Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 3

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Reģ. nr. 696

 

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam
(6)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

 

3

4

5

.....

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

   

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

5.pants. Kriminālsodu izpildes institūcijas

Kriminālsodus, kas piespriesti kā pamatsodi, izpilda:

1) Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvības atņemšanas iestādes - brīvības atņemšanu;

2) valsts policijas iestādes - arestu;

3) Tiesu izpildītāji - naudas sodu un mantas konfiskāciju;

4) pašvaldību piespiedu darba uzraudzības dienesti - piespiedu darbu.

 

1. Izteikt 5.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Valsts probācijas dienests — piespiedu darbu.”

     

 

1. Izteikt 5.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Valsts probācijas dienests — piespiedu darbu.”

 

71.pants. Kārtība, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātajiem uzliekami sodi

Uzliekot sodu, ievēro, kādos apstākļos pārkāpums izdarīts, notiesātā uzvedību pirms pārkāpuma, agrāk uzlikto sodu skaitu un raksturu, kā arī viņa paskaidrojumus par pārkāpuma būtību. Uzliktajam sodam jāatbilst notiesātā izdarītā pārkāpuma smagumam un raksturam.

Sodu var uzlikt tikai tai personai, kura izdarījusi pārkāpumu. Par vairākiem vienlaicīgi izdarītiem pārkāpumiem uzliek vienu sodu.

Sods jāuzliek ne vēlāk par desmit dienām no pārkāpuma konstatēšanas dienas, bet, ja sakarā ar pārkāpumu ir izdarīta pārbaude, tad desmit dienu laikā no tās pabeigšanas dienas.

Uzlikto sodu izpilda nekavējoties vai arī ne vēlāk kā mēneša laikā no tā uzlikšanas dienas. Ja mēneša laikā no uzlikšanas dienas sods nav izpildīts, tad to neizpilda.

Notiesātais var pārsūdzēt viņam uzlikto sodu augstākai amatpersonai. Sūdzības iesniegšana neaptur soda izpildi. Ja ir pamats, amatpersona, kas uzlikusi sodu, var to atcelt vai aizstāt ar citu. Augstāka amatpersona var sodu mīkstināt, kā arī var to atcelt tad, ja amatpersona, kas sodu uzlikusi, sodot ir pārkāpusi savas pilnvaras vai arī ir uzlikusi sodu notiesātajam, kurš nav izdarījis pārkāpumu. Ja notiesātajam gada laikā pēc soda uzlikšanas nav uzlikts jauns sods, viņš atzīstams par tādu, kam sods nav uzlikts.

Šā likuma 70.panta pirmajā un sestajā daļā paredzētos sodus uzliek ar brīvības atņemšanas iestādes amatpersonas rakstveida lēmumu, izņemot brīdinājumu, ko var paziņot mutvārdos.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

 

Aizstāt 71.panta piektajā daļā vārdus

“viņš atzīstams par tādu, kam sods nav uzlikts” ar vārdiem “tas uzskatāms par dzēstu”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 71.panta piektajā daļā vārdus “viņš atzīstams par tādu, kam sods nav uzlikts” ar vārdiem “tas uzskatāms par dzēstu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.pants. Ierosinājums atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa

Ja notiesātajam saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem var piemērot nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda, iestāde, kas izpilda sodu, pēc attiecīga administratīvās komisijas lēmuma, kā arī pēc notiesātā vai viņa aizstāvja rakstveida lūguma saņemšanas iesniedz pilsētas (rajona) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde, iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda. Notiesātā vai viņa aizstāvja rakstveida lūgumu vispirms izskata administratīvā komisija.

Iesniegumā un tam pievienotajos materiālos jābūt ziņām, kas raksturo notiesātā uzvedību, viņa attieksmi pret darbu un mācībām visā soda izciešanas laikā, kā arī informācijai par notiesātā gatavību iekļauties dzīvē, esot brīvībā, par iespējamo dzīvesvietu un nodarbošanos pēc atbrīvošanas no soda izciešanas.

Ja tiesa atsakās notiesāto atbrīvot nosacīti pirms termiņa, atkārtotu ierosinājumu par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu var iesniegt ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par atteikumu.

 

 

2

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

 

Izteikt 115.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Ja notiesātajam saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem var piemērot nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda, iestāde, kas izpilda sodu, pēc attiecīga administratīvās komisijas lēmuma, iesniedz pilsētas (rajona) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde, iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda.”

Atbalstīt

 

3. Izteikt 115.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Ja notiesātajam saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem var piemērot nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda, iestāde, kas izpilda sodu, pēc attiecīga administratīvās komisijas lēmuma iesniedz pilsētas (rajona) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde, iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda.”

