2004

 

 

2004. gada aprīlī Nr.9/3 -

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļauts Saeimas nākamās kārtējās sēdes darbā kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā’’ (reģ. nr. 664) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

Iesniedz Juridiskā komisija uz otro lasījumu

 

‘’Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā’’

(reģ.nr. 664)

 

 

< TD WIDTH="24%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2>

18. Izslēgt 59.pantā vārdus “un naudas summu grāmata”.

1.

Spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

3.

Pr.

nr.

4.

Iesniegtie priekšlikumi uz otro lasījumu

5.

Atbildīgās komisijas atzinums

6.

Ieteiktā likumprojketa redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 84.nr., 2003, 161.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1998, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 84.nr., 2003, 161.nr.) šādus grozījumus:

 

3. Advokāts ir profesionāls un neatkarīgs advokatūras reprezentants, kas, sniedzot personām juridisko palīdzību, to uzdevumā piedalās lietu izskatīšanā tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā kā aizstāvis un pārstāvis, kā arī veic citas juridiskās darbības.

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

„3.Advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kurš sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot vai pārstāvot tiesā fizisko vai juridisko personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības.”

1.

 

 

 

 

 

2.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprpojekta 1.pantu pēc vārda ‘’tiesā’’ ar vārdiem ‘’un pirmstiesas izmeklēšanā’’.

Juridiskā komisija

Izslēgt 3. pantā vārdus ‘’fizisko vai juridisko’’.

atb.

 

 

 

 

atb.

1. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

“3. Advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot vai pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības.

4. Latvijā par advokātiem šajā likumā noteiktajā kārtībā var būt:

1) zvērināti advokāti;

2) zvērinātu advokātu palīgi;

3) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri ieguvuši advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Ārvalstu, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu, advokāti Latvijā var praktizēt saskaņā ar Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem par juridisko palīdzību.”

4. Latvijā par advokātiem var būt un praktizēt drīkst Latvijas zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi. Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri ieguvuši advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk — Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti), Latvijā var praktizēt saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.  Ārvalstu advokāti Latvijā var praktizēt tikai saskaņā ar Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem par juridisko palīdzību.

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

„4. Latvijā par advokātiem šajā likumā noteiktajā kārtībā var būt:

1) zvērināti advokāti,

2) zvērinātu advokātu palīgi,

3) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri ieguvuši advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Ārvalstu, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu, advokāti Latvijā var praktizēt saskaņā ar Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem par juridisko palīdzību.”

3.

deputāts V.Agešins

Papildināt 4. panta pirmo daļu ar jaunu trešo punktu šādā redakcijā:

“3) personas ar augstāko juridisko izglītību, kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nokārtojušas attiecīgu advokāta prakses eksāmenu”,

attiecīgi mainot sekojošā punkta numerāciju.

neatb.

 

8. Klientiem ir tiesības brīvi izvēlēties advokātu savu interešu aizstāvībai un pārstāvībai un neierobežoti un netraucēti satikties ar viņu.

Visām aizturētajām, arestētajām, apcietinātajām un notiesātajām personām jānodrošina iespēja, laiks un līdzekļi, lai bez kavēšanās, iejaukšanās vai cenzūras, ievērojot pilnīgu konfidencialitāti, tās varētu satikties divatā vai sazināties ar advokātu juridiskās palīdzības saņemšanai.

3.Izslēgt 8.panta otro daļu.

4.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 3. pantu.

atb.

 

9. Visām personām nodrošināmas vienādas tiesības uz juridisko palīdzību. Fiziskajām personām juridiskā palīdzība jānodrošina neatkarīgi no to pilsonības, izcelsmes, sociālā, mantiskā, dienesta un cita stāvokļa, rases, tautības, valodas, dzimuma, izglītības, reliģiskajiem, politiskajiem un citiem uzskatiem, partijas piederības, nodarbošanās veida un rakstura un dzīvesvietas.

 

10. Valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, prokuroriem, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm un jebkurai personai jānodrošina, lai attiecībā uz advokātiem un viņu klientiem tiktu izpildīti likumdošanas aktos noteiktie juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumi.

 

4. Izslēgt 9. un 10. pantu.

5.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 4. pantu.

atb.

 

14. Par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kuras:

1) ir Latvijas pilsoņi;

2) sasnieguðas divdesmit piecu gadu vecumu;

3) saņēmušas valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnēs un ieguvušas jurista kvalifikāciju;

4) prot valsts valodu;

5) ieguvušas darba pieredzi, strādājot kādā no šādiem amatiem:

a) tiesneša amatā,

b) vismaz divus gadus — prokurora, zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra amatā,

c) vismaz trīs gadus par advokāta palīgu,

d) vismaz trīs gadus — augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā,

e) vismaz piecus gadus — citā juridiskās specialitātes amatā;

6) nokārtojušas advokāta eksāmenu.

No advokāta eksāmena kārtošanas ir atbrīvoti tiesību zinātņu doktori.

5. Papildināt 14. pantu ar 2. punktu šādā redakcijā mainot turpmāko punktu numerāciju:

‘’2) ir ar nevainojamu reputāciju;’’

6.

deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 14. panta 1. punktu.

neatb.

2. Papildināt 14.pantu ar jaunu 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ir ar nevainojamu reputāciju;”;

uzskatīt līdzšinējo 2., 3., 4., 5. un 6.punktu attiecīgi par 3., 4., 5., 6. un 7.punktu.

 

15. Par zvērinātiem advokātiem nevar uzņemt personas:

1) kuras neatbilst šā likuma 14.panta prasībām;

2) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

3) kuras ir notiesātie, tiesājamie, apsūdzētie vai aizdomās turētie krimināllietā par tīšu noziegumu;

4) kuras notiesātas par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvotas no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ;

5) pret kurām krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju vai kurām sodāmība par šiem noziegumiem dzēsta vai noņemta;

6) kuras atbrīvotas no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

7) kuras izslēgtas no zvērinātu advokātu vai viņu palīgu skaita;

8) (izslēgts ar 30.10.2003. likumu);

9) kurām ir tāda nodarbošanās, ko Latvijas Zvērinātu advokātu padome ētisku apsvērumu dēļ atzīst par nesavienojamu ar zvērināta advokāta stāvokli sabiedrībā;

10) kuras ir valsts un pašvaldību institūciju, kā arī valsts uzņēmuma dienestā, izņemot mācībspēkus izglītības iestādēs un personas, kas veic juriskonsulta pienākumus saskaņā ar līgumu.

Piezīme. Izņēmuma gadījumos Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērinātiem advokātiem uzņemties arī citus pienākumus šā panta 10.punktā minētajā dienestā.

6. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

„15. Par zvērinātiem advokātiem nevar uzņemt personas:

1) kuras neatbilst šā likuma 14.panta prasībām;

2) kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcībnespējīgām,

3) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

4) kuras ir tiesājamie, apsūdzētie vai aizdomās turētie krimināllietā;

5) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

6) kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

7) kuras izslēgtas no zvērinātu advokātu skaita, izņemot personas, kuras izslēgtas pēc pašas lūguma (16. panta 7. punkts);

8) kuras strādā valsts vai pašvaldību iestādēs, izņemot mācībspēkus izglītības iestādēs.”

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 6. panta 6. punktu pēc vārda ‘’izdarījušas’’ ar vārdiem ’’tīšu’’.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 6. panta 7. punktā vārdus ‘’izņemot personas, kuras izslēgtas pēc pašas lūguma (16. panta 7. punkts);’’.

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 6. panta 8. punktu ar spēkā esošā likuma 15. panta 9. un 10.punktu.

 

Juridiskā komisija

Papildināt 9. punkta tesktu ar vārdiem ‘’vai nav izpildījušas šā likuma 42. pantā paredzētās prasības’’.

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

3. Izteikt 15., 16. un 17.pantu šādā redakcijā:

“15. Par zvērinātiem advokātiem nevar uzņemt personas:

1) kuras neatbilst šā likuma 14.panta prasībām;

2) kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcībnespējīgām;

3) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

4) kuras ir tiesājamie, apsūdzētie vai aizdomās turētie krimināllietā;

5) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

6) kuras izdarījušas tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

7) kuras izslēgtas no zvērinātu advokātu skaita;

8) kurām ir tāda nodarbošanās, ko Latvijas Zvērinātu advokātu padome ētisku apsvērumu dēļ atzīst par nesavienojamu ar zvērināta advokāta stāvokli sabiedrībā;

9) kuras ir valsts un pašvaldību institūciju, kā arī valsts uzņēmuma dienestā, izņemot mācībspēkus izglītības iestādēs un personas, kas veic juriskonsulta pienākumus saskaņā ar līgumu, vai nav izpildījušas šā likuma 42.pantā paredzētās prasības.

16. No zvērinātu advokātu skaita izslēdz personas:

1) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

2) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) kuras izdarījušas tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

4) kuras šā likuma 39.pantā paredzētajā iesniegumā nepatiesi apliecinājušas, ka to uzņemšanai zvērinātos advokātos nav šķēršļu;

5) kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcībnespējīgām;

6) kurām ir šā likuma 15.panta 8. vai 9.punktā minētā nodarbošanās un kuras pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšlikuma šo nodarbošanos neizbeidz.

17. No zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas krimināllietas izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā atstādina tos zvērinātus advokātus, kas ir aizdomās turētie, apsūdzētie vai tiesājamie tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

Zvērinātus advokātus, kuriem par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts aiz neuzmanības, piemērots kriminālsods — brīvības atņemšana, atstādina no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas uz laiku, kamēr viņi atrodas ieslodzījuma vietā.”

 

16. No zvērinātu advokātu skaita izslēdz personas:

1) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

2) kuras sodītas par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvotas no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ, vai kurām sodāmība par šiem noziegumiem dzēsta vai noņemta;

3) kuras izdarījušas tīšu noziegumu, bet pret kurām krimināllieta izbeigta sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

4) kuras atbrīvotas no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

5) kuras šī likuma 39.pantā paredzētajā iesniegumā nepatiesi apliecinājušas, ka viņu uzņemšanai zvērinātos advokātos nav likumīgu šķēršļu;

6) kurām ir šā likuma 15. panta 9. vai 10.punktā minētā nodarbošanās un kuras pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšlikuma šo nodarbošanos neizbeidz.

7. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

„16. No zvērinātu advokātu skaita izslēdz personas:

1) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

2) kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

4) kuras šī likuma 39.pantā paredzētajā iesniegumā nepatiesi apliecinājušas, ka viņu uzņemšanai zvērinātos advokātos nav šķēršļu;

5) kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcībnespējīgām;

6) kuras miruðas;

7) kuras iesniegušas Latvijas Zvērinātu advokātu padomē lūgumu par izslēgšanu.”

11.

 

 

 

12.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 6. un 7. punktu.

 

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojekta 7. pantu ar seso punktu šādā redakcijā:

‘’6) kurām ir šā likuma 15. panta 8. vai 9.punktā minētā nodarbošanās un kuras pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšlikuma šo nodarbošanos neizbeidz.’’

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

17. No zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas krimināllietas izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā var atstādināt tos zvērinātus advokātus, kas ir aizdomās turētie, apsūdzētie vai tiesājamie tīša nozieguma izdarīšanā.

8. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

„17. No zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas krimināllietas izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā atstādina tos zvērinātus advokātus, kas ir aizdomās turētie, apsūdzētie vai tiesājamie tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

Zvērinātus advokātus, kuriem par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts aiz neuzmanības, piemērots kriminālsods – brīvības atņemšana atstādina no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas uz laiku, kamēr viņi atrodas ieslodzījuma vietā.”

       

18. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir neatkarīga Latvijas zvērinātu advokātu profesionāla korporācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos zvērinātus advokātus. Tikai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijai ir šajā likumā noteiktās tiesības un pienākumi.

 

13.

deputāts V.Agešins

Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

“18. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir zvērinātu advokātu kopums, kas darbojas uz šā likuma un statūtu pamata. Latvijā var būt viena vai vairākas zvērinātu advokātu kolēģijas”.

neatb.

 

20. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija darbojas uz statūtu pamata kā pašpārvaldes publisko tiesību autonoms subjekts.

9. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

„20. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir zvērinātu advokātu kopums, kas darbojas uz šā likuma un statūtu pamata.”

 

14.

 

 

15.

deputāts V.Agešins

Izslēgt likuma 20. pantu.

Juridiskā komisija

Izteikt 20. pantu šādā redakcijā:

‘’ 20. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija darbojas uz šā likumuma un statūtu pamata kā pašpārvaldes publisko tiesību autonoms subjekts.

 

netab.

 

 

 

atb.

4. Izteikt 20. un 21.pantu šādā redakcijā:

“20. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija darbojas uz šā likuma un statūtu pamata kā pašpārvaldes publisko tiesību autonoms subjekts.

21. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcijas ir zvērinātu advokātu kopsapulce, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, revīzijas komisija un disciplinārlietu komisija.”

 

21. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcijas ir zvērinātu advokātu kopsapulce, Latvijas Zvērinātu advokātu padome un revīzijas komisija.

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

„Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcijas ir zvērinātu advokātu kopsapulce, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, revīzijas komisija un disciplinārlietu komisija.”

       
 

11. Papildināt likumu ar 24.1pantu šādā redakcijā:

“24.1 Kopsapulcē var piedalīties un balsstiesības tajā ir arī Eiropas Savienības dalībvalstu advokātiem, kuri reģistrējušies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē saskaņā ar šā likuma 121. pantu.”

