Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu””

otrajam lasījumam (reģ. nr. 685) (STEIDZAMS)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr. 685)

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2.lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu”

     

Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu”

 

Izdarīt likumā "Par atbilstības novērtēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 18.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par atbilstības novērtēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 18.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) akreditācija - procedūra, kurā šajā likumā noteiktā institūcija sniedz oficiālu atzinumu, ka juridiskā vai fiziskā persona ir kompetenta veikt konkrētus uzdevumus;

1. Izslēgt 1.panta 2., 6. un 8.punktu.

   

Red. preciz.

1. 1.pantā:

izslēgt 2., 6. un 8.punktu;

2) apelācija - atkārtota sūdzības izskatīšana augstākā instancē;

       

3) atbilstības novērtēšana - jebkura darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši noteikt, vai izvirzītās prasības ir izpildītas;

       

4) inspicēšana - darbības, kas tiek veiktas, lai novērtētu produkcijas projektēšanas stadiju, produkta, procesa un pakalpojuma atbilstību konkrētām prasībām, pamatojoties uz profesionāliem spriedumiem vai galvenajiem kritērijiem;

       

5) kalibrēšana - operācijas, kas tiek veiktas noteiktos apstākļos, lai konstatētu atbilstību starp mērīšanas līdzekļu vai mērīšanas sistēmas uzrādīto lielumu vērtībām, materiālā mēra vai references materiāla esošajām vērtībām un tām vērtībām, kas reproducētas pēc attiecīgā mērvienības etalona;

       

6) kompetenta atbilstības novērtēšanas institūcija - institūcija, kuras kompetence ir novērtēta un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

       

7) nereglamentētā sfēra - sfēra, kas nav pakļauta valdības noteiktajai obligātajai produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanai;

1

Juridiskais birojs

Aizstāt 1.panta 7. un 9.punktā vārdu “valdības” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

Atbalstīt

aizstāt 7. un 9.punktā vārdu “valdības” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

8) pilnvarošana - tiesību piešķiršana testēšanas un kalibrēšanas laboratorijai vai sertificēšanas un inspicēšanas institūcijai nacionālā līmenī veikt noteiktu produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā;

     

9) reglamentētā sfēra - sfēra, kas pakļauta valdības noteiktajai obligātajai produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanai;

       

10) sertifikācija - neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process vai pakalpojums atbilst attiecīgajā standartā vai citā normatīvajā aktā noteiktajām prasībām;

         

11) testēšana - tehniska darbība produkta, procesa vai pakalpojuma nepieciešamo raksturlielumu noteikšanai saskaņā ar attiecīgu metodiku.

         

II nodaļa. Likuma mērķis un darbības sfēra

3.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt vienotu, ar Eiropas savienības un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem harmonizētu produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanas kārtību.

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt produktu, procesu un pakalpojumu vienotu atbilstības novērtēšanas kārtību, kas ir saskaņota ar Eiropas Savienības un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem."

   

Red. preciz.

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanas vienotu kārtību, kas ir saskaņota ar Eiropas Savienības un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem."

III nodaļa. Atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā

5.pants. (1) Atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā attiecas uz produktiem un potenciālajiem riskiem, kuri var apdraudēt cilvēka veselību, drošību, vidi vai citas sabiedrības intereses.

3. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārda "produktiem" ar vārdu "pakalpojumiem".

   

Red. preciz.

3. 5.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "produktiem" ar vārdu "pakalpojumiem";

(2) Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā attiecībā uz pārtikas, dzīvnieku barības un farmācijas produktiem nosaka speciālie likumi.

 

2

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 5.panta otrajā daļā vārdus “speciālie likumi” ar vārdiem “speciālās normas”.

Atbalstīt

aizstāt otrajā daļā vārdus “speciālie likumi” ar vārdiem “speciālās normas”.

6.pants. Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā pēc atbildīgās ministrijas priekšlikuma veic Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas un testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas vai saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem vai protokoliem Eiropas Komisijas paziņotas institūcijas. Pilnvaroto institūciju kompetenci novērtē Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (turpmāk - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs).

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā veic sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas un testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas, kuru sarakstu Ekonomikas ministrija publicējusi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

     

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā veic sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas un testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas, kuru sarakstu Ekonomikas ministrija publicējusi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

8.pants. Ekonomikas ministrija saskaņā ar Eiropas savienībā pastāvošo paziņošanas procedūru paziņo Eiropas komisijai par pilnvarotajām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras ir kompetentas un darbojas saskaņā ar Eiropas savienības direktīvu prasībām reglamentētajā atbilstības novērtēšanas sfērā.

5. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Ekonomikas ministrija:

1) saskaņā ar Eiropas Savienībā pastāvošo paziņošanas procedūru paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras darbojas saskaņā ar noteiktajām prasībām reglamentētajā atbilstības novērtēšanas sfērā;

3

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 5.pantā (8.panta 1.punkta jaunajā redakcijā) vārdus “ar noteiktajām prasībām reglamentētajā atbilstības novērtēšanas sfērā” ar vārdiem “ar noteiktajām atbilstības novērtēšanas prasībām reglamentētajā sfērā”.

Atbalstīt

5. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Ekonomikas ministrija:

1) saskaņā ar Eiropas Savienībā pastāvošo paziņošanas procedūru paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras darbojas saskaņā ar noteiktajām atbilstības novērtēšanas prasībām reglamentētajā sfērā;

2) publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju sarakstu, kuras ir akreditētas reglamentētajā sfērā vai par kurām Eiropas Savienības dalībvalstis ir paziņojušas Eiropas Komisijai. Akreditāciju veic Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs)."

     

2) publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju sarakstu, kuras ir akreditētas reglamentētajā sfērā vai par kurām Eiropas Savienības dalībvalstis ir paziņojušas Eiropas Komisijai. Akreditāciju veic Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs)."

IV nodaļa. Atbilstības novērtēšanas sistēma

12.pants. Latvijas Republiku starptautiskajās atbilstības novērtēšanas institūciju organizācijās ir tiesīgas pārstāvēt tikai Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas.

6. Izslēgt 12.pantu.

     

6. Izslēgt 12.pantu.

 

V nodaļa. Nacionālā akreditācijas sistēma

14.pants. (1) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic:

7. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic vadības sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšanu un uzraudzību reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā."

     

7. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic vadības sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšanu un uzraudzību reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.";

1) kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšanu un uzraudzību reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā;

2) kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences novērtēšanu un uzraudzību reglamentētajā sfērā.

(2) Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja galvenās funkcijas ir:

         

1) novērtēt, akreditēt un uzraudzīt sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas un testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas atbilstoši Latvijas nacionālajos standartos, normatīvajos aktos, Eiropas vai starptautiskajos standartos noteiktajām prasībām;

         

2) tehniski nodrošināt Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes darbu;

         

3) organizēt akreditācijas nozaru tehnisko komiteju darbu;

         

4) apmācīt akreditācijas ekspertus un akreditācijā iesaistītos speciālistus;

         

5) organizēt un koordinēt starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu saskaņā ar Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām;

         

6) sadarboties ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām;

         

7) pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

         

8) uzturēt un aktualizēt akreditēto institūciju informatīvo bāzi;

         

9) pēc ministriju pieprasījuma sniegt informāciju par akreditētajām institūcijām un to darbības jomu.

         
 

papildināt otro daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) informēt Ekonomikas ministriju par reglamentētajā sfērā akreditētajām institūcijām."

     

papildināt otro daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) informēt Ekonomikas ministriju par reglamentētajā sfērā akreditētajām institūcijām.";

(3) Akreditācijas sistēmu finansēšanas kārtība ir šāda:

         

1) no valsts budceta līdzekļiem finansē:

         

a) Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja funkciju veikšanu,

         

b) dalības maksu starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

         

2) visus ar kompetences novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību saistītos izdevumus saskaņā ar savstarpējā līguma nosacījumiem sedz akreditējamā vai novērtējamā institūcija.

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) visus izdevumus, kas saistīti ar akreditāciju un uzraudzību reglamentētajā sfērā, sedz akreditējamā institūcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

     

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) visus izdevumus, kas saistīti ar akreditāciju un uzraudzību reglamentētajā sfērā, sedz akreditējamā institūcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

VI nodaļa. Sūdzības un apelācijas

15.pants. Sūdzības un apelācijas par atbilstības novērtēšanā iesaistīto institūciju darbību izskata Ekonomikas ministrija, kas ir tā institūcija, kura koordinē kvalitātes politiku Latvijas Republikā. Ja iesniedzēju neapmierina tās lēmums, konfliktu izskata likumos noteiktajā kārtībā.

8. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa. Strīdu izskatīšanas kārtība

15.pants. Atbilstības novērtēšanā iesaistīto institūciju amatpersonu izdoto administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību persona var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ekonomikas ministrijas izdoto administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

     

8. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa. Strīdu izskatīšanas kārtība

15.pants. Atbilstības novērtēšanā iesaistīto institūciju amatpersonu izdoto administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību persona var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ekonomikas ministrijas izdoto administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

VII nodaļa. Ārvalstīs izdoto atbilstības novērtēšanas apliecinājumu atzīšana

16.pants. Ārvalstīs izdotie atbilstības novērtēšanas apliecinājumi un apstiprinājumi, kā arī ārvalstu atbilstības novērtēšanas sistēmas Latvijā tiek oficiāli atzītas, ja starp Latviju un attiecīgo valsti vai valstīm pastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu.

9. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII nodaļa. Savstarpējā atzīšana

16.pants. (1) Latvijas tirgū ir tiesības piedāvāt produktus, kuri atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ražoti vai ievietoti tirgū kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kuri atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ražoti kādā no Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm, kas parakstījusi Eiropas Ekonomikas zonas līgumu.

4

Juridiskais birojs

Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Latvijā ir tiesības piedāvāt produktus, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ražoti vai laisti apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ražoti kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.”

Atbalstīt

9. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII nodaļa. Savstarpējā atzīšana

16.pants. (1) Latvijā ir tiesības piedāvāt produktus, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ražoti vai laisti apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ražoti kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

(2) Savstarpējo atzīšanu piemēro:

     

(2) Savstarpējo atzīšanu piemēro:

1) tehniskajiem noteikumiem, standartiem un specifikācijām;

     

1) tehniskajiem noteikumiem, standartiem un specifikācijām;

2) atbilstības novērtēšanas procedūrām, testēšanas procedūrām, testēšanas pārskatiem un akreditācijas sistēmām;

     

2) atbilstības novērtēšanas procedūrām, testēšanas procedūrām, testēšanas pārskatiem un akreditācijas sistēmām;

3) atbilstības novērtēšanas procedūru rezultātiem, arī testēšanas rezultātiem, atbilstības sertifikātiem un atbilstības vai inspicēšanas zīmēm.

     

3) atbilstības novērtēšanas procedūru rezultātiem, arī testēšanas rezultātiem, atbilstības sertifikātiem un atbilstības vai inspicēšanas zīmēm.

17.pants. Ja starp Latviju un attiecīgo valsti nepastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu, tad šajā valstī izdoto atbilstības novērtēšanas apliecinājumu vai apstiprinājumu atzīst saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību.

17.pants. Latvijā atzīst produktus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības dalībvalstis vai Turcija, vai Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, kas parakstījusi Eiropas Ekonomikas zonas līgumu.

5

Juridiskais birojs

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Latvijā atzīst produktus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības dalībvalstis, Turcija vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis.”

Atbalstīt

17.pants. Latvijā atzīst produktus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības dalībvalstis, Turcija vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

18.pants. (Izslēgts ar 21.10.99.likumu, kas stājas spēkā no 24.11.99.).

18.pants. (1) Savstarpējo atzīšanu var ierobežot, pamatojoties uz sabiedrības veselības un morāles apsvērumiem, sabiedriskās kārtības un drošības apsvērumiem, cilvēka dzīvības un veselības aizsardzības apsvērumiem, dzīvnieku un augu aizsardzības apsvērumiem, nacionālu mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātību aizsardzības apsvērumiem, industriāla un komerciāla īpašuma aizsardzības apsvērumiem, vides aizsardzības apsvērumiem, fiskālās uzraudzības apsvērumiem, komerciālo darījumu godīguma un patērētāju aizsardzības apsvērumiem, ja kompetentajām iestādēm ir pierādījumi, ka produktam netiek nodrošināts tāds drošības līmenis, kāds nepieciešams saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

     

18.pants. (1) Savstarpējo atzīšanu var ierobežot, pamatojoties uz sabiedrības veselības un morāles, sabiedriskās kārtības un drošības, cilvēka dzīvības un veselības aizsardzības, dzīvnieku un augu aizsardzības, nacionālo mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātību aizsardzības, industriāla un komerciāla īpašuma aizsardzības, vides aizsardzības, fiskālās uzraudzības, komerciālo darījumu godīguma un patērētāju aizsardzības apsvērumiem, ja kompetentajām iestādēm ir pierādījumi, ka produktam netiek nodrošināts tāds drošības līmenis, kāds nepieciešams saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

(2) Savstarpējo atzīšanu var ierobežot sabiedrības interesēs, pamatojoties uz citiem apsvērumiem, kurus atzinusi Eiropas Kopienu tiesa."

     

(2) Savstarpējo atzīšanu var ierobežot sabiedrības interesēs, pamatojoties uz citiem apsvērumiem, kurus atzinusi Eiropas Kopienu Tiesa."

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2000.gada 1.maijam iesniedz Saeimai nepieciešamos grozījumus likumos un izstrādā citus normatīvos aktus.

         

2. Tie Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti saskaņā ar šā likuma 7.pantu, paliek spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2000.gada 1.maijam.

         
 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Tie Ministru kabineta rīkojumi par institūciju pilnvarošanu, kuri izdoti saskaņā ar šā likuma 6.pantu, ir spēkā līdz 2004.gada 1.maijam."

6

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 10.pantu.

Atbalstīt

 
 

Pārejas noteikums

Šā likuma 2. un 9.pants stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

7

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu.

Atbalstīt

 
   

8

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā”.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.