 

133.pants. Notiesātā pienākums pieteikties pašvaldībā soda izciešanai

Notiesātajam, kuram piespriests piespiedu darbs, ir pienākums piecu dienu laikā pēc tam, kad saņemts noraksts no sprieduma, kas stājies likumīgā spēkā, pieteikties pašvaldībā, kuras teritorijā notiesātais dzīvo, piespriestā soda izciešanai.

Ja notiesātais neizpilda šo pienākumu un nolūkā izvairīties no soda izciešanas noteiktā termiņā nepiesakās pašvaldībā, viņu brīdina par piespiedu darba aizstāšanu ar arestu.

Transporta izdevumus, kas notiesātajam radušies, ierodoties pašvaldībā, lai pieteiktos soda izciešanai un pēc tam ierastos norīkotajā piespiedu darbā, sedz pašvaldība.

134.pants. Pašvaldības dienests, kas pārzina piespiedu darba izpildīšanu

Piespiedu darba izpildīšanu pārzina pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vai vairāku pagastu padomju kopīgi izveidots Piespiedu darba uzraudzības dienests, kura darbību koordinē Valsts probācijas dienests.

Piespiedu darba uzraudzības dienestam pēc tiesneša vai tiesas priekšsēdētāja rīkojuma un tiesas sprieduma noraksta saņemšanas ir pienākums:

1) kontrolēt, kad notiesātais ierodas pieteikties soda izciešanai;

2) reģistrēt soda izciešanai pieteikušos notiesāto;

3) izskaidrot notiesātajam soda izciešanas nosacījumus un kārtību;

4) izsniegt notiesātajam norīkojumu pie darba devēja vai konkrēta darba veikšanai;

5) noslēgt līgumu ar darba devēju par notiesātā iesaistīšanu piespiedu darbā;

6) kontrolēt, kā notiesātais veic darbu, un katru dienu saņemt informāciju par to no konkrētā darba devēja;

7) uzskaitīt nostrādātās stundas par katru iepriekšējo dienu;

8) ja notiesātais izvairās no soda izciešanas vai objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgs turpināt šā soda izciešanu, sagatavot un iesniegt rajona (pilsētas) tiesai pieteikumu par nepieciešamību aizstāt notiesātajam piemēroto sodu - piespiedu darbu - ar cita veida sodu;

9) pēc sprieduma izpildīšanas paziņot par to tiesai, kas taisījusi spriedumu, un Valsts probācijas dienestam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. likumu)

 

2. Izteikt 133. un 134.pantu šādā redakcijā:

 

"133.pants. Notiesātā pienākums pieteikties piespiedu darba izpildes institūcijā soda izciešanai

Notiesātajam, kuram piespriests piespiedu darbs, ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts tiesas spriedums (noraksts), kas stājies likumīgā spēkā, pieteikties piespiedu darba izpildes institūcijā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai piespriestā soda izciešanai.

Ja notiesātais, lai izvairītos no soda izciešanas, noteiktā termiņā nepiesakās piespiedu darba izpildes institūcijā, viņu rakstveidā brīdina par piespiedu darba aizstāšanu ar arestu.

Valsts probācijas dienests sedz notiesātajam ar ierašanos piespiedu darba izpildes institūcijā un piespiedu darba veikšanu saistītos transporta izdevumus.

 

134.pants. Piespiedu darba izpildes institūcija, kas pārzina piespiedu darba izpildīšanu

Piespiedu darba izpildes institūcija ir Valsts probācijas dienests.

Pašvaldībai ir tiesības noteikt prioritāros sabiedrībai nepieciešamos darbus, kas veicami tās teritorijā, izmantojot piespiedu darbu. Šo darbu sarakstu pašvaldība iesniedz piespiedu darba izpildes institūcijai, un tā regulāri informē pašvaldību par šo darbu izpildes gaitu.

Piespiedu darba izpildes institūcijai pēc tiesneša vai tiesas priekšsēdētāja rīkojuma un tiesas sprieduma noraksta saņemšanas ir pienākums:

1) kontrolēt, kad notiesātais ierodas pieteikties soda izciešanai;

2) reģistrēt soda izciešanai pieteikušos notiesāto;

3) izskaidrot notiesātajam soda izciešanas nosacījumus un kārtību;

4) izsniegt notiesātajam norīkojumu pie darba devēja vai konkrēta darba veikšanai;

5) noslēgt līgumu ar darba devēju par notiesātā iesaistīšanu piespiedu darbā;

6) kontrolēt, kā notiesātais veic darbu, un katru dienu saņemt informāciju par to no attiecīgā darba devēja;

7) uzskaitīt nostrādātās stundas par katru iepriekšējo dienu;

 

8) ja notiesātais izvairās no soda izciešanas vai objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgs turpināt šā soda izciešanu, sagatavot un iesniegt rajona (pilsētas) tiesai pieteikumu par nepieciešamību aizstāt notiesātajam piemēroto sodu – piespiedu darbu – ar cita veida sodu;

9) pēc sprieduma izpildīšanas paziņot par to tiesai, kas taisījusi spriedumu."