 

     

5. Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

“24.1 Kopsapulcē var piedalīties un balsstiesības tajā ir arī Eiropas Savienības dalībvalstu advokātiem, kuri reģistrējušies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē saskaņā ar šā likuma 121.pantu.”

 

25. Tikai zvērinātu advokātu kopsapulce:

1) nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļu skaitu;

2) ievēlē uz trijiem gadiem Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, padomes locekļus un revīzijas komisiju;

3) apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padomes darbības pārskatu;

4) apstiprina budžetu un iepriekšējā gada budžeta izpildes pārskatu;

5) pieņem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtus, advokātu ētikas kodeksu un citus ar advokatūras iekšējo darbību saistītus aktus.

12. Izteikt 25.panta 2.punktu šādā redakcijā:

„2) ievēlē uz trim gadiem Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, padomes locekļus, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju;”

16.

Juridiskā komisija

Izteikt 25.panta 1.punktu šādā redakcijā:

‘’1) nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, revīzijas komisijas un disciplinārlietu komisijas locekļu skaitu’’.

atb.

6. Izteikt 25.panta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, revīzijas komisijas un disciplinārlietu komisijas locekļu skaitu;

2) ievēlē uz trim gadiem Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, padomes locekļus, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju;”.

26. Ir gada kopsapulces un ārkārtas kopsapulces. Ārkārtas kopsapulces sasauc pēc vajadzības, to sasaukšanu var pieprasīt arī ne mazāk kā desmitā daļa no visiem zvērinātiem advokātiem.

 

17.

deputāts V.Ageðins

Aizstāt 26. pantā vārdus “no visiem zvērinātiem advokātiem” ar vārdiem “no visiem Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļiem”.

 

neatb.

 

27. Kopsapulce nav tiesīga izlemt šā likuma 25.panta 1.,2. un 5.punktā norādītos jautājumus, ja ieradusies mazāk nekā trešā daļa no visiem zvērinātiem advokātiem.

13. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

„27. Kopsapulce nav tiesīga lemt, ja ieradusies mazāk kā puse no visiem zvērinātiem advokātiem.”

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

Juridiskā komisija

13. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

„27. Kopsapulce nav tiesīga lemt, ja ieradusies mazāk kā trešā daļa no visiem zvērinātiem advokātiem.”

deputāts V.Agešins

Aizstāt 27. pantā vārdus “no visiem zvērinātiem advokātiem” ar vārdiem “no visiem Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļiem”.

atb.

 

 

 

 

 

 

neatb.

7. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27. Kopsapulce nav tiesīga lemt, ja ieradusies mazāk nekā trešā daļa no visiem zvērinātiem advokātiem.”

28. Ja kvoruma nesanākšanas dēļ kopsapulcē nav notikušas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vēlēšanas, padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā mēneša laikā sasauc jaunu kopsapulci, bet, ja uz šo kopsapulci ierodas mazāk kā viena trešdaļa no visiem zvērinātiem advokātiem, par to sastāda protokolu, jaunas vēlēšanas nerīko, bet padome saglabā savas pilnvaras līdz nākamajai gada kopsapulcei.

14. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

„28. Ja kvoruma nesanākšanas dēļ kopsapulcē nav notikušas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vēlēšanas, padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā mēneša laikā sasauc jaunu kopsapulci, bet, ja uz šo kopsapulci ierodas mazāk kā puse no visiem zvērinātiem advokātiem, par to sastāda protokolu, jaunas vēlēšanas nerīko, bet padome saglabā savas pilnvaras līdz nākamajai gada kopsapulcei.”

20.

 

 

21.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 14. pantu.

deputāts V.Agešins

Aizstāt 28. pantā vārdus “no visiem zvērinātiem advokātiem” ar vārdiem “no visiem Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļiem”.

 

 

atb.

 

 

neatb.

 

 

31. Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, tās priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un revīzijas komisiju ievēlē aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.

Pārējos jautājumus kopsapulce izlemj atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.

 

15. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

„31. Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, tās priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju ievēlē aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.

Pārējos jautājumus kopsapulce izlemj atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.”

     

8. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

“31. Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, tās priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju ievēlē aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.

Pārējos jautājumus kopsapulce izlemj atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.”

Trešā sadaļa
Zvērinātu advokātu padome un revīzijas komisija

16. Izteikt trešās sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„Trešā sadaļa
Zvērinātu advokātu padome, revīzijas komisija un disciplinārlietu komisija”

     

9. Izteikt trešās sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Trešā sadaļa
Zvērinātu advokātu padome, revīzijas

komisija un disciplinārlietu komisija”.

 

33. Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārvaldes, uzraudzības un izpildu institūcija.

17. Papildināt 33.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sastāvā ir deviņi locekļi.”

22.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 17. pantu

 

atb.

 

34. Latvijas Zvērinātu advokātu padome:

1) lemj par uzņemšanu un ieskaitīšanu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaitā un par izslēgšanu, atstādināšanu vai atskaitīšanu no zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita;

2) ved zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu sarakstus un nodrošina šo sarakstu publisku pieejamību;

3) pārzina Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas organizācijas lietas;

4) uzrauga zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu darbību, izskata par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, kā arī uzliek disciplinārsodus;

5) pārzina zvērinātu advokātu palīgu sagatavošanu;

6) (izslēgts ar 19.02.2004. likumu);

7) apstiprina tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko;

8) izdod zvērinātu advokātu palīgiem apliecības, uz kuru pamata viņiem ir tiesība vest lietas apliecībās norādītajās tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs;

9) uzdod zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs pēc nozīmējuma vest krimināllietas un to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām), kā arī par atlīdzību vest tādu personu lietas, kas dibinātu iemeslu dēļ nevar atrast advokātu savas lietas vešanai;

10) izveido konsultācijas juridiskās palīdzības sniegšanai mazturīgām personām;

11) gādā par to zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu lietu nokārtošanu, kuri miruši, bez vēsts pazuduši, saslimuši vai citu iemeslu dēļ paši nevar kārtot savas un klientu lietas;

12) nosaka atlīdzības lielumu advokātam pēc takses, ja viņam ar klientu šajā ziņā ir domstarpības un ja starp viņiem nav rakstveida vienošanās;

13) nosaka zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu kārtību un apmērus.

18. 34. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

„1) pieņem lēmumu par uzņemšanu un ieskaitīšanu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaitā un lemj par izslēgšanu vai atstādināšanu no zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita;”;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

„2) ved zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu sarakstus un nodrošina šo sarakstu publiskošanu;”;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) uzrauga zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu darbību, izskata par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, kā arī ierosina disciplinārlietas;”;

svītrot 6. punktu;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8) izdod zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu apliecības;”

23.

 

 

 

 

 

24.

Juridiskā komisija

Papildināt 34. panta 1. punktu ar vārdiem ‘’kā arī par viņu darbības apturēšanu’’.

