30

31.03.2004

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, likumā “Par nodokļiem un nodevām”, Muitas likumā, likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” un likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

1

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu normu šādā redakcijā:

“Izteikt 1. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, likumā “Par nodokļiem un nodevām”, likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kā arī muitas lietas regulējošajos normatīvajos aktos lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”

Atbalstīt

1. Izteikt 1. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, likumā “Par nodokļiem un nodevām”, likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kā arī muitas lietas regulējošajos normatīvajos aktos lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”

2.1 pants. Nodokļu likumu piemērošana

Zonas uzņēmējsabiedrības, licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes un brīvostas pārvaldes nodokļus piemēro, aprēķina, deklarē, maksā un citas pareizai nodokļu nomaksāšanas nodrošināšanai nepieciešamās darbības veic saskaņā ar nodokļu un muitas likumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

2

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu normu šādā redakcijā:

“Aizstāt 2.1 pantā vārdus “darbības veic saskaņā ar nodokļu un muitas likumiem” ar vārdiem “darbības veic saskaņā ar nodokļu likumiem un normatīvajiem aktiem muitas lietu jomā”.

Atbalstīt

2. Aizstāt 2.1 pantā vārdus “darbības veic saskaņā ar nodokļu un muitas likumiem” ar vārdiem “darbības veic saskaņā ar nodokļu likumiem un normatīvajiem aktiem muitas lietu jomā”.

3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, kuras nav paredzētas tālākai eksportēšanai un kuras licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk — apliekamā persona), apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

2) tādām preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, kuras pilnībā atbilst šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktā noteiktajām prasībām;

(3) Ja šā panta otrās daļas 1.punktā minētās preces tiek pārdotas, tās ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”.

1. 3.pantā:

aizstāt pirmajā un trešajā daļā skaitli un vārdu “9 procentu” ar skaitli un vārdu “5 procentu”;

3

Deputāts P.Kalniņš

Precizēt likuma 3.panta 2.daļas 2.apakšpunktu:

„Tādām preču piegādēm (arī importam) licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, kuras pilnībā atbilst šā likuma 1. panta 2. daļas 12. punktā noteiktām prasībām.”

Neatbalstīt

3. 3.pantā:

aizstāt pirmajā un trešajā daļā skaitli un vārdu “9 procentu” ar skaitli un vārdu “5 procentu”;

(8) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde izmanto:

1) kuģos un citos peldlīdzekļos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) kuģos to būvēšanas, izmēģināšanas un uzturēšanas vajadzībām;

3) kuģos un citos peldlīdzekļos, kurus izmanto ūdensceļu padziļināšanas un paplašināšanas darbos;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju, ar nosacījumu, ka naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” prasībām.

izslēgt astotās daļas 4.punktā vārdus “ar nosacījumu, ka naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” prasībām”;

     

izslēgt astotās daļas 4.punktā vārdus “ar nosacījumu, ka naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” prasībām”;

 

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

“(81) Ja šā panta astotajā daļā minētajos gadījumos izmanto dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus, tad attiecīgos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” prasībām.”;

     

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

“(81) Ja šā panta astotajā daļā minētajos gadījumos izmanto dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus, tad attiecīgos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” prasībām.”;

(9) Likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” 6.panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus piemēro naftas produktiem, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā izmanto:

1) stacionārās iekārtās;

2) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;

3) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos tikai brīvās zonas teritorijā;

4) tehnikā, kas pēc savas konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem.

aizstāt devītajā daļā vārdus “Likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” 6.panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus piemēro naftas produktiem” ar vārdiem “Likuma “Par akcīzes nodokli” 14.panta otrajā daļā noteikto likmi piemēro likuma “Par akcīzes nodokli” 14.panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” prasībām un”.

     

aizstāt devītajā daļā vārdus “Likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” 6.panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus piemēro naftas produktiem” ar vārdiem “Likuma “Par akcīzes nodokli” 14.panta otrajā daļā noteikto likmi piemēro likuma “Par akcīzes nodokli” 14.panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” prasībām un”.

4.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(1) Licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk — mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādi;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu darījumus;

3) tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”, izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri ir atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.pantu.

2. Aizstāt 4.panta otrajā daļā skaitli un vārdu “9 procentu” ar skaitli un vārdu “5 procentu”.

     

4. Aizstāt 4.panta otrajā daļā skaitli un vārdu “9 procentu” ar skaitli un vārdu “5 procentu”.

5.pants. Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(3) Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš vai likvidēta brīvosta;

2) izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

3) zonas vai brīvostas pārvalde un zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā;

4) tiesa atceļ zonas vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

5) tiek likvidēta zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kā arī izbeigta uzņēmējdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos.

