu vidējais apgrozījums ir mazāks par 22,5 miljoniem latu;

aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus “22,5 miljoniem latu” ar vārdiem un skaitli “40 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo oficiālo valūtas maiņas kursu”;

32

Juridiskais birojs

Izteikt 52.panta 1-4.punktu šādā redakcijā:

“1) komercsabiedrībām, kas pilda normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas un vienlaikus veic arī komercdarbību, ja šo komercsabiedrību iepriekšējo divu gadu vidējais apgrozījums ir mazāks par 40 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu;

atbalstīt

28. Izteikt 52.panta 1. — 4.punktu šādā redakcijā:

“1) komercsabiedrībām, kas pilda normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas un vienlaikus veic arī komercdarbību, ja šo komercsabiedrību iepriekšējo divu gadu vidējais apgrozījums ir mazāks par 40 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu;

2) valsts vai pašvaldības kontrolē esošām komercsabiedrībām, kas pilda tikai normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas, kuras minētas šā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktā;

   

2) komercsabiedrībām, kas pilda tikai normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas;

 

2) komercsabiedrībām, kas pilda tikai normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas;

3) Latvijas Banku.

   

3) valsts vai pašvaldības kontrolē esošām kredītiestādēm, ja to iepriekšējo divu gadu vidējā bilances kopsumma ir mazāka par 800 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu;

 

3) valsts vai pašvaldības kontrolē esošām kredītiestādēm, ja to iepriekšējo divu gadu vidējā bilances kopsumma ir mazāka par 800 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu;

 

papildināt ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) valsts vai pašvaldības kontrolē esošām kredītiestādēm, ja to pēdējo divu gadu vidējā bilances kopsumma ir mazāka par 800 miljoniem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo oficiālo valūtas maiņas kursu.”

 

4) Latvijas Banku.”

 

4) Latvijas Banku.”

Pārejas noteikumi

         

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 1999, 7.nr.; 2001, 15.nr.).

         

2. Līdz 2005.gada 1.janvārim šā likuma normas attiecas arī uz uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām likuma “Par uzņēmējdarbību” izpratnē.

         

3. Šā likuma 38.panta otrā daļa:

         

1) līdz 2004.gada 31.decembrim attiecas arī uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām;

         

2) neattiecas uz tām komercsabiedrībām, kuras ir bijušas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā un pēc Komerclikuma spēkā stāšanās uz pieteikuma pamata ir ierakstītas komercreģistrā.

         

4. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās Komisijā piesakāmas tās atbalsta programmas vai individuālie atbalsta projekti, kuri iepriekš nav bijuši pieteikti Komisijā.

         

5. Līdz šā likuma 13.panta ceturtajā daļā, 15.panta pirmajā daļā un 48.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi nr.200 “Valsts atbalsta uzraudzības komisijas nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

         

6. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod noteikumus:

         

1) par atbalsta programmas un individuālā atbalsta projekta pieteikuma izskatīšanas kārtību un termiņu, kā arī apstiprina atbalsta programmas un individuālā atbalsta projekta pieteikuma veidlapu paraugus;

         

2) par minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apstiprina minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugus.

         
   

33

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Atbalstu autopārvadājumiem un dzelzceļa pārvadājumiem, kura īstenošana saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem uzsākta līdz 2004. gada 30. aprīlim, var turpināt sniegt ne ilgāk kā līdz 2007. gada 30. aprīlim, ja šāds atbalsts ir pieteikts Eiropas Komisijā līdz 2004. gada 31. augustam.”

atbalstīt

29. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7. Atbalstu autopārvadājumiem un dzelzceļa pārvadājumiem, kura īstenošana saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem uzsākta līdz 2004.gada 30.aprīlim, var turpināt sniegt ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim, ja šāds atbalsts ir pieteikts Eiropas Komisijā līdz 2004.gada 31.augustam.

   

34

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar 8.pārejas noteikumu punktu šādā redakcijā:

“8. Līdz Komisijas regulas, kura nosaka Padomes regulas Nr.659/1999 piemērošanas kārtību, izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada ..... piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi nr.315 “Noteikumi par atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumu izskatīšanas kārtību, termiņu un pieteikuma veidlapu paraugiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”.

atbalstīt precizētā redakcijā

8. Līdz Komisijas regulas, kura nosaka Padomes regulas Nr.659/1999 piemērošanas kārtību, izdošanai piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi nr.315 “Noteikumi par atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumu izskatīšanas kārtību, termiņu un pieteikuma veidlapu paraugiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

Informatīva atsauce uz Padomes un Komisijas regulām

35

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Padomes un Komisijas regulām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Padomes un Komisijas regulām

atbalstīt

30. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Padomes un Komisijas regulām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Padomes un Komisijas regulām

 

Likumā iekļautas atsauces uz tālāk minētajām Padomes un Komisijas regulām:

   

Redakc. preciz.

Likumā iekļautas atsauces uz šādām Padomes un Komisijas regulām:

 

1) Padomes 1969. gada 26. jūnija Regula (EEK) Nr. 1191/69 par dalībvalstu darbību tādu pienākumu sakarā, kuri izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena, kas attiecas uz pārvadājumiem pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 156, 28.06.1969);

   

Redakc. preciz.