 

deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 18. panta otro un ceturto daļu.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

10. 34.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) pieņem lēmumu par uzņemšanu un ieskaitīšanu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaitā un lemj par izslēgšanu vai atstādināšanu no zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita, kā arī par viņu darbības apturēšanu;”;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) uzrauga zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu darbību, izskata par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, kā arī ierosina disciplinārlietas;”;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) izdod zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu apliecības;”.

36. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņem lēmumus atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

19. Papildināt 36.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.”

25.

Juridiskā komisijae

Izteikt likuma 36. panta otro daļu šādā redakcijā: ‘’Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi’’.

atb.

11. Papildināt 36.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

38. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes finansiālo darbību kontrolē revīzijas komisija.

20. Papildināt 38.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Revīzijas komisijas sastāvā ir trīs locekļi.”

 

26.

Juridiskā komisija

Papildināt likuma 38. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

‘’Revīzijas komisijas locekļi no savas vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.’’

atb.

12. Papildināt 38.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Revīzijas komisijas locekļi no savas vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

 

21. Papildināt likumu ar 38.1pantu šādā redakcijā:

„38.1 Zvērinātu advokātu disciplinārlietas izskata disciplinārlietu komisija.”

 

27.

Juridiskā komisija

Papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

‘’Disciplinārlietu komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.’’

atb.

13. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

“38.1 Zvērinātu advokātu disciplinārlietas izskata disciplinārlietu komisija.

Disciplinārlietu komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.”

39. Persona, kura vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā, iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegumu un attiecīgus dokumentus.

Iesniegumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 1. — 5.punkta prasībām un to, ka viņa uzņemšanai nav 15.panta 1. — 7.punktā minēto šķēršļu.

22. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

„39. Personai, kas vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā, jāiesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegums un attiecīgi dokumenti. Iesniegumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 1-6. punkta prasībām un to, ka tās uzņemšanai nav 15.panta 1.- 7.punktā minēto šķēršļu.”

28.

Juridiskā komisija

Aizstāt 39. pantā skaitli ‘’7’’ ar skaitli ‘’8’’.

atb.

14. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39. Persona, kura vēlas iestāties zvērinātu advokātu skaitā, iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegumu un attiecīgus dokumentus. Iesniegumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 1. — 6.punkta prasībām un to, ka viņa uzņemšanai nav 15.panta 1. — 8.punktā minēto šķēršļu.”

 

42. Ja iesniegumu par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā iesniegusi persona, kurai ir tāda nodarbošanās, kas nav savienojama ar advokāta pienākumiem (šā likuma15.panta 9. un 10.punkts), padome var lemt par šādas personas uzņemšanu, taču lēmums stājas spēkā un persona pielaižama zvērēt un iekļaujama zvērinātu advokātu sarakstā tikai pēc tam, kad tā izbeigusi minēto nodarbošanos.

23. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

„42. Ja iesniegumu par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā iesniegusi persona, kuras strādā valsts vai pašvaldību iestādēs (šā likuma 15.panta 8. punkts), tai šis amats jāatstāj līdz zvēresta nodošanas dienai.

Izņēmuma gadījumos Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērinātiem advokātiem strādāt valsts vai pašvaldību iestādēs.”

 

29.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 23. pantu.

atb.

 

52. Krimināllietās zvērināti advokāti uzņemas aizstāvēt aizturētos, arestētos, aizdomās turētos, apsūdzētos, tiesājamos un notiesātos vai nu pēc vienošanās ar viņiem vai viņu pārstāvjiem, vai tiesas priekšsēdētāja, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vadītāja, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā.

24. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

„52. Krimināllietās zvērināti advokāti uzņemas aizstāvēt aizdomās turētos, apsūdzētos, tiesājamos un notiesātos vai nu pēc vienošanās ar viņiem vai viņu pārstāvjiem, vai tiesas priekšsēdētāja, procesa virzītāja, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā.”

     

15. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

“52. Krimināllietās zvērināti advokāti uzņemas aizstāvēt aizdomās turētos, apsūdzētos, tiesājamos un notiesātos vai nu pēc vienošanās ar viņiem vai viņu pārstāvjiem, vai tiesas priekšsēdētāja, procesa virzītāja, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā.”

 

54. Vest lietas tiesas priekšsēdētājs, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vadītājs, kā arī Latvijas Zvērināto advokātu padome uzdod zvērinātiem advokātiem tikai pēc saskaņošanas ar katras tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko.

25. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

„54. Vest lietas tiesas priekšsēdētājs, procesa virzītājs, kā arī Latvijas Zvērināto advokātu padome uzdod zvērinātiem advokātiem tikai pēc saskaņošanas ar katras tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko.”

     

16. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

“54. Vest lietas tiesas priekšsēdētājs, procesa virzītājs, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdod zvērinātiem advokātiem tikai pēc saskaņošanas ar katras tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko.”

 

56. Zvērināta advokāta tiesības un pienākumus tiesā un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs nosaka šis likums, civilprocesa, kriminālprocesa un citi likumi.

26. Izslēgt 56.pantu.

     

17. Izslēgt 56.pantu.

 

59. Zvērinātiem advokātiem Latvijas zvērinātu advokātu padomes noteiktā kārtībā un tās kontrolē jāved klientu lietu uzskaite un naudas summu grāmata.

27. Izslēgt 59.pantā vārdus “un naudas summu grāmata.”

     

61. Ja tiesas priekšsēdētājs, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vadītājs vai Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdevusi zvērinātam advokātam vest pēc nozīmējuma krimināllietu vai to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām), šim advokātam likumā noteiktajā kārtībā par lietas vešanu piespriežama ðā likuma 58. pantā paredzētā atlīdzība no valsts budžeta līdzekļiem.

Šīs atlīdzības summas likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos piedzenamas valsts labā.

28. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

„61. Ja tiesas priekšsēdētājs, procesa virzītājs vai Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdevusi zvērinātam advokātam vest pēc nozīmējuma krimināllietu vai to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām), šim advokātam likumā noteiktajā kārtībā par lietas vešanu piespriežama ðā likuma 58. pantā paredzētā atlīdzība no valsts budžeta līdzekļiem.

Šīs atlīdzības summas likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos piedzenamas valsts labā.”

     

19. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

“61. Ja tiesas priekšsēdētājs, procesa virzītājs vai Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdevusi zvērinātam advokātam vest pēc nozīmējuma krimināllietu vai to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām), šim advokātam likumā noteiktajā kārtībā par lietas vešanu piespriežama šā likuma 58.pantā paredzētā atlīdzība no valsts budžeta līdzekļiem.

Šīs atlīdzības summas likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos piedzenamas valsts labā.”

 

69. Zvērinātu advokātu atskaita no zvērinātu advokātu skaita pēc viņa iesnieguma vai sakarā ar viņa nāvi, vai pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes iniciatīvas, ja viņš veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt Zvērināta advokāta pienākumus. Atskaitīšanas kārtību nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūti.