 

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 5.panta trešās daļas 5.punktu pēc vārda “likvidēta” ar vārdiem “vai reorganizēta”.

Atbalstīt

5. Papildināt 5.panta trešās daļas 5.punktu pēc vārda “likvidēta” ar vārdiem “vai reorganizēta”.

8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai uzņēmējsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (ja ir ievēroti šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi):

1) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura pārsniedz Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta 10.punktā noteiktos kritērijus, — 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;

2) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta 10.punktā noteiktajiem kritērijiem, — 65 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.

3. 8. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdus un skaitļus “Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta 10.punktā” ar vārdiem un skaitļiem “Eiropas Komisijas regulas Nr. 70/2001 1.pielikumā”;

     

6. 8. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdus un skaitļus “Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta 10.punktā” ar vārdiem un skaitļiem “Eiropas Komisijas regulas Nr. 70/2001 1.pielikumā”;

(4) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība papildus šajā likumā noteiktajam atbalstam saņem citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, Valsts atbalsta uzraudzības komisija Komercdarbības atbalsta kontroles likumā paredzētajā kārtībā nosaka maksimāli pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu. Šo ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10.pantu un 11.panta otro daļu.

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Valsts atbalsta uzraudzības komisija” ar vārdiem “Eiropas Komisija”;

5

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 3. pantā vārdus “aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Valsts atbalsta komisija” ar vārdiem “Eiropas Komisija” ar tekstu šādā redakcijā :

“aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Valsts atbalsta uzraudzības komisija Komercdarbības atbalsta kontroles likumā paredzētajā kārtībā” ar vārdiem “Eiropas Komisija”;”.

Atbalstīt

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Valsts atbalsta uzraudzības komisija Komercdarbības atbalsta kontroles likumā paredzētajā kārtībā” ar vārdiem “Eiropas Komisija”;

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam, tiek likvidēta vai reorganizēta un tā rezultātā minētie ieguldījumi pāriet citas zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības īpašumā pirms šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta “c” apakšpunktā minētā termiņa beigām, un saskaņā ar šā likuma 5.panta trešo daļu spēku zaudē tai piešķirtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi. Minētā summa uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu, un tai aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.”

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Deputāts P.Kalniņš

Papildināt 5. daļas redakciju:

„Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta sabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus atbilstoši šī likuma 1. panta 2. daļas 12. punktam, tiek likvidēta vai reorganizēta un tā rezultātā minētie ieguldījumi pāriet citas zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības īpašumā šā likuma 1. panta 2. daļas 12. punkta „c” apakšpunktā minētā termiņa beigām un saskaņā ar šā likuma 5. panta 3. daļu spēku zaudē tai piešķirtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencēta uzņēmējsabiedrība, veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi un iemaksā budžetā summu, par kuru šo piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

Ja licencēta uzņēmējsabiedrība reorganizācijas gadījumā iegulda pamatlīdzekļus, kas atbilst šā likuma 1. panta 2. daļas 12. punktam, jaunizveidotā licencētā uzņēmējsabiedrībā, kura turpina to pašu saimniecisko darbību, tiešo nodokļu pārrēķinu par iepriekšējiem taksācijas periodiem neveic.

Neizmantoto uzkrāto atlaižu summu var pārņemt jaundibinātā licencētā uzņēmējsabiedrība, ja noslēgts līgums ar brīvostas pārvaldi.

Minētā summa uzskatāma par nokavētu nodokļa maksājumu tad, ja cita uzņēmējsabiedrība, kas pieņem ieguldījumus neturpina to pašu darbību, tad nodokļu maksājumus aprēķina saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.

Deputāts P.Kalniņš

Svītrot Likumprojekta 8. panta 5. daļas redakcijā pēdējo teikumu – „minētā summa uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu, kurai aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likuma „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.”