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

 

Aizstāt 133.panta pirmajā daļā vārdus “pēc tam, kad saņemts tiesas spriedums (noraksts), kas stājies likumīgā spēkā,” ar vārdiem “no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Izteikt 134.panta nosaukumu šādā redakcijā “Piespiedu darba izpildes organizēšana”.

 

Izslēgt 134.panta pirmo daļu.

 

Izteikt 134.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pašvaldībai ir tiesības noteikt prioritāros sabiedrībai nepieciešamos darbus tās teritorijā, kuros nodarbināmi notiesātie, kam piespriests piespiedu darbs.”

 

Aizstāt 134.panta trešajā daļā vārdus “tiesneša vai tiesas piesēdētāja rīkojuma un tiesas sprieduma noraksta” ar vārdiem “rīkojuma par sprieduma izpildi un sprieduma noraksta (kopijas)”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 133. un 134.pantu šādā redakcijā:

“133.pants. Notiesātā pienākums pieteikties piespiedu darba izpildes institūcijā soda izciešanai

Notiesātajam, kuram piespriests piespiedu darbs, ir pienākums piecu darba dienu laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas pieteikties piespiedu darba izpildes institūcijā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai piespriestā soda izciešanai.

Ja notiesātais, lai izvairītos no soda izciešanas, noteiktā termiņā nepiesakās piespiedu darba izpildes institūcijā, viņu rakstveidā brīdina par piespiedu darba aizstāšanu ar arestu.

Valsts probācijas dienests sedz notiesātajam ar ierašanos piespiedu darba izpildes institūcijā un piespiedu darba veikšanu saistītos transporta izdevumus.

 

 

134.pants. Piespiedu darba izpildes organizēšana

Pašvaldībai ir tiesības noteikt tās teritorijā prioritāros sabiedrībai nepieciešamos darbus, kuros nodarbināmi notiesātie, kam piespriests piespiedu darbs. Šo darbu sarakstu pašvaldība iesniedz piespiedu darba izpildes institūcijai, un tā regulāri informē pašvaldību par šo darbu izpildes gaitu.

Piespiedu darba izpildes institūcijai pēc rīkojuma par sprieduma izpildi un sprieduma noraksta (kopijas) saņemšanas ir pienākums:

1) kontrolēt, kad notiesātais ierodas pieteikties soda izciešanai;

2) reģistrēt soda izciešanai pieteikušos notiesāto;

3) izskaidrot notiesātajam soda izciešanas nosacījumus un kārtību;

4) izsniegt notiesātajam norīkojumu pie darba devēja vai konkrēta darba veikšanai;

5) noslēgt līgumu a r darba devēju par notiesātā iesaistīšanu piespiedu darbā;

6) kontrolēt, kā notiesātais veic darbu, un katru dienu saņemt informāciju par to no attiecīgā darba devēja;

7) uzskaitīt nostrādātās stundas par katru iepriekšējo dienu;

8) ja notiesātais izvairās no soda izciešanas vai objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgs turpināt šā soda izciešanu, sagatavot un iesniegt rajona (pilsētas) tiesai pieteikumu par nepieciešamību aizstāt notiesātajam piemēroto sodu – piespiedu darbu – ar cita veida sodu;

9) pēc sprieduma izpildīšanas paziņot par to tiesai, kas taisījusi spriedumu.”

 

135.pants. Nosacījumi, kas jāievēro notiesātajiem, kuriem piespriests piespiedu darbs

Soda izciešanas laikā piespiedu darbā iesaistītajiem jāievēro darbavietā pieņemtie iekšējās kārtības noteikumi, darba disciplīna, darba drošības un darba aizsardzības noteikumi, godprātīgi jāveic uzdotais darbs, jāizpilda darba devēja norādījumi, katru dienu jānostrādā noteiktais stundu skaits.

