Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību”" (Reģ.nr. 686) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par valsts proves uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5.nr.; 1998, 9.nr.; 2002, 10.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par valsts proves uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5.nr.; 1998, 9.nr.; 2002, 10.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

6) dārgmetāla izstrādājums — jebkāds juvelierizstrādājums vai cits priekšmets, kas izgatavots pilnīgi vai daļēji no dārgmetāliem vai to sakausējumiem un ietilpst Latvijas kombinētās nomenklatūras 71.grupā vai atbilst 42., 90., 91., 92., 93., 96. vai 97.grupai, ja dārgmetāla daudzums sakausējumā nav mazāks par šajā likumā noteiktajām provēm.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1.pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

“1. Aizstāt 1.panta 6.punktā vārdus “Latvijas kombinētās nomenklatūras” ar vārdiem “Kombinētās nomenklatūras”.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt 1. panta 6. punktu pēc skaitļa “42”ar skaitli “85”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1.pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

“1. Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dārgmetāla izstrādājums — jebkāds juvelierizstrādājums vai cits priekšmets, kas izgatavots pilnīgi vai daļēji no dārgmetāliem vai to sakausējumiem un ietilpst Kombinētās nomenklatūras 71.grupā vai atbilst 42., 85., 90., 91., 92., 93., 96. vai 97.grupai, ja dārgmetāla daudzums sakausējumā nav mazāks par šajā likumā noteiktajām provēm.””

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā (nr.3)

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā (nr.3)

Atbalstīt

1. Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dārgmetāla izstrādājums — jebkāds juvelierizstrādājums vai cits priekšmets, kas izgatavots pilnīgi vai daļēji no dārgmetāliem vai to sakausējumiem un ietilpst Kombinētās nomenklatūras 71.grupā vai atbilst 42., 85., 90., 91., 92., 93., 96. vai 97.grupai, ja dārgmetāla daudzums sakausējumā nav mazāks par šajā likumā noteiktajām provēm.”

2.pants.  

(2) Likums nosaka, kādām provēm jābūt Latvijas Republikā izgatavotajiem un ievestajiem (importētajiem) dārgmetālu izstrādājumiem, šo izstrādājumu zīmogošanas noteikumus, kā arī regulē valsts proves uzraudzību un nosaka inspekcijas darbības principus.

1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "un nosaka inspekcijas darbības principus".

     

2. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "un nosaka inspekcijas darbības principus".

9.pants. Latvijas Republikā izgatavotajiem, kā arī ievestajiem (importētajiem) dārgmetālu izstrādājumiem jābūt zīmogotiem ar valsts garantijas zīmi.

2. Papildināt 9.pantu aiz vārdiem "garantijas zīmi" ar vārdiem "vai Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu pilnvaroto un neatkarīgo institūciju zīmogiem".

     

3. Papildināt 9.pantu aiz vārdiem "garantijas zīmi" ar vārdiem "vai Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu pilnvaroto un neatkarīgo institūciju zīmogiem".

10.pants.

(2) Tiesības zīmogot ar proves zīmogu ir tikai inspekcijai.

3. Izslēgt 10.panta otro daļu.

     

4. Izslēgt 10.panta otro daļu.

15.pants. Inspekcija ir valsts iestāde, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā. Inspekcija nodrošina kontroli pār šā likuma un citu ar šā likuma izpildi saistīto normatīvo aktu ievērošanu, kā arī sniedz ar proves darbu (provēšana, zīmogošana, analīžu un ekspertīžu veikšana, dārgakmeņu un citu vērtīgo akmeņu kvalitatīvā novērtēšana u.c.) saistītos pakalpojumus.

4. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Inspekcija ir tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas Finanšu ministrijas padotībā. Inspekcija īsteno valsts proves uzraudzību un sniedz ar proves darbu saistītus pakalpojumus."

     

5. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Inspekcija ir tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas Finanšu ministrijas padotībā. Inspekcija īsteno valsts proves uzraudzību un sniedz ar proves darbu saistītus pakalpojumus."