1) Padomes 1969.gada 26.jūnija regula (EEK) Nr.1191/69 par dalībvalstu darbību tādu pienākumu sakarā, kuri izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena, kas attiecas uz pārvadājumiem pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 156, 28.06.1969.);

 

2) Padomes 1969. gada 26. jūnija Regula (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu kontu izlīdzināšanai (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 156, 28.6.1969);

   

Redakc. preciz.

2) Padomes 1969.gada 26.jūnija regula (EEK) Nr.1192/69 par kopīgiem noteikumiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu kontu izlīdzināšanai (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 156, 28.06.1969.);

 

3) Padomes 1970. gada 4. jūnija Regula (EEK) Nr. 1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 130, 15.06.1970);

   

Redakc. preciz.

3) Padomes 1970.gada 4.jūnija regula (EEK) Nr.1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 130, 15.06.1970.);

 

4) Padomes 1982. gada 10. jūnija Regula (EEK) Nr. 1658/82, kas ar noteikumiem par kombinēto transportu papildina Regulu (EEK) Nr. 1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 184, 29.06.1982);

   

Redakc. preciz.

4) Padomes 1982.gada 10.jūnija regula (EEK) Nr.1658/82, kas ar noteikumiem par kombinēto transportu papildina regulu (EEK) Nr.1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 184, 29.06.1982.);

 

5) Padomes 1989.gada 27.aprīļa Regula (EEK) nr. 1101/89 par strukturāliem uzlabojumiem iekšzemes ūdensceļu transportā (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 116, 28.04.1989);

   

Redakc. preciz.

5) Padomes 1989.gada 27.aprīļa regula (EEK) Nr.1101/89 par strukturāliem uzlabojumiem iekšzemes ūdensceļu transportā (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 116, 28.04.1989.);

 

6) Padomes 1991. gada 20. jūnija Regula (EEK) Nr. 1893/91, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1191/69 par dalībvalstu rīcību sakarā ar to pienākumiem, kas izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 169, 29.06.1991);

   

Redakc. preciz.

6) Padomes 1991.gada 20.jūnija regula (EEK) Nr.1893/91, ar ko groza regulu (EEK) Nr.1191/69 par dalībvalstu rīcību sakarā ar to pienākumiem, kas izriet no sabiedrisko pakalpojumu jēdziena pārvadājumos pa dzelzceļiem, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 169, 29.06.1991.);

 

7) Padomes 1992. gada 7. decembra Regula (EEK) Nr. 3578/92, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 364, 12.12.1992);

   

Redakc. preciz.

< P ALIGN="JUSTIFY">7) Padomes 1992.gada 7.decembra regula (EEK) Nr.3578/92, ar ko groza regulu (EEK) Nr.1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 364, 12.12.1992.);
 

8) Padomes 1996. gada 19. novembra Regula (EK) Nr. 2255/96, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 304, 27.11.1996);

   

Redakc. preciz.

8) Padomes 1996.gada 19.novembra regula (EK) Nr. 2255/96, ar ko groza regulu (EEK) Nr.1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 304, 27.11.1996.);

 

9) Padomes 1997. gada 17. marta Regula (EK) Nr.543/97, ar ko groza Regulu (EEK) Nr.1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 84, 26.03.1997);

   

Redakc. preciz.

9) Padomes 1997.gada 17.marta regula (EK) Nr.543/97, ar ko groza regulu (EEK) Nr.1107/70 par palīdzības piešķiršanu attiecībā uz dzelzceļa transportu, autotransportu un iekšzemes ūdensceļu transportu (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 84, 26.03.1997.);

 

10) Padomes 1998. gada 7. maija Regula (EK) nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo palīdzību (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 142, 14.05.1998);

   

Redakc. preciz.

10) Padomes 1998.gada 7.maija regula (EK) Nr.994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93.pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo palīdzību (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 142, 14.05.1998.);

 

11) Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) nr. 659/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 83, 27.03.1999);

   

Redakc. preciz.

11) Padomes 1999.gada 22.marta regula (EK) Nr.659/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 93.panta piemērošanai (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 83, 27.03.1999.);

 

12) Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību palīdzībai (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 10, 13.01.2001);

   

Redakc. preciz.

12) Komisijas 2001.gada 12.janvāra regula (EK) Nr.68/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu mācību palīdzībai (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 10, 13.01.2001.);

 

13) Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 69/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis palīdzībai (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 10, 13.01.2001);

   

Redakc. preciz.

13) Komisijas 2001.gada 12.janvāra regula (EK) Nr.69/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis palīdzībai (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 10, 13.01.2001.);

 

14) Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību maziem un vidējiem uzņēmumiem (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 10, 13.01.2001);

   

Redakc. preciz.

14) Komisijas 2001.gada 12.janvāra regula (EK) Nr.70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 10, 13.01.2001.);

 

15) Komisijas Regula (EK) Nr. 2204/2002 (2002. gada 12. decembris) par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 337, 13.12.2002).

   

Redakc. preciz.

15) Komisijas regula (EK) Nr.2204/2002 (2002.gada 12.decembris) par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 337, 13.12.2002.).”

           
 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.