Ja notiesātais slimības vai citu viņam svarīgu iemeslu dēļ nav spējīgs veikt darbu, viņš par to paziņo Piespiedu darba uzraudzības dienestam, kas, atzīstot notiesātā darbā neierašanās iemeslus par attaisnojošiem, var soda izpildīšanu apturēt uz laiku, ne ilgāku par vienu nedēļu, vai uz slimošanas laiku, izdarot par to attiecīgu ierakstu personas lietā. Notiesātā atvaļinājums pamatdarba vietā vai mācību atvaļinājums nav pamats soda izpildes apturēšanai.

 

3. Aizstāt 135.panta otrajā daļā vārdus "Piespiedu darba uzraudzības dienestam" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcijai".

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt 135.panta otrajā daļā vārdus “Piespiedu darba uzraudzības dienestam” ar vārdiem “piespiedu darba izpildes institūcijai”.

 

136.pants. Piespiedu darba izciešanas laiks

Piespiedu darba izciešanas laikā ieskaita tās stundas, kuras notiesātais nostrādājis Piespiedu darba uzraudzības dienesta norīkotajā darbā.

Piespiedu darbā notiesāto drīkst nodarbināt darbadienās ne vairāk par divām stundām, bet ar notiesātā piekrišanu - ne vairāk par četrām stundām pēc darba pastāvīgajā darbavietā vai mācībām un ne vairāk par četrām stundām izejamās dienās.

Notiesātajiem, kuri iesaistīti piespiedu darbā, nedēļā jānostrādā ne mazāk par divpadsmit stundām, bet, ja pašvaldība nevar regulāri nodrošināt notiesātos ar darbu, viņus piespiedu darbā drīkst nodarbināt mazāk par divpadsmit stundām nedēļā.

 

4. 136.pantā:

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Piespiedu darba uzraudzības dienesta" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcijas";

aizstāt trešajā daļā vārdu "pašvaldība" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcija".

     

 

6. 136.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Piespiedu darba uzraudzības dienesta” ar vārdiem “piespiedu darba izpildes institūcijas”;

aizstāt trešajā daļā vārdu “pašvaldība” ar vārdiem “piespiedu darba izpildes institūcija”.

 

137.pants. Darba devēju pienākumi, nodarbinot ar piespiedu darbu notiesātos

Darba devējs, kas noslēdzis līgumu ar pašvaldības domi (padomi) par notiesāto nodarbināšanu vai nodarbina notiesātos pašvaldības interesēs bez līguma, ierāda notiesātajiem konkrētu darbu, kuru viņi var veikt pēc darba pastāvīgajā darbavietā vai pēc mācībām, un:

1) rada notiesātajiem darba drošības prasībām atbilstošus darba apstākļus, iepazīstina viņus ar darba aizsardzības un iekšējās darba kārtības noteikumiem;

2) apgādā notiesātos ar darba veikšanai nepieciešamajiem darbarīkiem un instrumentiem;

3) uzrauga, kā notiesātie veic ierādīto darbu.

Darba devējs ik dienu informē pašvaldības Piespiedu darba uzraudzības dienestu par katra notiesātā nostrādāto stundu skaitu vai par izvairīšanos no soda izciešanas un ik mēnesi pārskaita pašvaldībai, ar kuru noslēgts līgums par notiesāto nodarbināšanu, naudu par paveikto darbu līgumā paredzētajā apmērā.

 

5. Izteikt 137.pantu šādā redakcijā:

 

 "137.pants. Darba devēju pienākumi, nodarbinot ar piespiedu darbu notiesātos

Darba devējs, kas noslēdzis līgumu ar piespiedu darba izpildes institūciju par notiesāto nodarbināšanu vai nodarbina notiesātos sabiedrības interesēs bez līguma, ierāda notiesātajiem attiecīgu darbu, kuru viņi var veikt pēc darba pastāvīgajā darba vietā vai pēc mācībām, un:

1) rada notiesātajiem darba aizsardzības prasībām atbilstošus darba apstākļus, iepazīstina viņus ar darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem;

2) apgādā notiesātos ar darba veikšanai nepieciešamajiem darbarīkiem un instrumentiem;

3) uzrauga, kā notiesātie veic ierādīto darbu.

Darba devējs katru dienu informē piespiedu darba izpildes institūciju par katra notiesātā nostrādāto stundu skaitu vai par izvairīšanos no soda izciešanas un katru mēnesi pārskaita piespiedu darba izpildes institūcijai, ar kuru noslēgts līgums par notiesāto nodarbināšanu, naudu par paveikto darbu līgumā paredzētajā apmērā."

 

5

 

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Aizstāt 137.panta pirmajā daļā vārdus “pēc darba pastāvīgajā darba vietā vai pēc mācībām” ar vārdiem “no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā”.