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 8.pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam, tiek likvidēta pirms šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta “c” apakšpunktā minētā termiņa beigām, tā veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(6) Ja pirms šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta “c” apakšpunktā minētā termiņa beigām zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība tiek reorganizēta (atbilstoši likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.panta 15., 16. vai 17.daļai) un tās saskaņā ar šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktu veiktie ieguldījumi pāriet citas uzņēmējsabiedrības īpašumā:

1) reorganizētajai (iegūstošajai, iegūtajai, pievienojamajai vai sadalāmajai) uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot šajā likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus attiecībā uz neizmantoto uzkrāto atlaižu summu proporcionāli paturēto vai pārņemto ieguldījumu apmēram (aprēķinā par pamatu ņem ieguldījumu sākotnējo vērtību), ja reorganizētā uzņēmējsabiedrība ir ieguvusi zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības statusu, pie šādiem nosacījumiem:

a) reorganizētās uzņēmējsabiedrības paturēto vai pārņemto ieguldījumu vērtība veido vismaz 75% no atbilstoši likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam veikto ieguldījumu kopējās vērtības;

b) reorganizētās uzņēmējsabiedrības uzņēmējdarbības pamatveids (sastāda vismaz 75% uzņēmējsabiedrības neto apgrozījumā) atbilst reorganizējamās uzņēmējsabiedrības uzņēmējdarbības pamatveidam un tiek saglabāts uz visu atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus darbības laiku;

c) reorganizētās uzņēmējsabiedrības uzņēmējdarbība notiek tās pašas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā, kurā uzņēmējdarbību veica reorganizējamā zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība pirms reorganizācijas;

2) kura nav ieguvusi zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības statusu, reorganizējamā uzņēmējsabiedrība veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(7) Šā panta piektajā daļā un sestās daļas 2.punktā minētajos gadījumos tiešo nodokļu samazinājuma summa, kas izveidojusies tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā, uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu, un tai aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam, tiek likvidēta pirms šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta “c” apakšpunktā minētā termiņa beigām, tā veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(6) Ja pirms šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta “c” apakšpunktā minētā termiņa beigām zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība tiek reorganizēta (atbilstoši likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.panta 15., 16. vai 17.daļai) un tās saskaņā ar šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktu veiktie ieguldījumi pāriet citas uzņēmējsabiedrības īpašumā:

1) reorganizētajai (iegūstošajai, iegūtajai, pievienojamajai vai sadalāmajai) uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot šajā likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus attiecībā uz neizmantoto uzkrāto atlaižu summu proporcionāli paturēto vai pārņemto ieguldījumu apmēram (aprēķinā par pamatu ņem ieguldījumu sākotnējo vērtību), ja reorganizētā uzņēmējsabiedrība ir ieguvusi zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības statusu, pie šādiem nosacījumiem:

a) reorganizētās uzņēmējsabiedrības paturēto vai pārņemto ieguldījumu vērtība veido vismaz 75% no atbilstoši likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam veikto ieguldījumu kopējās vērtības;

b) reorganizētās uzņēmējsabiedrības uzņēmējdarbības pamatveids (sastāda vismaz 75% uzņēmējsabiedrības neto apgrozījumā) atbilst reorganizējamās uzņēmējsabiedrības uzņēmējdarbības pamatveidam un tiek saglabāts uz visu atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus darbības laiku;

c) reorganizētās uzņēmējsabiedrības uzņēmējdarbība notiek tās pašas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā, kurā uzņēmējdarbību veica reorganizējamā zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība pirms reorganizācijas;

2) kura nav ieguvusi zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības statusu, reorganizējamā uzņēmējsabiedrība veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.

(7) Šā panta piektajā daļā un sestās daļas 2.punktā minētajos gadījumos tiešo nodokļu samazinājuma summa, kas izveidojusies tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā, uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu, un tai aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.”

12.pants.Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(3) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos pārskatus iesniedz Valsts atbalsta uzraudzības komisijai.

(5) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, pašvaldībai un Valsts atbalsta uzraudzības komisijai informāciju par zonas uzņēmējsabiedrībām vai licencētām uzņēmējsabiedrībām:

1) kurām taksācijas periodā ir izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

2) kurām izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā zaudējusi spēku;

3) kuras pārtrauc uzņēmējdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbību".

4. Aizstāt 12.panta trešajā un piektajā daļā vārdus “Valsts atbalsta uzraudzības komisijai” ar vārdiem “Finanšu ministrijai”.

     

7. Aizstāt 12.panta trešajā un piektajā daļā vārdus “Valsts atbalsta uzraudzības komisijai” ar vārdiem “Finanšu ministrijai”.