29. Izslēgt 69.pantu.

30.

Juridiskā komisija

Papildināt likuma 69. panta pirmo teikumu ar vārdiem ’’kā arī ja viņš vairāk par sešiem mēnešiem neattaisnotu iemeslu dēļ nav izdarījis maksājumus Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai’’.

atb.

20. Papildināt 69.panta pirmo teikumu ar vārdiem “kā arī ja vairāk par sešiem mēnešiem neattaisnotu iemeslu dēļ nav izdarījis maksājumus Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai”.

71. Par likumu un citu normatīvo aktu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu, kā arī par zvērinātu advokātu darbību regulējošo instrukciju un zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpšanu Latvijas Zvērinātu advokātu padome var ierosināt disciplinārlietu pēc tiesas vai prokurora priekšlikuma, kā arī pēc personu sūdzībām vai pēc pašas iniciatīvas.

30. Izteikt 71.pantu šādā redakcijā:

„71. Par likumu un citu normatīvo aktu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu, kā arī par zvērinātu advokātu darbību regulējošo instrukciju un zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpšanu Latvijas Zvērinātu advokātu padome var ierosināt disciplinārlietu pēc tiesas vai prokurora priekšlikuma, kā arī pēc personu sūdzībām vai pēc pašas iniciatīvas, nosūtot lietas materiālus izskatīšanai disciplinārlietu komisijai.

Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir tiesība izskaidrot zvērinātiem advokātiem viņu rīcības nepareizību, neierosinot disciplinārlietu.”

     

21. Izteikt 71.pantu šādā redakcijā:

“71. Par likumu un citu normatīvo aktu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu, kā arī par zvērinātu advokātu darbību regulējošo instrukciju un zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpšanu Latvijas Zvērinātu advokātu padome var ierosināt disciplinārlietu pēc tiesas vai prokurora priekšlikuma, kā arī pēc personu sūdzībām vai pēc pašas iniciatīvas, nosūtot lietas materiālus izskatīšanai disciplinārlietu komisijai.

Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir tiesīga izskaidrot zvērinātiem advokātiem viņu rīcības nepareizību, neierosinot disciplinārlietu.”

 

 

31. Papildināt likumu ar 71.1pantu šādā redakcijā:

„71.1 Disciplinārlietu komisijā ir septiņi locekļi. Disciplinārlietu komisija no savu locekļu vidus ievēlē tās priekšsēdētāju.”

31.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 31. pantu.

atb.

 
 

32. Papildināt likumu ar 71.2 un 71.3pantu šādā redakcijā:

„71.2 Pēc disciplinārlietas izskatīšanas disciplinārlietu komisija pieņem lēmumu:

1) par disciplinārsoda uzlikšanu zvērinātam advokātam vai

2) par disciplinārlietas izbeigšanu.

Disciplinārlietu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no tās locekļiem.

Disciplinārlietu komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kādam no disciplinārlietu komisijas locekļiem ir atšķirīgas domas, tās ieraksta protokolā.

Lēmumu paraksta visi disciplinārlietu komisijas locekļi.

Lēmumā norāda, vai zvērināta advokāta veiktās darbības ir disciplinārpārkāpums un kāds sods uzlikts.

71.3 Disciplinārlietu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs.”

32.

Juridiskā komisija

Aizstāt skaitli ‘’71.3 ’’ar skaitli ‘’ 71.1 ’’.

atb.

22. Papildināt likumu ar 71.1 un 71.2 pantu šādā redakcijā:

“71.1 Disciplinārlietu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs.

Lēmumā norāda, vai zvērināta advokāta veiktās darbības ir disciplinārpārkāpums un kāds sods uzlikts.

71.2 Pēc disciplinārlietas izskatīšanas disciplinārlietu komisija pieņem lēmumu:

1) par disciplinārsoda uzlikšanu zvērinātam advokātam vai

2) par disciplinārlietas izbeigšanu.

Disciplinārlietu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse no tās locekļiem.

Disciplinārlietu komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kādam no disciplinārlietu komisijas locekļiem ir atšķirīgas domas, tās ieraksta protokolā.

Lēmumu paraksta visi sēdē klātesošie disciplinārlietu komisijas locekļi.

Lēmumā norāda, vai zvērināta advokāta veiktās darbības ir disciplinārpārkāpums un kāds sods viņam uzlikts.”

 

 

72. Ierosinot disciplinārlietu, Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir tiesība uz lietas izskatīšanas laiku atstādināt zvērinātu advokātu no viņa pienākumu pildīšanas.

 

33. Izslēgt 72.pantā vārdus “Ierosinot disciplinārlietu,”

33.

Juridiskā komisija

Izteikt likuma 72. pantu šādā redakcijā:

‘’72.Ierosinot disciplinārlietu vai disciplinārlietas izskatīšanas laikā, Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir tiesība atstādināt zvērinātu advokātu no viņa pienākumu pildīšanas.’’

 

atb.

23. Izteikt 72., 73. un 74.pantu šādā redakcijā:

“72. Ierosinot disciplinārlietu vai disciplinārlietas izskatīšanas laikā Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir tiesības atstādināt zvērinātu advokātu no viņa pienākumu pildīšanas.

73. Disciplinārlietu komisijai ir tiesības uzlikt šādus sodus:

1) izteikt piezīmi;

2) izteikt rājienu;

3) noteikt citu prakses vietu vai aizliegt praktizēt noteiktā vietā uz laiku līdz trim gadiem;

4) aizliegt izpildīt advokāta pienākumus uz laiku, ne ilgāku par gadu;

5) izslēgt no zvērinātu advokātu skaita.

Pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto lēmumu, personu no zvērinātu advokātu skaita izslēdz Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

74. Uzlikt disciplinārsodu — izslēgt no zvērinātu advokātu skaita — var:

1) par tīšu likuma pārkāpumu;

2) par Zvērinātu advokātu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu;

3) ja disciplinārsods tiek uzlikts atkārtoti;

4) ja zvērināts advokāts nepilda ar disciplinārsodu uzlikto pienākumu.”

73. Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir tiesība izskaidrot zvērinātiem advokātiem viņu rīcības nepareizību, kā arī par uzņemto saistību vai uzlikto pienākumu nepildīšanu un rīcību, kas nav savienojama ar zvērināta advokāta darbību, uzlikt šādus sodus:

1) izteikt brīdinājumu;

2) izteikt rājienu;

3) noteikt citu prakses vietu vai aizliegt praktizēt noteiktā vietā uz laiku līdz trijiem gadiem;

4) aizliegt izpildīt advokāta pienākumus uz laiku, ne ilgāku par gadu;

5) izslēgt no zvērinātu advokātu skaita.