Atbalstīt

 

7. Izteikt 137.pantu šādā redakcijā:

“137.pants. Darba devēju pienākumi, nodarbinot ar piespiedu darbu notiesātos

Darba devējs, kas noslēdzis līgumu ar piespiedu darba izpildes institūciju par notiesāto nodarbināšanu vai nodarbina notiesātos sabiedrības interesēs bez līguma, ierāda notiesātajiem attiecīgu darbu, kuru viņi var veikt no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā, un:

1) rada notiesātajiem darba aizsardzības prasībām atbilstošus darba apstākļus, iepazīstina viņus ar darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem;

2) apgādā notiesātos ar darba veikšanai nepieciešamajiem darbarīkiem un instrumentiem;

3) uzrauga, kā notiesātie veic ierādīto darbu.

Darba devējs katru dienu informē piespiedu darba izpildes institūciju par katra notiesātā nostrādāto stundu skaitu vai par izvairīšanos no soda izciešanas un katru mēnesi pārskaita piespiedu darba izpildes institūcijai, ar kuru noslēgts līgums par notiesāto nodarbināšanu, naudu par paveikto darbu līgumā paredzētajā apmērā.”

 

138.pants. Ar piespiedu darbu notiesāto atbildība

Ja notiesātais soda izciešanas laikā bez attaisnojuma neievēro soda izciešanas nosacījumus un kārtību, ar kuru viņš tika iepazīstināts, pašvaldības Piespiedu darba uzraudzības dienests pēc šādas rīcības iemeslu noskaidrošanas rakstveidā brīdina notiesāto par iespējamām sekām un par piespiedu darba aizstāšanu ar arestu saskaņā ar Krimināllikumu.

Ja notiesātais neņem vērā izteikto brīdinājumu un atkārtoti bez attaisnojuma pārkāpj soda izciešanas nosacījumus un kārtību, šāda rīcība uzskatāma par ļaunprātīgu izvairīšanos no soda izciešanas, un Piespiedu darba uzraudzības dienests iesniedz rajona (pilsētas) tiesā pieteikumu par šā soda aizstāšanu ar arestu saskaņā ar Krimināllikumu.

 

6. 138.pantā:

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pašvaldības Piespiedu darba uzraudzības dienests" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcija";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Piespiedu darba uzraudzības dienests" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcija".

     

 

8. 138.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “pašvaldības Piespiedu darba uzraudzības dienests” ar vārdiem “piespiedu darba izpildes institūcija”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Piespiedu darba uzraudzības dienests” ar vārdiem “piespiedu darba izpildes institūcija”.

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets nodrošina, lai:

1) līdz 2002.gada 1.aprīlim tiek izveidots un darbu uzsāk probācijas dienests Tieslietu ministrijas pārraudzībā, kas nodrošina palīdzības sniegšanu personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

2) līdz 2007.gada 1.martam tiek izveidoti un darbu uzsāk attiecīgi dienesti Valsts policijas iestādēs, kas nodrošina soda veida - aresta - izpildi.

 2. Līdz 2007.gada 1.martam apstākļus, kādos tiek turēta persona, kurai tiesa neizciesto sodu — piespiedu darbu vai naudas sodu — aizstāj ar arestu, pielīdzina to notiesāto turēšanas apstākļiem, kuri sodu izcieš daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.

 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

" 3. Līdz 2005.gada 31.decembrim Valsts probācijas dienesta funkcijas izpilda pašvaldības, izņemot Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Rēzeknes, Saldus, Tukuma un Valmieras rajonu, kur piespiedu darba izpildes institūcija spriedumiem, kas stājušies likumīgā spēkā no 2005.gada 1.janvāra, ir Valsts probācijas dienests.

4. Finanšu līdzekļus pašvaldībām piespiedu darbu uzraudzībai 2005.gadā administrē Valsts probācijas dienests."

 

6

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā vārdu “funkcijas” ar vārdiem “funkcijas piespiedu darba izpildē”.

 

Izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

“4.Valsts budžeta līdzekļus piespiedu darba izpildei pašvaldībām 2005.gadā administrē Valsts probācijas dienests.”

 

Atbalstīt

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz 2005.gada 31.decembrim Valsts probācijas dienesta funkcijas piespiedu darba izpildē veic pašvaldības, izņemot Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Rēzeknes, Saldus, Tukuma un Valmieras rajonu, kur piespiedu darba izpildes institūcija spriedumiem, kas stājušies likumīgā spēkā no 2005.gada 1.janvāra, ir Valsts probācijas dienests.

4.Valsts budžeta līdzekļus piespiedu darba izpildei pašvaldībām 2005.gadā administrē Valsts probācijas dienests