16.pants. Inspekcija ir juridiskā persona, un tai ir nodalīts valsts budžeta finansējums. Tai ir nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un inspekcijas pilnu nosaukumu, cita atribūtika, kā arī Valsts kases noteikts budžeta konts.

 17.pants. Inspekcija izpilda šādas funkcijas:

1) veic valsts proves uzraudzību Latvijas Republikā;

2) zīmogo dārgmetālu izstrādājumus ar Latvijas Republikā noteiktajiem zīmogiem;

3) izsniedz kvalitātes apliecības, kurās tiek apliecināta dārgmetāla prove un piedevas tīrajam dārgmetāla daudzumam;

4) reģistrē vietas, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un personiskos zīmogus;

5) izstrādā ar šā likuma izpildi saistītu nolikumu, instrukciju un citu normatīvo aktu projektus;

6) veic pasākumus, lai nodrošinātu inspekcijas darbu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajām prasībām;

7) veic kontroli pār šā likuma un citu ar šā likuma izpildi saistīto normatīvo aktu ievērošanu;

8) sniedz ar proves darbu saistītos pakalpojumus.

18.pants. Inspekcija darbojas saskaņā ar nolikumu, ko apstiprina Ministru kabinets. Inspekciju vada priekšnieks, kuru ieceļ amatā Ministru kabinets pēc finansu ministra ieteikuma.

 19.pants. (1) Inspekcijas priekšnieks:

1) ir atbildīgs par inspekcijai noteikto funkciju izpildi;

2) vada inspekciju un nosaka viņam pakļauto darbinieku pienākumus un atbildību saskaņā ar inspekcijas uzdevumiem;

3) apstiprina inspekcijas štatus, kā arī inspekcijas pamatbudžeta apakšprogrammas ieņēmumu un izdevumu tāmi;

4) pieņem darbā un atbrīvo no darba inspekcijas darbiniekus;

5) pieņem lēmumus par normatīvo aktu pārkāpumiem, kas saistīti ar šā likuma un saskaņā ar šo likumu izstrādāto normatīvo aktu neievērošanu, par vainīgo personu saukšanu pie likumā noteiktās atbildības, kā arī uzliek vainīgajām personām likumos noteiktos sodus;

6) izskata sūdzības par inspekcijas darbinieku sastādītajiem pārbaudes aktiem un viņu dotajiem norādījumiem.

(2) Inspekcijas priekšnieka lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

22.pants. Visām personām, kuras veic saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem:

1) inspekcijā jāpārbauda Latvijas Republikā ievestie (importētie) dārgmetāli un dārgakmeņi, lai tos varētu tālāk realizēt un izmantot dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu izgatavošanai, un jāsaņem kvalitātes apliecība;

2) (izslēgts ar 01.02.98. likumu, kas stājas spēkā no 30.04.98.)

5. Izslēgt 16., 17., 18., 19. un 22.pantu.

     

6. Izslēgt 16., 17., 18., 19. un 22.pantu.

20.pants. Inspekcijas darbiniekiem (inspektoriem), pildot dienesta pienākumus, ir tiesības:

4) sastādīt aktus par pārbaužu laikā konstatētajiem pārkāpumiem un nelikumīgajām darbībām, kas pieļautas, veicot saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem un pieņemt lēmumus saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

6) iesniegt inspekcijas priekšniekam materiālus par konstatētajiem likuma pārkāpumiem.

6. Izslēgt 20.panta 4. un 6.punktu.

     

7. Izslēgt 20.panta 4. un 6.punktu.

27.pants. Ministru kabinets:

1) nosaka dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas un obligātās provēšanas prasības, no obligātās provēšanas un zīmogošanas atbrīvoto izstrādājumu sarakstu, neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā reģistrējamas vietas, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem;

2) nosaka dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtību un pieļaujamo remediju;

3) nosaka personisko zīmogu reģistrācijas kārtību.

7. Papildināt 27.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nosaka valsts nodevas apmērus par valsts proves uzraudzības īstenošanu."

     

8. Papildināt 27.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nosaka valsts nodevas apmērus par valsts proves uzraudzības īstenošanu."

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.