34. Izteikt 73.pantu šādā redakcijā:

„73. Disciplinārlietu komisijai ir tiesības uzlikt šādus sodus:

1) izteikt piezīmi;

2) izteikt rājienu;

3) noteikt citu prakses vietu vai aizliegt praktizēt noteiktā vietā uz laiku līdz trim gadiem;

4) aizliegt izpildīt advokāta pienākumus uz laiku, ne ilgāku par gadu;

5) izslēgt no zvērinātu advokātu skaita.

Pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 5. punktā minēto lēmumu, personu no zvērinātu advokātu skaita izslēdz Latvijas Zvērinātu advokātu padome.”

 

     

 

 

74. Ja zvērināts advokāts divu gadu laikā divas reizes sodīts ar šā likuma 73. panta 1.vai 2.punktā paredzēto sodu un šajā laikā izdarījis vēl trešo disciplinārā kārtā sodāmu pārkāpumu, tad, ja viņš nav izslēdzams no zvērinātiem advokātiem, trešo reizi viņš sodāms ar 73. panta 3.vai 4.punktā paredzēto sodu.

35. Izteikt 74.pantu šādā redakcijā:

„74. Uzlikt disciplinārsodu - izslēgt no zvērinātu advokātu skaita - var tikai šādos gadījumos:

1) par tīšu likuma pārkāpumu;

2) par rupju Zvērinātu advokātu ētikas kodeksa normu pārkāpumu;

3) ja disciplinārsods tiek uzlikts atkārtoti;

4) ja zvērināts advokāts nepilda ar disciplinārsodu uzlikto pienākumu.”

34.

deputāts V.Agešins

Izslēgt 74. panta ievaddaļā vārdu “tikai”.

atb.

 

75. Zvērināts advokāts, kam jau divas reizes aizliegts zināmu laiku izpildīt advokāta pienākumus, izslēdzams no zvērinātiem advokātiem, ja viņš izdara pārkāpumu, par kuru būtu sodāms ar tādu pašu sodu.

36. Izslēgt 75.pantu.

     

24. Izslēgt 75.pantu.

76. Disciplinārlietas nav ierosināmas un zvērināti advokāti disciplināri nav sodāmi, ja pagājis gads no pārkāpuma izdarīšanas.

37. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

„76. Disciplinārsodu zvērinātam advokātam var uzlikt ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc disciplinārpārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas dienas.”

 

     

25. Izteikt 76., 77., 78., 79., 80., 81. un 82.pantu šādā redakcijā:

“76. Disciplinārsodu zvērinātam advokātam var uzlikt ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc disciplinārpārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas dienas.

77. Disciplinārlietu komisija nevar uzlikt zvērinātam advokātam nevienu no šā likuma 73.pantā minētajiem sodiem, ja tā iepriekš nav pieprasījusi no šā zvērināta advokāta rakstveida paskaidrojumu.

78. Izskatot disciplinārlietu, disciplinārlietu komisija uzaicina zvērinātu advokātu mutvārdu paskaidrojumu sniegšanai.

79. Ja zvērināts advokāts disciplinārlietu komisijas noteiktajā termiņā nedod paskaidrojumus vai neierodas uz disciplinārlietu komisijas sēdi bez attaisnojošiem iemesliem, disciplinārlietu komisija pieņem lēmumu, pamatojoties uz lietā noskaidrotajiem apstākļiem un tās rīcībā esošajām ziņām.

80. Disciplinārlietu komisijai, izskatot disciplinārlietas, ir tiesības uzklausīt arī citu personu paskaidrojumus un prasīt lietpratēju atzinumus, pieprasīt ziņas un dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem) un to amatpersonām.

81. Disciplinārlietu komisijas lēmumus disciplināri sodītais var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

82. Par zvērināta advokāta sodīšanu disciplinārlietu komisija pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņo sūdzības iesniedzējam, Latvijas Zvērinātu advokātu padomei un tieslietu ministram. Par zvērināta advokāta izslēgšanu Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsludina arī oficiālajā laikrakstā.”

77. Latvijas Zvērinātu advokātu padome nevar uzlikt zvērinātam advokātam nevienu no šā likuma 73.pantā minētajiem sodiem, kā arī nevar izskaidrot viņa rīcības nepareizību, ja tā iepriekš nav pieprasījusi no šā zvērināta advokāta rakstveida paskaidrojumus.

38. Izteikt 77.pantu šādā redakcijā:

„77. Disciplinārlietu komisija nevar uzlikt zvērinātam advokātam nevienu no šā likuma 73.pantā minētajiem sodiem, ja tā iepriekš nav pieprasījusi no šā zvērināta advokāta rakstveida paskaidrojumus.”

       

78. Latvijas Zvērinātu advokātu padome var uzlikt zvērinātam advokātam pienākumu personiski ierasties padomes sēdē mutvārdu paskaidrojumu sniegšanai un par neierašanos sodīt viņu ar šā likuma 73.panta 1. un 2.punktā paredzētajiem disciplinārsodiem.

39. Izteikt 78.pantu šādā redakcijā:

„78. Izskatot disciplinārlietu, disciplinārlietu komisija uzaicina zvērinātu advokātu mutvārdu paskaidrojumu sniegšanai.”

 

       

79. Ja zvērināts advokāts Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā termiņā nedod paskaidrojumus vai neierodas padomes sēdē bez attaisnojošiem iemesliem, padome pieņem lēmumu, pamatojoties uz lietā noskaidrotajiem apstākļiem un tās rīcībā esošajām ziņām.

40. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

„79. Ja zvērināts advokāts disciplinārlietu komisijas noteiktajā termiņā nedod paskaidrojumus vai neierodas disciplinārlietu komisijas sēdē bez attaisnojošiem iemesliem, disciplinārlietu komisija pieņem lēmumu, pamatojoties uz lietā noskaidrotajiem apstākļiem un tās rīcībā esošajām ziņām.”

       

80. Latvijas Zvērinātu advokātu padomei, izskatot disciplinārlietas, ir tiesības uzklausīt arī citu personu paskaidrojumus un prasīt lietpratēju atzinumus, kā arī pieprasīt ziņas un dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem) un to amatpersonām.

41. Izteikt 80.pantu šādā redakcijā:

„80. Disciplinārlietu komisijai, izskatot disciplinārlietas, ir tiesības uzklausīt arī citu personu paskaidrojumus un prasīt lietpratēju atzinumus, kā arī pieprasīt ziņas un dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem) un to amatpersonām.”

       

81. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumus disciplinārlietās, izņemot tos lēmumus, kas izskaidro zvērināta advokāta rīcības nepareizību, disciplināri sodītais var pārsūdzēt tiesā šajā likumā noteiktajā kārtībā.