Pārejas noteikumi

7. Šā likuma 8. — 11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti sask aņā ar Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteikto maksimāli pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti. Šajā kartē noteiktos ierobežojumus piemēro, sākot ar nākamo taksācijas periodu pēc Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas Asociācijas komitejas (turpmāk — Asociācijas komiteja) lēmuma spēkā stāšanās, kurš saskaņā ar Eiropas Līguma 64.pantu apstiprina minēto karti.

8. Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kurai atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartei ir tiesības piemērot valsts atbalsta intensitāti, kas ir mazāka par attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktajiem procentiem, ar nākamo taksācijas periodu pēc Asociācijas komitejas lēmuma spēkā stāšanās uzkrāto ieguldījumu summu un uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu aprēķina šādi:

1) ja līdz taksācijas periodam, kurā saskaņā ar Asociācijas komitejas lēmumu ir samazināta valsts atbalsta intensitāte, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu ir pārsniegusi attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība nav tiesīga piemērot tiešo nodokļu atlaides, bet turpina veikt ieguldījumus līdz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteikto procentu attiecības sasniegšanai. Ar nākamo taksācijas periodu pēc attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteikto procentu attiecības sasniegšanas zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība sāk jaunu uzkrātās ieguldījumu summas un uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu summas aprēķinu, neņemot vērā iepriekšējos taksācijas periodos uzskaitītās summas;

2) ja līdz taksācijas periodam, kurā saskaņā ar Asociācijas komitejas lēmumu ir samazināta valsts atbalsta intensitāte, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu nav sasniegusi attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība turpina izmantot tiešo nodokļu atlaides, kamēr tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu sasniedz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus. Nosakot uzkrāto ieguldījumu summu, tiek ņemti vērā tikai tie ieguldījumi, kuri veikti līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), kurā ir stājies spēkā Asociācijas komitejas lēmums, kas paredz valsts atbalsta intensitātes samazināšanu. Ar nākamo taksācijas periodu, pēc tam, kad tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu ir sasniegusi attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība sāk jaunu uzkrātās ieguldījumu summas un uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu summas aprēķinu. Jaunajā uzkrāto ieguldījumu summā ieskaita ieguldījumus, kas veikti pēc tā taksācijas perioda, kurā ir stājies spēkā Asociācijas komitejas lēmums, kas paredz valsts atbalsta intensitātes samazināšanu.

10. Šā likuma pārejas noteikumu 7. un 8.punktā minētais Asociācijas komitejas lēmums, kas apstiprina Latvijas reģionālā atbalsta karti saskaņā ar Eiropas Līguma 64.pantu, ar īpašu likumu ir aizstājams ar Eiropas Komisijas lēmumu, kas apstiprina Latvijas reģionālā atbalsta karti saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.panta trešās daļas “a” un “c” punktu.

 

9

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar normu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumos:

aizstāt 7. punkta otrajā teikumā vārdus ““pēc Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas asociācijas komitejas (turpmāk – Asociācijas komiteja) lēmuma spēkā stāšanās, kurš saskaņā ar Eiropas līguma 64. pantu apstiprina minēto karti” ar vārdiem “pēc Eiropas Komisijas lēmuma, kurš apstiprina minēto karti, spēkā stāšanās”;

aizstāt 8. punktā vārdus “Asociācijas komitejas lēmums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Eiropas Komisijas lēmums” (attiecīgā locījumā);

izslēgt pārejas noteikumu 10. punktu.”

Atbalstīt

8. Pārejas noteikumos:

aizstāt 7. punkta otrajā teikumā vārdus ““pēc Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas asociācijas komitejas (turpmāk – Asociācijas komiteja) lēmuma spēkā stāšanās, kurš saskaņā ar Eiropas līguma 64. pantu apstiprina minēto karti” ar vārdiem “pēc Eiropas Komisijas lēmuma, kurš apstiprina minēto karti, spēkā stāšanās”;

aizstāt 8. punktā vārdus “Asociācijas komitejas lēmums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Eiropas Komisijas lēmums” (attiecīgā locījumā);

izslēgt pārejas noteikumu 10. punktu.

 

5. Papildināt likumu ar šādu informatīvu atsauci:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Komisijas regulu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Komisijas 2001. gada 12.janvāra regulas Nr.70/2001 par Eiropas Komisijas Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (publicēta Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī L 10 2001.gada 13.janvārī).”

     

9. Papildināt likumu ar šādu informatīvu atsauci:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Komisijas regulu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Komisijas 2001. gada 12.janvāra regulas Nr.70/2001 par Eiropas Komisijas Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (publicēta Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī L 10 2001.gada 13.janvārī).”

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.