42. Izteikt 81.pantu šādā redakcijā:

„81. Disciplinārlietu komisijas lēmumus disciplināri sodītais var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

       

82. Par zvērināta advokāta sodīšanu ar kādu no šā likuma 73.pantā paredzētajiem sodiem Latvijas Zvērinātu advokātu padome pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņo sūdzības iesniedzējam, bet par sodīšanu ar 73.panta 3.-5.punktā paredzētajiem sodiem - arī tieslietu ministram. Par zvērināta advokāta izslēgšanu jāizsludina arī oficiālā laikrakstā.

43. Izteikt 82.pantu šādā redakcijā:

„82. Par zvērināta advokāta sodīšanu disciplinārlietu komisija pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņo sūdzības iesniedzējam, Latvijas Zvērinātu advokātu padomei un tieslietu ministram. Par zvērināta advokāta izslēgšanu Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsludina arī oficiālā laikrakstā.”

       

83. Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit vienu gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, kas:

1) atbilst šā likuma 14.panta 3.un 4.punktā paredzētajiem noteikumiem;

2) norādījis, kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu - uzņēmies vadīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.

Patrona pienākums nav faktiski nodarbināt palīgu, kam izdota šā likuma 98. pantā paredzētā apliecība.

44. Izteikt 83.pantu šādā redakcijā:

„83. Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit vienu gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, kas:

1) atbilst šā likuma 14.panta 1., 2., 4. un 5. punktā paredzētajiem noteikumiem;

2) norādījis, kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu - uzņēmies vadīt, apmācīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.”

35.

deputāts V.Buzajevs

Izteikt 83.pantu šādā redakcijā:

„83. Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit vienu gadu sasniegusi persona, kas:

1) atbilst šā likuma 14.panta 2., 4. un 5. punktā paredzētajiem noteikumiem;

2) norādījusi, kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu - uzņēmies vadīt, apmācīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.”

 

neatb.

26. Izteikt 83.pantu šādā redakcijā:

“83. Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit vienu gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, kas:

1) atbilst šā likuma 14.panta 1., 2., 4. un 5.punktā paredzētajiem noteikumiem;

2) norādījis, kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu — uzņēmies vadīt, apmācīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.”

84. Par zvērināta advokāta palīga patronu var būt zvērināts advokāts, kas ne mazāk kā piecus gadus praktizējis kā zvērināts advokāts un spēj vadīt, nodarbināt un uz raudzīt palīgu. Par to katrā atsevišķā gadījumā spriež Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

45. Izteikt 84.pantu šādā redakcijā:

„84. Par zvērināta advokāta palīga patronu var būt zvērināts advokāts, kas ne mazāk kā piecus gadus praktizējis kā zvērināts advokāts un spēj vadīt, apmācīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.”

36.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 45. pantu.

atb.

 

86. Par zvērinātu advokātu palīgiem nevar uzņemt personas, kas minētas šā likuma 15.panta 2.-10.punktā, bet no zvērinātu advokātu palīgu skaita izslēdzamas personas, kas minētas 16.panta 1.- 4. un 6.punktā. Zvērinātu advokātu palīgi atstādināmi no pienākumu pildīšanas saskaņā ar 17.panta noteikumiem.

46. Izteikt 86.pantu šādā redakcijā:

„86. Par zvērinātu advokātu palīgiem nevar uzņemt personas, kas minētas šā likuma 15.panta 2.-8.punktā, bet no zvērinātu advokātu palīgu skaita izslēdzamas personas, kas minētas 16.panta 1.- 3. un 5. – 7.punktā. Zvērinātu advokātu palīgi atstādināmi no pienākumu pildīšanas saskaņā ar 17.panta noteikumiem.”

37.

Juridiskā komisija

Aizstāt 86. pantā skaitli ‘’8’’ ar skaitli ‘’9’’

un skaitli ‘’7’’ ar skaitli ‘’6’’.

atb.

27. Izteikt 86.pantu šādā redakcijā:

“86. Par zvērinātu advokātu palīgiem nevar uzņemt personas, kuras minētas šā likuma 15.panta 2. — 9.punktā, bet no zvērinātu advokātu palīgu skaita izslēdzamas personas, kuras minētas šā likuma 16.panta 1ю — 3., 5. un 6.punktā. Zvērinātu advokātu palīgi atstādināmi no pienākumu pildīšanas saskaņā ar šā likuma 17.panta noteikumiem.”

93. Pirmajā pusgadā pēc uzņemšanas zvērinātu advokātu palīgi nedrīkst veikt darbības, kuras saskaņā ar likumu drīkst veikt tikai advokāts. Šajā laikā zvērinātu advokātu palīgi sagatavojas advokāta pienākumu veikšanai, darbojoties patrona vadībā un izpildot atsevišķus uzdevumus patrona uzraudzībā.

 

38.

Juridiskā komisija

Izteikt 93. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

‘’Pirmajos sešos mēnešos pēc uzņemšanas zvērinātu advokātu palīgi nevar vest lietas tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs.’’

atb.

28. Izteikt 93.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pirmajos sešos mēnešos pēc uzņemšanas zvērinātu advokātu palīgi nevar vest lietas tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs.”

 

94. Otrajā pusgadā Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērināta advokāta palīgam vest civillietas un krimināllietas rajonu un pilsētu tiesās, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs un to izskatīšanu apelācijas un kasācijas instancē uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.

47. Izteikt 94.pantu šādā redakcijā:

„94. Pēc sešiem mēnešiem zvērināta advokāta palīgs kārto pirmo zvērināta advokāta palīga eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā. Pēc šī eksāmena nokārtošanas zvērināta advokāta palīgs var vest lietas tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.

Ja zvērināta advokāta palīgs nenokārto eksāmenu gada laikā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome lemj par viņa izslēgšanu no zvērinātu advokātu palīgu skaita.”

     

29. Izteikt 94., 95. un 96.pantu šādā redakcijā:

“94. Pēc sešiem mēnešiem zvērināta advokāta palīgs kārto pirmo zvērināta advokāta palīga eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā. Pēc šā eksāmena nokārtošanas zvērināta advokāta palīgs var vest lietas tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.

Ja zvērināta advokāta palīgs nenokārto eksāmenu gada laikā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome lemj par viņa izslēgšanu no zvērinātu advokātu palīgu skaita.

95. Pēc viena gada zvērināta advokāta palīgs kārto otro zvērināta advokāta palīga eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā. Ja nokārtots otrais eksāmens un ja attiecīgās tiesas nav devušas negatīvas atsauksmes, Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērināta advokāta palīgam vest lietas tiesās bez pārpilnvarojuma, izņemot krimināllietas apgabaltiesās un Augstākajā tiesā; tās zvērināta advokāta palīgs var vest uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.

Patrona pienākums nav faktiski nodarbināt palīgu, kam izdota šā likuma 98.pantā paredzētā apliecība.

96. Kad zvērināta advokāta palīgs patrona vadībā nostrādājis trīs gadus, viņš var kārtot advokāta eksāmenu.”

95. Trešajā pusgadā, ja attiecīgās tiesas nav devušas negatīvas atsauksmes, Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērināta advokāta palīgam vest iepriekšējā pantā minētās lietas minētajās tiesās bez pārpilnvarojuma, bet civillietas un krimināllietas apgabaltiesās un to izskatīšanu apelācijas un kasācijas instancē zvērināta advokāta palīgs var vest uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā, ja viņš izturējis attiecīgu eksāmenu un izrādījies piemērots advokāta darbībai.

48. Izteikt 95.pantu šādā redakcijā:

„95. Pēc viena gada zvērināta advokāta palīgs kārto otro zvērināta advokāta palīga eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā. Ja nokārtots otrais eksāmens un ja attiecīgās tiesas nav devušas negatīvas atsauksmes, Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērināta advokāta palīgam vest lietas tiesās bez pārpilnvarojuma, izņemot krimināllietas apgabaltiesās un Augstākajā tiesā, kuras zvērināta advokāta palīgs var vest uz patrona pārpilnvarojuma pamata un viņa vadībā.

Patrona pienākums nav faktiski nodarbināt palīgu, kam izdota šā likuma 98. pantā paredzētā apliecība.”

       

96. Kad zvērināta advokāta palīgs apvidū, kur praktizē patrons, viņa vadībā nostrādājis divus gadus un saņēmis iepriekšējā pantā paredzēto atļauju, Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut viņam nodarboties arī ārpus apvidus, kur praktizē patrons, un vest lietas bez patrona pārpilnvarojuma.

Līdz ar to Latvijas Zvērinātu advokātu padome viņam var noteikt darbības vietu.

49. Izteikt 96.pantu šādā redakcijā:

„96. Kad zvērināta advokāta palīgs patrona vadībā nostrādājis trīs gadus, viņš var kārtot advokāta eksāmenu.”

       

97. Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērināta advokāta palīgam vest lietas Augstākajā Tiesā tikai tad, ja Augstākā Tiesa devusi savu piekrišanu.

50. Izslēgtt 97. pantu.

     

30. Izslēgt 97.pantu.

98. Lietu vešanai bez patrona pārpilnvarojuma šā likuma 95.-97.pantā noteiktajā kārtībā Latvijas Zvērinātu advokātu padome zvērināta advokāta palīgam izsniedz attiecīgu apliecību.

 

51. Izteikt 98.pantu šādā redakcijā:

„98. Lietu vešanai bez patrona pārpilnvarojuma šā likuma 95.pantā noteiktajā kārtībā Latvijas Zvērinātu advokātu padome zvērināta advokāta palīgam izsniedz attiecīgu apliecību.”

     

31. Izteikt 98.pantu šādā redakcijā:

“98. Lietu vešanai bez patrona pārpilnvarojuma šā likuma 95.pantā noteiktajā kārtībā Latvijas Zvērinātu advokātu padome zvērināta advokāta palīgam izsniedz attiecīgu apliecību.”

 

102. Attiecībā uz zvērinātu advokātu palīgu tiesībām un pienākumiem piemērojami šā likuma 48. - 69. panta noteikumi.

52. Izteikt 102.pantu šādā redakcijā:

„102. Attiecībā uz zvērinātu advokātu palīgu tiesībām un pienākumiem piemērojami šā likuma 48. - 68. panta noteikumi.”

39.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 52. pantu.

atb.

 

111. Zvērināts advokāts šā likuma 110.pantā noteiktajos gadījumos ir atbildīgs par klientam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa vadībā savus pienākumus veicoša zvērināta advokāta palīga pirmajā darbības gadā sniegtās juridiskās palīdzības, kā arī uz patrona pārpilnvarojuma pamata vesto lietu rezultātā.

53. Izteikt 111.pantu šādā redakcijā:

„111. Zvērināts advokāts šā likuma 110.pantā noteiktajos gadījumos ir atbildīgs par klientam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa vadībā savus pienākumus veicoša zvērināta advokāta palīga, kurš nav nokārtojis otro zvērināta advokāta palīga eksāmenu, sniegtās juridiskās palīdzības, kā arī uz patrona pārpilnvarojuma pamata vesto lietu rezultātā.”

     

32. Izteikt 111.pantu šādā redakcijā:

“111. Zvērināts advokāts šā likuma 110.pantā noteiktajos gadījumos ir atbildīgs par klientam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa vadībā savus pienākumus veicoša tāda zvērināta advokāta palīga sniegtās juridiskās palīdzības rezultātā, kurš nav nokārtojis otro zvērināta advokāta palīga eksāmenu, kā arī uz patrona pārpilnvarojuma pamata vesto lietu rezultātā.”

113. Piedāvāt advokāta palīdzību lietu vešanai tiesās, kā arī reklamēt šādu palīdzību ir tiesīgi vienīgi Latvijas zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi.

Latvijas zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu reklāmas noteikumus nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūti.

 

40.

deputāts V.Agešins

Izslēgt 113. pantu.

neatb.

 

116. Zvērināti advokāti praktizē individuāli vai arī sadarbībā vienīgi ar citiem zvērinātiem advokātiem.

 

54. Izteikt 116.pantu šādā redakcijā:

„116. Zvērināti advokāti praktizē individuāli vai arī sadarbībā vienīgi ar citiem zvērinātiem advokātiem.

Zvērināti advokāti var izveidot zvērinātu advokātu birojus, kurus reģistrē Latvijas Zvērinātu advokātu padomē.”

     

33. Izteikt 116.pantu šādā redakcijā:

“116. Zvērināti advokāti praktizē individuāli vai arī sadarbībā vienīgi ar citiem zvērinātiem advokātiem.

Zvērināti advokāti var izveidot zvērinātu advokātu birojus, kurus reģistrē Latvijas Zvērinātu advokātu padomē.”

124. Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts, kas praktizē ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, tiesas procesos ir tiesīgs piedalīties tikai kopā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātu.

 

55. Izteikt 124.pantu šādā redakcijā:

„124. Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts, kas praktizē ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, tiesas procesos krimināllietās ir tiesīgs piedalīties tikai kopā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātu.”

     

34. Izteikt 124.pantu šādā redakcijā:

“124. Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts, kas praktizē ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, tiesas procesos krimināllietās ir tiesīgs piedalīties tikai kopā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātu.”

 

Pārejas noteikums

 

Grozījums likuma 4.pantā par Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu praktizēšanu Latvijā un likuma septītā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 77/249/EEC un 98/5/EC.

56. Papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

„2. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pirmo reizi disciplinārlietu komisiju ievēlē uz atlikušo padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļu un revīzijas komisijas pilnvaru laiku.”

41.

deputāts V.Agešins

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikumus par likuma 4. pantā norādīto advokāta prakses eksāmenu izstrādā Ministru kabinets”.

 

 

neatb.

35. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pirmo reizi disciplinārlietu komisiju ievēlē uz atlikušo padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļu un revīzijas komisijas pilnvaru laiku.”